Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen houdende regels omtrent jongerenvouchers (nadere regels jongerenvouchers Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen houdende regels omtrent jongerenvouchers (nadere regels jongerenvouchers Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren)
CiteertitelNadere regels jongerenvouchers Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 aanvraagformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Huizen/487509/CVDR487509_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

15-10-2019

gmb-2019-320584

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen houdende regels omtrent jongerenvouchers (nadere regels jongerenvouchers Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren)

Burgemeester en wethouders van Huizen

 

Gelet op artikel 5.2.1 lid 1 en artikel 5.2.1 onder 2 van de verordening sociaal domein Huizen

 

Besluiten vast te stellen de volgende

 

NADERE REGELS – JONGERENVOUCHERS Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Verordening Sociaal Domein

 • 2.

  Jongerenvouchers: Startersbonus en ontwikkelingsbonus;

 • 3.

  Startersbonus: Een eenmalige bijdrage voor werkgevers die een jongere een arbeidscontract voor minimaal een jaar en voor minimaal 28 uur per week bieden. De bijdrage is een tegemoetkoming in de loonkosten;

 • 4.

  Ontwikkelingsbonus: een bijdrage voor werkgevers in jaar 2 en jaar 3 van het arbeidscontract waarvoor de werkgever reeds een startersbonus heeft ontvangen. De bijdrage is bedoeld voor de ontwikkeling van de jongere.

 • 5.

  Jongere: een persoon van 18 tot en met 26 jaar, woonachtig in Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren die op grond van het actieplan jeugdwerkloosheid ‘kansen voor jongeren’ begeleid wordt door een jongerencoach van de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren.

 • 6.

  Jaar: 12 maanden vanaf ingangsdatum arbeidscontract

Artikel 2 Doel en werkingssfeer

 • 1.

  Het doel van de startersbonus is om werkgevers te stimuleren om arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor jongeren die op grond van het actieplan jeugdwerkloosheid ‘Kansen voor jongeren’ begeleid worden.

 • 2.

  Het doel van de ontwikkelingsbonus is het stimuleren van duurzame uitstroom en ontwikkeling van de jongere.

 • 3.

  Deze nadere regels zijn een aanvulling op de verordening Sociaal Domein

Artikel 3 Aanspraak op de jongerenvoucher

 • 1.

  Er bestaat slechts aanspraak op

  • a.

   De startersbonus: als het dienstverband ten minste 28 uur per week omvat voor de duur van tenminste één jaar;

  • b.

   De ontwikkelingsbonus: als er reeds een startersbonus is verstrekt, de jongere ten tijde van de aanvraag van de startersbonus 18 jaar of ouder en jonger dan 27 is, én als het dienstverband ten minste 28 uur per week bedraagt. De ontwikkelingsbonus kan na de startersbonus maximaal twee keer voor een jaar verstrekt worden.

 • 2.

  Deze vouchers zijn gekoppeld aan de jongeren die op grond van het actieplan jeugdwerkloosheid ‘kansen voor jongeren’ door een jongerencoach of participatieconsulent bemiddeld worden naar reguliere arbeid;

 • 3.

  Ingangsdatum van het dienstverband valt binnen de looptijd van het actieplan jeugdwerkloosheid ‘kansen voor jongeren’ van 1 mei 2019 tot 1 mei 2023;

 • 4.

  Er is geen aanspraak op een jongerenvoucher als de betreffende werkgever aanspraak kan maken op subsidie op basis van een andere gemeentelijke regeling op grond van de Verordening Sociaal Domein inclusief de loonkostensubsidie op grond van artikel 10d van de Participatiewet;

 • 5.

  Er is geen aanspraak op een startersbonus als de betreffende werkgever voor dezelfde jongere al eerder een startersbonus heeft ontvangen;

 • 6.

  Het arbeidscontract mag geen concurrentiebeding bevatten dat het aanvaarden van een ander dienstverband bij een nieuwe werkgever belemmert.

Artikel 4 Het aanvragen van een voucher

 • 1.

  De aanvraag van een startersbonus kan ingediend worden 6 maanden na indiensttreding van de jongere, maar uiterlijk 12 maanden na de dag van indiensttreding;

 • 2.

  De aanvraag van een ontwikkelingsbonus kan ingediend worden 6 maanden na verlenging van het dienstverband met één jaar, maar tot uiterlijk 12 maanden na de dag van verlenging;

 • 3.

  De vouchers worden door de werkgever aangevraagd op een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 4.

  Bij de aanvraag verstrekt deze:

  • a.

   Een volledig ingevuld aanvraagformulier

  • b.

   Een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer;

  • c.

   Een kopie van het arbeidscontract;

  • d.

   Een kopie van het loonstrookje van de zesde maand (of een latere maand) van het dienstverband.

Artikel 5 Hoogte van de vouchers

 • 1.

  De hoogte van de startersbonus is € 3.000,00 per dienstverband;

 • 2.

  De hoogte van de ontwikkelingsbonus bedraagt per jaar € 750,00 bij voortzetting van het dienstverband.

Artikel 6 Beslistermijn en betaling van de vouchers

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag;

 • 2.

  Uitbetaling vindt plaats binnen vier weken na vaststelling;

 • 3.

  Verlening van de voucher geldt tevens als vaststelling van de bijdrage.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘nadere regels jongerenvouchers Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren’

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  De nadere regels treden in werking één dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 mei 2019;

 • 2.

  Deze nadere regels vervallen op 30 april 2023, met dien verstande dat de regels ook na 30 april 2023 van toepassing blijven op verstrekte vouchers waarvan de looptijd doorloopt na 30 april 2023.

Aldus vastgesteld op

De gemeentesecretaris

De burgemeester