Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Drank- en Horecaverordening Kaag en Braassem 2009 (NIEUW)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening Kaag en Braassem 2009 (NIEUW)
CiteertitelDrank- en Horecaverordening Kaag en Braassem 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Drank- en Horecaverordening Alkemade 2003 en de Drank- en Horecaverordening gemeente Jacobswoude.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Drank- en Horecawet, art. 23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-200919-12-2013Nieuwe regeling

02-01-2009

Witte Weekblad, 14-01-2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordening Kaag en Braassem 2009 (NIEUW)

Nr ;

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het college van Alkemade en het college van Jacobswoude ;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 23 van de Drank- en Horecawet;

gezien het advies van de Inspecteur van de Keuringsdienst van Waren van datum ;B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Drank- en Horecaverordening Kaag en Braassem 2009 

artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:a. de wet: de Drank- en Horecawet;b. Wet BIBOB: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Stb. 2002, 347);c. horecabedrijf en horecalokaliteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de wet;d. alcoholvrije drank: de drank die geen alcohol bevat, alsmede de drank die bij een temperatuur van 20º Celsius voor hoogstens 0,5 volumeprocent uit alcohol bestaat;e. zwakalcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterkedrank;f. sterke drank: de drank die bij een temperatuur van 20º Celsius voor 15 of meer volumeprocent uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn. 

 • 2

  Voor zover niet anders is bepaald, is artikel 1 van de Drank- en Horecawet van overeenkomstige toepassing op de niet op die wet steunende bepalingen van deze verordening. 

artikel 2 Beperking verstrekking drank

 • 1

  Het is verboden anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting:a. waarin of in een onderdeel waarvan uitsluitend of in hoofdzaak geringe eetwaren, zoals belegde broodjes, patates-frites en kroketten, worden verkocht;b. welke uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is voor het geven van onderwijs of van deze onderwijsinrichting deel uitmaakt;c. die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties of – instellingen dan wel gebruikt wordt door personen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;d. die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisaties of -instellingen;e. die in gebruik is als gemeenschapshuis, c.q. –accommodatie;f. waarin of in een onderdeel waarvan uitsluitend of in hoofdzaak activiteiten van sociaal- culturele aard plaatsvinden.

 • 2

  Het in het eerste lid gestelde verbod om anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken, is ten aanzien van de onder a. bedoelde inrichtingen niet van toepassing, indien de verstrekking plaats heeft in een lokaliteit, die binnenshuis niet rechtsreeks in verbinding staat met het onderdeel waarin geringe eetwaren worden verkocht en die vanaf de straatzijde een aparte ingang heeft.

artikel 3 Ontheffing

 • 1

  De burgemeester kan op schriftelijk verzoek ontheffing verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.1.

 • 2

  Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden; een ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. 

artikel 4 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de van de rechterlijke uitspraak.

artikel 5 Toezichthouders

 • 1

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen. 

 • 2

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet wanneer artikel 41 van de wet van toepassing is.

artikel 6 Intrekking oude regeling

De Drank- en Horecaverordening Alkemade 2003 en de Drank- en Horecaverordening van de gemeente Jacobswoude worden ingetrokken.

artikel 7 Overgangsbepaling

 • 1

  Vergunningen en ontheffingen – hoe ook genaamd – verleend krachtens de voorschriften bedoeld in artikel 6, blijven – indien en voor zover het gebod of verbod waarop de vergunning of ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken – nog gedurende maximaal 5 jaren na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht. 

 • 2

  Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de voorschriften bedoeld in artikel 6, blijven – indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en bepalingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken – nog gedurende maximaal 5 jaren na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht. 

 • 3

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning of ontheffing – hoe ook genaamd – op grond van de voorschriften bedoeld in artikel 6, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt daarop de overeenkomstige bepaling van de onderhavige verordening toegepast. 

 • 4

  Op een aanhangig beroep- of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing, bedoeld in het eerste lid, dan wel een voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 6 is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de voorschriften bedoeld in artikel 6. 

 • 5

  In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, blijft een vergunning of ontheffing - hoe ook genaamd – van kracht, totdat onherroepelijk is beslist op een aanvraag voor een, krachtens een in deze verordening overeenkomstig opgenomen gebod of verbod vereiste, vergunning of ontheffing, indien deze aanvraag ten minste acht weken voor afloop van de in het eerste lid genoemde termijn bij het bevoegde bestuursorgaan is ingediend. 

 • 6

  Gebods- of verbodsbepalingen waarvoor een vergunning of ontheffing vereist is krachtens deze verordening en niet voorkomend in de voorschriften als bedoeld in artikel 6, zijn niet van toepassing:a. gedurende 2 weken na het in werking treden van deze verordening;b. ook na de onder a. bepaalde termijn, voor zover degene die de vergunning of ontheffing nodig heeft, binnen deze termijn een aanvraag heeft ingediend, totdat onherroepelijk op deze aanvraag is beslist. 

 • 7

  De intrekking van de voorschriften bedoeld in artikel 6, heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die voorschriften genomen nadere regels, beleidsregels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken. 

artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van haar bekendmaking.

artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Drank- en Horecaverordening Kaag en Braassem 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Kaag en Braassem van 2 januari 2009

De griffier,                                               De voorzitter,I.J.M. Romijn-Speekenbrink               H.B. Eenhoorn