Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening op de vertrouwenscommissie 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie 2015
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening op de vertrouwenscommissie voor de vervulling van de vacature burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 61, 61a en 61c
 2. Gemeentewet, art. 84
 3. Gemeentewet, art. 86
 4. Gemeentewet, art. 147
 5. Gemeentewet, art. 149
 6. Archiefwet 1995, art. 15
 7. Archiefwet 1995, art. 31
 8. Archiefbesluit 1995, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-201508-12-2018Nieuwe regeling

18-05-2015

Gemeenteblad, nr. 47713, 03-06-2015

15.036

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie 2015

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 16 april 2015;

gelet op de artiekelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

besluit:

Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie 2015 Besluit tot aanwijzen van dhr. R. Terraneo, dhr. P. van Emmerik, mw. K. van der Kaaden, mw. I. van der poel en mw. P. van der Wereld tot lid van de vertrouwenscommissie.

De heer Terraneo aan te wijzen als voorzitter van de vertrouwenscommissie.

De gemeentesecretaris toe te voegen aan de commissie bij de vervulling van de artikel 1 onder a genoemde taken.

Verzoekt het college om uit zijn midden een wethouder aan te wijzen om als adviseur toe te voegen aan de commissie in verband met de vervulling van de in artikel 1 onder a genoemde taken.

Artikel 1. Taak

De commissie heeft tot taak:

 • a.

  de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden;

 • b.

  een functioneringsgesprek te houden met de burgemeester.

Artikel 2. Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit 5 leden, te benoemen door en uit de gemeenteraad.

 • 2.

  Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie is, kiest de commissie deze uit haar midden.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3. Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier is secretaris van de commissie.

 • 2.

  De gemeentesecretaris kan bij vervulling van de artikel 1 onder a genoemde taken als plaatsvervangend secretaris aan de commissie worden toegevoegd.

 • 3.

  De (plaatsvervangend) secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 4.

  De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 4. Adviseur

 • 1.

  De gemeenteraad kan een of meer wethouders aan de commissie toevoegen als adviseur in verband met de vervulling van de in artikel 1 onder a genoemde taken.

 • 2.

  De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

 • 3.

  Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 5. geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Allen stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De (fungerend) voorzitter van de commissie wijst bij de benoemingsprocedure in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht, die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet.

 • 3.

  De commissie legt bij de herbenoemingprocedure en bij functioneringsgesprekken in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De (fungerend) voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 4.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden die geen zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in de artikelen 9, vierde lid, 10, tweede lid, en 11 van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 5.

  De commissie treft, met inachtneming van de artikelen 7, 8, tweede lid, en 14 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 6.

  De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe het derde lid van dit artikel verplicht, niet opheffen.

 • 7.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 8.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en, indien van toepassing de adviseur.

Artikel 6. Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden dit nodig achten.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaat van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, indien een adviseur aan de commissie is toegevoegd, de adviseur en, indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester.

 • 3.

  De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 7. Contactpersoon bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van “persoonlijk en vertrouwelijk” op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van “persoonlijk en vertrouwelijk” op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden.

Artikel 8. Bijzondere bepalingen over benoemingsprocedure

 • 1.

  De Gemeentewet bepaalt in artikel 61, lid 4 dat de commissie zich slechts door tussenkomst van de commissaris van de Koning(in) de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten verschaft. Elk overleg met derden, schriftelijk of mondeling, in uitgesloten.

 • 2.

  De secretaris nodigt, op verzoek van de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de sollicitanten wordt beschermd, bijvoorbeeld door de plaats en het tijdstip van de gesprekken zodanig te kiezen dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd.

Artikel 9. Bijzondere bepalingen over functioneringsgesprekken

 • 1.

  Een commissie houdt minimaal eens in de twee jaar een functioneringsgesprek met de burgemeester.

 • 2.

  Indien de fractievoorzitters dan wel de burgemeester de wenst daartoe kenbaar maken, houdt een commissie tussentijds een functioneringsgesprek met de burgemeester.

 • 3.

  In het eerste jaar na benoeming van een nieuwe burgemeester vindt tevens een 100-dagengesprek plaats.

 • 4.

  De commissie maakt vooraf kenbaar aan de burgemeester bij wie zij informatie zal winnen over het functioneren van de burgemeester. De commissie en de burgemeester stellen in onderling overleg de agenda voor het functioneringsgesprek vast. De commissie en de burgemeester krijgen vooraf aan het gesprek de gelegenheid, voor zover van toepassing, het verslag van het vorige functioneringsgesprek in te zien.

 • 5.

  Het gesprek is wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het functioneren van de gemeenteraad zijn onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de profielschets, de wettelijke taken van de burgemeester alsmede de andere aan de burgmeester toebedeelde taken. Tevens wordt getoetst aan het verslag, en de afspraken uit, het vorige functioneringsgesprek.

 • 6.

  De van de functioneringsgesprekken worden gevoerd in ieder geval vier weken voorafgaand aan het klankbordgesprek dat de commissaris van de Koning(in) met de burgemeester heeft.

 • 7.

  In het functioneringsgesprek voor de start van de herbenoemingsprocedure geeft de commissie de burgemeester desgewenst een indicatie of herbenoeming op dat moment naar verwachting al dan niet op obstakels zal stuiten.

Artikel 10. Bijzondere bepalingen over herbenoemingsprocedure

 • 1.

  De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij vooraf kenbaar aan de burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koning(in).

 • 2.

  Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad en commissaris van de Koning(in) te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 3.

  Indien terzake van het functioneren van de burgemeester in het in het vorige lid bedoelde overleg afspraken worden gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze in het verslag aan de gemeenteraad vermeld. De commissie zendt het verslag ook aan de burgemeester.

Artikel 11. Verslag

 • 1.

  De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zaken van de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning(in) door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat tenminste:

  • a.

   een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht,

  • b.

   een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie; bij benoeming wordt in het verslag van bevindingen ook de volgende van plaatsing van de kandidaten op de aanbeveling gemotiveerd,

  • c.

   aangegeven wordt of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie.

   En heeft in ieder geval de volgende bijlage:

  • d.

   bij benoemingen: de conceptaanbeveling van twee personen

  • e.

   bij herbenoeming: het verslag van het gesprek met de burgemeester over het conceptverslag van bevindingen en de conceptaanbeveling.

 • 2.

  Van het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt. Het verslag wordt voor raadsleden onder geheimhouding ter inzage gelegd bij de griffier.

 • 3.

  Een afschrift van het verslag van het functioneringsgesprek wordt toegezonden aan de burgemeester en de commissaris van de Koning(in).

Artikel 12. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 13. Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop:

 • ·

  Bij benoeming: door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien;

 • ·

  Bij een functioneringsgesprek: het verslag van het functioneringsgesprek is vastgestel;

 • ·

  Bij herbenoeming: door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister van BZK door een Koninklijk besluit is gevolgd.

Artikel 14. Archivering

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 13 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archierfwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

 • 3.

  De griffier draagt bij functioneringsgesprekken zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder het afschrift van het vastgestelde verslag. Na aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de griffier vernietigd.

Artikel 15. Inwerkingtreding

 • 1.

  De “Verordening op de vertrouwenscommissie voor de vervulling van de vacature burgemeester” vastgesteld bij raadsbesluit van 22 september 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde moment.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 18 mei 2015.

de griffier,

drs. B.S.M.Sepers

de voorzitter,

mr. K.M.van der Velde-Menting