Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2015-2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2015-2016
CiteertitelNadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2015-2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervalt op 1-4-2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening wmo Huizen 2015, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-201501-04-2017nieuwe regeling

29-09-2015

Gemeenteblad van Huizen 2015 nr. 6 d.d. 6-10-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2015-2016

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

In overweging nemend:

dat de raad in de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Huizen 2015 het college opdraagt bij nadere regeling te bepalen waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat;

dat de colleges van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren de uitvoering de Wet maatschappelijke ondersteuning gezamenlijk doen, waarbij de inwoners van genoemde gemeenten als 1 gezamenlijke doelgroep worden gezien;

gezien het overleg met (vertegenwoordigers van) de WMO-adviesraden en mantelzorgers;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 7 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Huizen;

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende:

Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2015-2016:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Cliënt: persoon woonachtig in een van de HBEL-gemeenten, die gebruik maakt van een algemene voorziening of aan wie een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt of door of namens wie een melding is gedaan als bedoeld in artikel 2.3.2 eerste lid van Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • b.

  HBEL-gemeenten: de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.

 • c.

  Jaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 • d.

  Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.

 • e.

  Mantelzorger: persoon die intensief en/of langdurig mantelzorg verleent aan een cliënt.

 • f.

  Mantelzorgcompliment: een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers, bestaande uit een met inachtneming van deze regeling vast te stellen geldbedrag van maximaal € 150,- per mantelzorgontvanger.

 • g.

  Mantelzorgontvanger: een cliënt die (aanvullend) zorg ontvangt van mensen uit zijn/haar sociale netwerk.

 • h.

  Sociale netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een sociale relatie onderhoudt.

Artikel 2 Toekenning mantelzorgcompliment

Het college kent eenmaal per jaar op aanvraag van een mantelzorgontvanger het mantelzorgcompliment toe aan de mantelzorger(s) (maximaal verdeeld over 3) van de mantelzorgontvanger, indien die mantelzorger(s) intensief, zijnde meer dan 8 uur per week of minimaal gedurende 3 maanden mantelzorg heeft (hebben) verleend aan de betreffende mantelzorgontvanger en mits die laatstgenoemde:

 • a.

  een cliënt betreft waaraan een indicatie is afgegeven voor een maatwerkvoorziening voor begeleiding of kortdurend verblijf ten behoeve van zelfredzaamheid en participatie op grond van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Huizen 2015, of

 • b.

  een cliënt betreft waaraan een indicatie is afgegeven voor een individuele voorziening voor ambulante hulpverlening of dagbehandeling ten behoeve van zelfredzaamheid en participatie op grond van de Verordening jeugdhulp gemeente Huizen 2015, of

 • c.

  een cliënt betreft waaraan een indicatie is afgegeven voor persoonlijke verzorging en/of verpleging thuis op grond van de Zorgverzekeringswet, of

 • d.

  een cliënt betreft die op grond van het overgangsrecht in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Jeugdwet een aanspraak op zorg tot gelding kan brengen vanwege een voor 1 januari 2015 verleende indicatie door het CIZ of het Bureau Jeugdzorg voor extramurale zorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, of

 • e.

  een inwoner betreft die naar het oordeel van het college professionele zorg nodig heeft als in dit artikel onder a tot en met d benoemd, maar deze professionele zorg niet heeft, omdat de mantelzorger deze zorg geeft.

Artikel 3 Aanvraag mantelzorgcompliment

 • 1.

  Een mantelzorgcompliment kan in 2015 en 2016 door een cliënt eenmaal per jaar worden aangevraagd, met gebruikmaking van het daarvoor door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  De cliënt kan het mantelzorgcompliment voor maximaal 3 mantelzorgers aanvragen; het college keert het bedrag in gelijke delen uit aan de voorgedragen mantelzorgers.

 • 3.

  Aanvragen kunnen vanaf 1 juli tot en met uiterlijk 31 december van desbetreffende jaar worden ingediend bij Maatschappelijke Zaken HBEL te Huizen. Na 31 december ingediende aanvragen worden afgewezen.

Artikel 4 Inlichtingenplicht

De aanvrager is verplicht om inlichtingen over de persoonlijke omstandigheden van aanvrager te (laten) verstrekken om het recht op het mantelzorgcompliment te kunnen vaststellen.

Artikel 5 Vaststellen bedrag mantelzorgcompliment en afhandeling aanvragen

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze regeling is voor Huizen een bedrag beschikbaar van € 159.377 per jaar. Genoemd bedrag geldt als subsidieplafond.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van het geldbedrag dat als mantelzorgcompliment per jaar kan worden uitgekeerd vast op basis van het per 31 december ingediende aantal aanvragen dat voor honorering volgens deze regeling binnen het plafond als genoemd in het eerste lid in aanmerking komt, met dien verstande dat dit niet meer bedraagt dan € 150,-

 • 3.

  Voor de toepassing van lid 2 worden de subsidieplafonds van de HBEL-gemeenten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het totale aantal toekenningen in de HBEL-gemeenten

 • 4.

  Het aldus vastgesteld bedrag van het mantelzorgcompliment wordt namens de cliënt door het college uitgekeerd aan de in de aanvraag vermelde mantelzorger, dan wel conform de aanvraag over maximaal 3 mantelzorgers verdeeld.

 • 5.

  Ongeacht de datum van ontvangst van een aanvraag, wordt daarop beslist binnen 3 maanden na de uiterste indieningsdatum van 31 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen de bepalingen in deze regeling ten gunste van de cliënt buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2015-2016”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de 3e dag na bekendmaking daarvan en geldt tot en met 31 maart 2017.

Aldus besloten 29-09-2015,

Burgemeester en wethouders van Huizen

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

Algemene toelichting

Opdracht

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 draagt de gemeente op zorg te dragen voor de regeling van de wijze waarop mantelzorgers een blijk van waardering ontvangen.

Het mantelzorg-compliment is een jaarlijkse blijk van waardering van de mantelzorgontvanger voor zijn/haar mantelzorger(s). Vanwege het belang dat mantelzorg heeft voor de leefbaarheid van de samenleving, het welzijn van de hulpbehoevende die door mantelzorgers uit hun sociale netwerk worden geholpen en de betaalbaarheid van de maatschappelijke ondersteuning, is deze jaarlijkse blijk van waardering op zijn plaats.

Bij de toekenning van het mantelzorgcompliment is bepalend in welke gemeente de mantelzorgontvanger woont. Namens die gemeente wordt het mantel-zorgcompliment toegekend via de Afdeling Maatschappelijke Zaken te Huizen. Mantelzorgers die buiten de gemeentegrenzen wonen van de mantelzorgontvanger, komen dus ook in aanmerking voor de blijk van waardering.

Inspraak betrokkenen

In Artikel 7 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 van de HBEL-gemeenten is aangegeven dat in een nadere regeling door het college wordt bepaald waaruit de jaarlijkse blijk van waardering (het mantelzorgcompliment) bestaat. Deze nadere regeling is mede tot stand gekomen met inspraak van betrokkenen (een interactief beleidsvormingstraject met, cliëntvertegenwoordigers, mantelzorgers, belangenbehartigers en leden van de Wmo adviesraden).

De meerderheid en argumenten voor een geldbedrag waren doorslaggevend waardoor er is gekozen om op basis van deze inspraak het mantelzorgcompliment met een geldbedrag in te vullen.

Complimenteren van mantelzorgers

In deze Nadere regeling komt de keuzevrijheid optimaal tot zijn recht: de mantelzorger kan zelf bepalen waaraan deze het geldbedrag besteed. De aanvraag- en toekenningsprocedure is zodanig ingericht dat de administratieve lasten voor iedereen zo laag mogelijk zijn en de toekenning rechtmatig is. Middels een (online) aanvraagformulier kunnen mantelzorgontvangers het mantelzorgcompliment voor hun mantelzorger(s) aanvragen.

Eén uniforme regeling voor de HBEL-gemeenten

De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren werken voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning intensief samen. De uitvoering van wet- en regelgeving vindt gezamenlijk voor deze 4 gemeenten plaats door de Maatschappelijke Zaken HBEL te Huizen, die werkt voor inwoners van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. De inwoners van deze gemeenten worden qua beleid en regelgeving zoveel mogelijk als een gezamenlijke doelgroep gezien. Voor deze Nadere regeling hebben de colleges de per gemeente beschikbare budgetten voor waardering van mantelzorgers bij elkaar gevoegd en aangewezen als gezamenlijk totaalbudget voor deze regeling. Het bedrag dat in artikel 5 lid 1 als subsidieplafond staat vermeld, is aldus beschikbaar voor de toekenning van mantelzorgcomplimenten ten behoeve van de inwoners van de HBEL-gemeenten.

Het bedrag is maximaal € 150,- per mantelzorgontvanger, die dit op aanvraag kan verdelen over ten hoogste 3 mantelzorgers. Op basis van het totaal aantal te honoreren aanvragen per jaar, kan het bedrag van € 150,- mogelijk lager worden vastgesteld, om te voorkomen dat het maximale budget (subsidieplafond) wordt overschreden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel zijn de belangrijkste in de Nadere regeling gebruikte begrippen omschreven. De volgende begrippen worden hieronder nog eens nader toegelicht. De andere begrippen spreken voor zich.

Ad a De formulering van het artikel maakt duidelijk dat voor de reikwijdte geldt dat de gemeente waar de cliënt woont beslissend is, niet de gemeente waar de mantelzorger woont. Een mantelzorger die niet in een van de HBEL-gemeenten woont, maar mantelzorg verleent aan een cliënt, die wel inwoner is van een van die gemeenten, kan dus ook voor een mantelzorgcompliment op grond van deze regeling in aanmerking komen. Dit in navolging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Ad dDe begripsomschrijving van mantelzorg is gelijk aan de omschrijving van begripsomschrijving van mantelzorg zoals opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Deze is hier herhaald voor de leesbaarheid van de regeling. Er is bij mantelzorg sprake van boven-gebruikelijke zorg; De normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden, valt hier niet onder. (Voor kinderen geldt dat ouders de tot hun gezin behorende minderjarige kinderen behoren te verzorgen, op te voeden en toezicht aan hen te bieden, ook al is er sprake van een kind met een ziekte, aandoening of beperking. Er is sprake van boven gebruikelijke zorg, als de voor het kind noodzakelijke zorg op het gebied van Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding in chronische situaties uitgaat boven de zorg die een kind van dezelfde leeftijd zonder beperkingen redelijkerwijs nodig heeft, voor wat betreft de aard, frequentie en benodigde tijd voor deze handelingen)

Ad eOnder een mantelzorger verstaan we mensen die al voor het ontstaan van de zorgvraag een bepaalde sociale relatie met de cliënt hadden en vrijwillig (al kunnen de omstandigheden zodanig zijn dat de mate van vrijwilligheid beperkt is) en niet vanuit een bepaald georganiseerd verband ondersteuning aan de cliënt verlenen. Deze zorg is intensief en langdurig wat in lijn is met de visie van Mezzo (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en vrijwilligerszorg) en is in deze regeling gekwantificeerd in 8 uur per week en meer dan 3 maanden per jaar.

Ad g Een cliënt die mantelzorg ontvangt uit zijn/haar sociale netwerk kunnen we omschrijven als een mantelzorgontvanger, waarmee het onderscheid met iemand die geen ondersteuning van mantelzorgers ontvangt duidelijk wordt gemaakt.

Ad h De mensen in het sociale netwerk van de cliënt die veelal mantelzorg verlenen hebben meestal de volgende relatie tot de mantelzorgontvanger;

 • a.

  Partner

 • b.

  Kind

 • c.

  Ouder

 • d.

  Huisgenoot

 • e.

  Buurtgenoot

 • f.

  Vriend(in)

 • g.

  Overige familie

Artikel 3 Aanvraag mantelzorgcompliment

De mantelzorgontvanger is degene die het mantelzorgcompliment voor zijn/haar mantelzorger(s) aanvraagt. Het aanvraagformulier is beschikbaar (ook online via de website van) Maatschappelijke zaken HBEL.

Onder andere de naam-, adres-, de woonplaatsgegevens en de IBAN van de mantelzorger(s) worden opgevraagd met het aanvraagformulier. Mantelzorgers wordt om toestemming gevraagd om hun gegevens te registreren. Dit heeft als doel om inzicht te verkrijgen in aantallen mantelzorgers en hun behoeften.

Artikel 4 Inlichtingenplicht

Cliënt of diens vertegenwoordiger is verplicht om het college direct op de hoogte te stellen van wijzigingen in de situatie van cliënt, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op een beslissing van het college op een aanvraag. Indien een mantelzorgcompliment blijkt te zijn toegekend / uitgekeerd op basis van onjuiste feiten of gegevens, kan het bedrag op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden teruggevorderd.

Artikel 5 Vaststellen Waarde mantelzorgcompliment en afhandeling aanvragen.

Hier is het maximaal beschikbare bedrag voor de uitkering van mantelzorgcomplimentengenoemd. Het bedrag is tevens als subsidieplafond aangemerkt, met als gevolg dat bij de beslissing op aanvragen dat bedrag niet kan worden overschreden. Het budgetplafond voor de HBEL gemeenten gezamenlijk bedraagt €238.225. Voor het jaar 2016 is het voorbehoud gemaakt dat de gemeenteraden de benodigde gelden voor uitvoering van deze regeling via hun begroting beschikbaar stellen. Blijkt dat niet of slechts ten dele het geval, dan zal deze regeling moeten worden aangepast of ingetrokken.

In principe wordt uitgegaan van een maximaal bedrag per compliment van € 150,-. Zodra de aanvraagtermijn (31 december) is verstreken, wordt op basis van het totaal aantal ingekomen en te honoreren aanvragen bepaald of dat past binnen het subsidieplafond. Indien nodig wordt het bedrag per compliment alsdan op een lager bedrag vastgesteld.

Pas na het sluiten van de aanvraagtermijn kan worden bepaald welk bedrag per compliment kan worden uitgekeerd en kunnen de aanvragen worden afgehandeld. Om die reden is de afhandelingstermijn gesteld op maximaal 3 maanden nadat alle aanvragen binnen behoren te zijn.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Deze bepaling spreekt voor zich.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze bepaling spreekt voor zich. De regeling is van toepassing voor de jaren 2015 en 2016, daarna zal er evaluatie plaatsvinden en zal een besluit moeten worden genomen over een eventueel vervolg. Omdat de aanvragen voor 2016 pas vanaf 31 december 2016 kunnen worden beoordeeld en afgehandeld, is de einddatum van deze regeling bepaald op 31 maart 2017.

************************************************