Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Regeling aanvullende lokale doelen IKB 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling aanvullende lokale doelen IKB 2017
CiteertitelRegeling aanvullende lokale doelen IKB 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt per 1 januari 2017 Regeling Cafetariamodel van de gemeente Kaag en Braassem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO), artikel 3:29 lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2017Nieuwe regeling

20-12-2016

gmb-2017-3539

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling aanvullende lokale doelen IKB 2017

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem;

 

gelet op hoofdstuk 3 (3:29 lid 2) van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO);

 

gelet op de bereikte overeenstemming met de commissie voor Georganiseerd Overleg;

 

gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;

 

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende regeling:

 

‘Regeling aanvullende lokale doelen IKB 2017’

Begripsbepalingen
Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker:

  de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 eerste lid onder a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Kaag en Braassem.

 • b.

  Individueel Keuze Budget (IKB):

  in geldwaarde uitgedrukte aanspraken die de medewerker kan aanwenden voor de landelijke en lokaal aangewezen doelen.

Lokaal aangewezen doelen

Artikel 2

De doelen zijn:

 • 1.

  Uitruilen van woon- werkverkeer tot maximaal het fiscaal vrijgestelde bedrag per kilometer.

 • 2.

  Uitruilen van de vakbondscontributie

 • 3.

  Aanschaf van fiets voor woon-werkverkeer en met de fiets samenhangende zaken. Deze aanschaf kan slechts 1 x per 36 maanden worden aangevraagd tot een maximum van € 1.150,00.

Onrechtmatig gebruik

Artikel 3

Wanneer de medewerker onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, worden de totale kosten die de werkgever maakt met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.

Onvoorziene gevallen

Artikel 4

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kunnen burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening treffen.

Inwerkingtreding
Artikel 5
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag volgend op de datum van bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017.

 • 2.

  De Regeling Cafetariamodel van de gemeente Kaag en Braassem, vastgesteld op 21 december 2010 wordt ingetrokken.

Slotbepalingen
Artikel 6

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling aanvullende lokale doelen IKB 2017.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem op

20 december 2016

de gemeentesecretaris,

M.E. Spreij

de burgemeester,

mr. K.M. van der Velde-Menting