Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
ISD BOL

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit uitvoering Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) ISD BOL)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieISD BOL
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit uitvoering Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) ISD BOL)
CiteertitelMandaatbesluit uitvoering Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) ISD BOL
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

04-12-2019

bgr-2019-1077

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit uitvoering Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) ISD BOL)

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst BOL van de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf, verder te noemen ISD BOL,

 

gelet op:

 

Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 10:4 Awb mandatering aan een niet-ondergeschikte);

 

mede gelet op:

 

de regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 

de samenwerkingsovereenkomst Bbz 2004/IOAZ tussen ISD BOL en gemeente MAASTRICHT

 

BESLUIT

 

vast te stellen het

 

Mandaatbesluit uitvoering Besluit bijstandverlening zelfstandigen (2004), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ISD BOL

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Mandaat

 • de bevoegdheid om namens het Dagelijks Bestuur van ISD BOL, besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht te nemen zoals in dit mandaatbesluit vermeld.

 

 • b.

  het mandaatbesluit

 • het “Mandaatbesluit uitvoering Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) ISD BOL” zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van ISD BOL.

 

 • c.

  Gemandateerde

 • het in het mandaatbesluit genoemd College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht genoemd in artikel 2, lid 1 dat namens het Dagelijks Bestuur van ISD BOL besluiten neemt zoals omschreven in artikel 2, lid 1 van dit mandaatbesluit.

Artikel 2 Reikwijdte mandaatbesluit

 • 1.

  Voor de uitoefening van de bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur van ISD BOL op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), exclusief in dat kader het beslissen op bezwaarschriften, wordt mandaat verleend aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht.

 • 2.

  Voor het uitoefenen van de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen omtrent klachten bedoeld in hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht tegen gedragingen in het kader van de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden wordt eveneens mandaat verleend aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht.

 • 3.

  Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht is bevoegd bij afzonderlijk besluit ten aanzien van de uitoefening van de in het eerste en het tweede lid bedoelde mandaten, ondermandaat te verlenen. De verlening van ondermandaat geschiedt schriftelijk en wordt ter kennis gebracht van het Dagelijks Bestuur van ISD BOL.

 • 4.

  De gemandateerde stemt in met de mandaatverlening (artikel 10:4 Awb).

Artikel 3 Gebruik mandaat

Van het mandaat mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, wanneer deze uitoefening van de bevoegdheid past binnen de hiervoor bestemde budgetten en afspraken zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst Bbz 2004 2004/IOAZ tussen ISD BOL en GEMEENTE MAASTRICHT.

Artikel 4 Terugkoppeling

 • 1.

  Van de op grond van dit besluit tot stand gekomen besluiten wordt onder verantwoordelijkheid van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht periodiek overzichten opgesteld.

 • 2.

  De in het voorgaande lid vermelde overzichten worden ter kennis gebracht van de directeur van ISD BOL.

Artikel 5 De ondertekening van primaire besluiten

 • 1.

  Een krachtens mandaat genomen besluit dient te vermelden dat het besluit namens het Dagelijks Bestuur van ISD BOL is genomen.

 • 2.

  Een besluit dat in mandaat is genomen namens het Dagelijks Bestuur van ISD BOL dient als volgt te worden ondertekend:

 • Namens het Dagelijks Bestuur van ISD BOL,

 • Burgemeester en wethouders van Maastricht,

 • de secretaris,de burgemeester,

 • 3.

  Een besluit dat in ondermandaat is genomen namens het Dagelijks Bestuur van ISD BOL dient als volgt te worden ondertekend:

 • Namens het Dagelijks Bestuur van ISD BOL,

 • Burgemeester en wethouders van Maastricht,

 • Namens dezen,

 • functienaam van de ondergemandateerde,

 • de handtekening van de ondergemandateerde,

 • en onder vermelding van de naam van de ondergemandateerde.

Artikel 6 Bekendmaking en Inwerkingtreding

Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite

van het Dagelijks Bestuur van ISD BOL. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als het “Mandaatbesluit uitvoering Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) ISD BOL”.

Het Dagelijks Bestuur van ISD BOL,

d.d. 4 december 2019

Ondertekening,

De Voorzitter,

…………………………

De heer H.J. Janssen

De Secretaris,

……………………………….

De heer Mr. H.C.A. Smeijsters

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht heeft op 17 december 2019 ingestemd met dit mandaatbesluit.