Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening Wachtlijstbeheer Wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociale Zaken en Werkgelegenheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wet sociale werkvoorziening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-200801-07-2008Nieuwe regeling

26-06-2008

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 02-07-2008

Rb2008/55C

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

Gezien het advies van de commissie Samenleving;

 

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders dd. ..;

 

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en gelet op artikel 1, lid 3 en artikel 12, lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening;

 

gezien het beoogde doel van de gewijzigde Wet sociale werkvoorziening om ondermeer de wachtlijstproblematiek te verzachten;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING WACHTLIJSTBEHEER WET SOCIALE WERKVOORZIENING

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijving
 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   het College: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst;

  • b.

   een SW geïndiceerde inwoner: een persoon die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de wet tot de doelgroep van de gemeente Hulst behoort;

  • d.

   de doelgroep: personen, die nog niet de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn;

  • e.

   begeleid werken: de arbeid, bedoeld in hoofdstuk 3 van de wet;

  de wachtlijst: de lijst van geïndiceerde inwoners die nog niet in een dienstbetrekking, zoals bedoeld in artikel 6 en 7 van de wet, werkzaam zijn;

  • g.

   de gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Hulst;

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt, voor zover niet anders bepaald, hebben dezelfde betekenis als in de wet.

HOOFDSTUK 2 Regels voor de plaatsingsvolgorde vanaf de wachtlijst
Artikel 2 Plaatsingsvolgorde

Het College plaatst een geïndiceerde inwoner, met inachtneming van artikel 12 lid 2 van de wet op volgorde van de datum per wanneer betrokkene tot de doelgroep behoort (First in, First out), tenzij:

 

 • a.

  betrokkene in aanmerking komt voor begeleid werken/een detachering. De plaats op de wachtlijst doet hierbij niet ter zake;

  of

 • b.

  betrokkene een geïndiceerde inwoner is die op de wachtlijst staat en waarvoor het College al twee jaar een voortraject financiert uit de WWB middelen. Hierbij telt als plaatsingsvolgorde diegene die het langst een voortraject heeft, wordt als eerste geplaatst.

Artikel 3 Beleid

Het College kan ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere beleidsregels vaststellen.

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen
Artikel 4 Hardheidsclausule
 • 1.

  Het College kan in bijzondere gevallen afwijken van bepalingen in deze verordening, indien onverkorte toepassing zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het College.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Wachtlijstbeheer Wsw.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt direct na publicatie in werking en werkt terug tot 1 juli 2008.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hulst van 26 juni 2008.

 

De Raadsgriffier, De Raadsvoorzitter,

 

Drs. D.J.M. Van Bunder J.F. Mulder

 

Publicatie: 2 juli 2008

Algemene & artikelsgewijze toelichting

 

Algemene toelichting

 

De bevoegdheid om de verordening vast te stellen

 

De uitvoering van de Wsw gebeurt in praktijk op verschillende manieren, een aantal gemeenten (vaak de grotere) voert de Wsw zelf uit. De meeste gemeenten voeren de Wsw uit samen met andere gemeenten. In de meeste gevallen hebben de gemeenten daarbij de uitvoering van de Wsw overgedragen aan een gemeenschappelijke regeling, zo ook de gemeenten Hulst, Sluis en

Terneuzen. Voor gemeenten die zelf de Wsw uitvoeren ligt de bevoegdheid tot het vaststellen van een verordening eenvoudig; dat is een besluit van de raad. Voor gemeenten die de uitvoering van de Wsw hebben overgedragen aan een gemeenschappelijke regeling is dit complexer. Het antwoord op de vraag wie dan bevoegd is om de verordening vast te stellen is afhankelijk van de

wijze waarop de bestuursorganen van gemeenten op dit moment bevoegdheden hebben

overgedragen aan gemeenschappelijke regelingen.

 

In de praktijk blijken veel van de bestaande gemeenschappelijke regelingen op het terrein van de sociale werkvoorziening een of meer bepalingen te bevatten die er op neerkomen dat alle (raads- en College)bevoegdheden als genoemd in de Wsw automatisch worden overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. Als na de inwerkingtreding van de nieuwe Wsw de tekst van zo'n gemeenschappelijke regeling niet wordt aangepast kan dat. afhankelijk van de formulering van

die bevoegdheden, tot gevolg hebben dat de bevoegdheid van de raad om de verordening vast te stellen overgaat naar het algemeen bestuur van het schap.

 

In de huidige gemeenschappelijke Regeling is in artikel 8 lid 1opgenomen, dat de bevoegdheden van het algemeen bestuur analoog is aan die welke in de Gemeentewet is aangegeven voor de gemeenteraad.

 

Overigens gaat de discussie over de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenten en schap over meer aspecten van uitvoering van de Wsw dan alléén de vraag wie bevoegd is om de verordening vast te stellen.

 

Daar waar in de verordening gesproken wordt van de ‘gemeenteraad’ zal dus, als sprake is van een bevoegdheid van Dethon gelezen moeten worden "het algemene bestuur". Waar het ‘College’ wordt genoemd moet dan "dagelijks bestuur" worden gelezen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 

Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen uit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2008

 

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde

 

Dit is het centrale gedeelte van deze verordening. Door het vaststellen van deze verordening en dit artikel wordt een poging gedaan het wachtlijst beheer zo sociaal mogelijk te doen laten verlopen.

 

Vastgelegd is dat de voor de sociale werkvoorziening geïndiceerde inwoners van de gemeente Hulst, geplaatst zullen worden volgens de datum van hun plaatsing op de wachtlijst. Dit is formeel de datum waarop hun respectievelijke indicaties verleend zijn door het CWI. Een persoon van de wachtlijst zal alleen geplaatst worden als er budgettaire ruimte beschikbaar is voor een plaatsing.

 

Van het principe First in, First out (FIFO) wordt afgeweken indien er personen op de wachtlijst staan die geïndiceerd zijn voor begeleid werken. De reden om voor deze groep van het FIFO principe af te wijken is het streven de wachtlijst te verkleinen tot de duur van maximaal een jaar. Een andere reden om van FIFO af te wijken is het verhogen van de taakstelling in het algemeen en de plaatsingen buiten de beschermde werkplekken in het bijzonder. Het streven is iedere persoon met een indicatie voor begeleid werken binnen een half jaar na indicatie te plaatsen op een reguliere arbeidsplaats.

 

De tweede doelgroep die voor kan gaan bij het plaatsen zijn geïndiceerde inwoners die op de wachtlijst staan en waarvoor het College al twee jaar een voortraject financiert uit de WWB middelen.

 

Artikel 3 Beleid

 

Het College kan de bepalingen in deze verordening nader uitwerken in beleidsregels, mocht bij utvoering blijken dat de bepalingen tot onduidelijkheden leiden.

 

Artikel 4 Hardheidsclausule

 

Indien de toepassing van deze verordening tot onbillijkheden leidt, kan het College ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen. van deze mogelijkheid dient zeer terughoudend gebruik gemaakt te worden, om het scheppen van precedenten tegen te gaan.

 

Artikel 5 Citeerartikel

 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

 

De verordening moet binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet zijn vastgesteld, derhalve uiterlijk 1 juli 2008.