Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Verordening reclamebelasting 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening reclamebelasting 2009
CiteertitelVerordening Reclamebelasting 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën / Belastingen / Leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 227 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014wijziging tarieventabel

20-12-2012

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 27-12-2012

Rb2012/84
01-01-201001-01-2013Nieuwe regeling

17-12-2009

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 23-12-2009

Rb2009/93
01-01-200901-01-2010Nieuwe regeling

18-12-2008

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 24-12-2008

Rb2008/115

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Reclamebelasting 2009

De raad van de gemeente Hulst;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2008;

 

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2009

(Verordening Reclamebelasting 2009)

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  opschrift: openbare aankondiging in letter of symbolen, voor zover niet door middel van tijdschriften of nieuwsbladen gedaan;

 • b.

  reclameobject: een openbare aankondiging zichtbaar vanaf de openbare weg als bedoeld in artikel 227 van de Gemeentewet;

 • c.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de grond;

 • d.

  heffingsgebied: het gebied dat omsloten wordt door de grenzen van de gemeentelijke buurten Binnenstad Hulst, Absdaalseweg en Zoetevaart.

 • e.

  tussenpersoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat;

 • f.

  exploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van reclameobjecten op door hem daartoe beschikbaar gestelde oppervlakten;

 • g.

  maand: een kalendermaand;

 • h.

  jaar: een kalenderjaar.

Artikel 2: Belastbaar feit

Onder de naam ‘reclamebelasting’ wordt, binnen het gebied zoals nader aangewezen in de bij deze verordening behorende bijlage 1, een directe belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg.

Artikel 3: Belastingplicht

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie, al dan niet met vergunning, de reclameobjecten worden aangetroffen.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting ter zake van een openbare aankondiging die is aangebracht, in stand gehouden door tussenkomst van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf maakt van ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op daartoe beschikbaar gestelde oppervlakken, geheven van die natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Artikel 4: Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van:

 • a.

  openbare aankondigingen door publiekrechtelijke rechtspersonen gedaan in de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak;

 • b.

  openbare aankondigingen die uitsluitend dienen ten behoeve van de regulering van het verkeer over openbare land- en waterwegen;

 • c.

  openbare aankondigingen die de oppervlakte van 0,25 m² niet te boven gaan;

 • d.

  openbare aankondigingen die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel doel dienen;

 • e.

  openbare aankondigingen op bouwterreinen, voor zover de opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;

 • f.

  openbare aankondigingen bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen zaak.

 • g.

  openbare aankondigingen op parasols welke zijn geplaatst op een terras bij een horecaonderneming;

 • h.

  openbare aankondigingen die zijn aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of wijkorganen, waarbij het reclameobject uitsluitend bestaat uit een vlag met naam van de winkeliersvereniging of het wijkorgaan.

Artikel 5: Samenloop reclamebelasting en precariobelasting

De reclamebelasting wordt niet geheven voor openbare aankondigingen die gelet op de verordening Precariobelasting gelegen zijn onder, op, of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeente grond.

Artikel 6: Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag voor één of meer openbare aankondigingen die worden aangetroffen per onroerende zaak, met inachtneming van het overigens in deze verordening en bijbehorende tarieventabel bepaalde.

 • 2.

  De reclamebelasting van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

Artikel 7: Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8: Ontstaan van belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

 • 4.

  Het tweede en het derde zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen het gebied dat aan de reclamebelasting onderhevig is, verhuist en aldaar een ander eigendom in gebruik neemt.

Artikel 10: Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 11: Betalingstermijn

 • 1.

  De aanslag dient te worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 12: Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de doorbelasting van kosten, de heffing en de invordering van de reclamebelasting.

Artikel 14: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Reclamebelasting 2009’.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van 18 december 2008.

   

  De gemeenteraad van de gemeente Hulst,

  De Raadsgriffier, De Raadsvoorzitter,

Bijlage

Tarieventabel behorende bij de Verordening Reclamebelasting 2009

 

Het tarief bedraagt voor het hebben van een openbare aankondiging aangebracht op of aan een bouwwerk in het in bIjlage 1 aangewezen heffingsgebied, per jaar,

 

 • a.

  voor een openbare aankondiging met een oppervlakte tot 0,25 m²: nihil;

 • b.

  voor een openbare aankondiging met een oppervlakte van 0,25 m² tot 2 m²: € 357,00;

 • c.

  voor een openbare aankondiging met een oppervlakte van 2 m² tot 4 m²: € 583,00;

 • d.

  voor een openbare aankondiging met een oppervlakte van 4 m² tot 8 m²: € 1.020,00;

 • e.

  voor een openbare aankondiging met een oppervlakte vanaf 8 m²: € 1.632,00.

   

Behoort bij raadsbesluit van 20 december 2012,

 

Deze wijziging van de tarieven treedt in werking op 01 januari 2013.

 

 

De Raadsgriffier,                      De Raadsvoorzitter,