Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018
CiteertitelRegeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt “Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014” van 26 augustus 2014; terugwerkende kracht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 3. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
 4. artikel 156 van de Gemeentewet
 5. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hulst/CVDR331507/CVDR331507_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201819-12-2018Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-280127

besluitenlijst B&W d.d. 18-12-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst

 

Gelet op

 

 • De artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • Artikel 156 Gemeentewet

 • De verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende:

 

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Hulst worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie(ën) van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

 • 4.

  Het hoofd van de afdeling onder wiens verantwoordelijkheid de basisregistratie personen wordt bijgehouden, wijst de organen van de gemeente aan, aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Hulst en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Hulst was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Hulst kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  Over een ingezetene van de gemeente Hulst kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan diens echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner mits deze is ingeschreven op hetzelfde adres als betrokkene.

 • 4.

  Over een minderjarige ingezetene van de gemeente Hulst kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan diens ouder mits deze is ingeschreven op hetzelfde adres als betrokkene.

 • 5.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan die verstrekking in de weg staan;

 • 6.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 • 7.

  Het college verstrekt op grond van lid 2 in geen geval gegevens uit de Basisregistratie Personen, indien een van onderstaande situaties van toepassing is op dit verzoek:

  • a.

   de derde heeft geen voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt;

  • b.

   de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, heeft een verzoek om verstrekkingsbeperking gedaan, zoals bedoeld in artikel 3:21 wet BRP;

  • c.

   de derde betreft een (rechts)persoon met winstoogmerk;

  • d.

   de derde kan op minder ingrijpende wijze zijn doel of doelgroep bereiken;

  • e.

   het verzoek betreft een commercieel belang;

  • f.

   het verzoek betreft incassowerkzaamheden;

  • g.

   het verzoek wordt niet met een redelijke tussenpoos gedaan ten opzichte van een eerder verzoek.

  • h.

   het doel betreft een reünie;

  • i.

   het doel betreft het opsporen van vermiste personen of het herstellen van contact tussen familieleden, anders dan door Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis of Stichting Ambulante FIOM;

  • j.

   het doel betreft de bijhouding van een administratie van leden, donateurs of begunstigers;

  • k.

   het verzoek betreft andere gegevens dan de in artikel 3.9 lid 4 wet BRP genoemde gegevens en de wijk-buurtcode in de BRP.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze regeling;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4: Overige bepalingen

In gevallen, de uitvoering van deze regeling betreffende, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang op de dag na publicatie.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018.

 • 3.

  De “Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014” van 26 augustus 2014 vervalt na de inwerkingtreding van dit reglement.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 december 2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst,

De secretaris,

De heer S. terWal

De burgemeester,

De heer J.F.Mulder

Bijlage 1  

 

tabel 1 behoort bij artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018 en bevat een opgave van de organisatieonderdelen en de taken die deze uitvoeren waarvoor gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt. De kolommen 6 t/m 9 bevatten de wijze waarop gegevens kunnen worden verstrekt. De cijfers in kolom 6 en 9 verwijzen naar de gegevensprofielen in tabel 2 en de mutaties in tabel 3

 

1

2

3

4

5

6*

7*

8*

9*

Organisatie-onderdeel

Taak

Doel-omschrijving

Categorie(ën) van betrokkenen

Rechtmatige grondslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling Publieke Dienstverlening

Verklaringen omtrent het gedrag

Inname en verwerken aanvragen verklaring omtrent het gedrag

Aanvragers verklaring omtrent het gedrag

Wet op de justitiële gegevens

3

-

-

-

Afdeling Publieke Dienstverlening

Naturalisaties, opties en verlies Nederlander-schap

Uitvoering geven aan Nederlandse nationaliteits-wetgeving m.b.t. naturalisatie en opties; beoordelen verlies voormalige nationaliteit

Aanvragers en optanten

Rijkswet op het Nederlander-schap; Nationaliteits-recht andere landen

3

-

-

-

Afdeling Publieke Dienstverlening

Burgerlijke Stand

Voorbereiden en verlijden van akten van de burgerlijke stand

Personen op wie akten van de burgerlijke stand betrekking hebben en de aangevers

Burgerlijk Wetboek; Besluit Burgerlijke Stand

3

-

-

-

Afdeling Publieke Dienstverlening

Basisregistratie personen

Bijhouden van de basisregistratie personen van de gemeente Hulst

Ingeschrevenen

Wet basisregistratie personen

3

-

-

-

Afdeling Publieke Dienstverlening

Stembureau-leden

Benoeming leden stembureau; instructie; indeling en uitbetaling vergoeding

Kandidaat stembureau-leden

Kieswet (E4)

3

-

-

-

Afdeling Publieke Dienstverlening

Reis-documenten

Behandelen aanvragen reis-documenten

Aanvragers reis-documenten

Paspoortwet, -besluit, -uitvoerings-regeling

3

-

-

-

Afdeling Publieke Dienstverlening

Reis-documenten

Uitreiken van reis-documenten

Aanvragers reis-documenten

Paspoortwet, -besluit, -uitvoerings-regeling

4

-

-

-

Afdeling Publieke Dienstverlening

Rijbewijzen

Behandelen aanvragen rijbewijzen

Aanvragers rijbewijzen

Rijbewijs-wetgeving; Reglement wegenverkeers-wetgeving

3

-

-

-

Afdeling Publieke Dienstverlening

Rijbewijzen

Uitreiken van rijbewijzen

Aanvragers rijbewijzen

Rijbewijs-wetgeving

4

-

-

-

Afdeling Publieke Dienstverlening

Gevonden- en verloren voorwerpen

Afhandelen aangiften van gevonden en verloren voorwerpen

Verliezers en vinders

Lokale taak

6

-

-

6

Afdeling Publieke Dienstverlening

Parkeer-vergunningen

Behandelen van aanvragen diverse soorten parkeer-vergunningen (oa. Bewoners)

Personen die in aanmerking komen voor een parkeer-vergunning

Lokale taak

5

60

-

-

Afdeling Publieke Dienstverlening

Lijkbezorging / gemeentelijke begraafplaats-administratie

Uitvoeren van de Wet op de lijkbezorging. Beheer, gebruik begraafplaats en heffing grafrechten

Overledenen en recht-hebbenden

Wet op de Lijkbezorging; Verordening lijkbezorging

5

60

-

5

Afdeling Publieke Dienstverlening

Vergunningen APV

Behandelen aanvragen APV-vergunningen

Aanvragers APV-vergunningen

Gemeentewet; APV

5

80

-

-

Afdeling Publieke Dienstverlening

Vergunningen Drank- en horecawet (incl. integriteits-controle)

Behandelen vergunningen drank- en horeca

Aanvragers, ondernemers, beheerders van drank- en horeca-inrichten

Drank- en horecawet; Wet Bibob

5

80

-

-

Afdeling Publieke Dienstverlening

Documentaire informatie-voorziening

Postregistratie en ondersteuning interne administratieve organisatie

Personen van wie Hulst een brief/document ontvangt of aan wie een brief wordt gestuurd

Lokaal beleid

-

60

-

6

Stafafdeling – Bestuurs-ondersteuning

Toekennen van onder-scheidingen

Toekennen van onder-scheidingen

Personen die in aanmerking komen voor een onder-scheiding, voorstellers en ondersteuners

Wetgeving mb.t. de orde van de Nederlandse Leeuw en orde van Oranje-Nassau

6

-

-

6

Stafafdeling - Bestuurs-ondersteuning

Jubilea-overzichten:

50-, 60- en 65 jarige huwelijken

90, 100, 100+ jarigen

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea criteria voldoen

Lokale taak

6

-

x

6

Afdeling Samenleving

Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

Opname personen in psychiatrisch ziekenhuis

Op te nemen personen

Wet BOPZ

2

-

-

2

Afdeling Samenleving

Gehandicapten-parkeerkaart

Behandelen verzoeken afgifte gehandicapten-parkeerkaarten

Aanvragers

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

2

90

-

-

Afdeling Samenleving

Maatschappe-lijke Zorg

Het bepalen van de compensatie-plicht en op basis daarvan wel / niet verlenen van een WMO-voorziening

Gehandicapte of oudere met een zorgvraag die kan uitmonden in een aanvraag om een voorziening

Verordening voorziening gehandicapten gemeente Hulst;

WMO

2

90

-

-

Afdeling Samenleving

Werk en Inkomen

Hulp bij terugkeer naar werk en zonodig voorzien in inkomen

Aanvragers en gerelateerden

WWB, IOAW, IOAZ, BBZ

2

90

-

-

Afdeling Samenleving

Inburgering

Informeren van burgers over de inburgerings-plicht; faciliteren van inburgerings-voorziening; handhaven inburgerings-plicht

(Mogelijke) inburgerings-plichtigen

Inburgerings-wet

2

90

-

-

Stichting Hulst voor Elkaar

Maatschappe-lijke Zorg

Uitvoeren werkzaam-heden WMO en Jeugdwet

Personen met een hulpvraag

WMO; Jeugdwet

2

90

-

2

Regionaal Bureau Leerplicht

Leerplicht

Handhaven leerplicht en voorkomen vroegtijdige schoolverlating

Leerplichtigen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders, voogden, verzorgers

Leerplichtwet; Wet RMC

-

50

-

6

Regionaal Bureau Leerplicht

Leerlingen-vervoer

Vergoeding kosten leerlingen-vervoer en regelen van vervoer

Leerlingen; ouders, voogden, verzorgers van leerlingen

Verordening leerlingen-vervoer

-

50

-

6

Afdeling Bedrijfsvoering

Heffing en invordering (excl. Belastingen)

Heffen leges en bijhouden invorderings-administratie

Debiteuren

Invorderings-wet, leges-verordening

6

70

-

-

Sabewa Zeeland

Belastingen-heffing en invordering

Heffen lokale belastingen en invorderings-administratie lokale belastingen

Belasting-plichtigen en Belasting-debiteuren

Gemeentewet, AWR, Wet WOZ; verordening reinigings-heffingen; verordening forensen-belasting; verordening honden-belasting; verordening onroerende zaakbelasting; verordening rioolheffingen; invorderings-wet

1

-

-

1

Afdeling Bedrijfsvoering

Belasting-heffing en invordering

Heffen lokale belastingen en invorderings-administratie lokale belastingen

Belasting-plichtigen en Belasting-debiteuren

Gemeentewet, AWR, verordening reclame-belasting; verordening marktgelden; verordening precario; verordening toeristen-belasting

1

80

-

-

Afdeling Bedrijfsvoering

Interne controle

Interne controle werkzaam-heden/recht-matigheid toetsen/uit-voeren op het gebied van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, leges en andere geldelijke ontvangsten

Belasting-plichtigen en daaraan gerelateerden

Gemeentewet, AWR, Wet WOZ; verordening reinigings-heffingen; verordening forensen-belasting; verordening honden-belasting; verordening onroerende zaakbelasting; verordening rioolheffingen; invorderings-wet

6

70

-

-

Afdeling Wonen en Werken

Vergunningen APV

Behandelen aanvragen APV-vergunning

Aanvragers APV-vergunning

Gemeentewet, APV

5

-

-

-

Afdeling Wonen en Werken

Omgevings-vergunningen

Behandelen aanvragen omgevings-vergunningen

Aanvrager omgevings-vergunningen

WABO; WRO, Woningwet, Milieuwet

5

80

-

-

Afdeling Wonen en Werken

Handhaving; Openbare orde en veiligheid

Handhaven wet- en regelgeving op het gebied van de openbare ruimte en op het gebied van openbare orde en veiligheid

Vergunning-houders en overtreders; overtreders van de openbare orde en veiligheid

Gemeentewet; Wetboek Strafvordering; circulaire BOA domein I

5

-

x

5

Stafafdeling – P&O

Uitkeringen na beëindigen dienstverband

Berekenen, vastleggen en betalen van uitkeringen i.v.m. beëindiging van dienstverband en daaraan gelieerde betalingen

(Oud) personeels-leden en (Oud) wethouders die aanspraak kunnen maken op een uitkering i.v.m. beëindiging dienstverband

Gemeentewet, CAR/UWO bepalingen

6

70

-

6

Afdeling Bedrijfsvoering

Datadistributie-systeem

Het in verband brengen van de gegevens-verwerkingen

Ingeschrevenen

systeem-huishouding

1

-

-

1

Afdeling Bedrijfsvoering

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Straatnaam- en/of huisnummer-wijzigingen

Inwoners die woonachtig zijn op een adres dat met een straatnaam- en/of huisnummer-wijziging te maken krijgt.

BAG

1

-

-

1

 • 6*

  - Ad hocvragen

 • 7*

  - Mutatieberichten

 • 8*

  - Selectieverstrekking

 • 9*

  - AA = Ad hoc verstrekking via mail/telefoon

Deze bijlage 1 tabel 2 behoort bij artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Hulst 2018 en bevat een overzicht van de gegevens die verstrekt kunnen worden voor de uitvoering van de taken zoals die genoemd zijn in tabel 1.

 

 

 

Profiel 1

Profiel 2

Profiel 3

Profiel 4

Profiel 5

Profiel 6

Categorie gegevens

Gegeven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens over de burgerlijke staat

Geslachtsnaam

X

X

X

X

X

X

 

Voornamen

X

X

X

X

X

X

 

Adellijke titel of predicaat

X

X

X

X

X

X

 

Geboortedatum

X

X

X

X

X

X

 

Geboorteplaats

X

X

X

X

X

 

 

Geboorteland of -gebied

X

X

X

X

X

 

 

Geslacht

X

X

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam ouders

 

X

X

X

X

 

 

Voornaam ouders

 

X

X

X

X

 

 

Adellijke titel of predicaat ouders

 

 

X

X

 

 

 

Geslacht ouders

 

 

X

X

 

 

 

Geboortedatum ouders

 

X

X

X

X

 

 

Geboorteplaats ouders

 

 

X

X

 

 

 

Aanduiding huwelijk/GP

X

X

X

X

X

X

 

Geboorteland of -gebied ouders

 

 

X

X

 

 

 

Datum huwelijk of geregistreerd partnerschap

X

X

X

X

X

 

 

Plaats huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

X

X

 

 

 

 

Land of gebied huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

X

X

 

 

 

 

Huwelijksontbinding of ontbinding geregistreerd partnerschap en reden daarvan, dan wel nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap

X

X

X

X

X

 

 

Datum ontbinding / nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap

X

X

X

 

X

 

 

Plaats ontbinding / nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

X

X

 

 

 

 

Land of gebied ontbinding / nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

X

X

 

 

 

 

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten/geregistreerde partners

X

X

X

X

X

 

 

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten/ geregistreerde partners

X

X

X

X

X

 

 

Adellijke titel of predicaat echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten/geregistreerde partners

 

 

X

X

 

 

 

Geslacht echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten/ geregistreerde partners

X

X

X

X

X

 

 

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten/ geregistreerde partners

 

 

X

X

 

 

 

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten/ geregistreerde partners

 

 

X

X

 

 

 

Geboorteland of -gebied echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten/ geregistreerde partners

 

 

X

X

 

 

 

Geslachtsnaam kinderen

 

X

X

X

X

 

 

Voornamen kinderen

 

X

X

X

X

 

 

Adellijke titel of predicaat kinderen

 

X

X

X

 

 

 

Geboortedatum kinderen

 

 

X

X

X

 

 

Geboorteplaats kinderen

 

 

X

X

 

 

 

Geboorteland of -gebied kinderen

 

 

X

X

 

 

 

Overlijdensdatum

X

X

X

X

X

X

 

Plaats overlijden

X

X

X

X

X

 

 

Land of gebied overlijden

X

X

X

X

X

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid gegevens

 

 

X

 

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid gegevens

 

 

X

 

 

 

Gegevens over curatele

Curatele

 

x

X

X

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid curatele

 

 

X

 

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid curatele

 

 

X

 

 

 

Gegevens over het gezag dat over de minderjarige wordt uitgeoefend

Gezag door 1 ouder

 

x

X

X

 

 

 

Gezag door 2 ouders

 

x

X

X

 

 

 

Gezag door een derde

 

x

X

X

 

 

 

1 of 2 derden, dan wel tijdelijke of voorlopige voogdij

 

x

X

X

 

 

 

Geslachtsnaam, voornamen, adellijke titel of predicaat en het BSN van de ouder of ouders die gezag uitoefenen

 

 

X

 

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid

 

 

X

 

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

 

 

X

 

 

 

Gegevens over de nationaliteit

Nationaliteit of nationaliteiten, dan wel een aanduiding dat de betrokkene geen nationaliteit bezig, of een aanduiding dat de nationaliteit van de betrokkene niet kan worden vastgesteld

X

X

X

X

 

 

 

De aantekening dat op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap is vastgesteld dat de betrokkene niet de Nederlandse nationaliteit bezit

 

 

X

 

 

 

 

De aantekening dat de betrokkene op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander behandeld wordt

 

 

X

 

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid

 

 

X

 

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

 

 

X

 

 

 

Gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling

De aantekening in verband met het verblijfsrecht

 

X

X

 

 

 

 

Datum ingang verblijfsrecht

 

X

X

 

 

 

 

Datum beëindiging verblijfsrecht

 

X

X

 

 

 

 

Datum mededeling gegeven

 

 

X

 

 

 

Gegevens over de bijhoudings-gemeente en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland

Bijhoudingsgemeente

X

X

X

X

X

X

 

Datum aanvang adreshouding in de gemeente

X

X

X

X

X

X

 

Functie van het adres

X

X

X

X

X

X

 

Straatnaam en zo nodig deel van een gemeente

X

X

X

X

X

X

 

Huisnummer

X

X

X

X

X

X

 

Aanduiding bij huisnummer

X

X

X

X

X

X

 

Letter bij huisnummer

X

X

X

X

X

X

 

Toevoeging bij huisnummer

X

X

X

X

X

X

 

Lokatiebeschrijving en zonodig deel van een gemeente

X

X

X

X

X

X

 

Postcode

X

X

X

X

X

X

 

Datum aanvang adreshouding

X

X

X

X

X

X

 

Datum aanvang verblijf in Nederland

X

X

X

X

X

X

 

Vorig land of gebied van verblijf

X

X

X

X

X

X

 

Datum vertrek uit Nederland

X

X

X

X

X

X

 

Volgend land of gebied van verblijf

X

X

X

X

X

X

 

Eerste adres van verblijf in het volgend land of gebied van verblijf

X

X

X

X

X

X

Gegevens over het burgerservice-nummer van de ingeschrevene

BSN

X

X

X

X

X

X

 

Datum van kracht worden BSN

 

 

X

 

 

 

 

Datum beëindiging BSN

 

 

X

 

 

 

Gegevens over de burgerservice-nummers van de ouders, de echtgenoot van wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten of eerdere geregistreerde partners en de kinderen

BSN ouder

 

X

X

X

 

 

 

BSN echtgenoot/geregistreerd partner

X

X

X

X

 

 

 

BSN eerdere echtgenoot

 

X

X

 

 

 

 

BSN eerdere geregistreerde partner

 

X

X

 

 

 

 

BSN kind

 

X

X

X

 

 

 

Data van kracht worden BSN

 

 

X

 

 

 

 

Data beëindiging BSN

 

 

X

 

 

 

Gegevens over het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of de eerdere geregistreerde partner

eigen geslachtsnaam (E)

X

X

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner (P)

X

X

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner vooraf aan de eigen geslachtsnaam (V)

X

X

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner volgend op de eigen geslachtsnaam (N)

X

X

X

X

X

X

 

Datum ingang van het gegeven over het naamgebruik

 

 

X

 

 

 

 

Datum beëindiging van het gegeven over het naamgebruik

 

 

X

 

 

 

Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Kieswet

Aanduiding omtrent het Europees kiesrecht

 

 

X

X

 

 

 

Datum verzoek of mededeling Europees kiesrecht

 

 

X

 

 

 

 

Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht

 

 

X

 

 

 

 

Aanduiding omtrent de uitsluiting van het kiesrecht

 

 

X

X

 

 

 

Einddatum uitsluiting kiesrecht

 

 

X

 

 

 

Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Paspoortwet

Soort Nederlands reisdocument

 

 

X

X

 

 

 

Documentnummer Nederlands reisdocument

 

 

X

X

 

 

 

Datum van verstrekking Nederlands reisdocument

 

 

X

X

 

 

 

Autoriteit die het Nederlands reisdocument heeft verstrekt

 

 

X

X

 

 

 

Datum einde geldigheidsduur Nederlands reisdocument

 

 

X

X

 

 

 

Datum inhouding/vermissing Nederlands reisdocument

 

 

X

X

 

 

 

Aanduiding inhouding/vermissing Nederlands reisdocument

 

 

X

X

 

 

 

Signalering m.b.t. verstrekking of inhouding Nederlands reisdocument

 

 

X

X

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid gegeven

 

 

X

X

 

 

 

Deze bijlage 1 tabel 3 behoort bij artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Hulst 2018 en bevat een overzicht van de mutaties die verstrekt kunnen worden voor de uitvoering van de taken zoals die genoemd zijn in tabel 1.

 

 

Via Datadistributiesysteem

Mutatiesoorten

Profiel 50

Profiel 60

Profiel 70

Profiel 80

Profiel 90

Persoon

X

X

X

X

X

Adres

X

X

X

X

X

Vernaming

X

X

X

X

X

Vernummering

X

X

X

X

X

Postcode

X

X

X

X

X

Immigratie

X

 

 

X

 

Emigratie

X

 

 

X

X

Vervolginschrijving

X

X

X

X

X

Vervolguitschrijving

X

X

X

X

X

Huwelijksluiting

 

X

 

X

X

Huwelijksontbinding

 

 

 

X

X

Partnerschapsontbinding

 

 

 

X

X

Partnerschapsluiting

 

 

 

X

X

Kind

 

 

 

 

 

Nationaliteit

X

 

 

 

X

Verblijfsftitel

 

 

 

 

X

Naam

X

X

X

X

X

Ouder

 

 

 

 

 

Overlijden

X

X

X

X

X

Overlijden partner

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 behorend bij artikel 3 regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018

(Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding).

 

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van maatschappelijke dienstverlening

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van algemene- en geestelijke gezondheidszorg

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van kinderopvang

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van jeugdwelzijn

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van ouderenzorg

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van gehandicaptenzorg

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van sociale werkvoorziening

Onderwijs – bijhouden leerlingenadministratie

Niet-gemeentelijke onderwijsinstellingen

Sociaal-Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van sociaal juridische zorgverlening

Geestelijke en maatschappelijke zorg

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude; bijhouden huurdersadministratie

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen