Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen van de gemeente Huizen (verordening BRP Huizen 2014)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

terugwerkende kracht t/m 6 januari 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, art. 3.8 en 3.9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Huizen 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-201406-01-2014nieuwe regeling

06-11-2014

Gemeenteblad Huizen 2014 nr. 27, d.d. 26-11-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

 

 

 

Raadsbesluit

De raad der gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 6 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, agendapunt 6.2;

Gelet op de

 • ·

  artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Huizen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Huizen;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Huizen en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Huizen was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Huizen gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basis- registratie;

  3als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werk- zaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voor-ziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheids-bemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basis-registratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen van de gemeente Huizen (Verordening BRP Huizen 2014).

   

   

  Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 november 2014,

  de griffier, de voorzitter,