Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Subsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust
CiteertitelSubsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geldig tot en met 31-12-2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuw

15-12-2016

Gemeenteblad van Huizen 2016-20 d.d. 22 december 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust

 

 

 

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 15 december 2016,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2016; agendapunt 5.6;

gelet op:

 • -

  artikel 149 van de Gemeentewet,

 • -

  de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en

 • -

  de bepalingen van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Huizen,

b e s l u i t :

de ‘Subsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust’ als deelverordening vast te stellen per 1 januari 2017, ter vervanging van de ‘Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen 2016-2020’

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • b.

  aanvraag subsidieverlening: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen om verlening van de subsidie;

 • c.

  aanvraag subsidievaststelling: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen om vaststelling en uitbetaling van de subsidie;

 • d.

  bestaande woning: een woning die is opgeleverd vóór 1 januari 2016;

 • e.

  buurbonus: een aanvullend bedrag dat op het subsidiebedrag voor energiemaatregelen kan worden toegekend, indien een particuliere woningeigenaar in gezamenlijk verband een aanvraag subsidieverlening indient;

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

 • g.

  energiemaatregel: installatie die energie opwekt uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht en zonwarmte of een maatregel die de energievraag reduceert, zoals isolatie;

 • h.

  energiesubsidielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende energiemaatregelen, de daarbij behorende kwaliteitseisen en de daaraan gekoppelde subsidie per energiemaatregel;

 • i.

  particuliere woningeigenaar: natuurlijk persoon die (mede)eigenaar is van de woning;

 • j.

  woning: uitsluitend woonruimte die bestemd is om permanent als zelfstandige woongelegenheid te worden bewoond.

Artikel 2 Doelstelling en doelgroep

De gemeente Huizen voert een actief milieubeleid en heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad draagt in belangrijke mate bij aan realisatie van dit doel. Voor de periode 2016-2020 heeft de gemeenteraad een subsidiebudget beschikbaar gesteld om het tempo, waarmee particuliere woningeigenaren hun woning in energetisch opzicht verbeteren, te versnellen. Deze subsidieregeling voorziet in dat doel.

Artikel 3 Subsidieperiode en subsidieplafond

 • a.

  Het aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 1 januari 2017.

 • b.

  De uiterste aanvraagdatum is 1 maart 2020 of eerder, te weten op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt.

 • c.

  Het subsidieplafond (het totale subsidiebedrag) bedraagt € 300.000,-. Ingrepen in dit bedrag zijn de vastgestelde subsidiebedragen in het kader van de Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen 2016-2020.

 • d.

  Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekendgemaakt op de website www.huizen.nl. Aanvragen die na deze bekendmaking worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een particuliere woningeigenaar.

 • b.

  Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor bestaande woningen.

 • c.

  Gedurende de looptijd van deze verordening kan per woning maximaal eenmaal subsidie worden aangevraagd.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd, indien:

 • -

  de energiemaatregel door de particuliere woningeigenaar (of bewonende) zelf wordt geplaatst (zogeheten doe-het-zelfmaatregelen);

 • -

  de energiemaatregel voor 1 maart 2016 is uitgevoerd;

 • -

  op de indieningsdatum van de aanvraag voor subsidieverlening al verplichtingen zijn aangegaan met de installateur of aannemer voor plaatsing van de energiemaatregel;

 • -

  de aanvraag een energiemaatregel betreft aan nieuw te plaatsen uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;

 • -

  het gaat om plaatsing van dakisolatie, zonnepanelen of zonneboilers en het dak asbest bevat, tenzij de aanvrager aantoont dat het asbest voor plaatsing van de energiemaatregelen wordt verwijderd;

 • -

  het subsidieplafond is bereikt of door toekenning van de subsidie zou worden overschreden.

Artikel 6 Subsidiabele energiemaatregelen en subsidiebedragen

 • a.

  De energiemaatregelen waarvoor subsidie kan worden verstrekt zijn opgenomen in de energiesubsidielijst (bijlage 1).

 • b.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de energiemaatregel voldoen aan de minimumomvang en de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de energiesubsidielijst.

 • c.

  De hoogte van en voorwaarden met betrekking tot de buurbonus zijn opgenomen in de energiesubsidielijst.

 • d.

  De hoogte van de subsidie volgt uit de energiesubsidielijst.

 • e.

  Het college kan de energiesubsidielijst wijzigen. De gewijzigde energiesubsidielijst wordt in dat geval bekendgemaakt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze.

Artikel 7 Aanvraag subsidieverlening

a.De aanvraag voor subsidieverlening wordt ingediend door een particuliere woningeigenaar met het ‘Aanvraagformulier subsidieverlening Mijn Huis Klimaatbewust’, inclusief de op dit formulier vermelde bijlagen. Dit formulier is beschikbaar op www.huizen.nl.

b.Offertes die bij de aanvraag worden gevoegd dienen niet ouder dan vier maanden te zijn.

c.Indien voor de aan te brengen energiemaatregel een omgevingsvergunning is vereist, moet met de aanvraag de (kopie van de) aanvraag voor de omgevingsvergunning of de al verleende vergunning worden meegestuurd.

d.Indien voor de aan te brengen energiemaatregel een sloopmelding voor asbest is vereist, moet met de aanvraag de (kopie van deze) sloopmelding worden meegestuurd.

e.Alleen volledig en juist ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Bij onvolledig of onjuist ingediende aanvragen (bijvoorbeeld aanvragen zonder offerte) wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Echter, in dat geval is de datum waarop de gecorrigeerde of aangevulde aanvraag wordt ingediend de bepalende aanvraagdatum in verband met de volgorde van verlening van energiesubsidie (zie artikel 8a).

f.Het college kan aanvullende gegevens vragen indien dat van belang is voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidieverlening.

Artikel 8 Subsidieverlening

a.Het college beslist over de verlening van subsidie in volgorde van ontvangst van volledig en juist ingediende aanvragen voor subsidieverlening. Bij overschrijding van het subsidieplafond vindt loting plaats onder alle aanvragen die op de dag van overschrijding zijn ingediend.

b.Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag voor subsidieverlening. Dit besluit wordt per brief kenbaar gemaakt aan de aanvrager. Indien een onjuiste of onvolledige aanvraag voor subsidieverlening is ingediend, wordt de termijn van 8 weken opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

c.Indien voor het treffen van de energiemaatregel een omgevingsvergunning nodig is, beslist het college zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 weken na verlening van deze vergunning.

Artikel 9 Subsidieaanvraag en subsidieverlening voor uitgevoerde energiemaatregelen in de

periode 1 maart t/m 31 december 2016

 • a.

  De particuliere woningeigenaar die in de periode van 1 maart t/m 31 december 2016 een energie-maatregel heeft laten uitvoeren, kan daarvoor tot uiterlijk 1 mei 2017 een aanvraag voor subsidieverlening indienen.

 • b.

  Voor deze aanvraag geldt niet dat op de indieningsdatum van de aanvraag nog geen verplichtingen zijn aangegaan met de installateur of aannemer voor plaatsing van de energiemaatregel.

 • c.

  Artikel 7.b van deze verordening is op deze aanvraag niet van toepassing. De artikelen 7.a en 7.c t/m 7.f zijn wel van toepassing.

 • d.

  Op deze aanvraag zijn de artikelen 11.a, 11.b en 11.c niet van toepassing. Het college neemt op de aanvraag voor subsidieverlening in deze gevallen het besluit tot subsidievaststelling gelijktijdig met het besluit tot subsidieverlening.

 • e.

  Alle overige artikelen uit deze deelverordening zijn op deze aanvraag onverkort van toepassing.

Artikel 10 Voorschotten

Er worden op de subsidie geen voorschotten verstrekt.

Artikel 11 Aanvraag subsidievaststelling

 • a.

  De aanvraag voor subsidievaststelling wordt ingediend door de particuliere woningeigenaar met het ‘Aanvraagformulier subsidievaststelling Mijn Huis Klimaatbewust’, inclusief de op dit formulier vermelde bijlagen.

 • b.

  De aanvraag voor subsidievaststelling moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de energie-maatregel is aangebracht en in gebruik is genomen.

 • c.

  De aanvraag voor subsidievaststelling moet worden ingediend binnen 6 maanden nadat het besluit tot subsidieverlening is genomen.

 • d.

  Subsidie wordt alleen verstrekt als met facturen en betaalbewijzen kan worden aangetoond dat de energiemaatregel daadwerkelijk is toegepast en betaald binnen de in deze verordening vermelde termijnen en criteria.

Artikel 12 Subsidievaststelling

 • a.

  Het besluit tot subsidievaststelling wordt per brief kenbaar gemaakt aan de aanvrager.

 • b.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag voor subsidievaststelling. Indien een onjuiste of onvolledige aanvraag voor subsidievaststelling wordt ingediend, wordt de termijn van 6 weken opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • c.

  Het college kan aanvullende gegevens vragen indien dat van belang is voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidievaststelling.

 • d.

  De vastgestelde subsidie is nooit hoger dan de verleende subsidie.

 • e.

  Als voor de energiemaatregel een omgevingsvergunning is vereist, wordt in afwijking van het bepaalde onder artikel 12.b de subsidie pas vastgesteld nadat de aanvrager over een onherroepelijke vergunning beschikt.

Artikel 13 Uitbetaling subsidie

Subsidie wordt uiterlijk binnen 4 weken na de subsidievaststelling betaald.

Artikel 14 Intrekking subsidieverlening of terugvorderen subsidie

 • a.

  Het college kan het besluit tot subsidieverlening en het besluit tot subsidievaststelling intrekken of wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:48, eerste lid, en artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  Als binnen 6 maanden na het besluit tot subsidieverlening geen aanvraag tot subsidievaststelling door de gemeente is ontvangen, stelt het college de subsidie ambtshalve vast op € 0,-. Het college kan in bijzondere omstandigheden op verzoek ontheffing verlenen van deze termijn.

 • c.

  Indien de energiemaatregel binnen 5 jaar na toekenning van de subsidie wordt verwijderd, verkocht of verhuurd, dient degene die de subsidie heeft ontvangen daarvan melding met opgaaf van redenen te doen aan het college. Verwijdering, verkoop of verhuur van de energiemaatregel binnen 5 jaar na toekenning van de subsidie, leidt tot de verplichting het subsidiebedrag te restitueren aan de gemeente Huizen.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • a.

  Het college kan afwijken van deze verordening indien strikte toepassing van de regels zou leiden tot niet gerechtvaardigde hardheid.

 • b.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 • c.

  Deze deelverordening treedt in werking op 1 januari 2017 en geldt tot en met 31 december 2020.

 • d.

  Deze deelverordening kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2016

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 1: Energiesubsidielijst

Om in aanmerking te komen voor subsidie, zijn voor de meeste maatregelen kwaliteitscriteria en een minimumomvang van de maatregel per type woning van toepassing.

Energiemaatregel

Minimumomvang per type woning

Kwaliteits-eis

Vrijstaand

Hoekwoning en 2^1 kap

Tussenwoning

Appartement/etage

 

Spouwmuurisolatie

≥ 50 m2

≥ 33 m2

≥ 15 m2

≥ 13 m2

Rd ≥ 1,1

Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie)

≥ 55 m2

≥ 40 m2

≥ 18 m2

≥ 13 m2

Rd ≥ 3,5

Dakisolatie

≥ 57 m2

≥ 38 m2

≥ 31 m2

≥ 14 m2

Rd ≥ 3,5

Bodemisolatie

≥ 57 m2

≥ 38 m2

≥ 31 m2

≥ 14 m2

Rd ≥ 3,5

Vloerisolatie

≥ 44 m2

≥ 32 m2

≥ 20 m2

≥ 20 m2

Rd ≥ 3,5

HR++ glas

≥ 15 m2

≥ 12 m2

≥ 8 m2

≥ 8 m2

U ≤ 1,2

Triple glas (driedubbel glas)

≥ 7 m2

≥ 6 m2

≥ 4 m2

≥ 4 m2

U ≤ 0,8

Zonneboiler

1 stuks

 

Zonnepanelen (pv-panelen)

1000 Wp

 

Zonnepannen/dakvervangende zonnepanelen

1000 Wp

 

Voor een toelichting op de maatregelen: zie bijvoorbeeld duurzaambouwloket.nl.

De subsidiebedragen zijn in onderstaande tabel opgenomen

Energiemaatregel

Subsidiebedrag

Spouwmuurisolatie

€ 4,- per m2

Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie)

€ 20,- per m2

Dakisolatie

€ 15,- per m2

Bodemisolatie

€ 4,- per m2

Vloerisolatie

€ 4,- per m2

HR++ glas

€ 25,- per m2

Triple glas

€ 30,- per m2

Zonneboiler

€ 500,-

Zonnepanelen (pv-panelen)

€ 0,25 per Wp tot een maximum van € 500,-

Zonnepannen/dakvervangende zonnepanelen

€ 1,00 per Wp tot een maximum van € 2.000,-

Aanvullend gelden de volgende regels:

 • ·

  Indien minstens 3 woningeigenaren met elkaar en gelijktijdig subsidie aanvragen (dit wordt op het aanvraagformulier subsidieverlening aangegeven), ontvangt elke aanvrager een buurbonus van € 200,- per woning.

 • ·

  De maximale subsidie per woning bedraagt (inclusief eventuele buurbonus) € 1.000,-.

 • ·

  Voor woningen waarop zonnepannen/dakvervangende zonnepanelen zijn geplaatst bedraagt de maximale subsidie per woning (inclusief eventuele buurbonus) € 2.000,-.

 • ·

  De subsidie per woning (inclusief eventuele buurbonus) bedraagt in alle gevallen nooit meer dan 40% van de investering van de uitgevoerde energiemaatregelen in die woning. Bedraagt de berekende subsidie voor energiemaatregelen plus buurbonus dus bijvoorbeeld 55% van de investering, dan wordt 40% van de investering aan subsidie verleend.

 • ·

  Het is mogelijk de gemeentelijke subsidie op te tellen (te stapelen) bij subsidie van bijvoorbeeld de Rijksoverheid.