Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Haags Economisch Interventie Team gemeente Kaag en Braassem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Haags Economisch Interventie Team gemeente Kaag en Braassem
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Haags Economisch Interventie Team gemeente Kaag en Braassem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2019Nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2019-89922

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Haags Economisch Interventie Team gemeente Kaag en Braassem

Herziene versie. Dit gemeenteblad vervangt het Gemeenteblad van 21 november 2018, Nr. 246668

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem en de burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem, voor zover het ieders bevoegdheid betreft;

 

overwegende dat:

 • -

  de effectiviteit van de handhaving kan worden verbeterd door het aanwijzen van medewerkers van het Haags Economisch Interventieteam (verder te noemen HEIT) als toezichthouder in de gemeente Kaag en Braassem ten behoeve van integrale HEIT controles.

gelet op:

 • -

  artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 5:10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 92 van de Woningwet;

 • -

  artikel 33 lid 1 van de Huisvestingswet;

 • -

  artikel 7.1 en 7.2 van Wet op de Ruimtelijke ordening;

 • -

  artikel 76a van de Participatiewet;

 • -

  artikel 53 van de IOAW;

 • -

  artikel 53 van de IOAZ;

 • -

  artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

 • -

  artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem;

BESLUIT

 • 1.

  de volgende medewerkers aan te wijzen als toezichthouder:

  • a.

   de inspecteur, seniorinspecteur en expert van de Haagse Pandbrigade van de gemeente Den Haag, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet basisregistratie personen en de Algemene plaatselijke verordening, voor zover als medewerker verbonden aan het HEIT voor het uitvoeren van controles in relatie tot de prostitutiebranche in de gemeente Kaag en Braassem;

  • b.

   de Sociaal Rechercheurs en Consulent Handhaving en Fraude van de gemeente Den Haag, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, de IOAW en IOAZ voor zover als medewerker verbonden aan het HEIT voor het uitvoeren van controles in relatie tot de prostitutiebranche en malafide bedrijvigheid in de gemeente Kaag en Braassem.

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Roelofarendsveen, 13 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

De gemeentesecretaris

M.E.Spreij

De burgemeester

Mr. K.M. van derVelde-Menting

De burgemeester van Kaag en Braassem,

Mr. K.M. van der Velde-Menting