Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Mandatenlijst Kaag en Braassem 17e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandatenlijst Kaag en Braassem 17e wijziging
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-201820-12-2018Wijziging

20-02-2018

gmb-2018-54468

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandatenlijst Kaag en Braassem 17e wijziging

Besluit van 6 januari 2009, sindsdien gewijzigd

 

Mandatenlijst Kaag en Braassem

(bevoegdheden raad, college en burgemeester)

 

In het algemeen geldt:

 • 1.

  indien sprake is van politiek gevoelige zaken: overleggen met de portefeuillehouder over eventuele besluitvorming door b&w

 • 2.

  managers/teamleiders vervangen elkaar bij afdoenings- en ondertekeningsmandaten

 • 3.

  indien het college van b&w zowel vergunningverlenend als vergunningverkrijgend is, geldt de mandatenregeling niet.

 

 

Burgemeester en wethouders

SOORT1

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

1.

Vaststellen van het normenkader behorende bij het controleprotocol voor de jaren 2014 en 2015 en het actualiseren daarvan

A

B&w

 

Besluit van de raad d.d. 17 juni 2013

2.

De bevoegdheid tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 6.12, 1e en 2e lid van de Wro om bij toepassing van de buitenplanse ontheffing als bedoeld in artikel 2.12.16 lid, onder a, onder 2° van de Wabo al dan niet een exploitatieplan vast te stellen

A

B&w

 

Besluit van de raad d.d. 28 april 2015 (corsanr. RD2015.027)

3.

Zie voor de procedure met betrekking tot een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen het besluit van de raad d.d. 12 december 2011 (corsanr. RD2011.107)

 

 

Organisatie

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

4.

Besluiten inclusief bijbehorende correspondentie (ook voor zover geen afdoeningsmandaat)

O

Manager/ teamleider

 

Tenzij b&w anders aangeven

5.

Verdagen termijn ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur

A

Manager/ teamleider

M

 

6

Beslissen op verzoek ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur

A

Manager /teamleider

 

 

7.

Beslissen op bezwaar ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur

A

Manager/ teamleider

 

Indien het eenvoudige zaken betreffen

8.

Beslismandaat portefeuillehouder

O

Manager/ teamleider

 

 

9.

Verlenen opdrachten ter uitvoering van een collegebesluit, raadsbesluit en overeenkomstig de productenraming/het krediet

A

Manager/ teamleider

M tot € 10.000

Manager/teamleider is gemachtigd de opdracht/ overeenkomst te ondertekenen.

10.

Verlenen opdrachten tot € 100.000

A

Manager/ teamleider

Regisseur (met betrekking tot opdrachten ihkv de openbare ruimte)

Mits binnen inkoop- en aanbestedingsbeleid en binnen krediet / productenraming. Manager/ teamleider/Regisseur is gemachtigd de opdracht / overeenkomst te ondertekenen.

11.

Verstrekken van schriftelijke informatie aan publiek, al dan niet n.a.v. Ingediende aanvragen, verzoeken e.d.

A

Manager/ teamleider

 

 

12.

Vertegenwoordiging en het indienen van een verweerschrift en een pleitnota (rechtbank, Afdeling bestuursrechtspraak, college van beroep, Centrale raad van beroep, commissie bezwaarschriften)

O

Manager/ teamleider

 

In overleg met portefeuillehouder + collegeleden informeren

13.

Verlenen van opdrachten aan externen, waarbij geen kosten zijn gemoeid of de kosten kunnen worden doorberekend

 

Manager/ teamleider

M

 

14.

Optreden als technisch opdrachtgever / directievoerder bij gegunde werken, inclusief bevoegdheden, tot een bedrag van € 10.000.

A

Manager/ teamleider

M

Per (deel)project. Ondermandaat geldt voor de projectleiders.

15.

Verzoeken om aanvulling aanvraag en andere procedurestukken ingevolge een wettelijke regeling ten behoeve van advisering aan b&w

A

Manager/ teamleider

Ondertekening M

 

16.

Correspondentie met betrekking tot alle aangelegenheden voorafgaande aan en voortvloeiende uit besluitvorming in b&w c.q. Raad

A

Manager/ teamleider

Ondertekening M

 

17.

Beslissen op aanvraag verlof conform verlofregeling

A

Manager/ teamleider

 

 

18.

Beslissen op aanvraag overschrijven verlof naar volgend jaar

A

Manager/ teamleider

 

 

19.

Toekennen van gratificaties aan personeel

A

S

 

Overleg in MT + tkn aan Portefeuillehouder

20.

Beslissen op verzoek deelname aan studiedagen, congressen, seminars etc.

A

Manager/ teamleider

 

Ten laste van algemeen budget opleidingen

21.

Inhuur van stagiair(e)s en tijdelijk personeel

A

Manager/ S

 

Mits financiële dekking

22.

Wijzigen van overeenkomsten, tekstuele wijzigingen op ondergeschikte onderdelen, waar al eerder een besluit door b&w over is genomen.

A

Manager/ teamleider

 

Binnen de financiële kaders van de besluitvorming

23.

Ondertekenen van overeenkomsten ter uitvoering van (in mandaat) genomen besluiten

O

Manager/ teamleider

 

Bevoegdheid burgemeester

24.

Besluiten tot het aangaan van zuivere planschadeovereenkomst

O

Manager/ Teamleider

 

Conform standaardmodel

25.

Ondertekenen van overeenkomsten namens de burgemeester ter uitvoering van (in mandaat) genomen besluiten krachtens artikel 171, 2e lid, Gemeentewet die betrekking hebben op (de rechtspositie van) bestuurders en gemeenteambtenaren

O

S

 

Zie apart besluit d.d. 24-8-2010

26.

Het namens de gemeente ondertekenen van verklaringen/formulieren ten behoeve van werkzaamheden op of in gemeentelijke gronden.

O

Manager/ teamleider

M

Bevoegdheid burgemeester

27.

Niet in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb

A

Manager/ teamleider

Ondertekening M

 

28.

Intrekken van een in mandaat genomen besluit

A

Manager/ teamleider

 

 

29.

Besluiten met betrekking tot bestuursrechtelijke geldschulden (ingevolge titel 4.4 Awb)

A

Manager/ teamleider

 

indien sprake van beleidsvrijheid overleg plegen met portefeuillehouder

30.

Verlenen van uitstel van betaling inzake het verbeuren van een dwangsom (last onder dwangsom/bestuursdwang)

A

Manager/ teamleider

 

Actie van belang ivm stuiting van verjaring.

31.

Uitreiken aangiftebiljetten, vaststellen en opleggen van aanslagen en andere hiermee verband houdende werkzaamheden mbt leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en brandweerrechten

A

Manager/ teamleider

M

Bevoegdheid heffingsambtenaar

32.

Afhandelen bezwaarschriften mbt leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en brandweerrechten

A

Manager/ teamleider

 

Bevoegdheid heffingsambtenaar

33.

Afwijzen van niet-benoemde sollicitanten

A

Manager/ teamleider

M

Medewerker salaris en rechtspositie

34.

Buiten behandeling laten aanvraag op grond van 4:5 Awb

A

Manager/ teamleider

M

 

35.

Besluiten tot het plaatsen van webformulieren op de website als bedoeld in de Regels voor elektronisch berichtenverkeer

A

Manager/ teamleider

 

 

36.

Overhevelen formatie binnen afdelingen

A

Manager

 

Mits er geen sprake is van overheveling van budgetten tussen programma’s.

37.

Toestaan huur/gebruik onroerende zaak voor maximaal 1 jaar

A

Manager/ teamleider

 

 

38.

Be- en afhandeling van meldingen met betrekking tot de openbare ruimte

A

Manager/ Teamleider

M

 

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering (Cluster Facilitair)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

39.

Verlenen van opdrachten tot het leveren van kantoorbenodigdheden en meubilair t.b.v. Het gemeentehuis

A

Manager

 

Manager/teamleider is gemachtigd de opdracht / overeenkomst te ondertekenen. Mits in overeenstemming met inkoop- en aanbestedingsbeleid

40.

Aangaan, wijzigen en opzeggen (onderhouds)contracten diverse kantoorapparaten / machines e.d.

A

Manager

 

Manager/teamleider is gemachtigd de opdracht / overeen komst te ondertekenen. Mits in overeenstemming met inkoop- en aanbestedingsbeleid

41.

Aangaan, wijzigen en opzeggen van abonnementen diverse (vak)tijdschriften, literatuur etc.

A

Manager

 

Manager/teamleider is gemachtigd de opdracht / overeenkomst te ondertekenen.

42.

Toevoegen en afvoeren van aansluitingen mbt energie en water

A

Manager

 

Manager/teamleider is gemachtigd de opdracht / overeenkomst te ondertekenen.

43.

Afhandelen van verzoeken om informatie m.b.t. Stamboomonderzoek

A

Manager

 

 

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering (Cluster Financiën)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

44.

Verlenen van uitstel van betaling en/of het treffen van betalingsregelingen

A

Manager

 

Bevoegdheid invorderingsambtenaar.Tkn aan portefeuillehouder

45.

Beleggen van tijdelijk overtollige kasmiddelen

A

T. Cie

 

 

46.

Doen van aangifte ten behoeve van de belastingdienst

A

Manager

 

 

47.

Corr. Met betrekking tot openstaande vorderingen

A

Manager

 

Tkn aan portefeuillehouder

48.

Informatie / verzoeken aan derden over uitkeringsgerechtigden

A

Manager

 

 

49.

Informatie / verzoeken aan derden ten behoeve van kwijtscheldingsverzoeken

A

Manager

 

 

50.

Afhandelen verzoek uitstel van betaling

A

Manager

M

Bevoegdheid heffingsambtenaar

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering (Cluster Gegevensbeheer)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

51.

Het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve die bedoeld onder D van het besluit (zie voor de aanwijzing en de mandaten hierna genoemd onder 1 tot en met 11 Aanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Wet bag d.d. 9 november 2010 (corsanr. 10.16908), gewijzigd 16 juli 2013 (corsanr. 13.23180)

A

Adviseur

M

Gemandateerd aan beheerder van de basisregistratie adressen en gebouwen (= adviseur gegevensbeheer, plv = medewerker gegevensbeheer)

52.

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

A

Adviseur

M

 

53.

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

A

Adviseur

M

 

54.

Het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

A

Adviseur

M

 

55.

Het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

A

Adviseur

M

 

56.

Het ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

A

Adviseur

M

 

57.

Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14a en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

A

Adviseur

M

 

58.

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

A

Adviseur

M

 

59.

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

A

Adviseur

M

 

60.

Het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

A

Adviseur

M

 

61.

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

A

Adviseur

M

 

62.

Bevoegdheden ingevolge de Wet en het Uitvoeringsbesluit kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

A

Adviseur

M

 

63.

Toewijzen en het intrekken van nummeraanduidingen

A

Adviseur

M

Indien geen onderdeel van aanvraag omgevingsvergunning.

64.

Zie voor mandaat met betrekking tot het aanwijzen en intrekken stand- en ligplaatsen apart besluit d.d. 25 maart 2014 (corsanr. 14.10739)

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering (Cluster Juridische Zaken)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

65.

Besluiten met betrekking tot zakelijke rechten voor rioleringswerken in particuliere gronden (zie apart besluit d.d. 23 maart 2010)

A

Manager

Vastgesteld model ovk.

 

66.

Besluiten met betrekking tot zakelijke rechten voor openbare werken in/op particuliere gronden (zie apart besluit d.d. 4 oktober 2011)

A

Manager

 

 

67.

Ondertekenen van notariële akten inclusief volmachten daartoe met betrekking tot zakelijke rechten

O

Manager

 

Namens burgemeester

68.

Besluiten tot het splitsen van een perceel

A

Manager

M

Mits kosten kunnen worden gedekt

69.

Bevestigen instemming conceptakte van levering en nota van afrekening

A

Manager

M

 

70.

Geven van toestemming tot verkoop van premiewoningen en toepassen antispeculatiebeding - terugbetalingsplicht bij meerwaarde

A

Manager

M

 

71.

Voortzetten van verhuur gemeentegrond / onroerende zaak bij bewoners- of eigenaarswisseling

A

Manager

M

 

72.

Aanvaarden opzegging huurovereenkomst

A

Manager

M

 

73.

Verhuur volkstuinen en ligplaatsen

A

Manager

M

Manager is gemachtigd namens de burgemeester de overeenkomst te ondertekenen.

74.

Aan - en afmelden van objecten voor verzekeringen tegen diverse risico’s

A

Manager

M

 

75.

Aanmelden en afwikkelen van schadegevallen, waarvoor of waartegen de gemeente verzekerd is

A

Manager

M

 

76.

Aansprakelijk stellen voor schade aan gemeentelijke eigendommen

A

Manager

M

 

77.

Spoedshalve toepassing bestuursdwang bij hennepteelt op grond van artikel 2.1, 1e lid, aanhef en onder c, Opiumwet, artikel 1a, 2e lid, Woningwet, artikel 2.6.2, 1e lid en 6.1 en 6.7 Bouwbesluit, (zie ook besluit d.d. 12 juni 2012, in werking getreden op 26 juli met terugwerkende kracht tot 12 juni 2012)

A

Manager

 

Portefeuillehouder vooraf informeren, college zo spoedig mogelijk informeren.

78.

Zie voor mandaat in verband met de vestiging van zakelijke rechten voor afvalcontainers apart besluit d.d. 4 oktober 2011 (corsanr. 11.16685)

79.

Zie voor mandaten in verband met Wet voorkeursrecht gemeenten apart besluit d.d. 17 januari 2012 (corsanr. 12.00849)

80.

Zie voor mandaatbesluit wegsleepregeling 2013 apart besluit d.d. 5 maart 2013 (corsanr. 13.06228)

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering (Cluster P&O)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

81.

Afwijzen van open sollicitaties

A

Manager

M

Medewerker P&O

82.

Verzorgen werkgeversverklaringen

A

Manager

M

Medewerker P&O

83.

Besluiten m.b.t. Vergoeding van schade aan eigendommen personeel tijdens dienstwerkzaamheden conform artikel 15:1:23, 15:1:24 en 15:1:25 CAR/UWO

A

Manager

M

Medewerker P&O

84.

Besluiten tot invoeren op lokaal niveau van landelijk overeengekomen arbeidsvoorwaarden, waarbij financiële consequenties passen binnen de begroting

A

Manager

Adviseur P&O

 

85.

Plaatsen personeelsadvertenties

A

Manager

 

 

86.

Inhouden/intrekken verlof in verband met ziekte conform artikel 6:2:3 CAR/UWO

A

Manager/

Adviseur P&O

 

87.

Toekennen van wachtgelden en pensioenen aan gewezen wethouders

A

Manager

Adviseur P&O

Conform APPA regeling

88.

Toekennen van tegemoetkomingen conform de Regeling forensenvergoeding

A

Manager

Adviseur P&O

 

89.

Aanstellen / benoemen en wijzigen individuele arbeidsvoorwaarden personeel

B

Ph pz

 

 

90.

Toekennen van verzoek vermindering arbeidsuren

A

Manager

 

 

91.

Verlenen van ontslag op eigen verzoek

A

Manager

 

 

92.

Beslissen op verzoek uitwisselen arbeidsvoorwaarden conform de Regeling cafetariamodel

A

Manager

Adviseur P&O

 

93.

Besluiten met betrekking tot erkennen rechtspositie alternatieve samenlevingsvorm

A

Manager

 

 

94.

Besluiten met betrekking tot zorgverlof, ouderschapsverlof, zwangerschaps / beval-lingsverlof, adoptie/pleegzorgverlof, vakbondsverlof enz. (hoofdstuk 6 CAR/UWO)

A

Manager

Adviseur P&O

 

95.

Beslissen op verzoek voor tijdelijke urenvermeerdering

A

S

 

ondertekening adviseur P&O

96.

Beslissen op aanvragen voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbrillen, beeldschermbrillen enz.

A

Manager

Adviseur P&O

 

97.

Beslissen op verzoeken om studiefaciliteiten ten laste van centrale budget

A

MT

 

Ondertekening manager

98.

Besluiten met betrekking tot nevenwerkzaamheden (artikel 15.1 e CAR-UWO)

A

Manager

 

 

99.

Bevoegdheden / besluiten met betrekking tot levensloop (artikel 6a en 9e:4 CAR-UWO)

A

Manager

M

Medewerker P&O

100.

Bevoegdheden / besluiten met betrekking tot geneeskundig onderzoek (artikel 7:2:5 CAR-UWO)

A

Manager

 

 

101.

Bevoegdheden / besluiten met betrekking tot maatregelen in belang van het herstel van de ambtenaar (artikel 7:2:7 CAR-UWO)

 

Manager

 

 

102.

Bevoegdheden / besluiten met betrekking tot informatieverstrekking bij ziekte

A

Manager

 

 

103.

Bevoegdheden / besluiten met betrekking tot het Persoonlijk ontwikkelingsplan (artikel 17 CAR-UWO)

A

Manager

 

 

104.

Aanwijzen brugdagen (artikel 7 Regeling werktijden Kaag en Braassem)

A

MT

 

Maximaal 3 per jaar

105.

Bevoegdheden / besluiten met betrekking tot het gebruik maken van de beschikbare gelden voor verhoging van de inzetbaarheid van ambtenaar (artikel 17:3, 2e lid CAR/UWO)

A

Manager

 

In overleg met de betrokken manager

106.

Bevoegdheden op grond van het Besluit sollicitatieplicht appa voor gewezen politieke ambtsdragers

A

Raet b.v.

 

Zie apart besluit, ondertekend d.d. 20 juli 2011

 

 

Afdeling Ontwikkeling (Cluster Regie en Planvorming)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

107.

Optreden als technisch opdrachtgever / directievoerder bij gegunde werken, inclusief bevoegdheden

A

Teamleider

M tot een bedrag van € 10.000.

Per (deel)project. Ondermandaat geldt voor de projectleiders.

 

 

Afdeling Ontwikkeling (Cluster Beleid en Strategie)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

108.

Nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen in het kader van uitvoering van werken

A

Teamleider

Ondertekening M

 

109.

Toekennen van een VROM-starterslening

A

Teamleider

Ondertekening M

 

110.

Beslissing niet te reageren op besluiten c.q. voornemens daartoe van andere overheden en instanties

A

Teamleider

 

Indien niet politiek gevoelig, in overleg met portefeuillehouder

111.

Reactie op ruimtelijke plannen van derden

A

Teamleider

 

in overleg met portefeuillehouder

112.

Verzoeken om vooroverleg o.g.v. artikel 3.1.1 Bro

O

Teamleider

M

Vindt plaats via e-mail. verzenden via info@

113.

Toekennen van subsidies op grond van de nadere regels subsidiëring.

A

Teamleider

 

 

114.

Elektronisch ondertekenen van vastgestelde (digitale) ruimtelijke plannen

O

Teamleider

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

 

115.

Het nemen van een selectiebesluit onder voorwaarden inzake archeologie

A

Teamleider

 

 

116.

Het betreden van terreinen en gebouwen (niet zijnde woningen) in het kader van uitvoering Wro (door niet-toezichthouders) op grond van artikel 10.2 Wro

A

Teamleider

 

Aanwijsbevoegdheid burgemeester

117.

Zie voor mandaten met betrekking tot Braassemerland apart besluit d.d. 22 december 2009 (corsanr. 09.17350)

118.

Zie voor mandaten met betrekking tot milieuaangelegenheden aan de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland aparte besluiten d.d. 17 augustus 2010 (corsanr. 10.13453) en 1 oktober 2013 (corsanr. 13.29921)

119.

Zie voor mandaten met betrekking tot subsidieaanvragen in het kader van het LOP aan Landschapsbeheer Zuid-Holland en Holland Rijnland, aparte besluiten d.d. 1 juni 2010 (corsanr. 10.08832( en 30 november 2010 (corsanr. 10.18098)

120.

Zie voor mandaten in verband met Wet voorkeursrecht gemeenten apart besluit d.d. 17 januari 2012 (corsanr. 12.00849)

 

 

Afdeling Dienstverlening (Cluster Belastingen)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

121.

Vaststellen en opleggen van aanslagen en uitreiken aangiftebiljetten en andere hiermee verband houdende werkzaamheden in het kader van de belastingverordeningen

A

Manager/ teamleider

M heffingen

Bevoegdheid heffingsambtenaar

122.

Afhandelen bezwaarschriften in het kader van de belastingverordeningen

A

Manager/ teamleider

Sm / M WOZ en belastingen

M WOZ

Bevoegdheid heffingsambtenaar

 

 

Afdeling Dienstverlening (Cluster Burgerzaken/KCC)

SOORT

AAN

Ondermandaat

 

123.

Aanwijzen van trouwlocaties

A

Manager/ teamleider

 

 

124.

Benoemen en ontslaan van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (zie aparte besluiten d.d. 7 april 2009 en 8 december 2009)

A

Manager/ teamleider

 

 

125.

Besluiten ingevolge de Wet BRP

A

Manager/ teamleider

Sm, M

Voornemen mag worden ondertekend door medewerker. Besluit door M bij afwezigheid van Sm (9-7-2013)

126.

Verzoeken ingevolge de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen inzake het verstrekken van gegevens

A

Manager/ teamleider

 

 

127.

Uitstel verlof tot begraven ingevolge de Wet op de Lijkbezorging

A

M

 

 

128.

Verzoeken tot ontleden van een overledene ingevolge de Wet op de lijkbezorging

A

M

 

 

129.

Verzoeken op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap / het Besluit verkrijging en verlies van het Nederlanderschap

A

M

 

 

130.

Uitreiken van uittreksels van naturalisatiebesluiten ingevolge het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

131.

Voorgedrukte formulieren en kaarten

A

M

 

 

132.

Verstrekken van informatie en het doen van feitelijke mededelingen, uitnodigingen

A

M

 

 

133.

Verzoeken om originele formulieren voor reisdocumenten en rijbewijzen

A

M

 

 

134.

Verdelen gemeente in stemdistricten

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

135.

Beslissen op verzoek stemmen in bureau naar keuze

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

136.

Beslissen op verzoek stemmen bij volmacht en afgifte stempas

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

137.

In ontvangst nemen van proces-verbaal stembureaus

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

138.

In ontvangst nemen van in artikel H4, 3e lid Kieswet genoemde verklaring van ondersteuning

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

139.

Inleveren kandidatenlijst op de dag van kandidaatstelling

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

140.

Benoemen stembureauleden en plv. Leden

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

141.

Benoemen leden en plv. Leden hoofd- en centraal stembureau

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

142.

Afgifte, verlengen of wijzigen van paspoorten en identiteitskaarten

A

M

Afgifte M KCC

 

143.

Verzoek om gegevens/inlichtingen uit strafregister en algemeen documentatieregister

A

M

 

 

144.

Afgifte uittreksels en verstrekken inlichtingen uit gemeentelijke basisadministratie

A

M

 

 

145.

Afgifte van een rijbewijs

A

M

M KCC

 

146.

Beslissen op verzoek tot wijziging van geslachtsnaam

A

Sm

M

Bij afwezigheid van Sm

147.

Registreren meldingen met betrekking tot de openbare ruimte

A

Teamleider

M KCC

 

 

 

Afdeling Dienstverlening (Cluster VTH)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

148.

Verlenen vergunning voor het kappen van bomen en houtopstanden op grond van de Kapverordening Kaag en Braassem

A

Manager/ Teamleider

M

 

149.

Verlenen ontheffing alternerend inrijverbod Vierambachtsweg Woubrugge conform vastgesteld beleid

A

Manager/ Teamleider

M

 

150.

Verlenen ontheffing voor het berijden van wegen, waarop een beperkende verkeersmaatregel van kracht is

A

Manager/ Teamleider

M

 

151.

Verlenen ontheffing voor bijzondere transporten

A

Manager/ Teamleider

M

 

152.

Accepteren melding voor kabels/leidingen t.b.v. nutsbedrijven in gemeentegrond

A

Manager/ Teamleider

M

 

153.

Verlenen vergunning voor een rioolaansluiting

A

Manager/ Teamleider

M

 

154.

Toestemming verlenen voor aansluiting op het gemeenteriool

A

Manager/ Teamleider

 

 

155.

Uitvoeren van marktverordening

A

Manager/ Teamleider

M

 

156.

Het doen van aangifte bij de politie namens de gemeente van schade aan en diefstal van gemeentelijke eigendommen

A

Manager/ Teamleider

M

 

157.

Verlenen vergunningen voor het kappen van bomen en houtopstanden op grond van de Kapverordening)

A

Manager/ Teamleider

 

 

158.

Bevoegdheden op grond van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en de regels voor de begraafplaatsen, graven en grafbedekkingen

A

Manager/ Teamleider

M

M = beheerder begraafplaatsen of zijn vervanger

159.

Verlenen ontheffingen en vergunningen en accepteren van meldingen o.g.v. De Schepenverordening

A

Manager/ Teamleider

M

 

160.

Verlenen vergunningen en accepteren meldingen o.g.v. De Wet op de kansspelen

A

Manager/ Teamleider

M

 

161.

Verlenen van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen, accepteren van meldingen, doen van aanwijzingen op grond van de APV

A

Manager/ Teamleider

M

 

162.

Beschikbaar stellen van gemeentelijke eigendommen conform eerdere jaren

A

Manager/ Teamleider

M

Verband houdend met Apv

163.

Behandelen aanvragen om ontheffing voor een snelle motorboot

A

Manager/ Teamleider

M

 

164.

Behandelen aanvragen om vergunningen op grond van de Leegstandwet

A

Dir. Wc

Manager /

Teamleider

Dir. Wc voor zover het woningen betreft van de Wc; rapportage over het gebruik van het mandaat in jaarverslag

 

165.

Verlenen vergunningen en ontheffingen op grond van de Drank- en Horecawet

A

Manager/ Teamleider

M

 

166.

Verlenen ontheffingen voor wedstrijden die onder de Wegenverkeerswet vallen

A

Manager/ Teamleider

M

 

167.

Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor het afsteken van vuurwerk

A

Manager/ Teamleider

M

 

168.

Accepteren melding tot wegafsluitingen bij evenementen e.d.

A

Manager/ Teamleider

M

 

169.

Besluiten op grond van de Zondagswet

A

Manager/ Teamleider

M

 

170.

Aanstellen van verkeersregelaars

A

Manager/ Teamleider

M

 

171.

Verlenen van omgevingsvergunningen conform het bestemmingsplan / Woningwet / Bouwverordening / Bouwbesluit / Monumentenwet Wabo

A

Manager/ Teamleider

M

 

172.

Verlenen van omgevingsvergunningen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan

A

Manager/ Teamleider

M (reguliere procedure)

Reguliere procedure.

Indien in een uitgebreide procedure het ontwerp ter visie is gelegd en er geen bedenkingen zijn geuit

173.

Verlenen ontheffing op grond van de WRO / Wro / Bouwbesluit / Bouwverordening

A

Manager/ Teamleider

M

Conform vastgesteld beleid

174.

Reactie op sloopmeldingen

A

Manager/ Teamleider

M

 

175.

Niet ontvankelijk verklaren van aanvragen om omgevingsvergunning, sloopmeldingen

A

Manager/ Teamleider

M

 

176.

Aanhouden beslissing op omgevingsvergunning

A

Manager/ Teamleider

M

 

177.

Toewijzen van nummeraanduidingen

A

Manager/ Teamleider

 

In combinatie met aanvraag omgevingsvergunning.

178.

Inschrijving en verlenging inschrijving op wachtlijst van weekmarkten

A

Manager/ Teamleider

M

Toezichthouder APV en

Bijzondere wetten

179.

Verlenen vergunning voor een standplaats op de weekmarkten

A

Manager/ Teamleider

M

Toezichthouder APV en

Bijzondere wetten

180.

Verlenen vergunning op grond van de Parkeerverordening Kaag en Braassem (zie apart besluit d.d. 16 februari 2010)

A

Manager/ Teamleider

M (klantadviseur)

 

181.

Verzenden van ontvangstbewijs omgevingsvergunning (artikel 3.1, 2e lid Wabo)

O

M

M

Sm = vakspecialist omgevingsvergunningen; M = administratief medewerker bouwen

182.

Verzenden van bericht van behandeling omgevingsvergunning (artikel 3.1, 3e lid Wabo)

O

M

M

Sm = vakspecialist omgevingsvergunningen; M = administratief medewerker bouwen

183.

Verlenen / weigeren van omgevingsvergunning

A

Manager/ Teamleider

 

Voor zover die worden voorbereid dmv de reguliere voorbereidingsprocedure (artikelen 2.1 en 2.2 jo. Artikel 3.7 Wabo)

184.

Verlenen van definitieve omgevingsvergunning

A

Manager/ Teamleider

 

Bij de uitgebreide planologische afwijkingsprocedure, mits er geen zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking zijn ingebracht.

185.

Weigeren uitgebreide omgevingsvergunning

A

Manager/ Teamleider

 

Indien de weigering ziet op een activiteit die op zichzelf met een reguliere procedure vergund zou kunnen worden.

186.

Intrekken beschikking eerste of tweede fase (artikel 2.5, 5e lid Wabo)

A

Manager/ Teamleider

 

 

187.

Beslissen op aanvraag als bedoeld in artikel 2.6 Wabo (revisievergunning)

A

Manager/ Teamleider

 

 

188.

Vragen / uitbrengen van advies als bedoeld in artikel 2.26 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

A

Manager/ Teamleider

M

 

189.

Vragen van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

A

Manager/ Teamleider

M

 

190.

Beslissen op aanvragen mbt het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.31 Wabo

A

Manager/ Teamleider

 

Indien geen zienswijzen zijn ingediend en/of indien een positief advies is uitgebracht.

191.

Verlengen beslistermijn (artikel 3.9, 2e lid, artikel 3.12, 8e lid Wabo)

A

Manager/ Teamleider

 

Besluit motiveren.

Sm = vakspecialist omgevingsvergunningen

192.

Intrekken omgevingsvergunning op grond van de artikelen 2.5, 5e lid, 2.33 en 5.19 Wabo

A

Manager/ Teamleider

 

Indien tegen het voornemen geen bedenkingen zijn ingekomen.

193.

Opleggen van leges en andere hiermee verband houdende werkzaamheden op grond van de Legesverordening

A

Manager/ Teamleider

M

Bevoegdheid heffingsambtenaar

194.

Afhandelen van bezwaarschriften op grond van de Legesverordening

A

Manager/ Teamleider

 

Bevoegdheid heffingsambtenaar

195.

Besluiten met betrekking tot vooraankondigingen en aanschrijvingen inzake overtredingen van de Apv

A

Manager/ Teamleider

 

 

196.

Besluit tot verkoop, vernietiging of overdracht ingevolge de artikelen 5:8 BW en 5:30 Awb.

A

Manager/ Teamleider

 

 

197.

Definitieve besluiten met betrekking tot aankondiging (toekomstige) bestuurlijke transactie, bestuursdwang, dwangsom, waaronder sluiting, en de intrekking van dat besluit

A

Manager/ Teamleider

 

Vooraankondiging in college en geen zienswijze ingekomen

198.

Besluiten tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op het staken van het bouwen, gebruik of slopen, als bedoeld in de artikelen 100d van de Woningwet en 5.17 Wabo

A

Manager/ Teamleider

 

Portefeuillehouder informeren

199.

Verzenden mededeling van het voldoen aan of het intrekken van een aanschrijving

A

Manager/ Teamleider

 

 

200.

Besluiten met betrekking tot opschorten begunstigingstermijn in besluiten mbt bestuursdwang in de bezwaar- en beroepsfase

A

Manager/ Teamleider

 

 

201.

Intrekken omgevingsvergunning op grond van artikel 5.19 Wabo

A

Manager/ Teamleider

 

 

202.

Het doen van aangifte bij de politie namens de gemeente van schade aan en diefstal van gemeentelijke eigendommen

A

Manager/ Teamleider

M

 

203.

Aanwijzen toezichthouders ihkv Brandbeveiligingsverordening en Wabo

A

Reg.cdt

+ ondermandaat

Brandweer Hollands Midden

204.

Ondertekenen, afgeven en intrekken van legitimatiebewijzen van toezichthouders – zie besluit d.d. 11 december 2012

A

Reg.cdt

+ ondermandaat

Brandweer Hollands Midden

205.

Zie voor aanpassingen mandaatbesluit in verband met de inwerkingtreding van de Wabo ook apart besluit d.d. 5 oktober 2010 (corsanr. 10.14840)

206.

Zie voor mandaatverstrekking breedteontheffingen landbouwvoertuigen apart besluit d.d. 5 februari 2013 (corsanr. 13.03066)

 

 

Afdeling Dienstverlening (Cluster WMO)

SOORT

AAN

Ondermandaat

BIJZONDERHEDEN

207.

Besluiten met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen zie ook mandaaatbesluit jeugd en wmo

A

Teamleider

M

M = wmo-consulent

ondermandaat besluit van 1 april 2014.(corsanr. 14.11776)

208.

Besluiten met betrekking tot gehandicaptenparkeerkaarten

A

Manager/ Teamleider

M

M = wmo-consulent

209.

Besluiten op grond van de WMO

A

Manager/ Teamleider

Adviseur maatschappelijke ontwikkeling

in afwijking van Mandaatbesluit Sociaal domein (14.39985)

210.

Besluiten met betrekking tot beëindiging voorzieningen op grond van de WMO

A

Manager/ Teamleider

Adviseur maatschappelijke ontwikkeling

in afwijking van Mandaatbesluit Sociaal domein (14.39985)

211.

Besluiten op grond van de Verordening leerlingenvervoer

A

Manager/ Teamleider

Adviseur maatschappelijke ontwikkeling

 

 


1

A = afdoeningsmandaat

O = ondertekeningsmandaat

B = beslismandaat (onder tekening manager)

T cie = Treasurycommissie

Manager/ teamleider = elke manager of teamleider, e.v. gemeentesecretaris

S Bezw. = secretaris commissie Bezwaarschriften

Dir. Wc = directeuren woningcorporaties (Woningbouwvereniging Alkemade en Woondiensten Aarwoude)

Ph = portefeuillehouder

S = gemeentesecretaris

MT = managementteam

Sm/a = senior medewerker / adviseur

M = een medewerker