Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Tarieventabel 3 leges 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 3 leges 2016
CiteertitelTarieventabel 3 legesverordening 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Legesverordening 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-201501-01-2017nieuwe regeling

29-10-2015

Gemeenteblad van Huizen 2015 nr

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 3 leges 2016

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Raadsbesluit

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Titel 3

Hoofdstuk 1

Horeca

Tarieven

2016

3.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 261,70

3.1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 19,95

 

 

 

Titel 3

Hoofdstuk 2

Prostitutiebedrijven

Tarieven

2016

3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het vestigen

van een seksinrichting, een escortbedrijf of thuiswerker, als

bedoeld in artikel 3.1.1., van de Algemene plaatselijke

verordening

€ 261,70

 

 

 

Titel 3

Hoofdstuk 3

Brandbeveiligingsverordening

Tarieven

2016

3.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van inrichtingen (bouwwerken geen gebouw zijnde), als bedoeld in:

 

3.3.1.1.

artikel 2.1.1., lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening ten behoeve van het gebruik van een in dat artikel omschreven inrichting, niet zijnde een bouwwerk

€ 172,70

3.3.1.1.1.

vermeerderd met een toeslag:

voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

Categorie Aantal m² Toeslag (euro's)

1 0 t/m 100

2 101 t/m 500 € 1,00 per m²

3 501 t/m 2.000 € 438,35 + € 0,35 per m²

4 2.001 t/m 5.000 € 1.240,30 + € 0,03 per m²

5 5.001 t/m 50.000 € 1.791,60+ € 0,03 per m²

6 meer dan 50.000 € 2.831,70 + € 0,015 per m²

 

3.3.2.

Indien de aanvraag om een vergunning, als bedoeld onder 3.3.1.1. betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:

 

 

 

 

3.3.2.1.

een uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding te minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat het legestarief in onderdeel 3.3.1.1. met dien verstande dat de toeslag, zoals genoemd in onderdeel 3.3.1.1.1., uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

3.3.2.2.

een herindeling, een interne verbouwing, een bouwkundige aanpassing of een gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat 50% van het legestarief zoals vermeld in onderdeel 3.3.1.1., met dien verstande dat de toeslag, zoals genoemd in onderdeel 3.3.1.1.1., uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de herindeling etc..

 

3.3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van overdracht van een gebruiksvergunning aan een nieuwe gebruiker

€ 57,10

3.3.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing, als bedoeld in artikel 2.3.5., sub 2 van onderdeel "verbod open vuur en roken" van de Brandbeveiligingsverordening, bij ongewijzigd gebruik

€ 57,10

3.3.5.

Indien een aanvraag om een vergunning of ontheffing tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken of wordt geweigerd, worden de berekende leges, zoals genoemd in onderdeel 3.3.1.1., met 50% verminderd.

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Hoofdstuk 4

Overige vergunningen op grond van de Algemene

plaatselijke verordening (APV)

Tarieven

2016

3.4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een exploitatievergunning op grond van artikel 2.3.1.2. van de Algemene plaatselijke verordening, inclusief een terrasvergunning

€ 87,20

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Hoofdstuk 5

Huisvestingswet 2014

Tarieven

2016

3.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1.

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 67,10

3.5.2.

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 67,10

3.5.3.

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 67,10

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of

andere beschikking

Tarieven

2016

3.5.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 19,95