Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Deelverordening subsidie voor lokale internationale initiatieven.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening subsidie voor lokale internationale initiatieven.
CiteertitelDeelverordening subsidie voor lokale internationale initiatieven 2010.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201601-01-2019art. 3

15-12-2016

Gemeenteblad van Huizen 2016-19 d.d. 22 december 2016

Onbekend
25-12-201530-12-2016art. 1, 2, 3 en 7

10-12-2015

Gemeenteblad van Huizen 2015 nr18 d.d. 17-12-2015

Onbekend
16-07-201001-01-200925-12-2015nieuwe regeling

24-06-2010

nieuwsblad voor huizen, 8 juli 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening subsidie voor lokale internationale initiatieven.

 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag subsidieverlening: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen om verlening van de subsidie;

 • b.

  Activiteit: werkzaamheden van een Huizer organisatie of groepering van personen in het kader van de realisatie van de beoogde werelddoelen;

 • c.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

Artikel 2 Doelstellingen en reikwijdte

In het kader van de werelddoelen voert de gemeente Huizen een actief beleid op grond waarvan aan een Huizer organisatie of groepering van personen, die zelf actief bijdragen aan de realisatie van beoogde werelddoelen, subsidie kan worden verleend.

Artikel 3 Subsidieplafond, subsidieperiode en subsidiabele kosten

 • a.

  Er geldt een subsidieplafond. Het subsidieplafond bedraagt € 10.000,- per jaar.

 • b.

  Een organisatie of groepering van personen kan maximaal 1 keer per subsidiejaar voor 100% van hun eigen inzet worden gesubsidieerd. De maximale subsidie per activiteit bedraagt € 1.000,-.

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan organisaties of groeperingen van personen.

 • b.

  De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient zorgvuldig te zijn voorbereid, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in een duidelijke omschrijving van de activiteit.

 • c.

  Een organisatie of groeperingen van personen dient binnen één maand na afloop van de activiteit een rapportage in te dienen over de verloop en de resultaten van de activiteit.

 • d.

  De subsidie wordt geweigerd indien:

  • -

   de aanvraag niet voldoet aan hetgeen bij of krachtens deze verordening is bepaald;

  • -

   het subsidieplafond is overschreden of door toekenning van deze subsidie zou worden overschreden;

  • -

   een gegronde reden bestaat dat de aanvrager de voorgenomen activiteit niet of niet naar behoren zal realiseren.

Artikel 5 Aanvraag voor subsidie en betaalbaarstelling

 • a.

  Tot vier weken voor de aanvang van de activiteit kan daarvoor subsidie worden aangevraagd. In de aanvraag dient de activiteit duidelijk te zijn omschreven. Het besluit tot subsidieverlening wordt genomen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

 • b.

  Over de verlening van de subsidie wordt beslist in volgorde van ontvangst van de ontvankelijke aanvragen voor subsidieverlening.

c.Het besluit tot subsidievaststelling wordt genomen binnen acht weken na ontvangst van de rapportage over het verloop en de resultaten van de activiteit.

d.Subsidie wordt uiterlijk binnen 4 weken na het besluit tot subsidievaststelling betaalbaar gesteld.

Artikel 6 Intrekking van subsidie of terugvorderen van subsidie

a.Het college kan het besluit tot subsidievaststelling intrekken indien blijkt dat de subsidie ten gevolge van een onjuiste of onvolledige aanvraag is vastgesteld en tot terugvordering daarvan overgaan.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • a.

  Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening.

 • b.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 • c.

  [vervallen]

 • d.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Deelverordening subsidies voor lokale initiatieven voor werelddoelen.