Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201201-01-2014Regeling vervangt Verordening lijkbezorgingsrechten 2012. Ingangdatum heffing is 01-01-2013. Bijlage: Tarieventabel

17-12-2012

Witte Weekblad, 27-12-2012

12.105

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

 

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 20 november 2012;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen te Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge.

 • b.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • i.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • ii.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • iii.

   het doen verstrooien van as;

  • iv.

   het inrichten van een gedenkplaats.

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan personen die in de gemeente Kaag en Braassem zijn ingeschreven in het bevolkingsregister, dan wel naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders met die dorpen c.q. met de ingezetenen daarvan, een emotionele binding hebben of die, zoals bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Lijkbezorging, in Kaag en Braassem zijn overleden, gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken.

 • d.

  kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer, waar lijken van kinderen beneden 12 jaren begraven kunnen worden.

 • e.

  urnengraf: een bewaarplaats in een columbarium of urnenzuil waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon die in de gemeente Kaag en Braassem is ingeschreven in het bevolkingsregister, dan wel met deze dorpen c.q. de ingezetenen daarvan, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders een emotionele binding heeft of die, zoals bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Lijkbezorging, in één van de genoemde dorpen is overleden, gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van één asbus met of zonder urn.

 • f.

  columbarium: een in vakken verdeeld grondgraf, dienende ter berging van urnen of asbussen met as van gecremeerde overledenen.

 • g.

  urnenzuil: een muur met nissen, dienende ter berging van urnen of asbussen met as van gecremeerde overledenen.

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

 • j.

  grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting op een graf.

 • k.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken.

 • l.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt.

 • m.

  rechthebbende: de rechthebbende op een particulier graf, urnengraf of gedenkplaats.

 • n.

  belanghebbende: natuurlijk persoon aan wie een recht is verleend op een plaats in een algemeen graf.

 • o.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

 • p.

  onderhoud: het onderhouden van een graf, gedenkteken, urn, nis of grafbedekking op de begraafplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het urnengraf en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het urnengraf.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt

 • 3.

  Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 1 maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze verordening zou leiden tot onvoorziene onbillijkheden van overwegende aard kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012” vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten 2013".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 17 december 2012

de griffier,                                   

drs. B.S.M. Sepers     

de voorzitter,

mr. K.M. van der Velde-Menting

Tarieventabel

Behorende bij de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013”.

 

 

 

Nr.

Omschrijving

Tarief (€)

1

Verlenen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 20 jaar

2.894,00

1.2

Voor het verlenen van het recht op een urnengraf (plaats in columbarium of urnenzuil) voor een periode van 20 jaar

693,00

1.3

Voor het verlenen van het recht op een urnengraf (plaats in columbarium of urnenzuil)

voor een periode van 10 jaar

347,00

1.4

Voor het verlenen van het recht op  een kindergraf voor een periode van 10 jaar

347,00

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1. met 10 jaar 

1.471,00

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als

bedoeld in 1.1 met 20 jaar

2.894,00

1.7

Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 1.2 met 10 jaar

347,00

1.8

Voor het verlengen van het recht als

bedoeld in 1.2 met 20 jaar

693,00

1.9

Voor het verlengen van een kindergraf als bedoeld in 1.4 met 10 jaar

347,00

1.10

Voor het verlengen van een kindergraf als bedoeld in 1.4 met 20 jaar

693,00

 

2

Begraven

 

2.1.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

980,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder direct na het uitvoeren van 5.2 of 5.3

337,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind tot de leeftijd van 12 jaar

700,00

2.4

Voor het begraven buiten de reguliere dagen en tijden zoals genoemd in dit artikel geldt op het tarief als genoemd in lid 2.1, 2.2 en 2.3 een toeslag van 50% op zon- en feestdagen, 25% op zaterdag en 25% op werkdagen.

De reguliere tijden van begraven en asbezorging zijn:

werkdagen van 09.00 - 15.00 uur

 

 

3

Bijzetten van asbussen en urnen

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een particulier urnengraf (columbarium of urnenzuil)

126,00

3.2

Voor het bijzetten (begraven) van een asbus met of zonder urn in een particulier grondgraf

478,00

 

4

Registratie en wijziging van registratie van rechthebbende(n) en belanghebbende(n)

 

4.1

Wijziging in de registratie van een algemeen graf, een particulier graf of een urnengraf (columbarium of urnenzuil)

50,00

4.2

Toekenning en registratie plaatsen gedenksteen

50,00

 

5

Opgraven, herbegraven, ruimen of verstrooien

 

5.1

Het opgraven en opnieuw begraven of beschikbaar stellen t.b.v. crematie van overblijfselen binnen de wettelijke grafrusttermijn

6.438,00

5.2

Voor het opgraven van overblijfselen na afloop van de wettelijke grafrusttermijn ten behoeve van nieuwe begraving in hetzelfde graf

1.314,00

5.3

Voor het opgraven na afloop van de wettelijke grafrusttermijn en (direct) weer begraven van overblijfselen in een ander particulier graf (op dezelfde begraafplaats) of crematie

2.627,00

5.4

Voor het verstrooien van as per asbus per melding op een daartoe aangewezen strooiveld.

50,00

5.5

Verwijderen gedenkteken particulier graf

259,00

5.6

Verwijderen gedenkteken algemeen graf

104,00

 

6

Overige diensten

 

6.1

Voor het gebruik van de aula

110,00

6.2

Voor het luiden van de klok

42,00

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2012,

De griffier,