Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen
Citeertitelregels grafbedekkingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

art. 3, lid i, is in 2009 toegevoegd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Huizen 2005, art. 18, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006nieuwe regeling

16-08-2005

onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELS GRAFBEDEKKINGEN

Het college van Huizen; gelet op artikel 18, derde lid van de Beheersverordening gemeentelijke

begraafplaatsen gemeente Huizen 2005, besluiten vast te stellen de volgende

NADERE REGELS VOOR GRAFBEDEKKINGEN OP DE GEMEENTELIJKE

BEGRAAFPLAATSEN

Artikel 1 - Inleiding

De verordening verstaat onder:

A grafbedekking: gedenkteken en winterharde grafbeplanting;

B gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, te weten: natuursteen, glas, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

C grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht

Artikel 2 - Plaatsing gedenkteken

Van het voornemen tot het plaatsen van een gedenkteken wordt schriftelijke een vergunning aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders waarbij een werktekening moet worden ingediend.

Op deze werktekening dienen voor te komen:

 • ·

  een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

 • ·

  de soort, kleur, bewerking van het te gebruiken materiaal;

 • ·

  de vermelding of de letters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

 • ·

  de tekst van het opschrift en de figuratie(s);

 • ·

  de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken.

Plaatsing van een gedenkteken is mogelijk indien dit 24 uur vooraf is gemeld aan de beheerder rekening houdend met het bepaalde in artikel 6.

Artikel 3 - Technische specificaties

De gedenktekens dienen aan de volgende technische vereisten te voldoen:

a.Alle gedenktekens op eigen graven dienen op een deugdelijke fundering te worden geplaatst. De fundering dient onder het maaiveld te worden aangebracht;

b.de fundering van een zerk dient te bestaan uit een gewapend betonraam van 200 x 100 cm, waarbij de banden van het raam 5 cm dik en 15 cm breed zijn; de daarop geplaatste roef dient de volgende afmetingen te hebben: 190 x 90 x 20 /10 cm, terwijl de dikte van de roef 5 cm dient te bedragen;

c.de afmetingen van een zerk zijn 200 x 100 x 12 cm. De voorkanten van de zerken op de tot één rij behorende graven dienen in één lijn te worden gesteld;

d.een staande steen of gedenkteken dient loodrecht en met de achterzijde op één lijn met de daarvoor geplaatste graven te worden gesteld. De hoogte van een bestaande steen of gedenkteken bedraagt maximaal 100 cm boven het maaiveld; de breedte bedraagt maximaal 90 cm en de dikte van een staande steen bedraagt minimaal 6 cm

e. de hoogte van een eventueel aan te brengen omranding bedraagt maximaal 15 cm boven het maaiveld. De omranding dient te worden aangebracht op een gewapende betonfundering van 200 x 100 x 5 cm.

f.de afmetingen van een gedenkteken op een algemeen graf zijn 50 x 60 x 5 cm. Op een algemeen graf mogen drie van dergelijke stenen worden geplaatst onder een hoek van 30°.

De hoogte van een staande steen of gedenkteken op een algemeen kindergraf bedraagt maximaal 50 cm boven het maaiveld; de breedte bedraagt maximaal 50 cm en de dikte bedraagt minimaal 6 cm;

g.de opschriften op de gedenktekens dienen uit verheven letters te bestaan; ingehakte letters worden toegestaan mits de rechthebbende bij schriftelijke verklaring afstand doet van zijn rechten op onderhoud van de letters door de gemeente;

h.aan de padzijde van het graf mogen maximaal twee zogenaamde bloemblokken worden aangebracht; de afmetingen bedragen 20 x 20 x 10 cm;

i. de afmetingen van een gedenkteken op een eigen kindergraf zijn 50 x 60 x 5 cm. De hoogte van een staande steen of gedenkteken op een eigen kindergraf bedraagt maximaal 50 cm boven het maaiveld; de breedte bedraagt maximaal 50 cm en de dikte bedraagt 6 cm. De hoogte van een eventueel aan te brengen omranding bedraagt maximaal 15 cm. boven het maaiveld. De omranding dient te worden aangebracht op een fundering van gewapend beton van 100 x 65 x 5 cm.

Artikel 4 – Columbarium

 • 1.

  In het columbarium mogen als gedenktekens uitsluitend sluitplaten worden aangebracht.

 • 2.

  De afmetingen van de sluitplaten bedragen 32,9 x 36,6 x 2,5 cm respectievelijk 86,8 x 31,8 x 2,5 cm (breedte x hoogte x dikte).

Artikel 5 – Ontheffing

1.Het college van burgemeester en wethouders kan van de in artikel 3 genoemde afmetingen ontheffing verlenen, mits het te plaatsen gedenkteken past in de omgeving van het desbetreffende graf.

2.Het verzoek dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouder te worden ingediend met een daarbij behorende werktekening.

3.Indien binnen acht weken na indiening van de aanvraag door het college van burgemeester en wethouders geen besluit is genomen, wordt akkoord gegaan met de ontheffing.

Artikel 6 – Weigering

1.Het college van burgemeester en wethouders kan het ontwerp van een gedenkteken, als bedoeld in artikel 3, weigeren als dit als kwetsend en/of aanstootgevend wordt aangemerkt.

2.Indien binnen acht weken na indiening van de schriftelijke melding door het college van burgemeester en wethouders geen besluit tot weigering is genomen, wordt akkoord gegaan met het ontwerp gedenkteken.

Artikel 7 – Grafbeplanting

 • 1.

  Het aanbrengen van losse bloemen is toegestaan.

 • 2.

  Losse bloemen en kransen, alsmede dode planten die het aanzien van de begraafplaats ontsieren, worden zonder waarschuwing van gemeentewege verwijderd.

Artikel 8 - Winterharde gewassen

1.De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte van het graf kunnen worden gehouden.

2.De hoogte mag de hoogte van het ter plaatse toegestane gedenkteken niet overtreffen.

Artikel 9 – Grind

1.Gebruik van grind als grafbedekking is toegestaan onder die voorwaarde dat het grind wordt geplaatst in een betonnen bak.

2.De oppervlakte van de bak mag de afmetingen genoemd in artikel 3 niet overschrijden.

Artikel 10 - Slotbepalingen

1.Deze nadere regels treden in werking op de datum dat de beheersverordening begraafplaatsen Huizen 2005 rechtskracht krijgt.

2.Zij kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen