Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Monumentenverordening Hulst 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMonumentenverordening Hulst 2010
CiteertitelMonumentenverordening Hulst 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpBouwen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding van deze regeling wijkt af van de tekst van artikel 6

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 Gemeentewet
 2. Monumentenwet 1988
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-201001-10-2010Nieuwe regeling

11-11-2010

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 17-11-2010

Rb2010/66

Tekst van de regeling

Intitulé

Monumentenverordening Hulst 2010

De raad van de gemeente Hulst;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (rv?).

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12, 15 en 38 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de navolgende verordening: Monumentenverordening Hulst 2010.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  beschermd rijksmonument: beschermd monument als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • b.

  monumentencommissie: de op basis van art.15 Monumentenwet 1988 ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de verordening en het monumentenbeleid.

 • c.

  bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • d.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst.

 • e.

  vergunning: een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • f.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2. Vergunning voor beschermd rijksmonument

 • 1.

  Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een beschermd rijksmonument aan de monumentencommissie.

 • 2.

  De monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift.

Artikel 3. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast: ambtenaren van de afdeling Vergunningen van de gemeente Hulst. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

Artikel 4. Intrekken oude regeling

De ‘Verordening Inschakeling Monumentencommissie (1e herziening)’, vastgesteld op 21 september 2006, vervalt op de datum waarop artikel 6 toepassing vindt.

Artikel 5. Overgangsrecht

Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld met inachtneming van de in artikel 4 ingetrokken verordening.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Monumentenverordening Hulst 2010’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum].

 

De voorzitter,

 

De griffier,