Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening elektronische publicatie Kaag en Braassem 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische publicatie Kaag en Braassem 2014
CiteertitelVerordening elektronische publicatie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe regeling

16-12-2013

Witte Weekblad, 24-12-2013

13.103

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische publicatie Kaag en Braassem 2014

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

overwegende dat het noodzakelijk is het uitsluitend elektronisch publiceren van officiële bekendmakingen door de gemeente Kaag en Braassem bij verordening te regelen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2013;

gelet op het bepaalde in artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening elektronische publicatie Kaag en Braassem 2014

Artikel 1 Begripsbepaling

Onder publicatie wordt in deze verordening verstaan: mededeling, kennisgeving en bekend-making.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op berichten van het bestuursorgaan zijnde de gemeente-raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3 Elektronische publicatie

Publicatie van de ontvangst van meldingen, de ontvangst van aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten vindt elektronisch plaats in een gemeenteblad, tenzij wettelijk een andere wijze van publicatie is voorgeschreven.

Artikel 4 Aanvullende kennisgeving op niet-elektronische wijze

Het bestuursorgaan kan, naast de elektronische kennisgeving, ook op een niet-elektronische wijze kennisgeving doen voor zover dat naar het oordeel van het bestuursorgaan gewenst is.

Artikel 5 Kennisgeving uitsluitend elektronisch

Als het bestuursorgaan geen toepassing geeft aan artikel 4, is de publicatie ingevolge deze verordening uitsluitend elektronisch.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening elektronische publicatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van deraad van de gemeente Kaag en Braassemgehouden op 16 december 2013

de griffier,                                  

drs. B.S.M. Sepers   

de voorzitter,

mr. K.M. van der Velde-Menting