Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening uitsluitend recht voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Participatiewet (Verordening uitsluitend recht Participatiewet)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening uitsluitend recht voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Participatiewet (Verordening uitsluitend recht Participatiewet)
CiteertitelVerordening uitsluitend recht Participatiewet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-2017Nieuwe regeling

09-10-2017

gmb-2017-200346

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening uitsluitend recht voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Participatiewet (Verordening uitsluitend recht Participatiewet)

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2017;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 11 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012;

BESLUIT:

 

vast te stellen de

 

Verordening uitsluitend recht voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Participatiewet (Verordening uitsluitend recht Participatiewet)

Artikel 1

De gemeente maakt voor de uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de Participatiewet gebruik van de in artikel 11 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a Aanbestedingswet opgenomen mogelijkheid om een uitsluitend recht te verlenen aan een andere aanbestedende dienst of samenwerkingsverband van overheden of aanbestedende diensten, waardoor de aanbestedingsplicht niet van toepassing is op deze overheidsopdrachten.

Artikel 2
Artikel 3
 • 1.

  Het uitsluitend recht heeft betrekking op de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden van de gemeente ten behoeve van haar ingezetenen die voortvloeien uit de Participatiewet:

 • 2.

  Het college kan bij de aanwijzing op grond van artikel 2 van deze verordening een nadere omschrijving geven van de door de houder van het uitsluitend recht te verrichten werkzaamheden waarvoor het uitsluitend recht wordt verleend.

Artikel 4
 • 1.

  Het college kan aan de krachtens deze verordening verleende aanwijzing voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de door de aanbestedende dienst of samenwerkingsverband van overheden of aanbestedende diensten uit te voeren werkzaamheden.

 • 2.

  De aanbestedende dienst of samenwerkingsverband van overheden of aanbestedende diensten belast met het uitsluitend recht is gebonden aan de aan het aanwijzingsbesluit verbonden voorschriften en beperkingen.

Artikel 5

De krachtens deze verordening verleende aanwijzing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien op grond van verandering van omstandigheden of inzichten opgetreden of bekend geworden na het aanwijzingsbesluit moet worden aangenomen dat de intrekking of wijziging moet worden gevorderd in het belang van de uit te voeren werkzaamheden als omschreven in artikel 3;

 • b.

  indien de aan de aanwijzing verbonden voorschriften en/of beperkingen geheel of gedeeltelijk niet zijn of niet worden nagekomen;

 • c.

  indien de opdrachtnemer aan wie het uitsluitend recht wordt verleend zulks verzoekt.

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening uitsluitend recht Participatiewet’.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem, gehouden op 9 oktober 2017

de griffier,

drs. K.A. van derPlas

de voorzitter,

mr. K.M. van derVelde-Menting