Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020 inclusief bijbehorende tarieventabel precariobelasting 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020 inclusief bijbehorende tarieventabel precariobelasting 2020
CiteertitelVerordening precariobelasting 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-307625

Nr. 167217 E

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020 inclusief bijbehorende tarieventabel precariobelasting 2020

De raad van de gemeente Hulst;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2019;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020 inclusief bijbehorende tarieventabel precariobelasting 2020

(Verordening precariobelasting 2020)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  jaar: een kalenderjaar;

 • e.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben;

 • f.

  kern: het gebied gelegen binnen de omwalling van Hulst.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘precariobelasting’ wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond waaronder mede begrepen (gemeente-)water, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • b.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • c.

  voorwerpen, welke rechtens moeten worden gedoogd;

 • d.

  deuren, welke krachtens een wettelijk voorschrift naar buiten moeten openslaan;

 • e.

  brievenbussen en telefooncellen;

 • f.

  afvoerbuizen van hemelwater, welke aan een gebouw zijn aangebracht en niet meer dan 0,15 meter buiten de gevel uitsteken;

 • g.

  wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en van andere overeenkomstige instellingen;

 • h.

  voorwerpen, welke uitsluitend voorzien in een algemeen belang dan wel worden gebezigd voor weldadige doeleinden en/of culturele activiteiten en niet worden geëxploiteerd tegen betaling, die gehouden worden binnen het gebied dat is aangeduid in het ’aanwijzingsbesluit betaald parkeren’.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.

 • 5.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

  • a.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, wordt een aaneengesloten gedeelte van minder dan 7 dagen gelijkgesteld met het weektarief;

  • b.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, wordt een aaneengesloten gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.

 • 7.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

Artikel 7 Belastingtijdvak

 • 1.

  In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.

  De precariobelasting wordt bij wege van aanslag dan wel, op andere wijze geheven.

 • 2.

  Het heffen op andere wijze als bedoeld in het eerste lid geschiedt door middel van een mondelinge, dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde van het belastingtijdvak.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 8, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending ervan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   bij wege van aanslag, binnen 30 dagen na dagtekening van de aanslag.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “verordening precariobelasting 2019” van 13 december 2018 en bijbehorende tarieventabel, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening precariobelasting 2020 en bijbehorende tarieventabel, treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening precariobelasting 2020”.

 

Dit besluit werd in de raadsvergadering van 12 december 2019 vastgesteld.

De gemeenteraad van de gemeente Hulst,

De Griffier

De Raadsvoorzitter

Tarieventabel verordening precariobelasting 2020

 

Nummer:

Omschrijving voorwerp:

 

Tarief:

 

Per dag

Per week

Per maand

Per jaar

HOOFDSTUK 1: Algemeen tarief precariobelasting

1

Het algemene tarief precariobelasting voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde en als zodanig in gebruik zijnde grond of water is van toepassing voor zover niet de bijzondere tarieven, zoals gemeld in één van de volgende hoofdstukken van de tarieventabel, van toepassing zijn

 

 

 

 

 

1.1

Het algemene tarief bedraagt per m² in beslag genomen gemeentegrond of gemeentewater: per activiteit per dag of korter

1,00

 

 

 

1.2

Het algemene tarief bedraagt per ingenomen parkeervak waarvoor betaald parkeren geld: per activiteit per dag of korter

11,70

 

 

 

1.3

Het tarief voor evenementen/of activiteiten die gehouden worden binnen het gebied dat is aangeduid in het ’aanwijzingsbesluit betaald parkeren’ bedraagt

225,00

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:

Omschrijving voorwerp:

 

Tarief:

 

Per dag

Per week

Per maand

Per jaar

HOOFDSTUK 2: Kabels, leidingen, buizen en dergelijke

 

 

Het tarief bedraagt voor het hebben van kabels, leidingen, buizen en dergelijke die zich bevinden onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per strekkende meter (m1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,57

 

 

HOOFDSTUK 3: Bouwmaterialen en dergelijke

3.1

Het tarief bedraagt voor bouwmaterialen, zoals een loods, een keet, een container, een steiger of een stelling, een heikar of een heistelling, een kraan, een betonmolen, een asfaltketel, trechter, of enig ander werktuig ten dienste van bouwwerken per m², bij een totaal ingenomen oppervlakte van:

Per week

Per maand

Per jaar

 

 

Basis-bedrag:

Tarief per m2:

Basis-bedrag:

Tarief per m2:

Basis-bedrag:

Tarief per m2:

3.1.1

Basisbedrag, vermeerderd met het aantal m2 (tot max 25m2) vermenigvuldigd met het tarief per m2

€ 10,00

€ 0,90

€ 17,50

€ 2,75

€ 24,75

€ 24,75

3.1.2

Basisbedrag, vermeerderd met het aantal m2 dat boven de 25m2 valt (tot max 100m2), vermenigvuldigd met het tarief per m2

€ 22,50

€ 0,75

€ 67,50

€ 2,30

€ 607,50

€ 20,65

3.1.3

Basisbedrag, vermeerderd met het aantal m2 dat boven de 100m2 valt (tot max 250m2), vermenigvuldigd met het tarief per m2

€ 78,75

€ 0,60

€ 236,25

€ 1,85

€ 2.126,25

€ 16,50

3.1.4

Basisbedrag, vermeerderd met het aantal m2 dat boven de 250m2 valt, vermenigvuldigd met het tarief per m2

€ 168,75

€ 0,45

€ 506,25

€ 1,35

€ 4.556,25

€ 12,40

Nummer:

Omschrijving voorwerp:

 

Tarief:

 

Per dag

Per week

Per maand

Per jaar

HOOFDSTUK 4: Terrassen

4.1

Het tarief bedraagt voor het in beslag nemen van openbare gemeentegrond voor het hebben van:

 

 

 

 

 

4.1.1

een terras voor de uitoefening van een horecabedrijf binnen de stadswallen alsmede in de Stationsweg, Stationsplein en Absdaalseweg per m²:

 

 

 

21,00

4.1.2

een terras voor de uitoefening van een horecabedrijf op een andere locatie dan genoemd in artikel 4.1.1 per m²:

 

 

 

7,25

Nummer:

Omschrijving voorwerp:

 

Tarief:

 

Per dag

Per week

Per maand

Per jaar

HOOFDSTUK 5: Standplaatsen

5.1

Het tarief bedraagt voor het in beslag nemen van openbare gemeentegrond voor het hebben van een standplaats ten behoeve van de verkoop van waren voor het gebied dat behoort binnen de kern Hulst, ter grootte van:

 

 

 

 

 

5.1.1

van 5 m² of minder per dag of korter

12,50

 

 

 

 

voor elke m² meer per dag of korter

2,00

 

 

 

5.1.2

van 5 m² of minder per maximaal twee dagen per week of korter, gedurende een kalenderjaar

 

 

 

 

 

250,00

 

voor elke m² meer per maximaal twee dagen per week of korter gedurende een kalenderjaar

 

 

 

 

 

15,00

5.1.3

van 5 m² of minder per week of korter

 

30,00

 

 

 

voor elke m² meer per week of korter

 

3,50

 

 

5.1.4

van 5 m² of minder per maand of korter

 

 

75,00

 

 

voor elke m² meer per maand of korter

 

 

5,00

 

5.1.5

van 5 m² of minder per jaar

 

 

 

475,00

 

voor elke m² meer per jaar

 

 

 

10,00

5.2

Het tarief bedraagt voor het in beslag nemen van openbare gemeentegrond voor het hebben van een standplaats ten behoeve van de verkoop van waren voor het gebied dat behoort buiten de kern Hulst, ter grootte van

 

 

 

 

 

5.2.1

van 5m² of minder per dag of korter

6,25

 

 

 

 

voor elke m² meer per dag of korter

1,00

 

 

 

5.2.2

van 5m² of minder per maximaal twee dagen per week of korter gedurende een kalenderjaar

 

 

 

125,00

 

voor elke m² meer per maximaal twee dagen per week of korter gedurende een kalenderjaar

 

 

 

7,50

5.2.3

van 5m² of minder per week of korter

 

15,00

 

 

 

voor elke m² meer per week of korter

 

1,75

 

 

5.2.4

van 5m² of minder per maand of korter

 

 

37,50

 

 

voor elke m² meer per maand of korter

 

 

2,50

 

5.2.5

van 5m² of minder per jaar

 

 

 

237,50

 

voor elke m² meer per jaar

 

 

 

5,00

Nummer:

Omschrijving voorwerp:

 

Tarief:

 

Per dag

Per week

Per maand

Per jaar

HOOFDSTUK 6: Uitstallingen

6.1

Het tarief bedraagt voor uitgestalde voorwerpen langs en aan gevels per m² in de kern Hulst (zie ook artikel 2.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening)

 

 

 

30,00

6.2

Het tarief bedraagt voor uitgestalde voorwerpen langs en aan gevels per m² buiten de kern Hulst

 

 

 

15,00

 

Behoort bij raadsbesluit van 12 december 2019.

De Raadsgriffier,