Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand
CiteertitelVerordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociale Zaken en Werkgelegenheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt oude regeling, vastgesteld op 22 december 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, 1e lid
 2. Wet werk en bijstand, artt. 8 en 36
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-201201-01-201201-01-2015Nieuwe regeling

08-11-2012

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 14 november 2012

Rb2012/56a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand

De Raad van de gemeente Hulst,

gezien het advies van de Commissie Samenleving d.d. 24 oktober 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Hulst d.d. 09 oktober 2012; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 8 en 36 van de Wet werk en bijstand;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de Wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

  • b.

   Referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum;

  • c.

   Peildatum: de datum waartegen de langdurigheidstoeslag wordt aangevraagd;

  • d.

   Inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede in sub b ‘een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan’ moet worden gelezen ‘de referteperiode’. Een bijstandsuitkering wordt, in afwijking van artikel 32 van de wet, voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag als inkomen gezien.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt, voor zover niet anders bepaald, hebben dezelfde betekenis als in de WWB.

Artikel 2 – Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 2 – Recht op langdurigheidstoeslag

Artikel 3 – Langdurig, laag inkomen

Aan de in artikel 36, eerste lid, van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig, laag inkomen is voldaan als gedurende de referteperiode het inkomen per maand niet uitkomt boven 110 procent van de geldende bijstandsnorm.

Artikel 4 – Hoogte van de langdurigheidstoeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar:

 • a.

  voor gehuwden € 500,00;

 • b.

  voor een alleenstaande ouder € 450,00;

 • c.

  voor een alleenstaande € 350,00.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

Hoofdstuk 3 – Slotbepalingen

Artikel 5 – Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien onverkorte toepassing zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 6 – Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand.

Artikel 7 – Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking direct na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012. Op de datum van inwerkingtreding vervalt de Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2012, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 22 december 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hulst van 08 november 2012.

De Raadsgriffier, De Raadsvoorzitter,

 

TOELICHTING

Algemeen

Op grond van artikel 8 lid 1 onderdeel d van de Wet werk en bijstand (WWB) dient de gemeenteraad bij verordening regels vast te stellen met betrekking tot het verlenen van een langdurigheidstoeslag. Deze regels dienen in ieder geval betrekking te hebben op de hoogte van de langdurigheidstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begrippen langdurig, laag inkomen, conform het gestelde in artikel 36 lid 1 en 6 WWB.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Begrippen die in de WWB voorkomen hebben in deze verordening dezelfde betekenis als in de WWB. Ten aanzien van een aantal begrippen, die als zodanig niet in de WWB zelf staan, is een definitie gegeven in deze verordening. Bij de invulling van het begrip peildatum als datum waartegen een langdurigheidstoeslag is aangevraagd wordt aangesloten bij de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB, 22-07-2008, nr. 07/2304 WWB). De toekenning kan, na aanvraag dus plaatsvinden tegen de eerst mogelijke datum na afloop van een referteperiode. Met betrekking tot het begrip ‘inkomen’ is een van de WWB afwijkende definitie opgenomen. Nu de wetgever de gemeenteraad opdracht gegeven heeft om in de verordening regels te stellen met betrekking tot het begrip ‘langdurig, laag inkomen’ is de gemeenteraad bevoegd om dit begrip voor de toepassing van artikel 36 lid 1 WWB nader te definiëren. Met de gebruikte definitie wordt aangesloten bij de reeds in de bestaande uitvoeringspraktijk gehanteerde (en ook door de wetgever bedoelde) invulling van het begrip inkomen in artikel 36 lid 1 WWB. Het netto inkomen betreft het inkomen zoals dat feitelijk in de referteperiode is ontvangen (CRvB 25-01-2011, nr. 09/1673 WWB).

Artikel 2

De uitvoering die berust bij het college impliceert ook dat het college nadere beleidsregels omtrent de uitvoering kan opstellen.

Artikel 3

Nadat belanghebbende(n) 36 maanden op een minimum inkomen is (zijn) aangewezen is er over het algemeen niet veel reserveringsruimte over. Daarom wordt hier een termijn van 36 maanden aangehouden. Dit sluit impliciet ook aan bij de termijn, zoals die gold bij laatste wijziging van het wetsartikel over de langdurigheidstoeslag. De leeftijd waarop recht bestaat op een langdurigheidstoeslag is destijds door de wetgever namelijk teruggebracht van 23 naar 21 jaar. Een belanghebbende is vanaf zijn 18e voor de WWB een zelfstandig rechtssubject. Het verschil tussen 18 en 21 jaar is dus de termijn van 36 maanden.

Het begrip ‘langdurig, laag inkomen’ wordt ingevuld als een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Hiermee wordt voldaan aan de eis, zoals genoemd in artikel 36 lid 6 van de WWB. Ook dient te worden voldaan aan het gestelde in artikel 36 lid 4 WWB, waarin is bepaald dat er geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 WWB aanwezig mag zijn.

Artikel 4

In het eerste lid is de hoogte van de langdurigheidstoeslag bepaald. De hoogte is verschillend voor gehuwden, alleenstaande ouders en alleenstaanden. Deze driedeling is tot stand gekomen, omdat er ook verschillende reserveringscapaciteiten voortvloeien uit de voor de genoemde groepen geldende bijstandsnormen. Daarnaast is afstemming gezocht met de andere twee gemeenten in Zeeuws Vlaanderen. De categorieën en bedragen zijn vanaf 2012 exact hetzelfde in alle drie de gemeenten.

Artikelen 5 en 6

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.

Artikel 7

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2012.