Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB gemeente Kaag en Braassem 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Toeslagen en Verlagingen WWB gemeente Kaag en Braassem 2012
CiteertitelVerordening Toeslagen en Verlagingen WWB gemeente Kaag en Braassem 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Verordening Verlaging en Toeslagen gemeente Kaag en Braassem 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1
 2. Wet werk en bijstand, art. 30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-201201-01-201201-01-2015Nieuwe regeling

10-09-2012

Witte Weekblad, 26-09-2012

12.076

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB gemeente Kaag en Braassem 2012

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. Wet: de Wet werk en bijstand (Stb.2003,375);

  b. Medebewoner: een ieder, niet behorende tot het gezin met uitzondering van thuisinwonende studerende kinderen van 18 jaar of ouder die een in aanmerking te nemen inkomen hebben van ten hoogste het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud voor hoger onderwijs, genoemd in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering 2000;

  c. Huur: de op de aanvangsdatum van het lopende huurtoeslagtijdvak per maand geldende huurprijs als omschreven in artikel 1 onder d van de Wet op de huurtoeslag (Stb2005, 345);

  d. Hypotheeklasten: indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand omgerekende som van de verschuldigde hypotheekrente, de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten, waarbij onder zakelijke lasten wordt verstaan: de rioolrechten, de onroerende zaakbelasting (eigenaarsdeel), de opstalverzekering en de waterschapslasten;

  e. Hoofdverblijf: de woning of wooneenheid waar de belanghebbende werkelijk verblijft;

  f. Gehuwdennorm: de norm als bedoeld in artikel 21 sub c van de wet;

  g. Verzorgingsbehoevende: inwonende bloedverwant in de eerste of tweede graad die is aangewezen op verzorging ter voorkoming van opname in een verpleeg- of verzorgingshuis (AWBZ-indicatie "Verblijf").

Artikel 2 Cumulatie

De bepalingen in hoofdstuk 2 en 3 laten de toepassing van artikel 18, eerste lid, van de wet onverlet.

Hoofdstuk 2 Criteria voor het verhogen van de bijstandsnorm (alleenstaanden en alleenstaande ouders)

Artikel 3 Toeslagen

 • 1.

  De bijstandsnorm wordt verhoogd met de maximale toeslag zoals bepaald in artikel 25 lid 2 van de wet, voor de alleenstaande van 23 tot 65 jaar en de alleenstaande ouder van 21 tot 65 wanneer er géén sprake is van één of meerdere medebewoner(s) die hun hoofdverblijf heeft/hebben indezelfde woning.

 • 2

  De toeslag als bedoeld in lid 1 wordt voor de alleenstaande 23 tot 65 jaar en de alleenstaande ouder van 21 tot 65 jaar bepaald op 10% van de gehuwdennorm wanneer er sprake is van één of meerdere medebewoner(s) die hun hoofdverblijf heeft/hebben in dezelfde woning.

 • 3

  De bijstandnorm wordt verhoogd met de maximale toeslag zoals bepaald in artikel 25 lid 2 van de wet, voor de alleenstaande van 23 tot 65 jaar en de alleenstaande ouder wanneer belanghebbende de zorg heeft voor een verzorgingsbehoevende.

 • 4

  De toeslag als bedoeld in artikel 25 tweede lid van de wet wordt voor alleenstaande van 21 en 22 jaar in afwijking van het bepaalde in lid 1 en 2 als volgt vastgesteld:

  a. de toeslag wordt bepaald op 5% van de gehuwdennorm voor de alleenstaande van 21 en 22 jaar in wiens woning één of meerdere medebewoner(s) zijn/hun hoofdverblijf heeft/hebben;

  b. de toeslag wordt bepaald op 10% van de gehuwdennorm voor de alleenstaande van 21 en 22 jaar die zelfstandig woont en er géén sprake is van één of meerdere medebewoner(s) die hun hoofdverblijf heeft/hebben in dezelfde woning.

Artikel 4 Geen toeslag i.v.m. woonsituatie

Op grond van artikel 27 van de wet wordt de bijstandsnorm niet verhoogd met een toeslag als bedoeld in artikel 2 van deze verordening indien de alleenstaande of alleenstaande ouder hoofdbewoner is van een woning waaraan voor de belanghebbende geen huur- of hypotheekkosten zijn verbonden.

Hoofdstuk 3 Criteria voor het verlagen van de bijstandsnorm (gehuwden)

Artikel 5 Verlaging

De bijstandsnorm voor de gehuwde wordt verlaagd met 10% van de gehuwdennorm wanneer er sprake is van één of meerdere medebewoner(s), niet zijnde een verzorgingsbehoevende, die hun hoofdverblijf heeft/hebben in dezelfde woning.

Artikel 6 Verlaging i.v.m. woonsituatie

De verlaging als bedoeld in artikel 27 van de wet bedraagt 20% van de gehuwdennorm indien de belanghebbende hoofdbewoner is van een woning waaraan voor belanghebbenden geen huur- of hypotheekkosten verbonden zijn.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de verordening, als strikte toepassing van de verordening tot onbillijkheden van zwaarwegende aard leidt.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB gemeente Kaag en Braassem 2012.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening vervangt de Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB gemeente Kaag en Braassem 2012 die door de raad van de gemeente Kaag en Braassem op 12 maart 2012 is vastgesteld en treedt in werking op tde dag volgende op de publicatie en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 10 september 2012.

de griffier,                               de voorzitter,

drs. B.S.M. Sepers               mr. K.M. van der Velde-Menting

Toelichting 1  

Artikel 3, 1e lid

Artikel 30 lid 2 Wwb schrijft voor dat in de verordening in elk geval moet worden vastgelegd dat de toeslag als bedoeld in artikel 25 Wwb voor alleenstaanden (vanaf 23 jaar) en alleenstaande ouders (vanaf 21 jaar) wordt bepaald op het maximumbedrag (20% van de gehuwdennorm) wanneer géén medebewoners(s) zijn/hun hoofdverblijf heeft/hebben in dezelfde woning. Dit is dan ook opgenomen in artikel 3, 1e lid van de verordening.

Artikel 3, 2e lid

Het gezamenlijk bewonen van een woning levert schaalvoordelen op. Deze schaalvoordelen treden op omdat de woonlasten kunnen worden gedeeld. De kosten van huur, heffingen, belastingen, verzekeringen, vastrecht nutsbedrijven en dergelijke zijn voor personen die een woning delen lager, omdat deze kosten per woning slechts eenmaal in rekening worden gebracht.

Deze schaalvoordelen worden berekend naar 10% van de gehuwdennorm per inwonende (of inwonend echtpaar) met wie de algemene bestaanskosten kunnen worden gedeeld.

Artikel 3, 4e lid

Artikel 30 lid 2 Wwb bepaalt dat de toeslag moet worden vastgesteld op het maximumbedrag (= 20% van de gehuwdennorm) indien geen medebewoners(s) zijn/hun hoofdverblijf heeft/hebben in dezelfde woning.

Artikel 29 Wwb bepaalt echter dat de toeslag kan worden verlaagd voor alleenstaanden van 21 of 22 jaar voor zover de gemeente van oordeel is dat, “gezien de hoogte van het minimumjeugdloon, de hoogte van deze toeslag een belemmering kan vormen voor de aanvaarding van arbeid”.

Vergelijking met het wettelijk minimum jeugdloon leert, dat de bijstand voor 22- en 21-jarigen nauwelijks lager is dan het minimum jeugdloon wanneer de maximale toeslag wordt verstrekt. De toeslag voor 21- en 22-jarigen wordt om deze reden beperkt tot 10% van de gehuwdennorm wanneer in de woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft. Wanneer de 21- of 22-jarige met een of meer anderen als medebewoner een woning bewoont, dan bestaat recht op een toeslag van 5%. Onder medebewoners vallen ook de ouders van de 21- of 22-jarige.

Artikel 4

De bijstandsnorm (plus toeslag) dient voldoende te zijn om in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan (waaronder huur en hypotheekkosten) te kunnen voorzien.

Bij het ontbreken van huur of hypotheekkosten (wanneer bijvoorbeeld de ex-echtgenoot de woonkosten betaalt) wordt de basisuitkering van alleenstaanden (50% van de gehuwdennorm) en alleenstaande ouders (70% van de gehuwdennorm) niet aangevuld met een toeslag.

Het hebben van kosten voor water, gas en licht enz. is voor belanghebbende niet afdoende om een verlaging op grond van artikel 27 van de wet te voorkomen.

Artikel 5

Artikel 26 Wwb bepaalt dat het college de norm voor gehuwden kan verlagen “voor zover de belanghebbenden lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan hebben dan waarin de norm voorziet, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk kunnen delen van deze kosten met een ander”.

De schaalvoordelen van woningdeling leiden bij echtparen dus tot verlaging van de basisnorm.

Artikel 6

De bijstandsnorm dient voldoende te zijn om in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien.

Bij het ontbreken van huur of hypotheekkosten wordt de basisuitkering van het echtpaar verlaagd met 20%.