Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Mandaatbesluit “Uitvoering Wmo” Stichting Participe Projecten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit “Uitvoering Wmo” Stichting Participe Projecten
CiteertitelMandaatbesluit “Uitvoering Wmo” Stichting Participe Projecten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-201901-01-2019Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-52038

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit “Uitvoering Wmo” Stichting Participe Projecten

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Kaag en Braassem.

 

Overwegingen

 • Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem heeft op 18 december 2018 besloten om voor een periode van twee jaar een subsidie te verstrekken aan Stichting Participe Projecten voor het verrichten van uitvoerende taken die samenhangen met het verstrekken van maatwerkvoorzieningen zoals genoemd in artikel 1.2.1 onder a van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en zoals omschreven in de Overeenkomst “Uitvoering Wmo”. Ook de verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten/plaatsen, leerlingenvervoer, de vertegenwoordiging bij bezwaar- en beroepsafhandeling voor de genoemde voorzieningen en de afhandeling van claims in het kader van de Wet Dwangsom maakt onderdeel uit van het takenpakket van Stichting Participe Projecten;

 • Om bovengenoemde taken rechtmatig uit te kunnen voeren is het wenselijk een uitvoeringsmandaat te verlenen aan de directeur en aan functionarissen van stichting Participe Projecten;

 • De directeur van Participe Projecten heeft ingestemd met de mandaatverlening, conform artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • De desbetreffende bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.

Besluit

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Kaag en Braassem, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft, besluiten:

 • 1.

  Mandaat te verlenen aan de directeur van stichting Participe Projecten en de door haar aangewezen medewerkers om in naam van het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem beslissingen te nemen op aanvragen om:

  • a.

   maatwerkvoorzieningen als genoemd in en met inachtneming van de bepalingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), specifiek genoemd in artikel 1.2.1 onder a van de Wmo, alsmede met inachtneming van de regels in de op de Wmo gebaseerde Verordening sociaal domein Kaag en Braassem en op deze verordening gebaseerde Nadere regels sociaal domein Kaag en Braassem. Onder dit mandaat valt zowel de toekenning, als de herziening, de beëindiging, de intrekking en de terugvordering van een maatwerkvoorziening;

  • b.

   gehandicaptenparkeerkaarten als genoemd artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). Onder dit mandaat valt zowel de toekenning, als de herziening, de beëindiging, de intrekking en de terugvordering van een gehandicaptenparkeerkaart;

  • c.

   leerlingenvervoer, met inachtneming van de bepalingen in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede met inachtneming van de regels in de Verordening leerlingenvervoer – passend onderwijs Kaag en Braassem. Onder dit mandaat valt zowel de toekenning, als de herziening, de beëindiging, de intrekking en de terugvordering van een maatwerkvoorziening.

 • 2a.

  De directeur van stichting Participe Projecten en de door hem aangewezen medewerkers van stichting Participe Projecten te machtigen om verweer te voeren en het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures, voor zover deze betrekking hebben op besluiten die binnen het verleende mandaat zijn genomen. Deze machtiging strekt zich niet uit tot het nemen van een besluit op bezwaar, het instellen van beroep of hoger beroep;

 • 2b.

  Dat bij gebruikmaking van de onder 2a genoemde machtiging tot het voeren van verweer in bestuursrechtelijke procedures, de directeur of de door hem aangewezen gemachtigde, zich kan laten vergezellen door één andere, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, gemachtigde.

 • 3.

  De directeur van stichting Participe Projecten en de door hem aangewezen medewerkers van stichting Participe Projecten te machtigen om claims in het kader van de Wet dwangsom af te handelen.

 • 4.

  Dat de als gevolg van de uitoefening van de mandaten uitgaande stukken als volgt moeten worden ondertekend:

  Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

  namens hen,

  gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de gemandateerde functionaris, of;

  Burgemeester van Kaag en Braassem,

  namens haar,

  gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de gemachtigde functionaris.

 • 5.

  Dat de directeur van stichting Participe Projecten schriftelijk moet rapporteren aan het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem over de toepassing van dit mandaat. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de halfjaarlijkse voortgangs-rapportage van stichting Participe Projecten, zoals beschreven in de Overeenkomst “Uitvoering Wmo”.

 • 6.

  Dat dit besluit in werking treedt per 1 januari 2019 en van kracht is tot einde looptijd van de Overeenkomst met stichting Participe Projecten.

 • 7.

  Dat dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit “Uitvoering Wmo” stichting Participe Projecten.

Kaag en Braassem,18 december 2018

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

M.E.Spreij

de burgemeester,

mr. K.M. van der Velde-Menting