Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem
CiteertitelNadere regels subsidiering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Algemene subsidieverordening Kaag en Braassem 2012, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201201-01-2015Nieuwe regeling

11-12-2012

Witte Weekblad, 27-12-2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem;

- gelezen het voorstel 11 december 2012;

- gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 3 van Verordening tot eerste wijziging van de Algemene subsidieverordening Kaag en Braassem 2012;

 

besluit:

het volgende vast te stellen

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze nadere regels wordt verstaan onder:

a. verordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Kaag en Braassem 2012, eerste wijziging.

b. maatschappelijke agenda: het door de raad vastgestelde beleidskader voor de aanpak van maatschappelijke opgaven.

c. MAG-opdracht: de door het college vastgestelde opdracht tot uitvoering van de maatschappelijke agenda.

d. wettelijke taak: een taak, die zijn grondslag in wet- en regelgeving heeft.

Artikel 1.2 Verdeelcriteria Jaarlijkse subsidie

 • 1.

  Voor het verstrekken van jaarlijkse subsidies op grond van de maatschappelijke agenda is het bedrag beschikbaar zoals vastgesteld in de MAG-opdracht.

 • 2.

  Voor de overige subsidie zoals genoemd in deze nadere regels is het bedrag voor een kalenderjaar beschikbaar zoals dat in de begroting van het betreffende kalenderjaar is vastgesteld.

 • 3.

  Wanneer in het kalenderjaar de totalen van de aanvragen het bedrag zoals bedoeld in lid 2 overschrijden, wordt dit bedrag op onderstaande wijze verdeeld:

  a. als aanvragen van gelijke strekking het subsidieplafond overschrijden wordt bij instellingen met medewerkers in loondienst subsidie toegekend aan de instelling die reeds subsidie ontvangt;

  b. bij verenigingen/instellingen zonder medewerkers in loondienst wordt het budget naar evenredigheid verdeeld.

Hoofdstuk 2 Maatschappelijke agenda

Artikel 2.1 Subsidie op grond van de maatschappelijke agenda

 • 1.

  De MAG-opdracht is leidend.

 • 2.

  Professionele organisaties kunnen alleen subsidie via de MAG-opdracht ontvangen.

 • 3.

  Het college kan aanvullende eisen ten aanzien van de verantwoording opnemen in de MAG-opdracht en in de beschikking.

Artikel 2.2 Wie kunnen in aanmerking komen

Alleen professionele organisaties die voldoen aan de criteria die bij de MAG-opdracht bekend zijn gemaakt kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 2.3 Verdeelregels

 • 1.

  Het college kan de subsidie verlenen aan de professionele organisaties die de meeste punten behaalt bij de gestelde criteria. Deze criteria zijn bij de opdracht bekend gemaakt.

 • 2.

  Indien twee of meer professionele organisaties hetzelfde aantal punten behalen voor een opdracht dan bepaalt het college aan welke organisaties de subsidie verstrekt wordt.

 • 3.

  Het college kan bedragen oormerken voor door het college aan te wijzen organisaties.

Artikel 2.4 Grondslag berekening

De maximale beschikbare subsidie bestaat vermeld in de opdracht.

Artikel 2.5 Te subsidiëren plan

Het college kan subsidie verlenen aan de professionele organisatie die in zijn plan aangeeft, welke antwoorden hij heeft op de maatschappelijke opgaven of welke oplossingen hij heeft voor het behalen van de gewenste doelstellingen en resultaten, zoals vermeld in de MAG-opdracht.

Artikel 2.6 Aanvaarding wettelijke taak

De professionele organisatie waaraan de subsidie verstrekt wordt, is verplicht de wettelijke taak die aan de gemeente opgelegd is, uit te voeren.

Artikel 2.7 Verdeelregels aan derden

De professionele organisatie waaraan de subsidie verstrekt wordt, is verplicht de financiële bijdragen zoals aangegeven door de gemeente, geoormerkt door te geven aan door het college aan te wijzen organisaties.

Artikel 2.8 Subsidieplafond

Voor de in de MAG-opdracht genoemde resultaten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de bedragen genoemd in de opdracht.

Hoofdstuk 3 Preventie

Artikel 3.1 Doelstelling

 • 1.

  Het voorkomen van vandalisme door het inzetten van de HALT-maatregel en de STOP-reactie.

 • 2.

  Het voorkomen van het ontwikkelen van crimineel gedrag bij jongeren door het inzetten van preventieve activiteiten.

Artikel 3.2 Begripsbepaling

Onder preventie wordt verstaan: het uitvoeren van preventieve taken op het gebied van bestrijding van (jeugd)criminaliteit.

Artikel 3.3 Te subsidiëren activiteiten

Het college kan subsidie verlenen voor het uitvoeren van:

a. de HALT-maatregel en STOP-reactie;

b. preventieve activiteiten ter voorkoming van (verdere) jeugdcriminaliteit.

Artikel 3.4 Verdeelregels

Het college kan de subsidie reserveren voor een nader door hem aan te wijzen organisatie.

Artikel 3.5 Wie kunnen in aanmerking komen

Voor subsidie kunnen instellingen in aanmerking komen die een bijdrage leveren aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit bij jongeren tot 18 jaar.

Artikel 3.6 Grondslag berekening

De subsidie wordt toegekend aan de hand van een ingediend werkplan en begroting.

Artikel 3.7 Subsidieplafond

Voor de in artikel 3.3 genoemde activiteiten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting opgenomen bedragen.

Hoofdstuk 4 Onderhoud sportaccommodaties

Artikel 4.1 Doelstelling

Het in stand houden van sportaccommodaties conform gestelde speelnormen en garantie-eisen.

Artikel 4.2 Begripsbepaling

 • 1.

  Speelnormen: de door de betreffende sportbond of -federatie gestelde eisen aan de bespeelbaarheid van een veld, vloer of toestellen ten behoeve van het uitoefenen van de betreffende sport.

 • 2.

  Garantie-eisen: de door de leveranciers gestelde eisen aan het gebruik en onderhoud van een veld, vloer of toestellen om in aanmerking te komen voor de garantie.

Artikel 4.3 Te subsidiëren activiteit

Voor het realiseren van onderhoud aan sportaccommodaties worden exploitatiesubsidies verstrekt.

Artikel 4.4 Verdeelregels

Het college kan de subsidie reserveren voor nader door hen aan te wijzen organisaties. Met deze organisaties vindt jaarlijks overleg plaats.

Artikel 4.5 Wie kunnen in aanmerking komen

a. De overkoepelende organisaties in Kaag en Braassem voor buitensportaccommodaties ten behoeve van het uitoefenen van voetbal, handbal en hockey.

b. De exploitanten van de openbare zwembaden in Kaag en Braassem.

Artikel 4.6 Grondslag berekening

De subsidie wordt bepaald op basis van de staat van onderhoud van de accommodatie(s) en de daarbij behorende meerjarige onderhoudsplanning. Dit kan per accommodatie verschillen en kan per accommodatie worden gemaximeerd.

Artikel 4.7 Subsidieplafond

Voor de in artikel 4.3 genoemde activiteiten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen.

Hoofdstuk 5 Molens

Artikel 5.1 Doelstelling

Het in stand houden van molens. Dit draagt bij aan de landelijke uitstraling en de aantrekkingskracht van ons buitengebied.

Artikel 5.2 Begripsbepaling

Onder molen wordt verstaan: een molen die is geregistreerd als rijksmonument en die is opgenomen in het register van rijksmonumenten.

Artikel 5.3 Te subsidiëren activiteit

Het college kan subsidie verlenen voor het in stand houden van een molen.

Artikel 5.4 Verdeelregels

Indien het toe te kennen subsidiebedrag het subsidieplafond overschrijdt, wordt het beschikbare budget naar evenredigheid over alle ingediende aanvragen verdeeld.

Artikel 5.5 Wie kunnen in aanmerking komen

Voor de subsidie kunnen eigenaren van molens in Kaag en Braassem in aanmerking komen die:

1. de molen onderhouden in dusdanige staat van onderhoud dat het behoud is gewaarborgd;

2. op verzoek door het college aangewezen ambtenaren in of bij de molen toelaten voor controle van de onderhoudstoestand; en

3. geen onderhoudswerkzaamheden verrichten die afbreuk doen aan het monumentale karakter van de molen.

Artikel 5.6 Grondslag berekening

 • 1.

  De subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd en bedraagt per jaar maximaal 1.555,60 euro per molen.

 • 2.

  De subsidie wordt uitgekeerd indien wordt aangetoond dat er in hetzelfde kalenderjaar onderhoudswerkzaamheden zijn verricht ten koste van minimaal dit bedrag. Indien de kosten voor onderhoudswerkzaamheden lager zijn dan het maximale uit te keren bedrag, wordt maximaal dat bedrag uitgekeerd.

Artikel 5.7 Subsidieplafond

Voor de in artikel 5.3 genoemde activiteiten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen.

Hoofdstuk 6 Recreatieve en promotioneel opgezette activiteiten

Artikel 6.1 Doelstelling

Het verzorgen van de toeristische marketing en promotie van activiteiten en evenementen van de gemeente Kaag en Braassem die bijdragen aan het 'merk Kaag en Braassem' met als doel het vergroten van de plak- en trekkracht voor bezoekers. De inspanningen zijn gericht op het realiseren van 10% meer toeristische- en recreatieve bezoekers tussen 2012-2016 en het verlengen van het verblijf van de bezoekers.

Artikel 6.2 Begripsbepaling

 • 1.

  Recreatie: alle vormen van vrijetijdsbesteding.

 • 2.

  Marketing: elke activiteit die de recreant/toerist met Kaag en Braassem verbindt.

 • 3.

  Promotie: het onder de aandacht brengen van de recreatieve mogelijkheden en de culturele identiteit van Kaag en Braassem.

Artikel 6.3 Te subsidiëren activiteit

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

a. Gebiedsmarketing;

b. Marketing en Promotie;

c. meten van bezoekersaantallen;

d. productontwikkeling (m.u.v. evenementen); en

e. het ontwikkelen van groepsarrangementen.

Hierbij geldt wel de inspanningsverplichting om een zo hoog mogelijke financiële bijdrage vanuit bedrijfsleven, fondsen en subsidies te realiseren.

Artikel 6.4 Verdeelregels

Het college kan de subsidie reserveren voor nader door hem aan te wijzen organisatie.

Artikel 6.5 Wie kunnen in aanmerking komen

Voor subsidie kan in aanmerking komen de Stichting Kaag en Braassem Promotie.

Artikel 6.6 Grondslag berekening

Jaarlijkse subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de ingediende begroting.

Artikel 6.7 Subsidieplafond

Voor de in artikel 6.3 genoemde activiteiten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen. In de begroting 2013 is een bedrag van maximaal 45.000 euro beschikbaar gesteld.

Hoofdstuk 7 Natuur- en milieuorganisaties

Artikel 7.1 Doelstelling

Het beschermen en verbeteren van het milieu en/of de natuur in Kaag en Braassem.

Artikel 7.2 Begripsbepaling

Onder natuur- en milieuorganisatie wordt verstaan: een organisatie die activiteiten verricht op het gebied van natuur en milieu en zich ten doel stelt het milieu en/of de natuur in Kaag en Braassem te beschermen en te verbeteren.

Artikel 7.3 Te subsidiëren activiteit

Het college kan subsidie verlenen aan natuur- en milieuorganisaties, die activiteiten aanbieden ter bescherming van natuur en milieu. Deze activiteiten moeten een educatief aspect bevatten en aanvullen zijn op de activiteiten die de gemeente verricht.

Artikel 7.4 Verdeelregels

Het college kan subsidie reserveren voor nader door hem aan te wijzen organiaties.

Artikel 7.5 Wie kunnen in aanmerking komen

Voor subsidie kunnen natuur- en milieuorganisaties in aanmerking komen die gevestigd zijn in de gemeente Kaag en Braassem met uitzondering van organisaties die actie voeren tegen aantasting van het leefmilieu (bijv. tegengaan van geluidhinder).

Artikel 7.6 Grondslag berekening

Voor natuur- en milieuorganisaties wordt een subsidie toegekend bestaande uit een vast bedrag.

Artikel 7.7 Subsidieplafond

Voor de in artikel 7.3 genoemde activiteiten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen.

Hoofdstuk 8 Inzameling oud papier

Artikel 8.1 Doelstelling

Het beperken van de afvalstroom en hergebruik van oud papier.

Artikel 8.2 Begripsbepaling

 • 1.

  Vrijwilligersorganisaties: hieronder worden mede verstaan de scholen en sportverenigingen in Kaag en Braassem.

 • 2.

  Bruto opbrengst: de opbrengst van de vereniging ontvangt zonder dat de inzamelkosten hiervan af zijn gehaald.

Artikel 8.3 Te subsidiëren activiteit

Het college kan subsidie verlenen voor het gescheiden inzamelen van oud papier afkomstig uit particuliere huishoudens in de gemeente Kaag en Braassem.

Artikel 8.4 Verdeelregels

Het college kan subsidie reserveren voor nader door hem aan te wijzen organisaties.

Artikel 8.5 Wie kunnen in aanmerking komen

Voor subsidie kunnen alleen vrijwilligersorganisaties in aanmerking komen die in Kaag en Braassem gevestigd zijn en die gebruik maken van een door de gemeente gecontracteerde dan wel goedgekeurde inzamelaar van oud papier.

Artikel 8.6 Grondslag berekening

 • 1.

  Het college verstrekt een garantiebedrag van 36,36 euro per ton ingezameld oud papier (0,0363 euro per kg). Dit garantiebedrag wordt verstrekt als de bruto opbrengst van het oud papier lager is dan dit bedrag.

 • 2.

  Bij het verzoek moet per maand een overzicht worden overgelegd waaruit het volgende blijkt: naam van de belanghebbende, hoeveelheden, opbrengsten en kosten van het ingezamelde oud papier.

Artikel 8.7 Subsidieplafond

Voor de in artikel 8.3 genoemde activiteiten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen.

Hoofdstuk 9 OZB-subsidie

Artikel 9.1 Doelstelling

Financiële lastenverplichting voor de verenigingen/gebruikers.

Artikel 9.2 Begripsbepaling

Onder OZB-subsidie wordt verstaan: een subsidie ter hoogte van de aanslag OZB opgelegd door de gemeente Kaag en Braassem.

Artikel 9.3 Te subsidiëren activiteit

Het college kan subsidie verlenen voor het betalen van de aanslag OZB.

Artikel 9.4 Verdeelregels

Vervallen

Artikel 9.5 Wie kunnen in aanmerking komen

Eigenaren en/of gebruikers van een verenigingsaccommodatie bestemd voor activiteiten zonder winstoogmerk met een sociale, culturele, maatschappelijke of sportieve functie.

Artikel 9.6 Grondslag berekening

In 2013 wordt een subsidie toegekend ter hoogte van 50% van de voor dat jaar opgelegde aanslag in de onroerendezaakbelastingen (in 2014 25%)

Artikel 9.7 Subsidieplafond

Voor de in artikel 9.3 genoemde activiteiten zijn in 2013 de subsidieplafonds gelijk aan 50% van het totaal van de opgelegde aanslagen van de verenigingenaccommodaties bestemd voor activiteiten zonder winstoogmerk met een sociale, culturele, maatschappelijke of sportieve functie (in 2014 25%).

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen

Artikel 10.1 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de openbare bekendmaking.

Artikel 10.2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als 'nadere regels subsidiering'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem op 11 december 2012.

De gemeentesecretaris,

M.E. Spreij

De burgemeester,

mr. K.M. van der Velde-Menting