Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

tarieventabel titel 1 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingtarieventabel titel 1 2011
Citeertiteltarieventabel 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij legesverordening 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

legesverordening 2011, art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Onbekend

04-11-2010

nieuwsblad voor Huizen, 18 november 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

tarieventabel titel 1 2011

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

 

Burgerlijke stand

Titel 1

 

 

 

Titel 1

 

Tarieven

Hoofdstuk 1

 

2011 

 

 

 

1.1.1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

 

 

registratie van een partnerschap in het gemeentehuis, gelegen

 

 

aan de Graaf Wichman 10:

 

 

 

 

1.1.1.1.

op werkdagen, uitgezonderd de zaterdag, tussen 9.00 uur en

 

 

16.30 uur

€ 242,75

1.1.1.2.

op werkdagen, uitgezonderd de zaterdag, vóór 9.00 uur of na

 

 

16.30 uur

€ 390,95

1.1.1.3.

op zaterdag tussen 9.30 uur en 12.30 uur

€ 540,60

 

 

 

1.1.2.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

 

 

registratie van een partnerschap in het voormalige gemeente-

 

 

huis, gelegen aan de Naarderstraat 3, de Boerderij (Helling-

 

 

straat), de Botterloods (Oude haven) het kapelletje aan

 

 

het Heidelaantje, restaurant Kalkovens of hiermee gelijk te stellen locaties, waar huwelijksvoltrekkingen op deze locaties

 

 

alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag mogelijk zijn:

 

 

 

 

1.1.2.1.

op donderdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 16.30 uur

€ 458,10

1.1.2.2.

op donderdag en vrijdag vóór 9.00 uur of na 16.30 uur

€ 607,70

1.1.2.3.

op zaterdag tussen 9.30 uur en 16.30 uur

€ 757,10

 

 

 

1.1.3.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

 

1.1.4

registratie van een partnerschap op een andere locatie in een bijzondere situatie

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere locatie op

verzoek

€ 120,00

€ 310,00

1.1.5 

Het tarief bedraagt voor een tijdelijke benoeming van een trouwambtenaar die in een andere gemeente als zodanig is aangesteld

€ 140,00

1.1.6.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd

 

 

partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge

 

 

artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 79,25

 

 

 

1.1.7.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje

 

 

of een partnerschapboekje, per stuk

€ 25,40

 

 

 

 

 

 

1.1.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor het kalligraferen van de naam van een kind in

 

 

een trouwboekje of partnerschapboekje, per kind

€ 4,20

 

 

 

1.1.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor het getuigen bij een huwelijk door een ambtenaar,

 

 

per getuige

€ 21,50

 

 

 

1.1.10

Voor de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid wordt het wettelijk vastgesteld tarief geheven.

 

 

 

 

1.1.11.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor het houden van een toespraak door een buiten-

 

 

gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bij het gratis

 

 

voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 74,35

 

 

 

 

Overige burgerlijke stand

 

 

 

 

1.1.12.

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de

 

 

registers van de Burgerlijk stand, voor ieder daaraan besteed

 

 

kwartier

€ 8,90

 

 

 

1.1.13.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor het verstrekken van een afschrift van of een uit-

 

 

treksel uit de registers van de burgerlijke stand, per pagina

€ 6,95

 

 

 

1.1.14.

De in de onderdelen 1.1.12 en 1.1.13 genoemde leges worden

 

 

eveneens geheven als de gevraagde inlichting niet leidt tot het

 

 

door de aanvrager beoogde doel of als geen inlichting als

 

 

gewenst, kan worden verstrekt.

 

 

 

 

Titel 1

Reisdocumenten

Tarieven

Hoofdstuk 2

 

2011

 

 

 

1.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot:

 

 

 

 

1.2.1.1.

het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument

 

 

voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,10

 

 

 

1.2.1.2.

het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal

 

 

bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort, als bedoeld

 

 

in onderdeel 1.2.1.1. (zakenpaspoort)

€ 58,20

 

 

 

1.2.1.3.

het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een

 

 

persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van

 

 

Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteiten-

€ 52,10

 

paspoort)

 

 

 

 

1.2.1.4.

het bijschrijven van een kind in een reisdocument, als bedoeld in

 

 

de onderdelen 1.2.1.1., 1.2.1.2. en 1.2.1.3., per kind

€ 9,20

 

 

 

1.2.1.5.

het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in

 

 

een reeds uitgegeven reisdocument, als bedoeld in de

 

 

onderdelen 1.2.1.1., 1.2.1.2. en 1.2.1.3., per sticker

€ 21,50

 

 

 

1.2.1.6.

het aanbrengen van een wijziging, anders dan bedoeld onder

 

 

1.2.1.5., in een reisdocument zoals vermeld onder 1.2.1.1. tot en

 

 

met 1.2.1.3.

€ 21,50

 

 

 

1.2.1.7.

het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK)

€ 43,85

 1.2.1.8.

 het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

€ 9,20

1.2.2.

De tarieven, als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1. tot en met

 

 

1.2.1.3. alsmede in onderdeel 1.2.1.7. en 1.2.1.8., worden bij een spoedlevering, vermeerderd met bedrag zoals is vastgesteld

 

 

ingevolge artikel 6, derde lid, en artikel 12, tweede lid van het

 

 

Besluit paspoortgelden.

 

 

 

 

1.2.3.

Het tarief, als genoemd in onderdeel 1.2.2., wordt bij een

 

 

gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als

 

 

bedoeld in de onderdelen 1.2.1.1., 1.2.1.2. en 1.2.1.3. en het

 

 

bijschrijven van één of meer kinderen, als bedoeld in onderdeel

 

 

1.2.1.4., slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

 

 

1.2.4.

Het tarief, als genoemd in onderdeel 1.2.1.5., wordt bij een

 

 

spoedlevering vermeerderd per bijschrijvingssticker met het

 

 

bedrag zoals is vastgesteld ingevolge artikel 6 en 12 van het

 

 

Besluit paspoortgelden.

 

 

 

 

1.2.5.

Ingeval bij een aanvraag voor een reisdocument het oorspronke-

 

 

lijk reisdocument niet kan worden overlegd, worden de

 

 

tarieven, als bedoeld in deze rubriek, verhoogd met

€ 21,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Rijbewijzen

Tarieven

Hoofdstuk 3

 

2011

 

 

 

1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een

 

 

rijbewijs

€ 36,06

 

 

 

1.3.2.

Het tarief, als genoemd in onderdeel 1.3.1., wordt bij een spoed-

 

 

levering vermeerderd met

€ 36,06

 

 

 

1.3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal

 

 

Register Rijbewijzen

€ 11,50

 

 

 

1.3.4.

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

 

afgifte van een nieuw rijbewijs het oorspronkelijk afgegeven

 

 

document niet (compleet) overgelegd kan worden, worden de

 

 

leges ter zake verhoogd met

€ 21,60

 

 

 

1.3.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor het waarmerken van een kopie van het rijbewijs

€ 4,20

 

 

 

Titel 1

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie

Tarieven

Hoofdstuk 4

persoonsgegevens

2011

 

 

 

1.4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

 

 

vraag tot het verstrekken van één of meer gegevens omtrent

 

 

één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie

 

 

persoonsgegevens en/of het geautomatiseerde bevolkings-

 

 

register moet worden geraadpleegd, per inlichting

€ 11,50

 

 

 

1.4.2.

Voor het verstrekken van inlichtingen uit de oude registers of

 

 

kaartenverzamelingen van de bevolkingsadministratie, niet

 

 

behorende tot het in het voormalig Besluit Bevolkingsboek-

 

 

houding (ingetrokken per 1 oktober 1994) genoemde register,

 

 

wordt het dubbele van het onder 1.4.1 genoemde tarief geheven.

 

 

 

 

1.4.3.

De in 1.4.1. en 1.4.2 bedoelde leges worden eveneens geheven

 

 

indien de gevraagde inlichting niet leidt tot het door de

 

 

aanvrager beoogde doel of geen inlichting als gewenst kan

 

 

worden verstrekt.

 

 

 

 

1.4.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag om een selectie uit het geautomatiseerde bestand:

 

 

 

 

1.4.4.1.

per selectie

€ 74,35

1.4.4.2.

vermeerderd bedrag, per inlichting

€ 0,70

 

 

 

1.4.5.

In de gevallen, waarin inlichtingen in de vorm van fotokopieën of

 

 

reproducties worden verlangd, komen behalve de ingevolge

 

 

één van de voorgaande leden geheven leges ook ten laste van

 

 

de aanvrager, de kosten van het vervaardigen van fotokopieën

 

 

of reproducties, waarvoor een tarief is verschuldigd van

€ 11,50

 

 

 

1.4.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel

 

 

6, zevende lid, van het Besluit Gemeentelijke Basisadministratie,

 

 

per verstrekking

€ 2,85

 

 

 

1.4.7.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken een bericht, als bedoeld in de artikelen 29 en 30 van

 

 

Wet op de persoonsregistratie wordt het maximale tarief

 

 

berekend van

€ 6,45

 

 

 

1.4.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag op een verzoek om een persoonslijst overeenkomstig

 

 

het bepaalde in artikel 79, lid 3, Wet GBA

€ 11,50

 

 

 

1.4.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van het

 

 

statistisch jaarboek van de gemeente Huizen

€ 21,60

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Verstrekkingen uit het kiezersregister

Tarieven

Hoofdstuk 5

 

2011

 

 

 

1.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de

 

 

registratie van de aanvrager als kiezer, als bedoeld in artikel D4

 

 

van de Kieswet

€ 11,50

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Bestuursstukken

Tarieven

Hoofdstuk 6

 

2011

 

 

 

1.6.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

1.6.1.1.

een afschrift/kopie uit de boekwerken, behorende bij de

 

 

gemeentebegroting en -rekening, per pagina

€ 0,30

 

 

 

1.6.1.2.

verordeningen, raadsagenda’s, voorstellen aan de raad, raads-

 

 

raadsbesluiten, raadsnotulen, en overige voor het publiek ter

 

 

inzage gelegde stukken betreffende de raadsvergaderingen,

 

 

per bladzijde indien toegezonden

€ 0,30

 

 

 

1.6.1.3.

een afzonderlijk abonnement, geldig gedurende een jaar, op

 

 

agenda's, de voorstellen en de notulen van de raad, indien

 

 

toegezonden

€ 220,10

 

 

 

1.6.1.4.

een afzonderlijk abonnement, geldig gedurende een jaar, op de

 

 

agenda en voorstellen van de raad, indien toegezonden

€ 171,20

 

 

 

1.6.1.5.

een afzonderlijk abonnement, geldig gedurende een jaar, op de

 

 

notulen van de raad, indien toegezonden

€ 103,90

 

 

 

1.6.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling ne men van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een abonnement, geldig

 

 

gedurende een jaar, op de notulen van de raadscommissies,

 

 

per commissie, indien toegezonden

€ 61,40

 

 

 

Titel 1

Vastgoedinformatie

Tarieven

Hoofdstuk 7

 

2011

 

 

 

1.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

1.7.1.1.

een fotokopie van kaarten en tekeningen uit het gemeentearchief,

 

 

zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan,

 

 

wegenkaart, behorende bij de legger bedoeld in onderdeel

 

 

1.7.2., structuurplan of stadsvernieuwingsplan, voor zover

 

 

daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke

 

 

regeling een tarief is opgenomen :

 

 

 

 

1.7.1.1.1.

in formaat A-4 (21 x 29,7 cm) of kleiner, per bladzijde

€ 1,00

1.7.1.1.2.

in formaat A-3 (42 x 29,7 cm), per bladzijde

€ 2,10

1.7.1.1.3.

in formaat A-2 (42 x 59,4 cm), per bladzijde

€ 4,20

1.7.1.1.4.

in formaat A-1 (59,4 x 84,1 cm), per bladzijde

€ 8,45

1.7.1.1.5.

in formaat A-0, per bladzijde

€ 16,95

 

 

 

1.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag om het raadplegen van Kadastrale gegevens:

 

 

 

 

1.7.2.1.

voor objectgegevens, per perceel of appartementsrecht

€ 11,50

1.7.2.2.

voor subjectgegevens, per rechthebbende

€ 11,50

 

 

 

1.7.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

1.7.3.1.

een digitaal bestand * van de Grootschalige Basiskaart

 

 

Nederland (Gbkn), per geleverde hectare:

 

 

 

 

1.7.3.1.1.

Landelijk gebied

€ 17,25

1.7.3.1.2.

Bebouwd gebied

€ 31,80

 

 

 

1.7.3.1.3.

* Voor alle digitale producten dient eerst een gebruikers-

 

 

verklaring getekend te worden dat het digitale product alleen

 

 

voor dat doeleind wordt gebruikt en niet ten behoeve van andere

 

 

projecten.

 

 

 

 

1.7.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een kleurenplot:

 

 

 

 

1.7.4.1.

A-0 formaat

€ 128,65

1.7.4.2.

A-1 formaat

€ 73,90

1.7.4.3.

A-2 formaat

€ 46,60

1.7.4.4.

A-3 formaat

€ 32,95

1.7.4.5.

A-4 formaat

€ 26,05

 

 

 

1.7.5.

Voor het vervaardigen van een kleurenplot worden de bedragen

 

 

verhoogd met:

 

 

 

 

1.7.5.1.

voor ieder daaraan besteed uur

€ 63,45

1.7.5.2.

voor ieder daaraan besteed kwartier of deel daarvan

€ 15,80

 

 

 

1.7.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uit-

 

 

treksel uit:

 

 

 

 

1.7.6.1.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke

 

 

basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet

 

 

basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

€ 11,50

 

 

 

1.7.6.2.

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke

 

 

beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de

 

 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het

 

 

verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als

 

 

bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid

 

 

publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

€ 11,50

 

 

 

Titel 1

Overige publiekszaken

Tarieven

Hoofdstuk 8

 

2011

 

 

 

1.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

 

1.8.1.

een verklaring omtrent het gedrag (VOG), het wettelijk maximum

 

 

tarief zoals vastgesteld door het Ministerie van Justitie

 

 

 

 

1.8.2.

een attestatie de vita, een bewijs van opneming in het persoons-

 

 

register of voor enige verklaring, tot welker afgifte op aanvraag

 

 

van particulieren, het gemeentebestuur of de burgemeester

 

 

bevoegd is:

 

 

 

 

1.8.2.1.

voor één persoon

€ 11,50

1.8.2.2.

voor meerdere personen

€ 16,75

 

 

 

1.8.3.

een legalisatie van een handtekening

€ 11,50

 

 

 

Titel 1

Gemeentearchief

Tarieven

Hoofdstuk 9

 

2011

 

 

 

1.9.1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen

 

 

in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder

 

 

daaraan besteed kwartier of een deel daarvan

€ 8,90

 

 

 

1.9.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

 

1.9.2.1.

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief

 

 

berustend stuk, per pagina

€ 6,95

 

 

 

1.9.2.2.

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk,

 

 

per pagina

€ 6,95

 

 

 

1.9.3.

De in de onderdelen 1.9.2.1. en 1.9.2.2. genoemde leges

 

 

worden eveneens geheven als de gevraagde inlichting niet leidt

 

 

tot het door de aanvrager beoogde doel of als geen inlichting als

 

 

gewenst, kan worden verstrekt.

 

 

 

 

Titel 1

Huisvestingswet

Tarieven

Hoofdstuk 10

 

2011

 

 

 

1.10.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag:

 

 

 

 

1.10.1.

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke

 

 

onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning,

 

 

als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de

 

 

Huisvestingswet

€ 61,50

 

 

 

1.10.2.

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van een

 

 

woonruimte met een andere woonruimte, als bedoeld in artikel

 

 

30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 61,50

 

 

 

1.10.3.

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van een

 

 

zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woonruimte, als

 

 

bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisves-

 

 

tingswet

€ 61,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Leegstandswet

Tarieven

Hoofdstuk 11

 

2011

 

 

 

1.11.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag:

 

 

 

 

1.11.1.

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woonruimte, als bedoeld in artikel 15, eerste lid

 

 

van de Leegstandswet

 € 138,50

 

 

 

 

 

 

1.11.2.

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woon

 

 

ruimte, als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandswet

€ 70,05

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Gemeentegarantie

Tarieven

Hoofdstuk 12

 

2011

 

 

 

1.12.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van

 

 

een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

 

 

op grond van laatst genoemde regeling dan wel de regeling

 

 

zoals zij luidde op het tijdstip waarop het betrokken besluit tot

 

 

garantieverklaring is genomen

€ 61,40

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Marktstandplaatsen

Tarieven

Hoofdstuk 13

 

2011

 

 

 

 

 

 

1.13.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag om:

 

 

 

 

1.13.1.

inschrijving op de wachtlijst ten behoeve van de markt of andere

 

 

standplaats, niet zijnde op de markt

€ 18,50

 

 

 

1.13.2.

verlenging van de inschrijving, als bedoeld in onderdeel 1.13.1

€ 18,35

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Winkeltijdenwet

Tarieven

Hoofdstuk 14

 

2011

 

 

 

1.14.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijden-

 

 

wet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 18,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag:

 

1.14.2.1.

voor het verlenen een ontheffing ten behoeve van een

 

 

avondwinkel, als bedoeld in art. 6 en 7, lid 1 van de Winkeltijden-

 

 

verordening 1996

€ 153,60

 

 

 

1.14.2.2.

voor het verlenen van een ontheffing van de toegestane winkel-

 

 

oppervlakte van een avondwinkel, als bedoeld in artikel 7, lid 4,

 

 

van de Winkeltijdenverordening 1996

€ 30,35

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Kansspelen

Tarieven

Hoofdstuk 15

 

2011

 

 

 

1.15.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning,

 

 

als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

 

1.15.1.1.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor

 

 

onbepaalde tijd

€ 56,50

 

 

 

1.15.1.2.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt

 

 

voor onbepaalde tijd

€ 90,50

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Telecommunicatie

Tarieven

Hoofdstuk 16

 

2011

 

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent

 

 

plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, als

 

 

bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 86,50

 

 

 

1.17.1.1.

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sier-

 

 

bestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de

 

 

werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond,

 

 

per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,25

 

 

 

1.17.1.2.

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en

 

 

dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op

 

 

openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf

 

 

verhoogd met

€ 0,60

 

 

 

1.17.1.3.

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden

 

 

tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en

 

 

de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 43,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17.1.4.

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status

 

 

van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de

 

 

voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan

 

 

de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die

 

 

door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

1.17.1.5.

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.4 is uitgebracht, wordt

 

 

een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na

 

 

de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is

 

 

gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk

 

 

is ingetrokken.

 

 

 

 

1.17.1.6.

Het tarief bedoeld in 1.17.1 wordt verminderd met de van de

 

 

melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding

 

 

voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met

 

 

dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder

 

 

dan nihil kan bedragen.

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Verkeer en vervoer

Tarieven

Hoofdstuk 17

 

2011

 

 

 

1.18.

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1.

voor het verlenen van een ontheffing van parkeerverboden,

 

 

parkeerzones en het voetgangersgebied:

 

 

 

 

1.18.1.1.

indien het een eerste aanvraag betreft, het eerste jaar

€ 42,00

1.18.1.2.

indien het een verlenging betreft, voor een jaar

€ 20,95

1.18.1.3.

indien het een tijdelijke ontheffing betreft

€ 20,95

 

 

 

1.18.2.

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een landelijke

 

 

gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49

 

 

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

 

 

wegverkeer (BABW) :

 

 

 

 

1.18.2.1.

indien het een eerste aanvraag betreft

€ 51,10

1.18.2.2.

indien het een verlenging betreft of een vermissing

€ 23,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titel 1

  Diversen

 

Hoofdstuk 18

Fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling is opgenomen, per pagina

€ 0,30