Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en rechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening op de heffing en invordering van precariobelasting en rechten 2011
Citeertitelverordening precariobelasting en rechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. gemeentewet, art. 228
 2. gemeentewet, art 229, lid 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-201001-01-2012nieuwe regeling

04-11-2010

Nieuwsblad voor Huizen, 18 november 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en rechten 2011

Nr. 3.5

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HUIZEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2010;

gelet op de artikelen 228 en 229, eerste lid letter b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en rechten 2011

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING EN RECHTEN 2011

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt belasting geheven voor:

 • a.

  het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn;

 • b.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, tenzij deze

  bedrijfsmatig worden verstrekt of bestaan in het tijdelijk ter beschikking van

  particulieren stellen van gemeentepersoneel;

 • c.

  het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond welke voor de openbare dienst zijn bestemd.

d.voor de toepassing van deze verordening wordt onder de belasting zowel belasting als rechten verstaan.

Artikel 2 belastingplicht

 

 

De belasting wordt geheven van degene:

 • a.

  die gebruik maakt van de in artikel 1, onder a, bedoelde bezittingen, werken of inrichtingen;

 • b.

  die het genot heeft van de in artikel 1, onder b, bedoelde diensten;

 • c.

  van wie dan wel ten behoeve van wie, de in artikel 1, onder c, bedoelde voorwerpen worden aangetroffen.

Artikel 3 Heffingstijdvak

 

 

Het heffingstijdvak is de in één kalenderjaar gelegen periode gedurende welke zich een belastbaar feit in de zin van deze verordening voordoet of zal voordoen.

Artikel 4 Begripsbepalingen

 

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt, voor zover niet anders is bepaald,

  verstaan onder:

  • a.

   jaar : een kalenderjaar;

  • b.

   maand : een kalendermaand;

  • c.

   week : een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

  • d.

   dag : een periode van 24 uren, aanvangende te 0.00 uur.

 • 2.

  Onderdelen van een maand, een week en een dag worden voor een geheel berekend.

 • 3.

  Onder verkoopstandplaats wordt mede begrepen het innemen van een standplaats

  met een demonstratiewagen en dergelijke.

 • 4.

  Onderdelen van eenheden van tijd en afmeting worden voor een geheel berekend.

 • 5.

  Bij het plaatsen op gemeentegrond van voorwerpen, van welke aard ook, wordt de

  ruimte tussen deze voorwerpen geacht mede te zijn ingenomen.

 • 6.

  Ingeval van samenloop van tarieven wordt het voor de belastingplichtige gunstigste

  tarief gehanteerd.

Artikel 5. Algemeen tarief

Voor het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond en

wegens het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst

bestemde gemeentegrond, wordt voor zover in deze verordening geen bijzonder

tarief is bepaald, geheven, per m2:

 • a.

  per dag € 0,30

 • b.

  per week € 0,90

 • c.

  per maand € 1,75

 • d.

  per jaar € 11,35

Het bedrag van een aanslag ingevolge dit artikel is minimaal € 11,35

Artikel 6 Terrassen

 

De belasting bedraagt ten behoeve van het exploiteren van een terras

per m2: a. per dag

0,20

b.per week

0,40

c.per maand

0,90

Artikel 7 Verkoopstandplaatsen

 

1.

voor het innemen van een standplaats anders dan op de markt met een auto, wagen, kar, kiosk, tent, kraam en dergelijke voor elke 5 m² of gedeelte daarvan:

 

a.

per dag

10,90

 

b.

per week

34,85

 

c.

per maand

73,05

 

d.

per jaar, gedurende één dag per week

gedurende twee dagen per week

gedurende drie dagen per week gedurende vier dagen per week

gedurende vijf of meer dagen per week

€ €

€ €

213,05

286,15

380,00

471,45

561,40

2.

voor het innemen van een standplaats met een auto, wagen, kar enz. binnen een afstand van 100 meter van een feestterrein, voor elke m² of gedeelte daarvan : per dag

Het bedrag van een aanslag ingevolge dit artikel is minimaal

11,35

11,35

Artikel 8 Benzine-service-installaties

De belasting bedraagt per jaar:

1.

voor aftappunten voor levering van benzine, olie of dergelijke, met inbegrip van de bijbehorende leidingen per stuk

84,05

2.

voor vaste lucht- of wateraftappunten, per stuk

42,00

3.

voor perrons of voetstukken, per m²

10,50

4.

voor benzine-, olietanks of dergelijke inrichtingen

 

 

 

a.

welke 10.000 liter of minder kunnen bevatten: voor iedere 1.000 liter of gedeelte daarvan

12,80

 

b.

W welke meer dan 10.000 liter kunnen bevatten € 103,00 per tank + € 2,60 voor elke 1.000 liter of gedeelte daarvan dat de tank meer

10.000 liter kan bevatten;

 

 

5.

voor lichtmasten, blikvangers en dergelijke, per stuk

43,60

Artikel 9 Leidingen, buizen (kabels) en kokers

Voor het hebben van leidingen, buizen, kabels en kokers, per meter,

Per jaar:

1.

met een buitenwerkse diameter van 20 cm of minder

0,55

2.

met een buitenwerkse diameter van meer dan 20 cm

1,10

Artikel 10 Rails, transportbanen, weegbruggen en dergelijke

Voor het hebben van rails, transportbanen, weegbruggen of soortgelijke inrichtingen, per m2 per jaar

5,20

Artikel 11 Aansluitingen aan het gemeenteriool

 • 1.

  Voor de aanvraag tot het maken van een aansluiting van een ge-

  bouwd onroerende zaak aan het gemeenteriool in bestaand gebied

  wordt, voor zover die aansluiting van gemeentewege is geschiedt,

  onder de naam van rioolaansluitrecht een eenmalige belasting ge-

  heven van € 729,65

 • 2.

  Voor de aanvraag tot het maken van een aansluiting van een

  gebouwd onroerende zaak aan het gemeenteriool gelijktijdig met het

  bouwrijpmaken (nieuwbouw) wordt, voor zover die aansluiting van

  gemeentewege is geschiedt, onder de naam rioolaansluitrecht

  een eenmalige belasting geheven van € 437,75

 • 3.

  Een aansluiting op een nieuw hoofdriool ter vervanging van een

  aansluiting op het oude komt geheel voor rekening van de gemeente.

Artikel 12 Aanvang belastingplicht

Indien het gebruik of genot in de loop van een kalenderjaar aanvangt, worden in het geval een jaarbelasting van toepassing is, zoveel twaalfde gedeelten van de belasting berekend als het gebruik of genot in dat jaar duurt.

Artikel 13 Vrijstellingen

 • 1.

  De belasting wordt niet geheven ter zake van:

  • a.

   van voorwerpen of werken, welke door of vanwege het rijk en de provincie, noodzakelijk voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak, zijn aangebracht of geplaatst;

  • b.

   voor het gebruik of genot door de gemeente van de openbare gemeentegrond of het openbaar gemeentewater en voor het hebben onder of op die grond of dat water van voorwerpen, werken of inrichtingen, welke aan de gemeente in eigendom

   toebehoren en bij haar in gebruik zijn;

  • c.

   voor het gebruik of genot van de openbare gemeentegrond of het openbaar gemeentewater ten behoeve van bouwwerken, welke voor rekening van de gemeente worden gebouwd, verbouwd of hersteld en door haar worden of zullen worden gebruikt;

  • d.

   voor het hebben op gemeentegrond van wegwijzers of soortgelijke voorwerpen van de koninklijke Nederlandse toeristenbond A.N.W.B. en van daarmede op één lijn te stellen lichamen;

  • e.

   van rails, wachthuisjes, haltebordjes, standplaatsen enz. ten behoeve van openbare middelen van vervoer;

  • f.

   van voorwerpen of werken welke in een uitsluitend algemeen belang voorzien;

  • g.

   van voorwerpen of werken waarvoor krachtens een andere gemeentelijke heffingsverordening reeds belasting is verschuldigd; h. voor het hebben onder, op of boven gemeentegrond van voorwerpen welke daar ingevolge wettelijk voorschrift kosteloos of tegen een bij krachtens dat voorschrift bepaalde vergoeding moeten worden gedoogd;

  • i.

   voor het innemen van een standplaats op openbare gemeentegrond ten behoeve van politieke partijen;

  • j.

   voor het gebruikmaken van openbare gemeentegrond ten behoeve van activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan charitatieve doelen.

 • 2.

  Indien het door een belastingplichtige ingevolge de artikelen 10 en 11 in één jaar krachtens deze verordening verschuldigde belastingbedrag minder dan € 11,35 bedraagt, blijft de heffing achterwege.

Artikel 14 Ontheffing

 • 1.

  Indien het belastbare feit zich slechts een gedeelte van het voor de berekening van de belasting per jaar voordoet of zal voordoen, wordt ontheffing verleend over de resterende volle maanden van dit tijdvak.

 • 2.

  Van de belasting welke wordt berekend naar een tarief per maand, per week of per dag wordt over gedeelten van een maand, week of dag geen ontheffing verleend.

Artikel 15 Wijze van heffing en betaling

 

 • 1.

  De belasting waarvoor een vergunning voor onbepaalde tijd is verleend en waarop het jaartarief van toepassing is, wordt geheven bij wege van aanslag. De belasting is invorderbaar in één termijn vervallende op de laatste dag van de tweede maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De belasting waarvoor een vergunning naar tijdsgelang is verleend wordt geheven door middel van een gedagtekende nota, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld en moet worden voldaan op het tijdstip waarop de nota voor het in artikel 1 bedoelde gebruik of een daarmede verbandhoudende dienst wordt uitgereikt.

 • 3.

  De rioolaansluitrechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld en moeten binnen één maand worden voldaan.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt modellen van de in het tweede en derde lid bedoelde nota's vast.

Artikel 16 Kwijtschelding van belasting

De in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bedoelde kwijtschelding wordt voor deze belasting niet verleend.

Artikel 17 Nadere regels door college

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de belasting en rechten.

Artikel 18 inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  De verordening Precariorechten 2010, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 oktober 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "verordening Precariobelasting en Rechten 2011".

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2010.

De griffier, De voorzitter,

J.Veenstra mr. A.Ph. Hertog