Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Hulst 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Hulst 2018
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Hulst 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding van deze regeling wijkt af van de tekst van artikel 11

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hulst/CVDR613041/CVDR613041_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-201810-10-2018Nieuwe regeling

09-10-2018

gmb-2018-221097

Besluitenlijst B&W d.d. 09-10-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Hulst 2018

Het College van gemeente Hulst

 

Overwegende dat:

 • -

  het ter invulling van de Afvalstoffenverordening Gemeente Hulst 2018 wenselijk is om in het belang van een doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen aanwijzingen te doen en regels te stellen;

 • -

  definities en bepalingen zoals opgenomen in de Wet milieubeheer en het Landelijk afvalbeheerplan van toepassing zijn.

Besluit op grond van:

 • -

  de Afvalstoffenverordening Gemeente Hulst 2018;

vast te stellen het:

 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Hulst 2018.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening Gemeente Hulst 2018;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een PD-afvalzak en minicontainer ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel ten behoeve van meerdere huishoudens, bijvoorbeeld een verzamelcontainer voor restafval en oud papier en karton en een wijkcontainer voor verpakkingsglas, textiel en plasticverpakkingsmateriaal en drankenkartons;

 • d.

  inzamelplaats: een plaats waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van grof huishoudelijk afval, achter te laten, zijnde de milieustraat.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst, op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt, met uitzondering van textiel, aangewezen de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. (verder: ZRD) gevestigd te Terneuzen.

 • 2.

  Als inzamelaar, op grond van artikel 4, eerste lid, sub a, van de verordening wordt, voor textiel, aangewezen Stichting Sympany.

 • 3.

  Voor het inzamelen van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, bieden op grond van artikel 3, derde lid, van de verordening de onderstaande verenigingen ondersteuning aan de inzameldienst:

  • a.

   Muziekvereniging Heikant;

  • b.

   RK Voetbalvereniging STEEN;

  • c.

   VV Vogelwaarde;

  • d.

   CS De Polderjongens;

  • e.

   Fanfare De Scheldezonen;

  • f.

   Fanfare Nooit Gedacht;

  • g.

   RKVV Graauw;

  • h.

   Stichting Kinderboerderij Clinge-Terneuzen;

  • i.

   VV Hontenisse;

  • j.

   RK Clingse Voetbalvereniging;

  • k.

   Voetbalvereniging H.V.V.’24.

Artikel 3. Afvalscheiding

 • 1.

  Op grond van artikel 7, achtste lid van de verordening, worden de volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk door middel van wijkcontainers ingezameld:

  • a.

   Verpakkingsglas;

  • b.

   Plasticverpakkingsmateriaal en drankenkartons en

  • c.

   Textiel.

 • 2.

  Op grond van artikel 7, achtste lid van de verordening, worden de volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk via de milieustraat ingezameld:

  • a.

   GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval);

  • b.

   KCA (Klein chemisch afval);

  • c.

   Verpakkingsglas;

  • d.

   Vlakglas;

  • e.

   Oud papier en karton;

  • f.

   PD (Plasticverpakkingsmateriaal en Drankenkartons);

  • g.

   Harde kunststoffen;

  • h.

   Textiel;

  • i.

   Elektrische en elektronische apparatuur;

  • j.

   Bouw en sloopafval;

  • k.

   Hout A/B;

  • l.

   Hout C (bijvoorbeeld geïmpregneerd);

  • m.

   Grof tuinafval;

  • n.

   Grof huishoudelijk restafval;

  • o.

   Asbest of asbesthoudend materiaal;

  • p.

   Oud ijzer en metalen;

  • q.

   Frituurvet en -oliën;

  • r.

   Autobanden;

  • s.

   Piepschuim;

  • t.

   Dakbedekking;

  • u.

   Gips;

  • v.

   Schone grond;

  • w.

   Schoon puin.

Artikel 4. Gescheiden aanbieding

 • 1.

  Op grond van artikel 7, achtste lid, van de verordening dienen de huishoudelijke afvalstoffen als genoemd in artikel 3 van dit Uitvoeringsbesluit gescheiden te worden aangeboden.

 • 2.

  Op grond van artikel 8, tweede lid van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval: personen die woonachtig zijn in een woongebouw (zoals bovenwoningen, appartementen zonder tuin en hoogbouw) met een verzamelcontainer voor huishoudelijk restafval, alleen in die situaties waarin geen GFT-container beschikbaar is (zie bijlage 1).

Artikel 5. Tijdstip van aanbieding

Op grond van artikel 9 van de verordening worden de volgende regels gesteld:

 • 1.

  Inzamelmiddelen met categorieën van huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de door de ZRD en gemeente verstrekte jaarkalender, de afvalapp van de ZRD of het gemeentelijke voorlichtingsblad.

 • 2.

  Inzamelmiddelen met categorieën van huishoudelijke afvalstoffen moeten op de vastgestelde inzameldag om uiterlijk 07.30 uur binnen de bebouwde kom of om uiterlijk 07.00 uur buiten de bebouwde kom worden aangeboden.

 • 3.

  Inzamelmiddelen met categorieën van huishoudelijke afvalstoffen mogen op de aangewezen inzameldag slechts 1 keer worden aangeboden.

 • 4.

  De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, voor 00.00 uur, terug zijn geplaatst op het eigen perceel.

 • 5.

  Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval worden op afroep ingezameld. Deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken.

 • 6.

  De wijkcontainers voor verpakkingsglas, textiel en plasticverpakkingsmateriaal en drankenkartons mogen enkel worden gebruikt tussen 07.00 uur en 20.00 uur.

 • 7.

  Voor de openingstijden van de milieustraat wordt verwezen naar het onderdeel “milieustraten” op de internetpagina van de ZRD.

Artikel 6. Aanwijzing inzamelmiddelen, inzamelvoorzieningen en inzamelplaats

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening wijzen burgemeester en wethouders de volgende inzamelmiddelen, inzamelvoorzieningen en inzamelplaats aan voor het aanbieden ter inzameling:

 • 1.

  Voor de inzameling van huishoudelijk restafval wordt per woonhuisaansluiting één (tenminste en tevens maximaal) daartoe bestemde grijze minicontainer van 240 liter beschikbaar gesteld. Ingeval van een aantoonbare medische indicatie kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot het beschikbaar stellen van een tweede grijze minicontainer van 240 liter.

 • 2.

  Vanuit doelmatigheidsoogpunt kunnen voor de inzameling van huishoudelijk restafval verzamelcontainers beschikbaar gesteld worden. Dit kan aan de orde zijn bij woongebouwen, zoals hoogbouw, bovenwoningen en appartementen zonder tuin. Ingeval van aanwijzing van een verzamelcontainer worden geen grijze minicontainers van 240 liter voor huishoudelijk restafval beschikbaar gesteld.

 • 3.

  Voor de inzameling van GFT wordt per woonhuisaansluiting tenminste één en maximaal twee daartoe bestemde groene minicontainer(s) van 240 liter beschikbaar gesteld met uitzondering van situaties als bedoeld in artikel 4 van dit Uitvoeringsbesluit.

 • 4.

  Voor de inzameling van oud papier en karton wordt per woonhuisaansluiting tenminste één en maximaal twee daartoe bestemde blauwe minicontainer(s) van 240 liter beschikbaar gesteld.

 • 5.

  Vanuit doelmatigheidsoogpunt kunnen voor de inzameling van oud papier en karton verzamelcontainers beschikbaar gesteld worden. Dit kan aan de orde zijn bij woongebouwen, zoals hoogbouw, bovenwoningen en appartementen zonder tuin. Ingeval van aanwijzing van een verzamelcontainer worden geen blauwe minicontainers van 240 liter voor huishoudelijk restafval beschikbaar gesteld.

 • 6.

  Voor huis-aan-huis inzameling van Plasticverpakkingsmateriaal en Drankenkartons (PD) worden 60 liter zakken verstrekt door de ZRD.

 • 7.

  Voor de inzameling van plasticverpakkingsmateriaal en drankenkartons, verpakkingsglas en textiel worden aangewezen als inzamelvoorziening, de wijkcontainers op de volgende locaties: zie bijlage 2.

 • 8.

  Overeenkomstig artikel 5 van de verordening wordt als inzamelplaats voor het afzonderlijk aanbieden ter inzameling van alle huishoudelijke afvalstoffen als genoemd in artikel 3, tweede lid van dit Uitvoeringsbesluit aangewezen de milieustraat aan de Afrikaweg 6 te Hulst alsook de andere milieustraten in de Provincie Zeeland.

Artikel 7. Regels over inzamelmiddelen en ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels voor percelen waarvoor minicontainers zijn aangewezen als inzamelmiddel:

  • a.

   de door of namens de gemeente in bruikleen verstrekte minicontainers behoren bij een woonhuisaansluiting, waarbij de gebruiker verantwoordelijk is voor het dagelijkse gebruik en dagelijkse onderhoud alsof deze minicontainers zijn eigendom zijn; bij vermissing of beschadiging door ondeugdelijk gebruik kunnen deze minicontainers vervangen worden op kosten van de gebruiker;

  • b.

   de minicontainers blijven eigendom van de gemeente, waarbij de gemeente bij normale slijtage het technisch onderhoud voor haar rekening neemt;

  • c.

   de gebruiker is verplicht de minicontainers zo te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • d.

   de ZRD is bevoegd om de minicontainers te voorzien van een chip en/of sticker waarop staat vermeld: een barcode, een afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer;

  • e.

   de gebruiker van een perceel die geen of een kapotte minicontainer aantreft of bemerkt dat de minicontainer is verdwenen of beschadigd, dient zich te wenden tot de ZRD;

  • f.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen dienen bij verhuizing leeg en schoon te worden achtergelaten;

  • g.

   een nieuwe minicontainer wordt bij vermissing of diefstal enkel verstrekt na daartoe aangifte te hebben gedaan bij de politie en overlegging van de aangifte bij de ZRD;

  • h.

   de door of namens de gemeente verstrekte minicontainers dienen ten allen tijde op het perceel van de gebruiker, uit het zicht vanaf openbaar terrein, te worden geplaatst, met uitzondering van de dagen waarop de inzamelmiddelen ter lediging mogen worden aangeboden aan de inzameldienst;

  • i.

   een tweede minicontainer voor oud papier en karton en GFT-afval kan tegen betaling van het daarvoor geldende bedrag zoals genoemd in de “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2018” worden verkregen. De gebruiker dient zich daarvoor te wenden tot de ZRD, die het verzoek ter goedkeuring voorlegt bij de gemeente.

 • 2.

  Op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels voor percelen waarvoor ondergrondse verzamelcontainers zijn aangewezen als inzamelvoorziening voor huishoudelijk restafval:

  • a.

   gebruikers hebben uitsluitend toegang tot een ondergrondse verzamelcontainer middels een door de gemeente in bruikleen verstrekte containerpas waarvoor een borgstelling dient te worden voldaan;

  • b.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen containerpas welke behoort bij het perceel waarvoor deze is verstrekt en welke bij verhuizing in de originele staat op het perceel dien te worden achtergelaten;

  • c.

   de gebruiker is aansprakelijk bij beschadiging of verdwijning van de containerpas en dient dit te melden bij de gemeente, waarna de borgstelling wordt ingehouden en tegen een nieuwe borgstelling een nieuwe containerpas beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 8. Wijze en plaats van aanbieding

 • 1.

  Op grond van artikel 10, eerste lid, sub a, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen met inzamelmiddelen ter inzameling bij of nabij een perceel moeten worden aangeboden:

  • a.

   de minicontainer dient met de dekselopening aan de straatzijde, op circa 30 centimeter van de openbare weg te worden aangeboden, zodanig dat het voetgangers- of overige verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de ZRD worden opgevolgd;

  • b.

   in gevallen van het naast elkaar plaatsen van minicontainers ter lediging, al dan niet op een door de ZRD aangewezen clusterplaats, dient er een onderlinge afstand van circa 30 centimeter tussen de wielen te worden aangehouden;

  • c.

   inzamelmiddelen, zijnde minicontainers en PD-zakken, dienen goed gesloten te zijn;

  • d.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in of nabij het inzamelmiddel zijn achtergebleven dienen onverwijld door de ontdoener te worden verwijderd en op de juiste wijze afzonderlijk te worden afgevoerd;

  • e.

   het gewicht van de afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder dan 75 kilogram zijn;

  • f.

   voor de huis-aan-huis inzameling van plasticverpakkingsmateriaal en drankenkartons dienen bij hoge voorkeur de door de ZRD verstrekte PD-zakken gebruikt te worden, in ieder geval doorzichtige plastic zakken; de zakken dienen dichtgebonden en met maximaal 3 exemplaren aan elkaar vastgebonden te worden aangeboden op de clusterplaatsen, op een veilige afstand van de openbare rijweg en zodanig dat het voetgangers- of overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang ervan worden belemmerd;

  • g.

   voor de inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval op afroep zijn de bepalingen zoals aangegeven op de websites van de ZRD en de gemeente Hulst van toepassing;

  • h.

   het grof huishoudelijk afval of grof tuinafval dient conform de met de ZRD gemaakte afspraak over dag en tijdstip, hoeveelheid en soort afval, op openbaar terrein te worden aangeboden, waarbij voetgangers- of overig verkeer niet worden gehinderd en in de doorgang niet worden belemmerd.

 • 2.

  Op grond van artikel 10, eerste lid, sub b, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen in verzamelcontainers moeten worden aangeboden:

  • a.

   Huishoudelijke restafval dient in een goed gesloten huisvuilzak te worden gedeponeerd in de daarvoor bedoelde ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainer. Deze verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen buiten de verzamelcontainer achter te laten;

  • b.

   Oud papier en karton dient in de daarvoor bedoelde bovengrondse verzamelcontainer te worden gedeponeerd. Deze verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen buiten de verzamelcontainer achter te laten.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, eerste lid, sub b, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen dienen te worden aangeboden bij een wijkcontainer:

  • a.

   Huishoudelijke afvalstoffen, te weten plasticverpakkingsmateriaal en drankenkartons, textiel en verpakkingsglas, dienen in de daarvoor bedoelde, en herkenbaar via tekst en/of pictogram, wijkcontainer te worden gedeponeerd;

  • b.

   Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen buiten een wijkcontainer achter te laten.

  • c.

   De wijkcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten;

  • d.

   Plasticverpakkingsmateriaal en drankenkartons dienen dichtgebonden in doorzichtige plastic zakken in de wijkcontainer te worden gedeponeerd;

  • e.

   Textiel dient in gesloten zakken in de wijkcontainer te worden gedeponeerd;

  • f.

   Verpakkingsglas dient gescheiden in wit, groen en bruin glas in de wijkcontainer te worden gedeponeerd.

 • 4.

  Op grond van artikel 10, eerste lid, sub c, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen dienen te worden aangeboden op de milieustraat aan de Afrikaweg 6 te Hulst alsook de andere milieustraten in de Provincie Zeeland:

  • a.

   De huishoudelijke afvalstoffen dienen zoveel mogelijk op categorie gescheiden te worden aangeboden in de daarvoor bestemde afvalcontainers of daarvoor bestemde plaatsen;

  • b.

   De aanbieder van huishoudelijke afvalstoffen dient, om toegang te krijgen tot de milieustraat, door middel van een aanslagbiljet van Sabewa te kunnen aantonen Afvalstoffenheffing te betalen voor zijn woonhuisaansluiting in de gemeente Hulst;

  • c.

   Bij de afgifte van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat zijn de huisregels en de “Aanlevervoorwaarden en gedragsregels regionale milieustraten Zeeland” van toepassing, zoals ook aangegeven op de website van de ZRD.

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de verordening kunnen bedrijfsafvalstoffen uit de Kantoor- , Winkel- en Dienstensector, welke vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, zijnde huishoudelijk restafval, GFT, oud papier en karton, plasticverpakkingsmateriaal en drankenkartons, worden ingezameld door de ZRD.

Artikel 10. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Bedrijven die overeenkomstig artikel 11 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit Uitvoeringsbesluit gestelde regels. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen via de verzamelcontainers, wijkcontainers en de milieustraat is niet toegestaan.

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van dit uitvoeringsbesluit, indien de onverkorte toepassing van het uitvoeringsbesluit in die gevallen tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden, dan wel nadrukkelijk strijdig zou zijn met het gestelde in de Wet milieubeheer.

 • 2.

  Voorafgaande aan de toepassing van het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders daartoe de naar hun oordeel noodzakelijke inlichtingen en adviezen inwinnen.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Hulst 2018 treedt in werking op 10 oktober 2018.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Hulst 2018.

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst,

De secretaris,

De burgemeester,

BIJLAGE 1: vrijgestelde locaties van gescheiden inzameling GFT-afval

 

Plaats

Adres

Huisnummers

Hulst

Abel Tasmanstraat

2 t/m 32 (even)

Kloosterzande

Antoniusstraat

1K02 t/m 1K32 (even)

 

 

3, 3A, 5 t/m 32 (oneven)

Hulst

Asschepoort

2

Hulst

Assestraat

1, 2, 3, 5, 9 t/m 41 (oneven)

Hulst

Basiliekstraatje

1, 1A, 1B, 2 t/m 28 (even)

 

 

32 t/m 38 (even)

Hulst

Baudeloo

34, 34A, 34B, 36A, 36B,

 

 

38, 38A, 38B

Hulst

Beestenmarkt

12, 12A, 12B t/m 20, 20A, 20B

Hulst

Binnenhof

1 t/m 9 (oneven)

Hulst

Blaauwe Hofke

2 t/m 144 (even)

Hulst

Bontehondstraat

2 t/m 12 (even)

 

 

13, 15, 17, 17A, 22, 23,

 

 

24 t/m 32 (even)

Hulst

Broodmarkt

2A t/m 2H

Hulst

Burgemeester Ijsebaertstraat

2, 2A t/m 2E

Sint-Jansteen

Burggraaf

1 t/m 29 (oneven)

 

 

1A t/m 29 A (oneven)

Hulst

De Sluyskreek

2, 2A t/m 2C, 4, 4A t/m 4F,

 

 

6, 6A t/m 6F, 8, 8A t/m 8F,

Hulst

De Splinterkreek

3, 3A t/m 3F, 5, 5A t/m 5F,

 

 

7, 7A t/m 7F, 9, 9A, 9B

Hulst

Gentsestraat

38A t/m 38D

Hulst

Godsplein

2, 4, 4A t/m 4J, 6, 8

Hulst

Grote Bagijnestraat

2, 4, 21 t/m 29 (oneven)

Hulst

Havenfort

6 t/m 28 (even)

Hulst

Havenkaai

3, 3A t/m 3M, 5, 7, 9

Kloosterzande

Hof te Zandeplein

23 t/m 27

Hulst

Houtenkwartier

9 t/m 51 (oneven)

Hulst

Houtmarkt

6, 6A t/m 6E

Kloosterzande

Hulsterweg

38A t/m 38P

Hulst

IJzerenhandstraat

1A t/m 1J

Hulst

Kleine Bagijnestraat

21A t/m 21C, 23A t/m 23C

Hulst

Liduinapark

2 t/m 132 (even)

Hulst

Malburgplein

2 t/m 36 (even)

Sint-Jansteen

Martje van Wardje

3 t/m 25 (oneven)

Kloosterzande

Michiel de Ruijterstraat

1 t/m 19 (oneven)

Hulst

Milockstraat

3 t/m 45 (oneven)

Hulst

Overdamstraat

21 t/m 33 (oneven), 37, 39, 41

Hulst

Paardenmarkt

2, 2A t/m 2G

Kloosterzande

Pastoor Versterplein

1K001 t/m 1K011

 

 

1K101 t/m 1K111

 

 

1K201 t/m 1K211

 

 

1K301 t/m 1K311

 

 

1K401 t/m 1K411

 

 

5 t/m 10, 13 t/m 17,

 

 

105 t/m 124, 205 t/m 224

Hulst

Refugium

1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B,

 

 

6, 6A, 6B t/m 14, 14A, 14B,

 

 

16, 16A, 16B, 18, 18A, 18B

Clinge

s-Gravenstraat

200A t/m 200L

Hulst

Sint Marthaplein

1 t/m 6, 8 t/m 20, 22 t/m 26,

 

 

28, 30

Hulst

Stationsplein

8A t/m 8U

Hulst

Stationsweg

16, 16A t/m 16V, 2A t/m 2D,

 

 

20 t/m 90 (even)

 

 

4A t/m 4C, 6A t/m 6C, 9A t/m 9E

Hulst

Tivoliweg

41A t/m 41F, 46A t/m 46H

Hulst

Truffinoweg

2 t/m 312 (even)

Hulst

Van der Maelstedeweg

10, 10A t/m 10C, 12A t/m 12C,

 

 

14, 14A t/m 14C, 16A t/m 16G,

 

 

18, 18A t/m 18G, 2A t/m 2P

Hulst

Zandstraat

10, 10K01 t/m 10K09

Hulst

Zoutestraat

28A t/m 28N

 

BIJLAGE 2: Locaties wijkcontainers

 

LOCATIE

Glas

Textiel

PD

(compleet t/m 24-09-2018)

 

 

Clinge

 

 

 

• Kennedylaan

1

1

2

• Malpertuuslaan

1

2

2

 

Graauw

 

 

• Dorpsstraat

1

1

1

• Havenstraat (te Paal)

1

1

 

Heikant

 

 

• Oude Ferdinandusdijk

1

2

2

 

Hengstdijk

 

 

• Hengstdijkse Kerkstraat

1

1

1

 

Hulst

 

 

• Sportlaan 24 (Van Ceulenplein)

2

3

2

• Houtmarkt/Paardenmarkt (St. Marthaplein)

1

• Klaproos

1

• Livingstonestraat (hoek Marco Pololaan)

1

2

2

• Mozartstraat

1

1

• Minderbroederstraat

1

1

2

• Oude Polderstraat

1

2

1

• Poorterslaan

1

1

• Stationsplein

3

2

4

• Zoutestraat

1

2

2

• Afrikaweg 6 (Milieustraat ZRD)

1

6

 

Kapellebrug

 

 

• Gentsevaart (supermarkt Mangnus)

1

1

2

 

Kloosterzande

 

 

• Hulsterweg (tegenover nr. 51)

1

• Marijkeplein (tegenover Emté)

3

2

2

• Pastoor Versterplein

1

1

1

 

Kuitaart

 

 

• Dreefken

1

1

 

Lamswaarde

 

 

• Roverbergsepad

1

1

1

 

Nieuw Namen

 

 

• Hombachstraat

1

2

2

• Koninginnestraat (te Emmadorp)

1

 

Ossenisse

 

 

• Lageweg (t.h.v. nr. 17)

1

1

1

 

Sint Jansteen

 

 

• De Verrekijker

1

• Heerlijkheid

1

2

• Oude Drydijck (parking Brede School)

1

2

1

 

Terhole

 

 

• Notendijk (hoek Vlietstraat)

1

1

1

 

Vogelwaarde

 

 

• Populierenstraat (nabij school)

1

1

1

• Wilgenstraat

2

2

1

 

Walsoorden

 

 

• Walsoordensestraat (nabij nr. 55a)

1

1

 

Totaal:

39

33

46