Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012, eerste wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2012, eerste wijziging
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van leges 2012, eerste wijziging
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-201201-01-201201-01-2013Bijlage (aanvulling behorende bij Tarieventabel Legesverordening 2012)

12-03-2012

Witte Weekblad, 21-03-2012

12.024
24-12-2011Nieuwe regeling

12-12-2011

Witte Weekblad, 21-12-2011

11.105

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012, eerste wijziging

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 8 november 2011;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:a. "dag" : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;b. "week" : een aaneengesloten periode van 7 dagen;c. "maand" : een tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;d. "jaar" : een tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;e. "kalenderjaar" : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1

  Leges worden niet geheven voor :a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een dergelijke vergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;c. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;d. het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van stukken, vereist voor de uitbetaling van pensioenen, gagementen, wachtgelden en lijfrenten;e. het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in titel 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, inclusief de van een aanvraag deel uitmakende aanvragen voor vergunningen/ ontheffingen zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet, de Zondagswet, de Wet op de Kansspelen, de Brandbeveiligingsverordening, etc.. Deze vrijstelling betreft alleen een aanvraag om een vergunning gedaan door in de gemeente gevestigde non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij deze activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;f. het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ingediend door een bestuursorgaan van de gemeente Kaag en Braassem;g. de stukken en legalisaties van handtekeningen betreffende militaire zaken;h. de stukken en inlichtingen, door openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbare belang verzocht, met uitzondering van die in de hoofdstukken 4 en 5 van de tarieventabel;i. de stukken en inlichtingen, waarvan de kostenloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;j. het verstrekken van openbare stukken aan de pers behalve in de gevallen als bedoeld in de onderdelen 1.1.2.8 en 1.1.2.11 van de tarieventabel;k. Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning als bedoeld in de Huisvestingswet ten behoeve van:- degenen, die door de overheid worden verplicht woongelegenheid te ontruimen of na de opheffing van zodanige maatregelen hun vroegere woongelegenheid weer te betrekken;- ongehuwde kinderen, die in de ouderlijke woning als hoofdbewoner terugkeren. 

 • 2

  In afwijking van het gestelde onder c. tot en met f. van lid 1 worden de kosten van derden wel doorberekend aan de aanvrager.

Artikel 5 Tarieven

 • 1

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3

  Daar waar in de tarieventabel wordt gesproken over een wettelijk tarief treedt bij wijziging van het wettelijk tarief het alsdan gewijzigde tarief in de plaats van het in de tarieventabel vermelde bedrag.

 • 4

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet .

 • 5

  Het college van burgemeester en wethouders is gemachtigd de tarieventabel aan te passen in verband met de wijziging van wettelijke tarieven, op grond van door de Het raad vastgestelde tariefsverhogingen en tekstuele wijzigingen van ondergeschikte aard.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • 2

  De heffingsambtenaar kan in de gevallen genoemd in het vorige lid onder b bepalen, dat een voorlopig bedrag wordt betaald. Het bedrag wordt vastgesteld tot ten hoogste het bedrag dat vermoedelijk aan leges is verschuldigd.

 • 3

  Het voorlopig betaalde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde bedrag van de verschuldigde leges.

 • 4

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen :- van zuiver redactionele aard zijn;- een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding in Staatsblad of Staatscourant en de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de Tarieventabel betreft :

 • 1.

  hoofdstuk 3 (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, Wet bescherming persoonsgegevens en verklaringen omtrent het gedrag);

 • 2.

  hoofdstuk 6 (akten burgerlijke stand);

 • 3.

  hoofdstuk 7( rijbewijzen);

 • 4.

  hoofdstuk 8 (reisdocumenten;

 • 5.

  hoofdstuk 10 (Kansspelen).

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze verordening, naar oordeel van de heffingsambtenaar zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst kan deze afwijken van het bepaalde in deze verordening door te besluiten geen leges te heffen.

Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1

  De "Legesverordening 2011", vastgesteld bij raadsbesluit d.d.13 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2012".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van deraad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 12 december 2011

de griffier,                   de voorzitter,drs. B.S.M. Sepers      mr. K.M. van der Velde-Menting 

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2012; zoals deze luidt na de eerste aanvulling d.d. 12-03-2012 1  

 

 

TITEL 1. ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1.1

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

47,60

1.1.2.1

een afdruk van een WOZ-beschikking

19,20

1.1.2.2

fotokopieën, dan wel gescande opnamen in diverse formaten, van openbare stukken, voor zover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina,

0,50

1.1.2.3

afdrukken op A4 formaat

0,50

1.1.2.4

afdrukken op A3 formaat

1,00

1.1.2.5 

afdrukken vanaf A3 tot A0 formaat, voor de eerste pagina 

15,00 

1.1.2.6 

afdrukken vanaf A3 tot A0 formaat, voor de volgende pagina 

7,00 

1.1.2.7 

waarmerken van door de belanghebbende zelf overgelegde stukken, per pagina 

11,40 

1.1.2.8

stukken of uittreksels, die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

15,60

1.1.2.9 

een uittreksel, verklaring of anderszins op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

10,20 

1.1.2.10

Voor het mondeling of telefonisch verstrekken van inlichtingen uit hiervoor genoemde stukken wordt het recht van inzage geheven, per kwartier

19,20 

1.1.2.11

gegevens uit het gemeente- of streekarchief waarvoor door of vanwege de gemeente nasporing moet worden gedaan, ongeacht het resultaat, naar de in het gemeente- of streekarchief berustende stukken door een ambtenaar, per kwartier of gedeelte daarvan

19,20 

1.1.3.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.1.3.2 

Voor het legaliseren van een handtekening, per handtekening

7,80 

1.1.3.3 

Voor het legaliseren van een foto, per foto 

7,80 

1.1.3.4

Voor het ter legalisatie zenden van sen andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

7,80 

1.1.4.1 

Het tarief voor het gebruik van de vleugel bij concerten etc. bedraagt per activiteit 

256,00 

 

 

 

 

Algemeen tarief kosten van derden 

 

1.1.4.2 

de kosten van derden en wettelijke publicaties worden voor 100% doorberekend voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 

1.2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van: 

 

1.2.1.1 

De programmabegroting 

44,00 

1.2.1.2

De programmarekening 

44,00

1.2.1.3

De tussentijdse rapportages

38,00

1.2.2

Een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken, behorende bij de raadsvergaderingen

105,00

1.2.3

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.2.3.1

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een politiek forum 

88,00

1.2.4

Een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente 

51,20

1.2.5

Een exemplaar van de Bouwverordening van de gemeente zonder de daarbij behorende toelichting 

319,00

1.2.6

Een exemplaar van de Bouwverordening van de gemeente, met de daarbij behorende toelichting

382,00

1.2.7

Een exemplaar van een andere dan in deze tarieventabel genoemde verordening van de gemeente 

22,30

1.2.8

Een exemplaar van bestemmingsplannen met bijbehorende plankaart  (-en): de aan de gemeente doorberekende kosten van het stedebouwkundig bureau verhoogd met een opslag van 10% ter dekking van de gemeentelijke kosten.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Gemeentelijke basisadministratie

 

 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.3.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.3.1.1

Zonder abonnement voor elke inlichting met beperkte inhoud (naam, geboortedatum, -plaats en adres)

5,70

1.3.1.2

Zonder abonnement voor elke uitvoeringe inlichting (meer dan beperkte inhoud)

11,40

1.3.1.3

Van een bewijs van opneming in de Gemeentelijke Basisadministratie, betrekking hebbend op een persoon

9,70

1.3.1.4

Van een bewijs van opneming in de Gemeentelijke Basisadministratie, betrekking hebbend op een gezin

9,70

 

Voor de toepassing van 1.3.2 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1.3.2 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

6,00

1.3.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.3.3.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

wettelijk bedrag

1.3.3.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

9,70

1.3.3.3

Een bewijs van Nederlanderschap, niet bedoeld als reispapier

9,70

1.3.4

Tot het verstrekken van elke andere in deze verordening niet uitdrukkelijk genoemde verklaring, die in het bijzonder belang van de betrokken personen wordt opgemaakt

22,20 

1.3.5

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar, per 25 verstrekkingen:

52,80

1.3.6

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier  

19,30 

1.3.7

Indien, tengevolge van de aard van de aanvraag tot het verstrekken van een of meer gegevens of tengevolge van de gegevens op grond waarvan een aanvraag tot verstrekken een of meer gegevens wordt gedaan, een of meer kaartverzamelingen of registers geheel of gedeeltelijk moeten worden doorgenomen, bedraagt het tarief naast het gevorderde ingevolge de voorgaande paragrafen, voor ieder daaraan besteed kwartier

19,30 

 1.3.8

Indien het abonnement als bedoeld onder 3.5 tussentijds wordt beëindigd en deze tussentijdse beëindiging plaats vindt voordat de helft van de geldigheidsduur ervan verstreken is en het abonnement ten hoogste voor het aantal verstrekkingen, waarop het tarief betrekking heeft, is verbruikt, wordt ontheffing verleend van 50% van de geheven leges.

 

1.3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht, als bedoeld in artikel 35 en 40 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, per pagina

0,30

1.3.9.1

met een maximum van

4,70

1.3.9.2

Indien meer dan 100 pagina's dan wel indien het bericht bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verstrekking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking bedraagt het tarief

40,90

1.3.10

Het tarief, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van het Besluit GBA bedraagt:

wettelijk bedrag

1.3.11

Het tarief, bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit GBA bedraagt:

wettelijk bedrag 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Kiezersregister

 

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

8,20 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Burgerlijke stand

 

1.6.1

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte: 

 

1.6.1.1

maandag: van 10.00 uur tot 10.30 uur

kosteloos 

1.6.1.2

maandag: van 10.30 uur tot 11.00 uur

kosteloos

1.6.1.3

maandag: van 11.00 uur tot 17.00 uur

335,40 

1.6.1.4

dinsdag: van 09.00 uur tot 17.00 uur

335,40 

1.6.1.5

woensdag: van 09.00 uur tot 17.00 uur

335,40 

1.6.1.6

donderdag: van 09.00 uur tot 17.00 uur 

335,40 

1.6.1.7

vrijdag: van 09.00 uur tot 12.00 uur 

335,40 

1.6.1.8

vrijdag: van 12.00 uur tot 17.00 uur 

463,80 

1.6.1.9

zaterdag: van 09.00 uur tot 17.00 uur

1072,60

1.6.1.10

Indien ten behoeve van een kosteloos huwelijk gebruik gemaakt wordt van ambtenaren als getuigen is het tarief

47,60 

1.6.2 

Het tarief - ter zake van de voltrekking van een huwelijk dan wel de registratie van een partnerschap - als genoemd onder 1.6.1.2 en 1.6.1.4 tot en met 1.6.1.9 wordt verhoogd met, terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

76,60 

1.6.3 

Het tarief - ter zake van de voltrekking van een huwelijk dan wel de registratie van een partnerschap - als genoemd onder 1.6.1.2 en 1.6.1.4 tot en met 1.6.1.9 wordt verhoogd met, indien de voltrekking plaats vindt op een andere, door het college aangewezen, locatie niet zijnde het gemeentehuis of het in 5.4 aangehaalde bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

111,10 

1.6.3a 

Het tarief - ter zake van de voltrekking van een huwelijk dan wel de registratie van een partnerschap - als genoemd onder 1.6.1.2 en 1.6.1.4 tot en met 1.6.1.9 wordt verhoogd met, indien de voltrekking plaatsvindt op een andere, éénmalig door het college aangewezen, locatie niet zijnde het gemeentehuis of het in 5.4 aangehaalde bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met de werkelijke meerkosten in de sfeer van inspectie en vooropname van de betrokken locatie. 

 

1.6.4

Het tarief als genoemd onder 1.6.1.2 en 1.6.1.4 tot en met 1.6.1.9 wordt verhoogd met, terzake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

76,60

1.6.5 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek luiden van carillon ten behoeve van de huwelijksvoltrekking

11,30 

1.6.6 

Onverminderd het in artikel 1.6.1 bepaalde bedraagt het tarief voor het gebruik van een ruimte in het gemeentehuis na de huwelijksvoltrekking per half uur

113,90 

1.6.7 

Onverminderd het in artikel 1.6.1 bepaalde bedraagt het tarief voor het gebruik van de rode loper

26,50 

1.6.8 

Het verstrekken van een boekje voor het huwelijk en voor geregistreerd partnerschap:

 

1.6.8.1 

Eenvoudige uitvoering

22,80 

1.6.9 

Het tarief bedraagt voor:

 

1.6.9.1 

Het gebruik van de vleugel bij huwelijken

72,00 

1.6.10 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst, waarop zijn vermeld:

 

1.6.10.1 

Alle in een maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte

5,70 

1.6.10.2 

Alle in een maand ondertrouwde en gehuwde paren alsmede geregistreerde paren voor elk op die lijst vermeld paar

5,70 

1.6.11

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement op het een maal per maand verstrekken van een opgave omtrent:

 

1.6.11.1 

Geboorten

68,30

1.6.11.2 

Huwelijksaangiften of aangifte geregistreerd partnerschap

38,30 

1.6.11.3 

Huwelijken of geregistreerd partnerschap

38,30 

1.6.11.4 

Overlijden

30,00 

1.6.11.5 

Voor de vier opgaven tezamen

159,40 

1.6.11.6 

Deze tarieven worden, indien toezending van de opgaven door middel van de posterijen wordt verlangd per periode van een jaar, verhoogd met

31,10 

1.6.12 

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

19,20

1.6.13

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de tarieven zoals die zijn opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd

 

1.6.13.1 

Afschrift akte burgerlijke stand en (meertalig) uittreksel burgerlijke stand 

wettelijk bedrag 

1.6.13.2

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

wettelijk bedrag

1.6.14 

Indien, ten gevolge van de aard van de aanvraag tot het verstrekken van één of meer inlichtingen of ten gevolge van de gegevens op grond waarvan een aanvraag tot het verstrekken van één of meer inlichtingen wordt gedaan, één of meer kaartverzamelingen of registers geheel of gedeeltelijk moeten worden doorgenomen, bedraagt het tarief naast het gevorderde ingevolge de voorgaande paragrafen, voor ieder daaraan besteed kwartier

19,20 

1.6.16 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor naturalisatie (enkelvoudig, hoog tarief)

wettelijk bedrag 

1.6.16.1 

Indien sprake is van onvermogen, bedraagt het tarief (enkelvoudig, laag tarief)

wettelijk bedrag 

1.6.17 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gezamenlijke aanvraag voor naturalisatie (gemeenschappelijk, hoog tarief)

wettelijk bedrag 

1.6.17.1 

Indien sprake is van onvermogen, bedraagt het tarief (gemeenschappelijk, laag tarief) 

wettelijk bedrag 

1.6.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

 

1.6.18.1 

Ter verkrijging van het Nederlanderschap (enkelvoudige optie)

wettelijk bedrag 

1.6.18.2 

Ter verkrijging van het Nederlanderschap (gemeenschappelijke optie)

wettelijk bedrag 

1.6.19 

Ter verkrijging van een Internationale bewijs van in leven zijn

11,80 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Rijbewijzen 

 

1.7.1 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 

42,20 

1.7.2 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen 

7,00 

1.7.3 

Indien bij de aanvraag als genoemd in 1.7.1 een eerder verstrekt rijbewijs niet kan worden overgelegd, worden de leges verhoogd met

28,50 

1.7.4 

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.7.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 

33,50 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Reisdocumenten

 

1.8.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

 

1.8.1.1

Tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen en een reisdocument voor vreemdelingen (incl. rijksleges) 

48,70 

1.8.1.2 

Tot het verstrekken van een nationaal pastpoort met 64 bladzijden (zakenpaspoort, incl. rijksleges)

48,70 

1.8.1.3

Tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort, incl. rijksleges) 

48,70 

1.8.1.4 

Tot het afgeven van een Nederlandse identiteitskaart (incl. rijksleges)

40,05 

1.8.1.5 

Tot het bijschrijven van een kind in een eerder verstrekt document als bedoeld in 1.8.1.1 tot en met 1.8.1.4 

21,85

1.8.1.6 

Tot het bijschrijven van een kind direct bij aanvraag van een document als bedoeld in 1.8.1.1 tot en met 1.8.1.4 

9,35 

1.8.2 

Toeslag bij spoedlevering (inclusief bijschrijving kinderen) voor alle documenten 

wettelijk bedrag 

1.8.3 

Toeslag bij spoedlevering per bijschrijvingssticker 

wettelijk bedrag 

1.8.4 

Indien bij de aanvraag als genoemd in 1.8.1.1 tot en met 1.8.1.4 een eerder verstrekt reisdocument niet kan worden overlegd, worden de leges  

23,80

1.8.5 

Bij vermissing van meer dan 1 document tegelijkertijd wordt slechts eenmaal het in 1.8.4 genoemde bedrag in rekening gebracht

 

1.8.6

Jeugdtarief NIK (Nederlandse Identiteitskaart) tot en met 13 jaar 

30,00 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 vervallen 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Wet op de kansspelen en Kansspelverordening

 

1.10.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen (dit zijn wettelijke maximum-tarieven): 

 

1.10.1.1

voor een periode van twaalf maanden of minder voor één speelautomaat

56,50 

1.10.1.2 

voor een periode van twaalf maanden of minder voor twee of meer speelautomaten,het basistarief van: vermeerderd met het product van aantal speelautomaten en een bedrag voor iedere volgende speelautomaat van:

22,5034,00

1.10.1.3 

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd (wettelijk tarief) 

226,00 

1.10.1.4 

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, geldt het basistarief van (wettelijk tarief) vermeerderd met het product van aantal speelautomaten en een bedrag voor iedere volgende speelautomaat (wettelijk tarief)

90,00 136,00

1.10.2 

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning) 

27,90 

1.10.3 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Kansspelen (prijsvraagvergunning) 

18,30 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet en -verordening

 

1.11.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

56,00

1.11.1.2

Tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.11.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

18,60

1.11.1.3

Tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.11.1.1 bedoelde ontheffing.

18,60

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Schepenverordening

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Schepenverordening

174,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Snelle motorboten

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1.2

tot het afgeven van een ontheffing ingevolge de "Regeling snelle motorbootsport Braassemermeer" met een geldigheidsduur van één jaar:

 

1.14.1.2.1

voor bedrijven

656,40

1.14.1.2.2

voor particulieren

656,40

1.14.1.3

tot het afgeven van een ontheffing ingevolgd de "Regeling snelle motorbootsport Braassemermeer" met een geldigheidsduur van één dag:

39,40

1.14.2

Voor het bijschrijven op de wachtlijst

39,30

1.14.3

Voor het afgeven van een ontheffing in verband met een wijziging van de motorboot

22,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Parkeerverordening

 

1.15.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

 

1.15.1.1 

om een vergunning zoals bedoeld in de Parkeerverordening 

23,80 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Afvalstoffenverordening 

 

1.17.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

 

1.17.1.1 

Tot het verkijrgen van een vergunning tot het opkopen of ophalen van oude materialen en afvalstoffen, met een geldigheidsduur van: 

 

1.17.1.1.1 

Een dag 

22,30 

1.17.1.1.2 

Een week 

30,00 

1.17.1.1.3 

Een maand 

38,30 

1.17.1.1.4

Een jaar 

152,20 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

 

1.18.1.1

Tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeersweg (WVW) 

76,10 

1.18.1.2 

Tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 49, eerste lid, van BABW

35,70 

1.18.1.3 

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet voor het houden van een wedstrijd met voertuigen voor alle wegen die bij de gemeente in beheer of eigendom zijn 

22,30 

1.18.1.4 

vervallen 

 

1.18.1.5 

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement 

40,40 

1.18.1.6 

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 

40,40

 

 

 

1.19.1 

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier 

19,20 

1.19.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting (uit het geautomatiseerde bestand) 

19,20 

1.19.3 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om inlichtingen met bijstand van een ambtenaar in het (geautomatiseerde) kadaster betreffende:  

 

1.19.3.1 

De objecten, per perceel/appartement, per kwartier 

19,20 

1.19.3.2 

De subjecten, per rechthebbende ongeacht het aantal percelen/appartementen, per kwartier 

19,20 

1.19.2.2 

Het kadastrale plan, per kaart, per kwartier 

19,20 

 

 

 

 

Hoofdstuk 20 Huisvestingswet en - verordening 

 

1.20.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

 

 

Tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet 

30,00 

 

 

 

 

Hoofdstuk 21 Leegstandwet 

 

1.21.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

 

1.21.1.1 

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet 

75,00 

1.21.1.2 

Tot het verkrijgen van een verlenging van de onder 1.21.1.1 bedoelde vergunning 

19,20 

1.21.1.3 

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld onder 1.21.1.1 voor woonruimte welke is gelegen in hetzelfde gebouw als waarvoor reeds eerder een vergunning als bedoeld onder 1.17.1.1 werd verleend

19,20 

 

 

 

 

Hoofdstuk 22 Telecommunicatiewet en -verordering 

 

1.22.1.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet 

342,70 

1.22.1.2 

Het in 1.22.1.1 genoemde bedrag wordt: 

 

1.22.1.2.1 

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, per strekkende meter sleuf vermeerderd met 

1,50 

1.22.1.2.2 

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, per strekkende meter sleuf vermeerderd met 

1,50 

1.22.1.2.3 

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met 

570,50 

1.22.1.2.4 

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  

 

1.22.1.2.5 

Indien de lengte van het aan te leggen tracé kleiner of gelijk is aan 1.000 meter, verhoogd met 

417,20 

1.22.1.2.6 

voor een tracé langer dan 1.000 meter wordt dit bedrag voor elke 100 meter meer verhoogd met 

11,40 

1.22.1.2.7 

indien in eenzelfde tracé meerdere kabels tegelijk worden gelegd, verhoogd met per meter kabel 

0,40 

1.22.1.2.8 

verhoogd met de werkelijke beheerskosten (degeneratievergoeding) welke in rekening wordt gebracht aan de hand van de straatwerkbon(nen) conform de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en KPN Telecom gemaakt overeenkost d.d. 21-12-1988

 

1.22.1.2.9 

Indien vanwege de uitvoering van de werkzaamheden extra overleg dient plaats te vinden tussen gemeente en een andere beheerder van de openbare grond, verhoogd met per kwartier 

19,20 

1.22.2 

Indien een begroting als bedoeld in 18.2.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.Het tarief bedoeld in onderdeel 22.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen

 

 

TITEL 2. DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1 

aanlegkosten:de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

bouwkosten:de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3 

sloopkosten:de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Principeverzoeken

 

 

 

 

 

Principeverzoeken

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een principeverzoek om een omgevingsvergunning

320,00

2.2.2

Indien een principeverzoek niet verder in behandeling wordt genomen of wordt ingetrokken bedraagt het tarief voor een dergelijke aanvraag

60,00

2.2.3

Indien ten behoeve van de beoordeling van een principeverzoek een milieutoets door de Omgevingsdienst dan wel door de Milieudienst benodigd is wordt het onder 2.2.1 bedoelde tarief verhoogd met

500,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunningen

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

5,2% van de bouwkosten indien de bouwkosten niet meer dan € 2.500,-- bedragen;zulks met een minimum van € 100,00

 

2.3.1.1.2

5,1% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 2.500,- en minder dan € 5.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.3

5,0% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 5.000,- en minder dan € 7.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.4

4,9% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 7.500,- en minder dan € 10.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.5

4,8% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 10.000,- en minder dan € 12.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.6

4,7% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 12.500,- en minder dan € 15.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.7

4,6% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 15.000,- en minder dan € 17.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.8

4,5% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 17.500,- en minder dan € 20.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.9

4,4% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 20.000,- en minder dan € 22.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.10

4,3% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 22.500,- en minder dan € 25.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.11

4,2% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 25.000,- en minder dan € 27.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.12

4,1% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 27.500,- en minder dan € 30.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.13

4,0% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 30.000,- en minder dan € 32.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.14

3,9% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 32.500,- en minder dan € 35.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.15

3,8% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 35.000,- en minder dan € 37.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.16

3,7% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 37.500,- en minder dan € 40.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.17

3,6% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 40.000,- en minder dan € 42.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.18

3,5% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 42.500,- en minder dan € 45.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.19

3,4% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 45.000,- en minder dan € 47.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.20

3,3% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 47.500,- en minder dan € 50.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.21

3,2% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 50.000,- en minder dan € 52.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.22

3,1% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 52.500,- en minder dan € 55.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.23

3,0% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 55.000,- en minder dan € 57.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.24

2,9% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 57.500,- en minder dan € 60.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.25

2,8% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 60.000,- en minder dan € 62.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.26

2,7% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 62.500,- en minder dan € 200.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.27

2,6% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 200.000,- bedragen;

 

 

 

 

 

Verhoging leges in verband met restitutieregeling Formulier melding aanvang werkzaamheden

 

2.3.1.1.28

De bij onderdeel 3.2.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.27 genoemde tarieven worden verhoogd met 0,1%.

 

 

 

 

 

Verplicht advies commissie ruimtelijke kwaliteit

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien krachtens de welstandsnota en/ of erfgoedverordening een toets van de commissie ruimtelijke kwaliteit noodzakelijk is, per oordeel, c.q. advies :

175,00

2.3.1.2.1

indien het gaat om een aanvraag voor toekenning van de monumentstatus, dan wel het aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht

50,00

2.3.1.2.2

indien het gaat om een aanvraag tot doorhaling van de status van monument dan wel beschermd dorpsgezicht

200,00

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische deskundige

 

2.3.1.3 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 worden, indien krachtens een bestemmingsplan, een gemeentelijke verordening of naar oordeel van het gemeentebestuur (in het kader van een afwijkingenprocedure) voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van een agrarische deskundige noodzakelijk is worden de leges verhoogd met

460,00 

2.3.1.3.1

Indien de agrarische deskundige adviseert op regiebasis zullen de leges verhoogd worden met de som van het aantal hieraan bestede uren maal een uurtarief van

90,00

 

 

 

 

Advisering door de brandweer

 

2.3.1.4

Het verschuldigde bedrag overeenkomstig het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en onderdeel 2.3.3 (Planologisch strijdig gebruik) wordt, indien ter zake door de brandweer een brandpreventief advies wordt uitgebracht, verhoogd met

10%

 

 

 

 

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

497,00

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik

 

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, b en c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien het betreft artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) :

266,00

2.3.3.2

indien het betreft artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking) :

480,00

2.3.3.3

indien het betreft artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking, "Wabo projectbesluit" of uitgebreide planologische afwijking):

7500,00

2.3.3.4

indien het betreft artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke afwijking, bijv. meerdaags evenement):

480,00

2.3.3.5

indien het betreft artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) :

399,60

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en indien het betreft artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo (afwijking van provinciale regelgeving)

499,80

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

499,80

2.3.3.8

indien het betreft artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit):

318,90

2.3.3.9

Indien ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag zoals bedoeld in onderdeel 2.3.3 een milieutoets door de Omgevingsdienst/ Milieudienst wordt uitgevoerd wordt het bij de onderdelen 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.8 bedoelde tarief verhoogd met

500,00

 

 

 

 

Buiten behandeling stellen aanvraag

 

2.3.4

indien besloten wordt de aanvraag buiten behandeling te stellen 

150,00 

2.3.5.1 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheidIndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1 

bij een vloeroppervlakte t/m 100 m2  

503,20 

2.3.5.1.2 

bij een vloeroppervlakte van 101 t/m 500m2 

641,90 

2.3.5.1.3 

bij een vloeroppervlakte van 501 t/m 5.000m2 

916,20 

2.3.5.1.4 

bij een vloeroppervlakte van 5.001 t/m 50.000m2 

1398,70 

2.3.5.1.5

bij een vloeroppervlakte boven 50.000m2  

2698,40

2.3.5.2

Indien de aanvraag betrekking heeft tot het aanbrengen van een beperkte wijziging in een verleende vergunning ten gevolge van een geringe uitbreiding van de inrichting c.q. aanpassing van het aanwezige aantal personen bedraagt het tarief: 

318,90  

2.3.5.3 

indien de aanvraag betrekking heeft tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting voor een tijdelijk evenement bedraagt het tarief: 

191,50 

 

 

 

2.3.6 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde dorpsgezichten (rijk en provincie) 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens een provinciale verordening aangewezen monument waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist bedraagt het tarief: 

 

2.3.6.1.1 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in engi opzicht wijzigen van een monument: 

196,70 

2.3.6.1.2 

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht dan wel het in enig opzicht wijzigen: 

196,70 

2.3.6.2 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 

280,60 

 

 

 

2.3.7 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht 

 

2.3.7.1 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief: 

280,60 

2.3.7.1.1 

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:  

280,60 

2.3.7.1.2 

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

280,60 

 

 

 

2.3.8 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

73,10 

 

 

 

2.3.9 

Uitweg/Inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.5 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

73,10 

 

 

 

2.3.10 

Kappen 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in de Boswet, een provinciale verordening of de vigerende kapverordening van de gemeente Kaag en Braassem een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

74,50 

 

 

 

2.3.11 

Opslag van roerende zaken 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:  

76,10 

2.3.11.1 

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:  

76,10 

2.3.11.2 

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: 

76,10 

 

 

 

2.3.12 

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 

318,90 

2.3.12.2 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief 

318,90 

 

 

 

2.3.13 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning mede betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is en een omgevingsvergunning noodzakelijk is, bedraagt het tarief 

318,90 

 

 

 

2.3.14 

Andere activiteiten 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: 

 

2.3.14.1 

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

103,50 

2.3.14.2 

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of Keur van het Hoogheemraadschap aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 

2.3.14.2.1 

als het een gemeentelijke verordening betreft 

220,50 

2.3.14.2.2 

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

220,50 

 

 

 

2.3.15 

Omgevingsvergunning in twee fasen 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 

2.3.15.1 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft vermeerderd met (met een maximum van € 250,00) 

3% 

2.3.15.2 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft (met een maximum van € 250,00). 

3% 

 

 

 

2.3.16 

Beoordeling rapportages 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld: 

 

2.3.16.1 

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport: 

220,50 

2.3.16.2 

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

220,50 

2.3.16.3 

voor de beoordeling van een akoestische rapportage:

220,50

2.3.16.4 

voor de beoordeling van een asbestinventarisatierapportage:

220,50 

2.3.16.5 

voor de beoordeling van een bezonningsrapportage:

220,50 

2.3.16.6 

voor de beoordeling van een luchtonderzoek (geur-, fijnstof- en dergelijke): 

220,50 

2.3.16.7 

voor de beoordeling van een planschaderisicoanalyse: 

220,50 

2.3.16.8 

voor de beoordeling van een parkeer- of verkeersonderzoek 

220,50 

2.3.16.9 

voor de beoordeling van een flora- en faunaonderzoek

220,50 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1 

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 

266,10 

2.3.18.1.2 

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 

266,10 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

 

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van de intrekking van de aanvraag van een omgevingsvergunning voordat hierop is beschikt bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.De teruggaaf bedraag:

 

2.4.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het verzenden van het bericht van behandeling van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

75%

2.4.2.1

In afwijking van 2.4.2 bedraagt de teruggaaf van de ophoging van de bouwleges als gevolg van de combinatie van bouwactiviteiten met planologisch strijdig gebruik zoals bedoeld in de onderdelen 2.3.3 en 2.3.3.3 alsmede van de ophoging van de bouwleges op grond van hoofdstuk 8 "Bestemmingswijzigingen" 100 % indien de aanvraag binnen een termijn van vier weken na bericht van behandeling wordt ingetrokken

 

2.4.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken weken na het verzenden van het bericht van behandeling van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

2.4.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25% 

2.4.5

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, sloop- of gebruiksactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7 of 2.3.14 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

2.4.6 

Minimumbedrag voor teruggaaf Een bedrag minder dan € 60,-- wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

Teruggaaf bij tijdige inzending startformulier

 

2.4.9

Indien minimaal twee dagen vóór de aanvang van de bouw-, aanleg- of gebruikswerkzaamheden het formulier "Formulier melding aanvang werkzaamheden" bij het gemeentebestuur is ingekomen, en, indien hierover een voorschrift in de omgevingsvergunning is opgenomen, ook de goedgekeurde constructieve gegevens tijdig zijn ingezonden, wordt een teruggaaf verleend van:

50,00

2.4.10

Met deze situatie wordt gelijkgesteld de situatie dat een formulier niet kan worden teruggestuurd wegens intrekking, weigering of buiten behandeling stellen van de aanvraag.

 

 

 

 

 

Uitsluiting teruggaaf leges 

 

2.4.10.2

Van de ophoging van de bouwleges als gevolg van advisering door externe deskundigen zoals bedoeld in de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.16 en 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend indien reeds om advisering is gevraagd (geen teruggaaf van de kosten van deskundigenadviezen).

 

2.4.10.3

Van de ophoging van de bouwleges als gevolg van de combinatie van bouwactiviteiten met planologisch strijdig gebruik zoals bedoeld in de onderdelen 2.3.3, 2.3.3.1, 2.3.3.2 en 2.3.3.4 tot en met 2.3.3.8 wordt geen teruggaaf verleend zoals bedoeld onder 2.4.3 (geen teruggaaf bij korte procedure indien intrekking na vier weken).

 

2.4.10.4

Van de ophoging van de bouwleges als gevolg van de combinatie van bouwactiviteiten met planologisch strijdig gebruik zoals bedoeld in de onderdelen 2.3.3, 2.3.3.3 alsmede van de ophoging van de bouwleges op grond van hoofdstuk 8 "Bestemmingswijzigingen" wordt geen teruggaaf verleend als bedoeld in onderdeel 2.4.3, indien intrekking geschiedt na 10 weken na bericht van in behandeling nemen (geen teruggaaf bij lange procedure, indien intrekking na 10 weken).

 

2.4.10.5

Van de ophoging van de bouwleges als gevolg van de combinatie van bouwactiviteiten met planologisch strijdig gebruik zoals bedoeld in de onderdelen 2.3.3 en 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.8 alsmede van de ophoging van de bouwleges op grond van hoofdstuk 8 "Bestemmingswijzigingen" wordt geen teruggaaf verleend als bedoeld onder 2.4.4 en 2.4.5 (geen teruggaaf bij weigering of intrekking na verlening).

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4a Vermeerdering en vermindering

 

2.4a.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit(en) van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, verhoogd met

100%

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

62,10 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verlenging termijn omgevingsvergunning

 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van de termijn waarbinnen gestart moet zijn met de in de omgevingvergunning genoemde bouwactiviteit:

62,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

90,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

7500,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

7500,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

7500,00

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.9 van de Crisis- en herstelwet

7500,00

2.8.5

Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 2.8.1 tezamen met een omgevingsvergunning wordt aangevraagd en ex artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening wordt gecoördineerd, is voor het in behandeling nemen van deze aanvragen het bedrag dat voortvloeit uit de tarieven van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 8 (onverminderd artikel 2.5.5) van toepassing.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

175,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Planschade

 

2.10.1 

Het tarief (het recht zoals bedoeld in artikel 6.4 van de Wro) bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om tegemoetkoming in schade zoals bedoeld in artikel 6.1 van de Wro voor evt. terugstorten hiervan zie artikel 6.4, vierde lid, Wro. 

500,00 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

517,70

 

 

TITEL 3. DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

240,20

3.1.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

32,10

3.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge de bepalingen van de Drank- en Horecaverordening

32,10

3.1.5

een aanvraag tot het bij of afschrijven van leidinggevenden op de Drank- en horecavergunning, mits de onderliggende vergunning niet ouder is dan vijf jaren, per bij of af te schrijven persoon

32,10

3.1.6

een aanvraag om een vergunning in overeenstemming te brengen met de inrichting, mits de vergunning niet ouder is dan vijf jaren

32,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

153,20 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening tot standplaats

 

 

Geldig voor een dag

20,70

 

Geldig voor een week

26,90

 

Geldig voor een maand

34,20

 

Geldig voor een jaar

136,70

 

Geldig voor vijf jaar

300,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Andere vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere verordeningen en regelingen

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.2

om een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg op of aan de weg, als bedoeld in artikel 2.1.5.1. van de APV

46,70

3.3.3

om een ontheffing voor geluidhinder in de open lucht, als bedoeld in artikel 4.1.6. van de APV

46,70

3.3.4

om een ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen, of anderszins vuur te stoken, als bedoeld in artikel 5.5.1. van de APV

46,70

3.3.5

om een ontheffing op grond van de Zondagswet

46,70

3.3.6

om een ontheffing op het verbod van parkeren van grote voertuigen zoals deze zijn vastgesteld in art. 5.1.7. van de APV

46,70

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening van de gemeente voor het houden van feesten en evenementen in een tent:

 

3.6.1

bij een vloeroppervlakte t/m 100 m2

32,10

3.6.2

bij een vloeroppervlakte van 101 t/m 200m2

47,60

3.6.3

bij een vloeroppervlakte boven 200 m2

64,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 eerste lid, van de APV:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

555,20

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

555,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

47,60

Behoort bij raadsbesluit van 12 maart 2012

De griffier,B. Sepers