Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinancien / Belastingen / Leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt 'Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Hulst 2006' laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 1 augustus 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art.229, eerste lid
 2. Wet op de lijkbezorging
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-201201-01-201201-01-2014Vervallen ged. tarieventabel, art. 10.1

20-09-2012

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 26-09-2012

Rb2012/44
12-04-201201-01-201201-01-2012Nieuwe tarieventabel

29-03-2012

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 04-04-2012

Rb2012/15
01-01-201201-01-2012nieuwe regeling

22-12-2011

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 28-12-2011

Rb2011/107

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten Gemeente Hulst 2012

De raad van de gemeente Hulst;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 november 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en de Wet op de lijkbezorging;

B E S L U I T :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2012(Verordening lijkbezorgingsrechten Gemeente Hulst 2012)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats:

  • -

   de gemeentelijke begraafplaats aan de van der Maelstedeweg te Hulst;

  • -

   de gemeentelijke begraafplaats aan de Glacisweg te Hulst;

  • -

   de gemeentelijke begraafplaats aan de Dorpsstraat te Graauw;

  • -

   de gemeentelijke begraafplaats aan de Hulsterweg te Kloosterzande.

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van de as van een overledene

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen

 • f.

  asbus: een bus ter berging van de as van een overledene;

 • g.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as;

 • h.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin de gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • i.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as;

 • j.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin de gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • m.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • n.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • o.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

Er zijn geen vrijstellingen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten, genoemd in de tarieventabel, is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten, als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten, als bedoeld in de tarieventabelbel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of, zo dit later is, bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het gevorderde

  bedrag worden betaald in maximaal zes gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op

  de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van de

  schriftelijke kennisgeving is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens twee maanden

  later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Hulst 2006', vastgesteld op 22 december 2005, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 1 augustus 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid,

Genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als; Verordening lijkbezorgingsrechten 2012

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2011.

De gemeenteraad van de gemeente Hulst,

De Raadsgriffier, De Raadsvoorzitter,