Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

tarieventabel titel 3 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingtarieventabel titel 3 2011
Citeertiteltarieventabel 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij legesverordening 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

legesverordening 2011, art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Onbekend

04-11-2010

nieuwsblad voor Huizen, 18 november 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

tarieventabel titel 3 2011

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

 

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Titel 3

 

 

 

Titel 3

Horeca

Tarieven

Hoofdstuk 1

 

2011

 

 

 

3.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van

 

 

artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 239,05

 

 

 

3.1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in

€ 18,35

 

artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

 

 

 

Titel 3

Prostitutiebedrijven

Tarieven

Hoofdstuk 2

 

2011

 

 

 

3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het vestigen

 

 

van een seksinrichting, een escortbedrijf of thuiswerker, als

 

 

bedoeld in artikel 3.1.1., van de Algemene plaatselijke

 

 

verordening

€ 239,55

 

 

 

Titel 3

Brandbeveiligingsverordening

Tarieven

Hoofdstuk 3

 

2011

 

 

 

3.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik

 

 

hebben of houden van inrichtingen (bouwwerken geen gebouw

 

 

zijnde), als bedoeld in:

 

 

 

 

3.3.1.1.

artikel 2.1.1., lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening ten

 

 

behoeve van het gebruik van een in dat artikel omschreven

 

 

inrichting, niet zijnde een bouwwerk

€ 158,15

 

 

 

3.3.1.1.1.

vermeerderd met een toeslag:

 

 

 

 

 

voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

 

 

Categorie Aantal m²

Toeslag (euro's)

 

 

1 0 t/m 100

 

 

 

 

2 101 t/m 500

 

€ 1,00 per m²

 

 

3 501 t/m 2.000

 

€ 406,80 + € 0,33 per m²

 

 

4 2.001 t/m 5.000

 

€ 1.151,05 + € 0,03 per m²

 

 

5 5.001 t/m 50.000

 

€ 1.615,40 + € 0,03 per m²

 

 

6 meer dan 50.001

 

€ 2.627,75 + € 0,015 per m²

 

 

 

 

3.3.2.

Indien de aanvraag om een vergunning, als bedoeld onder

 

 

3.3.1.1. betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel

 

 

uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien

 

 

het betreft:

 

 

 

 

3.3.2.1.

een uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de

 

 

uitbreiding teminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksopper-

 

 

vlakte beslaat het legestarief in onderdeel 3.3.1.1. met dien

 

 

verstande dat de toeslag, zoals genoemd in onderdeel 3.3.1.1.1.,

 

 

uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

 

 

 

3.3.2.2.

een herindeling, een interne verbouwing, een bouwkundige

 

 

aanpassing of een gewijzigd gebruik van de gehele inrichting

 

 

dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze

 

 

herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat

 

 

50% van het legestarief zoals vermeld in onderdeel 3.3.1.1., met

 

 

dien verstande dat de toeslag, zoals genoemd in onderdeel

 

 

3.3.1.1.1., uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de herindeling etc..

 

 

 

 

3.3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van overdracht

 

 

van een gebruiksvergunning aan een nieuwe gebruiker

€ 52,35

 

 

 

3.3.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing, als bedoeld in

 

 

artikel 2.3.5., sub 2 van onderdeel "verbod open vuur en roken"

 

 

van de Brandbeveiligingsverordening, bij ongewijzigd gebruik

€ 52,35

 

 

 

3.3.5.

Indien een aanvraag om een vergunning of ontheffing tijdens de

 

 

behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken of wordt

 

 

geweigerd, worden de berekende leges, zoals genoemd in

 

 

onderdeel 3.3.1.1., met 50% verminderd.

 

 

 

 

Titel 3

Overige vergunningen op grond van de Algemene

Tarieven

Hoofdstuk 4

plaatselijke verordening (APV)

2011

 

 

 

3.4.1.

Het tarief bedraag voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor het afgeven van een exploitatievergunning op

 

 

grond van artikel 2.3.1.2. van de Algemene plaatselijke

 

 

verordening, inclusief een terrasvergunning

€ 79,90

 

 

 

 

 

 

Titel 3

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of

Tarieven

Hoofdstuk 5

andere beschikking

2011

 

 

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde

 

 

vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 18,35

 

 

 

 

 

 

 

Raadsbesluit van 4 november 2010,

 

 

 

 

 

De griffier,