Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2008
Citeertitelverordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet GBA, art. 100

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-200804-05-2012nieuwe regeling

25-09-2008

Nieuwsblad voor Huizen, 6 november 2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2008

 

 

 

Nr. 6.3

De raad van de gemeente Huizen ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2008

gelet op de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

besluit:

vast te stellen de navolgende:

 • I.

  Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2008

 • II.

  Bijlagen 1 t/m 5 zoals vermeld in de artikelen 2, 5, 6, 7 en 8 van de Verordening “Gemeentelijke basis administratie persoonsgegevens”

 • III.

  Het college van burgemeester en wethouders bevoegd te verklaren wijzigingen aan te brengen in de bijlagen 1, 2, 3, 4 en 5 van deze verordening.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • e.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd;

 • f.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

 • g.

  binnengemeentelijke afnemer: binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Artikel 2 Binnengemeentelijke afnemers

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, regelt de verantwoordelijke de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

 • 2.

  In bijlage 1 bij deze verordening worden de in het eerste lid bedoelde afnemers aangewezen.

Artikel 3 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 1.

  Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder d.

 • 2.

  Bewerker van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder e.

 • 3.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie;

Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de verantwoordelijken van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 5 Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken;

 • c.

  de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

 • d.

  voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in de Bijlage 2 bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

 

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in de Bijlage 3 bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de in die tabel aangegeven gegevens verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen

dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in de Bijlage 4 bij deze verordening

aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 8 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2.

  In Bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mede-deling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangewezen wordt welke gegevens het betreft.

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 4.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeen- telijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

Artikel 9 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maat-regelen als vermeld in het krachtens vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  De verordening voor de gemeentelijke basisadministratie 2002 wordt ingetrokken op de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2008.

 • 4.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 5.

  Het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegd wijzigingen aan te brengen in de bijlagen 1, 2, 3, 4 en 5 van deze verordening.

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 september 2008

  De voorzitter, De griffier,