Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016
CiteertitelVerordening marktgelden 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening marktgelden 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art.229
 2. Marktverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

05-11-2015

Electronisch Gemeenteblad NUMMER GVOP-2015-105569

Rb2015/59-12

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Hulst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2015;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en de marktverordening van de gemeente Hulst;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

(Verordening marktgelden 2016)

 

Artikel 1: Belastbaar feit

Onder de naam “marktgelden” worden rechten geheven voor het gebruik van standplaatsen of ruimten buiten standplaatsen op de bij afzonderlijke verordening daarvoor bestemde markten, daaronder begrepen de diensten welke in verband daarmee door of vanwege de gemeente worden verleend.

Artikel 2: Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die gebruik maakt van de standplaats of de ruimte daarbuiten.

Artikel 3: Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4: Belastingtijdvak

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per kwartaal worden toegepast, is het kwartaal gelijk aan het kalenderkwartaal.

Artikel 5: Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag of door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur.

Artikel 6: Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Indien de belastingplicht ten aanzien van een recht bedoeld in artikel 5 in de loop van enig kalenderkwartaal aanvangt, wordt tot de datum van het eerstvolgende kalenderkwartaal het dagtarief berekend.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderkwartaal eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel derde gedeelten van de voor dat kwartaal verschuldigde rechten als er in dat kwartaal, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7: Termijnen van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald op het moment van aanbieding van de in artikel 5 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Ingeval de schriftelijke kennisgeving wordt toegezonden binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  Voor de betaling van de in het tweede lid bedoelde betalingstermijn kan aan de gemeente machtiging tot automatische incasso worden afgegeven.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 9: Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgelden 2015” en bijbehorende tarieventabel, zoals vastgesteld bij besluit van 13 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voordien hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening marktgelden 2015 als ook de daarbij horende tarieventabel treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening marktgelden 2016”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2015.

De Raadsvoorzitter, De Raadsgriffier,

 

 

Tarieventabel verordening marktgelden 2016

I. Het tarief bedraagt per dag:

1. voor uitstallingen op kramen of tafels:

per strekkende meter lengte van de kraam/tafel € 1,00

met een minimum per standplaats van € 4,20

 

2. voor uitstallingen op de grond:

per vierkante meter ingenomen grond € 1,00

met een minimum per standplaats van € 4,20

3. voor het innemen van een standplaats met verkoopwagens:

per strekkende meter lengte van de wagen € 1,00

met een minimum per standplaats van € 4,20

4. Het tarief per halve dag bedraagt 50% van de bedragen zoals vermeld onder lid 1 tot en met lid 3.

 

II. Het tarief bedraagt in afwijking van het bepaalde onder artikel I. per kalenderkwartaal per markt:

 

1. voor uitstallingen op kramen of tafels met een maximale lengte van vier strekkende meters of voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen met een maximale lengte van vier strekkende meters:

per kraam, tafel of verkoopwagen € 42,00

2. voor uitstallingen op kramen of tafels dan wel voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen met een totale lengte van meer dan vier strekkende meter:

a: voor de eerste vier strekkende meter per kraam, tafel of verkoopwagen: € 42,00

b: voor elke strekkende meter boven het aantal van vier,

per strekkende meter: € 10,00

3. Indien een standplaats wordt ingenomen gedurende een halve dag wordt het verschuldigde belastingbedrag berekend aan de hand van 50% van de onder lid 1 en lid 2 genoemde tarieven.

 

III . Het recht genoemd in de artikelen I en II wordt verhoogd met een percentage van 15. De hieruit voortvloeiende gelden zullen uitsluitend worden aangewend voor promotie-activiteiten ten gunste van de weekmarkt. De aanwending en het beheer geschiedt volgens door burgemeester en wethouders nader te stellen regels.

 

IV. Het tarief bedraagt per aansluiting op een van gemeentewege aangebrachte elektriciteitskast:

1 voor een incidentele aansluiting voor verlichting: € 2,00

2 voor een incidentele aansluiting voor verlichting

en koeling of bakoven: € 4,00

3 voor een incidentele aansluiting voor verlichting,

koeling en bakoven: € 6,00

4 voor een aansluiting per kwartaal voor verlichting: € 20,00

5 voor een aansluiting per kwartaal voor verlichting

en koeling of bakoven: € 40,00

6 voor een aansluiting per kwartaal voor verlichting,

koeling en bakoven: € 60,00

7 Van de tarieven genoemd onder lid 1 tot en met lid 6 is 50% verschuldigd, indien een standplaats wordt ingenomen gedurende een halve dag.

Behoort bij raadsbesluit van 5 november 2015,

De raadsgriffier,