Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Regeling Wmo Adviesraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Wmo Adviesraad
CiteertitelRegeling Adviesraad Wmo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 11
 3. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-201301-07-201201-01-2017Nieuwe regeling

30-10-2012

Witte Weekblad, 20 maart 2013

okt2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Wmo Adviesraad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

gelet op artikel 84 Gemeentewet en artikel 11 en 12 Wet maatschappelijke ondersteuning;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de:

REGELING WMO ADVIESRAAD

Artikel 1 Begripsbepalingen
 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • b.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

  • c.

   Wmo Adviesraad: het adviesorgaan van de gemeente Kaag en Braassem met betrekking tot de zes thema’s van de Maatschappelijke agenda:

   1. Gezondheid en bewegen;

   2. Groei en ontwikkeling;

   3. Werken en leren;

   4. Maatschappelijke betrokkenheid

   5. Maatschappelijke ondersteuning; en

   6. Wonen en leefomgeving.

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald worden begrippen in deze regeling gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wmo.

Artikel 2 Wmo Adviesraad

Er is een Wmo adviesraad, in deze regeling verder aangeduid als adviesraad.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming
 • 1.

  De adviesraad bestaat uit maximaal 14 leden, die affiniteit hebben met en/of zich inzetten voor één van de volgende zes thema's:

  • a.

   Gezondheid en bewegen;

  • b.

   Groei en ontwikelling;

  • c.

   Werken en leren;

  • d.

   Maatschappelijke betrokkenheid;

  • e.

   Maatschappelijke ondersteuning;

  • f.

   Wonen en leefomgeving.

 • 2.

  Het college benoemt de 14 leden van de Wmo Adviesraad. Per thema nemen maximaal drie vertegenwoordigers zitting in de adviesraad.

 • 3.

  Het college benoemt bovendien een voorzitter, die onafhankelijk is ten opzicht van lokale belangenorganisaties, verenigingen en het gemeentebestuur.

 • 4.

  De adviesraad wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en penningmeester aan.

 • 5.
  • a.

   De voorzitter en de leden van de adviesraad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Na afloop van deze termijn is éénmaal een herbenoeming mogelijk. De adviesraad stelt een rooster van aftreden op.

  • b.

   Het lid dat benoemd is in de functie van notulist is onbeperkt herbenoembaar.

 • 6.
  • a.

   Aan de herbenoeming, als bedoeld in het vijfde lid, gaat uiterlijk drie maanden voor afloop van de termijn een gesprek vooraf tussen het herbenoembaar lid en de leden van de sollicitatiecommissie.

  • b.

   Indien het te herbenoemen lid en de sollicitatiecommissie niet tot een eensluidende conclusie komen, wordt de herbenoeming ter schriftelijke stemming voorgelegd aan de adviesraad, waarbij bij meerderheid van stemmen wordt besloten.

 • 7.

  Tot voorzitter of lid van de adviesraad zijn niet benoembaar:

  • a.

   leden van een bestuursorgaan van de gemeente Kaag en Braassem;

  • b.

   ambtenaren werkzaam bij de gemeente Kaag en Braassem.

 • 8.

  Het college ontslaat de voorzitter of een lid van de adviesraad:

  • a.

   op zijn/haar verzoek;

  • b.

   wanneer hij/zij uit hoofde van ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn/haar functie te vervullen;

  • c.

   bij de aanvaarding van een ambt of betrekking welke bij deze regeling onverenigbaar is verklaard met het lidmaatschap van de adviesraad;

  • d.

   wanneer hij/zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem/haar bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • e.

   wanneer hij/zij ingevolge een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld.

Artikel 4 Adviesrecht
 • 1.

  De adviesraad heeft als taak het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan het college met betrekking tot de zes thema’s van de Maatschappelijke agenda, als genoemd in artikel 1 lid 1 onder c.

 • 2.

  De adviesraad brengt advies uit over:

  • a.

   wijzigingen die aangebracht worden in de Maatschappelijke agenda;

  • b.

   de vaststelling en wijziging van de verordening die op de terreinen van de zes thema's van de Maatschappelijke agenda worden opgesteld;

  • c.

   de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe beleid op de terreinen van de zes thema's van de maatschappelijke agenda;

  • d.

   de evaluatie van de uitvoering van beleid op de terreinen van de zes thema's van de maatschappelijke agenda;

  • e.

   het formuleren en vaststellen van de vragen, die ten grondslag liggen aan de evaluatie en de verantwoording door het college van het gevoerde beleid op de terreinen van de zes thema’s van de maatschappelijke agenda;

  • f.

   ontwikkelde en te ontwikkelen lange termijn visies;

  • g.

   andere aangelegenheden, waarin het college dit wenselijk acht.

 • 3.

  De adviezen worden schriftelijk uitgebracht en zijn met redenen omkleed. Met betrekking tot in het tweede lid genoemde onderwerpen wordt aan de adviesraad een advies gevraagd over een door het college genomen voorlopig besluit. Het college kan in de fase van voorbereiding van een dergelijk besluit aan de adviesraad advies vragen over de probleemstelling en de agendavorming.

 • 4.

  Het college geeft bij haar definitieve besluit of voorstel aan de gemeenteraad aan op welke wijze met het uitgebrachte advies van de adviesraad rekening is gehouden. Afwijking van het advies wordt met redenen omkleed. Het advies wordt bij het definitieve besluit gevoegd.

 • 5.

  De adviesraad ontvangt na de definitieve besluitvorming schriftelijk bericht over het door het college en de gemeenteraad genomen besluit.

 • 6.

  De adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben.

Artikel 5 Initiatiefrecht

De adviesraad heeft het recht alle aangelegenheden aan de orde te stellen die het beleid en de dienstverlening met betrekking tot de Maatschappelijke agenda raken.

Artikel 6 Informatierecht
 • 1.

  Het college informeert de adviesraad over de resultaten van klanttevredenheids-onderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages ter zake van de zes thema’s van de maatschappelijke agenda.

 • 2.

  Het college betrekt de adviesraad bij het ontwikkelen en aanpassen van de informatievoorziening aan de burgers en cliënten ten aanzien van de maatschappelijke agenda.

 • 3.

  Het college verstrekt de adviesraad tijdig (minimaal binnen 14 dagen) alle informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar taken en bevoegdheden.

 • 4.

  De adviesraad kan het college vragen om informatie te verstrekken die aanvullend is op de reeds actief door het college verstrekte informatie als bedoeld in lid 3 van dit artikel en die relevant is voor de uitoefening van de taken van de adviesraad. Het college is gehouden gevraagde, voor de adviesraad relevante informatie, te verstrekken.

 • 5.

  Naast de informatie die van het college wordt ontvangen, verzamelt de adviesraad voor een adequate uitoefening van haar taak informatie ‘in het veld’. De adviesraad ontwikkelt en onderhoudt daartoe zelf een informatienetwerk met belanghebbenden, belangenbehartigers en andere relevante personen en organisaties. De wijze waarop dit contact met de achterban wordt vormgegeven, bepaalt de adviesraad zelf.

Artikel 7 Deskundigenondersteuning

De adviesraad heeft het recht voor een goede invulling van zijn taak in voorkomende gevallen gebruik te maken van externe deskundigheid.

Artikel 8 Vergaderingen
 • 1.

  De adviesraad komt bijeen:

  • a.

   naar behoefte, doch tenminste één maal per kwartaal;

  • b.

   op verzoek van tenminste één derde van zijn leden;

  • c.

   op verzoek van het college.

 • 2.

  De adviesraad beraadslaagt en besluit niet indien minder dan de helft van de leden aanwezig is.

 • 3.

  In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in het tweede lid worden afgeweken, waarvan mededeling wordt gedaan in het uit te brengen advies.

 • 4.

  De adviesraad besluit bij gewone meerderheid van stemmen. De minderheid kan vorderen dat uit het advies het afwijkende standpunt blijkt.

 • 5.

  De voorzitter van de adviesraad heeft geen stemrecht.

 • 6.

  De voorzitter en de leden van de adviesraad nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over aangelegenheden waarbij zij rechtstreeks of indirect betrokken zijn.

 • 7.

  De vergaderingen van de adviesraad zijn in principe openbaar.

 • 8.

  Plaats, datum, aanvangsuur en agenda worden gepubliceerd.

 • 9.

  De vergaderingen vinden in de regel plaats in het gemeentehuis, tenzij de leden van de adviesraad besluiten elders te vergaderen.

 • 10.

  In bijzondere gevallen kan de adviesraad, zulks ter beoordeling aan de adviesraad zelf, besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

Artikel 9 Contacten met de gemeente
 • 1.

  De afdelingsmanager Samenleving is het eerste aanspreekpunt voor de adviesraad.

 • 2.

  In overleg met de ambtenaar genoemd in het eerste lid kunnen door de adviesraad andere ambtenaren worden uitgenodigd voor haar vergadering.

 • 3.

  De wethouder, die belast is met de portefeuille Samenlevingszaken, is op uitnodiging van de adviesraad tenminste één maal per jaar aanwezig in de vergadering van de adviesraad.

Artikel 10 Faciliteiten
 • 1.

  Het college stelt de volgende faciliteiten ter beschikking van de adviesraad:

  • a.

   een vergaderruimte met bijbehorende voorzieningen;

  • b.

   de mogelijkheid gebruik te maken van kopieervoorzieningen en dergelijke van de gemeente en van de mogelijkheid post te verzenden;

  • c.

   de mogelijkheid extern advies in te winnen of deskundigen te raadplegen.

 • 2.

  De gemeenteraad neemt jaarlijks, op advies van het college, een budget op in de begroting voor de uitoefening van de taak van de adviesraad.

 • 3.

  De leden van de adviesraad ontvangen een onkostenvergoeding per vergadering. Hierbij wordt aangesloten bij de regeling zoals die geldt voor commissieleden van de gemeente Kaag en Braassem.

Artikel 11 Verslaglegging e.d.
 • 1.

  De adviesraad draagt er zorg voor dat van de vergaderingen een verslag wordt opgesteld.

 • 2.

  De secretaris draagt zorg voor de opstelling van een jaarverslag van de adviesraad, dat na vaststelling door de adviesraad jaarlijks voor 1 april wordt aangeboden aan het college.

 • 3.

  De adviesraad stelt jaarlijks voor 1 maart een begroting voor het daarop volgende jaar op.

Artikel 12 Huishoudelijk reglement

De adviesraad stelt een huishoudelijk reglement op.

Artikel 13 Slotbepalingen
 • 1.

  Aanvullingen en wijzigingen van de regeling worden vastgesteld door het college.

 • 2.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

 • 3.

  Opheffing van de adviesraad kan slechts geschieden bij besluit van het college, wel de adviesraad gehoord hebbende.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, na publicatie en bekendmaking van de regeling met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2012.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als "Regeling Adviesraad Wmo".

Roelofarendsveen,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris,

M. Spreij

de burgemeester,

K.M. van der Velde-Menting