Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinancien / Belastingen / Leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

2e wijziging Legesverordening 2012 treedt in werking op het moment van inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012, zijnde 1 april 2012; tarieventabel, onderdelen 2.3.4.10 en 2.3.4.11 vervallen met ingang van 5 april 2012; de datum van heffing is 1 april 2012(inwerkingtredingsdatum Bouwbesluit 2012, Staatsblad 2011, 416); 3e wijziging geldend per 1 januari 2013;

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 156, tweede lid
 2. Gemeentewet artikel 229, eerste lid
 3. Legesverordening, art. 10
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014tarieventabel, 3e wijziging

20-12-2012

Zeeuwsch Vlaamsch Advertentieblad, 27-12-2012

Rb2012/82
05-04-201201-04-201201-01-2013 tarieventabel, onderdelen: 2.1.1.3, 2.1.1.4;2.3.4.10, 2.3.4.11; 2.3.7 t/m 2.3.7.3

29-03-2012

<a title=" Zeeuwsch Vlaamsch Advertentieblad, 04-04-2012 " href="http://www.gemeentehulst.nl/Actueel/ZVA_Infopagina/2012_informatiepagina_s/April"> Zeeuwsch Vlaamsch Advertentieblad, 04-04-2012 </a>

Rb2012/14
09-02-201201-01-201205-04-2012tarieventabel, onderdeel 1.2.2.1

31-01-2012

Zeeuwsch Vlaamsch Advertentieblad, 08-02-2012

AV/12.0067
01-01-201209-02-2012Nieuwe regeling

22-12-2011

Zeeuwsch Vlaamsch Advertentieblad, 28-12-2011

Rb2011/105

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

De raad van de gemeente Hulst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; gezien het advies van 15 november 2011;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

(Legesverordening 2012).

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b)

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c)

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d)

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e)

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2: Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3: Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4: Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a)

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • b)

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c)

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d)

  het raadplegen van bij de gemeente berustende kadastrale gegevens door en het verstrekken van afdrukken van deze gegevens aan ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • e)

  het in behandeling nemen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5: Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een project-uitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis en Herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit sterkt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10 derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6: Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7: Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a)

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b)

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8: Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9: Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10: Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar,

indien de wijzigingen:

 • a.

  een zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand;

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie

  persoonsgegevens);

 • 5.

  hoofdstuk 5 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

 • 6.

  onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag)

 • 7.

  hoofdstuk 12 (kansspelen).

Artikel 11: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12: Overgangsrecht
 • 1.

  De artikelen en tarieventabel van de’ Verordening op de heffing en invordering van leges 2011’ van 16 december 2010, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 22 september 2011, vervallen met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten:

 • a.

  die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • b.

  waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze verordening van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moet worden toegepast.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de

  tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13: Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2012.

Artikel 14: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2012

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van 22 december 2011.

De gemeenteraad van de gemeente Hulst,

De Raadsgriffier, De Raadsvoorzitter,