Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Deelverordening Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein ‘t Plaveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein ‘t Plaveen
CiteertitelDeelverordening Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein ‘t Plaveen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Huizen 2010, art. 1.2, eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201601-01-2019nieuwe regeling

31-03-2016

Gemeenteblad van Huizen 2016 nr 3 d.d. 8 april 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein ‘t Plaveen

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 31 maart 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016; agendapunt 8;

gelet op artikel 1.2, lid 1 van de algemene subsidieverordening Huizen 2010 en artikel 149 Gemeentewet;

b e s l u i t :

Deelverordening Gevelrenovatie Bedrijventerrein ’t Plaveen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  subsidieaanvraag: schriftelijk verzoek aan het college om verlening van de subsidie op grond van deze deelverordening;

 • b.

  aanvraag subsidievaststelling: schriftelijk verzoek aan het college tot vaststelling en uitbetaling van de onder a. bedoelde subsidie;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Huizen;

 • d.

  bedrijventerrein ‘t Plaveen: het gebied zoals aangegeven op de bij deze deelverordening behorende kaart;

 • e.

  het gevelrenovatiefonds: het beschikbare subsidiebudget.

   

  Artikel 2 Algemene doelstelling deelverordening Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein ‘t Plaveen

  De algemene doelstelling is om ingrepen, die de beeldkwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerrein ‘t Plaveen ten goede komen, met behulp van subsidie aan pandeigenaren te stimuleren. Hiervoor is subsidiebudget van de provincie Noord- Holland beschikbaar gesteld. Gestreefd wordt naar een signi-ficante en duurzame verbetering van het aanzicht van - vanaf de openbare weg zichtbare - gevels (duurzaamheidsinvesteringen), inritten, groenvoorzieningen en/of parkeerfaciliteiten van bedrijfs-panden op bedrijventerrein ‘t Plaveen.

  Aangezien de Havenstraat de verbinding tussen de Oude Haven en het Oude Dorp moet verbeteren heeft dit gebied voorrang bij subsidieverlening ten opzichte van andere locaties op ’t Plaveen. Voor de Havenstraat is tevens een beeldkwaliteitplan ontwikkeld genaamd ‘beeldkwaliteit en duurzaamheidsaspecten Havenstraat’ waaraan getoetst wordt.

   

  Artikel 3 Subsidieperiode, subsidieplafond en subsidiabele kosten

  • a.

   Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in het tijdvak van 18 april 2016 tot 1 augustus 2016. Aanvragen die buiten dit tijdvak zijn ingediend worden afgewezen, tenzij het college een nieuw indieningstijdvak heeft opengesteld en bekendgemaakt en de aanvraag binnen dat tijdvak is ingediend.

  • b.

   Het subsidieplafond bedraagt € 100.000,- excl. btw. Wanneer het gevelrenovatiefonds uitgeput is, is het niet meer mogelijk om subsidie toe te kennen.

  • c.

   De subsidie voor een fysieke ingreep bedraagt maximaal 25% van de investering, met een minimum van € 2.000,- excl. btw en een maximum van € 10.000,- excl. btw per pand / terrein.

  • d.

   Subsidie voor werkzaamheden wordt afgewezen, indien eigenaren van bedrijfspanden / bedrijfs-kavels voor deze activiteit subsidie kunnen verkrijgen op grond van een andere subsidieregeling. Daarmee wordt zogeheten ‘stapeling’ van subsidie voorkomen.

    

  Artikel 4 Subsidiecriteria; algemene eisen

  • a.

   Eigenaren van bedrijfspanden / bedrijfskavels in ‘t Plaveen kunnen een subsidie uit het Gevelrenovatie-fonds aanvragen. Eigenaren kunnen een derde (bijvoorbeeld een huurder van de bedrijfsruimte) toestemming verlenen om namens hen een subsidieaanvraag in te dienen.

  • b.

   Voor een gebouw, gebouwdeel of kavel kan slechts eenmaal een beroep worden gedaan op deze subsidieregeling.

  • c.

   De ingreep moet betrekking hebben op een verbetering van de beeldkwaliteit en duurzaamheid van gevels, voorterreinen, private parkeergelegenheden en opritten van bedrijfspanden en locaties die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

  • d.

   Uit de aanvraag moet blijken hoe het aanzicht van het gebouw en de directe omgeving daarvan duurzaam verbetert door uitvoering van de ingreep. Dit kan bijvoorbeeld door materiaalgebruik in de gevel (bijv. isoleren van de gevel of aanbrengen HR glas), verfraaien van de entree en parkeervoorzieningen, aanleg of verbetering van groen, dan wel overige vergelijkbare maatregelen passend binnen de doelstelling van deze deelverordening.

  • e.

   De aanvrager is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en in bezit hebben van benodigde vergunningen voor de uitvoering.

    

  Artikel 5 Subsidieaanvraag

  • a.

   Een subsidieaanvraag moet worden ingediend met behulp van het door het college vastgestelde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is beschikbaar via de website: www.huizen.nl .

  • b.

   Bij de aanvraag moeten minimaal twee offertes worden bijgevoegd. De offertes moeten een prijsopgave geven voor dezelfde ingreep, zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden. Als de uitvoering opgesplitst is in meerdere deelprojecten, dienen er per deelproject minimaal twee met elkaar te vergelijken offertes meegestuurd te worden.

  • c.

   Wanneer een aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren subsidie(s) of een andere vorm van overheidsbijdrage heeft ontvangen, dient de aanvrager een de-minimis verklaring in te vullen en mee te sturen met de aanvraag. Een de-minimis formulier is beschikbaar op de website van de gemeente Huizen www.huizen.nl

  • d.

   Het college kan aanvullende gegevens vragen indien dat van belang is voor het beoordelen van de aanvraag.

  • e.

   Alleen volledig en juist ingevulde aanvraagformulieren zijn ontvankelijk. Bij onvolledige of onjuist ingediende aanvragen wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Echter, in dat geval is de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd de bepalende datum in verband met de ontvankelijkheid / toekenningsvolgorde van de subsidie.

  • f.

   Besluiten op subsidieaanvragen worden genomen uiterlijk 12 weken na afloop van de in artikel 3 lid a gestelde einddatum. Indien het indieningstijdvak wordt verlengd gaat de termijn van 12 weken lopen na afronding van deze termijn.

    

  Artikel 6 Subsidieverlening: rangorde en systeem toekenning

  Ontvankelijke subsidieaanvragen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • 1.

   Aanvragen voor panden / percelen aan de Havenstraat;

  • 2.

   Aanvragen voor overige panden / percelen in ‘t Plaveen voor zover betrekking hebbend op gevel-verbeeringsmaatregelen;

  • 3.

   Overige aanvragen.

  a.Subsidieaanvragen in categorie 1 hebben de hoogste prioriteit en worden beoordeeld op basis van de inhoudelijke kwaliteit van de verbeteringsmaatregelen; daarbij toetst het college de aanvragen aan het beeldkwaliteitsplan genaamd ‘beeldkwaliteit en duurzaamheidsaspecten Havenstraat’ dat door het college is vastgesteld;

  b.Indien na beoordeling van de aanvragen uit categorie 1 zoals onder a bedoeld nog subsidie-budget beschikbaar is, komen de aanvragen uit categorie 2 in aanmerking. Binnen deze categorie worden de toewijsbare aanvragen toegekend in volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van het subsidieplafond vindt loting plaats onder alle aanvragen uit deze categorie die op de dag van overschrijding zijn ingediend.

  • c.

   Indien na de beoordeling van de aanvragen uit categorie 2 nog subsidiebudget beschikbaar is komen de aanvragen uit categorie 3 in aanmerking. Binnen deze categorie worden de toewijsbare aanvragen toegekend in volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van het subsidieplafond vindt loting plaats onder alle aanvragen uit deze categorie die op de dag van overschrijding zijn ingediend.

  • d.

   Aan een verleningsbesluit worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

  • 1.

   De aanvrager geeft het college, of een door het college aangewezen partij, toestemming om voor, tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden te controleren of de werkzaamheden conform aanvraag worden uitgevoerd.

  • 2.

   De aanvrager geeft het college, of een door het college aangewezen partij, toestemming om de maatregelen op enigerlei wijze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

  • 3.

   De aanvrager gebruikt het logo / de naam van de provincie Noord-Holland en de gemeente Huizen op eventuele bouwborden en in communicatie over de uitvoering van het project en vermeldt dat de maatregelen tot stand komen met hulp van deze organisaties.

  • 4.

   De uitvoering wordt binnen zes maanden na het besluit op de aanvraag afgerond behoudens eventuele ontoerekenbare vertraging.

    

  Artikel 7 Weigeringsgronden subsidie

  De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien:

  • a.

   de aanvrager in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard; of

  • b.

   de ingreep voor meer dan de helft betrekking heeft op kantoor-, horeca-, detailhandel of transformatielocatie; of

  • c.

   de ingreep betrekking heeft op regulier of achterstallig onderhoud (indien de werkzaamheden ook betrekking hebben op onderhoudswerkzaamheden dient dit in de aanvraag uitgesplitst te worden. Voor regulier of achterstalligonderhoud wordt geen subsidie verleend); of

  • d.

   het effect van de ingreep ten opzichte van het doel van de deelverordening , naar het oordeel van het college , onvoldoende is; of

  • e.

   de ingreep enkel gericht is op de vergroting van het bedrijfsoppervlak door uitbouw; of

  • f.

   de ingreep inpandige maatregelen betreft (andere indeling, vervangen van verouderde materialen of asbest), die de beeldkwaliteit niet ten positieve beïnvloeden; of

  • g.

   het subsidieplafond is bereikt; of

  • h.

   met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend; of

  • i.

   de aanvraag anderszins in strijd met deze deelverordening of de subsidiebepalingen van de Algemene wet bestuursrecht is; of

  • j.

   een eventueel benodigde vergunning voor uitvoering van de werkzaamheden niet wordt verleend.

    

  Artikel 8 Aanvraag subsidievaststelling

  • a.

   Een aanvraag voor subsidievaststelling moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de werkzaamheden zijn gerealiseerd.

  • b.

   De aanvraag voor subsidievaststelling wordt ingediend met het ‘Opleverrapport en verzoek tot uitbetaling subsidiebijdrage Gevelrenovatiefonds’. Met dit formulier moet de factuur, het betaalbewijs (bank- of giroafschrift) en, indien van toepassing, de omgevingsvergunning worden meegestuurd. Het formulier is te vinden op de website van de gemeente Huizen: www.huizen.nl

    

  Artikel 9 Subsidievaststelling

  • a.

   Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag voor subsidievaststelling. De termijn van 6 weken wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

  • b.

   Het college kan indien het dit nodig acht aanvullende gegevens vragen voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidievaststelling.

  • c.

   De vastgestelde subsidie is nooit hoger dan de verleende subsidie.

  • d.

   Vaststelling van de subsidie bijdrage zal pas plaatsvinden na volledige uitvoering van de ingreep waarvoor een bijdrage is toegekend. Er worden geen voorschotten verstrekt aan aanvragers. De gemeente Huizen controleert of de werkzaamheden conform de plannen zijn uitgevoerd.

  • e.

   Voordat tot uitkering van de toegezegde bijdrage wordt overgegaan moeten alle benodigde vergunningen voor de werkzaamheden zijn verleend, tenzij aangetoond kan worden dat geen vergunningen nodig zijn.

    

  Artikel 10 Betaling subsidie

  Subsidie wordt uiterlijk binnen 4 weken na de subsidievaststelling betaald.

   

  Artikel 11 Intrekking subsidieverlening of terugvorderen subsidie

  • a.

   Het college kan het besluit tot subsidieverlening en het besluit tot subsidievaststelling intrekken of wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:48, eerste lid, en artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

  • b.

   Als binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening geen aanvraag tot subsidievaststelling door de gemeente is ontvangen, stelt het college de subsidie ambtshalve op 0 euro vast.

    

  Artikel 12 Slotbepalingen

  • a.

   Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening.

  • b.

   In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

  • c.

   Deze subsidieverordening treedt in werking op de derde dag na haar bekendmaking in het Gemeenteblad van Huizen.

  • d.

   Deze subsidieverordening kan worden aangehaald als “Deelverordening Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein ‘t Plaveen”.

    

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 maart 2016,

de griffier, de voorzitter,

Het Gevelrenovatiefonds van de gemeente Huizen wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland.

Bijlage Bedrijventerrein 't Plaveen