Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hulst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hulst
CiteertitelUitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het oude uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen dat is vastgesteld d.d. 04-03-2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hulst
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:83

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2012Nieuwe regeling

27-03-2012

Zeeuws Vlaams Advertentieblad, d.d. 11-04-2012

besluitenlijst B&W d.d. 27 maart 2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hulst.

Burgemeester en wethouders van Hulst;

gelet op artikel 20, lid 2, van de Verordening op het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen Hulst;

besluiten

vast te stellen het volgende

Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hulst

Algemene bepalingen

Artikel 1

De verordening verstaat onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en/of vaste- en winterharde grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: vaste- en winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of het bestuursorgaan op een graf wordt aangebracht;

 • d.

  duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen, e.d. gewaarborgd is;

Aanvraag vergunning

Artikel 2
 • 1.

  Een vergunning voor het hebben of vervangen van een gedenkteken dient schriftelijk bij burgemeester en wethouders te worden aangevraagd, onder overlegging in drievoud van een ontwerptekening schaal 1:10 en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen.

 • 2.

  Op deze ontwerptekening dienen tenminste vermeld te worden :

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de fundering;

  • c.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal; of de letters e.d. ingehakt, opgelegd of van metaal zijn;

  • d.

   de tekst;

  • e.

   de handtekening van de rechthebbende.

 • 3.

  De aanvraag dient ten minste vier weken voor het plaatsen te worden ingediend.

Artikel 3

Alvorens de vergunning wordt verleend, worden de persoonsgegevens van de overledene geverifieerd.

Afmetingen grafoppervlak

Artikel 4
 • 1.

  De afmetingen van het grafoppervlak van een kindergraf bedragen: 1.00 meter x 2.50 meter;

 • 2.

  De afmetingen van het grafoppervlak van een volwassenengraf bedragen: 1.20 meter x 2.50 meter;

 • 3.

  De afmetingen van het grafoppervlak van een grafkelder bedragen: 1.20 meter x 2.50 meter;

 • 4.

  De afmetingen van het grafoppervlak van een urnengraf bedragen: 0.40 meter x 0.40 meter.

Gedenkteken

Artikel 5
 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere materialen.

Artikel 6
 • 1.

  De afmetingen van de gedenktekens voor eigen graven zijn:

  • a.

   lengte: minimaal 1.60 meter en maximaal 1.80 meter;

  • b.

   breedte enkel graf- minimaal 0-70 meter en maximaal 0.80 meter, waarbij de breedte van het liggende deel niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedeelte;

  • c.

   breedte dubbel graf: minimaal 1.90 meter en maximaal 2.00 meter, waarbij de breedte van het liggende deel niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedeelte;

  • d.

   hoogte: minimaal 1.00 meter en maximaal 1.20 meter ten opzichte van het maaiveld;

  • e.

   dikte: minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter;

  • f.

   een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

 • 2.

  De afmetingen van de graftekens voor algemene graven zijn:

  • a.

   lengte: 0.70 meter;

  • b.

   breedte: 0.70 meter;

  • c.

   dikte: minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter;

  • d.

   er mag uitsluitend een liggende steen worden aangebracht.

 • 3.

  De afmetingen van de gedenktekens voor grafkelders zijn:

  • a.

   lengte: maximaal 1.80 meter en minimaal 1.60 meter;

  • b.

   breedte: maximaal 0,80 meter;

  • c.

   hoogte: minimaal 1.00 meter en maximaal 1.20 meter ten opzichte van het maaiveld;

  • d.

   dikte: minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter;

  • e.

   een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

 • 4.

  De afmetingen van de gedenktekens voor eigen kindergraven voor kinderen beneden de 1 jaar zijn:

  • a.

   lengte: maximaal 1.10 meter;

  • b.

   breedte: maximaal 0.70 meter;

  • c.

   hoogte: minimaal 0.80 meter en maximaal 1.00 meter ten opzichte van het maaiveld;

  • d.

   dikte: minimaal 0.08 meter en maximaal 0.12 meter;

  • e.

   een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

Artikel 7
 • 1.

  De afmetingen van de gedenktekens op de urnengraven, zijn:

  • a.

   lengte 0.60 meter;

  • b.

   breedte 0.60 meter;

  • c.

   dikte minimaal 0.08 meter - maximaal 0.12 meter;

  • d.

   uitsluitend liggende gedenktekens zijn toegestaan.

 • 2.

  De herdenkingsplaatjes die bevestigd worden op herdenkingszuilen op verstrooiingsplaatsen, worden door de gemeente Hulst ter beschikking gesteld.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

Artikel 8

Dit artikel heeft enkel betrekking op de begraafplaats Kloosterzande;

 • 1.

  Voor de gehele begraafplaats geldt dat er slechts staande gedenktekens op eigen en algemene graven geplaatst worden;

 • 2.

  De fundering van een grafmonument dient deugdelijk te worden aangebracht.

 • 3.

  De afmetingen van de zeshoekige dekplaten op de urnennissen zijn:

  • a.

   overliggende zijden 0.32 meter uit elkaar;

  • b.

   lengte van één zijde is 0.185 meter.

 • 4.

  De dekplaten worden slechts door de gemeente Hulst geleverd.

Artikel 9

Dit artikel heeft betrekking op de gemeentelijke begraafplaatsen aan de Van der Maelstedeweg en de Glacisweg te Hulst en de gemeentelijke begraafplaats te Graauw.

 • 1.

  De afmetingen van de gedenktekens op de urnennissen zijn:

  • a.

   breedte: 0.30 meter;

  • b.

   hoogte : 0.33 meter.

 • 2.

  De dekplaten worden slechts door de gemeente Hulst geleverd.

Artikel 10

Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.

Artikel 11

Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m vrijdag 09:00 uur tot 16:00 uur.

Artikel 12

Alle sporen van afval, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekens dienen van de begraafplaats te worden meegenomen.

Beschadigingen, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekens moeten worden hersteld.

Losse bloemen en planten, eenjarige planten en winterharde gewassen

Artikel 13
 • 1.

  Voor een eigen- en algemeen graf met een staand gedenkteken geldt dat de aan het gedenkteken aansluitende strook met een lengte van 50 cm. door de rechthebbenden op het graf kan worden beplant met gewassen, die de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of die door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte van deze gewassen mag niet meer zijn dan de hoogte van het gedenkteken op het graf.

 • 2.

  Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte geplant worden, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

 • 3.

  Het is niet toegestaan op een graf voor of naast het gedenkteken of voor of naast de beplanting één of meerdere kantafzettingen aan te brengen.

Onderhoud door de rechthebbende

Artikel 14
 • 1.

  1.De rechthebbende is verplicht het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Onder dit onderhoud wordt verstaan:

  het uitvoeren van herstellingen van de graftekenen en losse voorwerpen, het verven of het vergulden van de opschriften, het aanbrengen. onderhouden en vernieuwen van losse planten en één of meerjarige gewassen.

  Het afval dat vrij komt bij het onderhoud dient door een ieder in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

 • 2.

  Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het bestuursorgaan de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende drie maanden ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is. Verwelkte bloemen of kransen en kapotte voorwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de beheerder worden verwijderd, zonder dat aanspraak kan worden gedaan op schadevergoeding.

 • 3.

  De verwijdering van de grafbedekking vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende per aangetekende brief is opgeroepen om te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking. Als het adres van de rechthebbende niet bekend is, geschiedt de oproeping door mededeling op het mededelingenbord op de begraafplaats; bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

Onderhoud door de gemeente

Artikel 15

Het onderhoud van de grafvelden (m.u.v. het genoemde in artikel 11, 13 en het grafteken), het maaien van het gras en het verwijderen van vuil en afval, geschiedt door of vanwege de gemeente.

Slotbepalingen

Artikel 16

Deze voorschriften treden in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de begraafplaatsen met betrekking tot de grafbedekkingen.

 

Hulst, 27 maart 2012

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst,

de secretaris, de burgemeester,