Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen
CiteertitelReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Huizen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

terugwerkende kracht t/m 6 januari 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Huizen 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-201406-01-2014nieuwe regeling

26-08-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen

 

 

 

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen

Gelet op

 • ·

  de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 • ·

  de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • ·

  artikel 156 Gemeentewet;

 • ·

  de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Huizen

BESLUITEN:

Vast te stellen het volgende Reglement:

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Huizen worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in tabel 1 en 2 van bijlage 1.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Huizen en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Huizen was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Huizen kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van dit Reglement;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Reglement treedt in werking met ingang van dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit Reglement kan worden aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Huizen (Reglement BRP Huizen 2014).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 augustus 2014

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P.W.J. Veldhuisen mr. A.Ph. Hertog