Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Regeling doorbetaling bijzonder basisonderwijs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling doorbetaling bijzonder basisonderwijs
CiteertitelRegeling doorbetaling bijzonder basisonderwijs
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij de verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Huizen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Huizen, art. 1 sub d

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-200801-01-2013nieuwe regeling/voorziening

29-10-2007

toezending aan schoolbesturen, 6 december 2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling doorbetaling bijzonder basisonderwijs

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Nr. 6

De raad der gemeente Huizen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2007;

gelet op de artikel 140 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 5 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de raadscommissie welzijn;

gezien het gevoerde op overeenstemming gericht overleg met vertegenwoordigers van de schoolbesturen;

overwegende dat het noodzakelijk is de toekenning van voorzieningen in het kader van aanvullend gemeentelijk onderwijsbeleid bij verordening te regelen;

b e s l u i t :

vast te stellen de nieuwe bijlage “Regeling doorbetaling bijzonder basisonderwijs” bij de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs, onder gelijktijdige intrekking van de oude regeling, vastgesteld op 30 juni 2003.

Bijlage “Regeling doorbetaling bijzonder basisonderwijs”

1.Aanduiding van de voorziening

Een regeling die beoogt om aanvullende middelen boven de rijksvergoeding voor onderhoud en exploitatie van de gebouwen van de openbare basisscholen uit Huizen, die vallen onder de stichting basisonderwijs Gooi en Eemland, door te betalen aan de overige schoolbesturen voor basisonderwijs in Huizen.

2.Indieningsdatum

Niet van toepassing.

3.Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend

Per kalenderjaar wordt bevoorschot. Eens in de 5 jaar, voor het eerst na afloop van de periode 2006 tot en met 2010, vindt een afrekening plaats met de betrokken schoolbesturen.

 • 4.

  Toekenningscriteria waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening

  • ·

   Schoolsoort: de basisscholen die per 1-8-1998 vallen onder de Wet op het primair onderwijs; conform de wet is dit m.u.v. de speciale basisscholen (De Wijngaard).

  • ·

   Voorziening staat open voor een nevenvestiging van een hoofdvestiging in een andere gemeente: Ja (op dit moment n.v.t.)

  • ·

   Hoofdgebouw/dislocatie/nevenvestiging: n.v.t.

  • ·

   Overige criteria op basis waarvan het schoolbestuur van een school in aanmerking komt voor een voorziening: n.v.t.

 • 5.

  Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid

  • ·

   Jaarlijks bevoorschot de gemeente de schoolbesturen op basis van het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag voor de Huizer openbare scholen die vallen onder de stichting basisonderwijs Gooi en Eemland. Deze bevoorschotting wordt berekend door de jaarlijkse dotatie aan de doorbetalingsvoorziening te delen door het totaal aantal leerlingen op de bijzondere scholen. Het bedrag per leerling maal het aantal leerlingen per schoolbestuur conform de leerlingtelling (t-1), maal 80%, bepaalt het voorschot.

  • ·

   Eens in de 5 jaar wordt de definitieve afrekening vastgesteld. Deze afrekening wordt bepaald door de gedurende de 5-jaarlijkse afrekenperiode aan de doorbetalingsvoorziening gedane dotaties te delen door het totaal aantal leerlingen over deze 5 jaar op de bijzondere scholen. Het bedrag per leerling maal het definitief aantal leerlingen per schoolbestuur minus de jaarlijkse voorschotten wordt vervolgens aan de schoolbesturen uitbetaald.

 • 6.

  Subsidieplafond

Het subsidieplafond is zowel van toepassing op de jaarlijkse bevoorschotting als op de definitieve afrekening. Dit betekent dat zowel de bevoorschotting als de afrekening plaatsvinden op basis van het jaarlijks in de gemeentebegroting vastgestelde bedrag voor de doorbetaling, inclusief indexering.

7.Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de ter inzage legging.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 oktober 2007

De voorzitter,

De griffier,