Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Kaag en Braassem 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling rechtspositie burgemeester en wethouders Kaag en Braassem 2019
CiteertitelRegeling rechtsposititie burgemeester en wethouders Kaag en Braassem 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 44 van de Gemeentewet
 2. artikel 66 van de Gemeentewet
 3. artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 4. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-201901-01-2019Nieuwe regeling

09-04-2019

gmb-2019-93660

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Kaag en Braassem 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem,

 

gelezen het voorstel van 2 april 2019;

 

gelet op de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet en de artikelen 3.3.2 en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politie ambtsdragers;

besluit:

 

vast te stellen de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Kaag en Braassem 2019

Artikel 1. Definitiebepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  burgemeester: voorzitter van het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  gemeentesecretaris: de secretaris bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

 • d.

  wethouder: lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Computer/iPad

 • 1.

  Op aanvraag worden de burgemeester en de wethouder ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het ambt een computer/laptop en/of een iPad, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  De burgemeester/de wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 3. Mobiele telefoon

 • 1.

  Op aanvraag wordt de burgemeester / de wethouder voor uitsluitend de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  De burgemeester / de wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 4. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze regeling, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Artikel 5. Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis, tenzij het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers anders bepaalt.

Artikel 6. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze regeling voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur,

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen of

  • c.

   betaling ten laste van de gemeentelijke creditcard.

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.

 • 3.

  Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen een maand na factuurdatum of betaling door de burgemeester of wethouder ingediend bij de gemeentesecretaris.

 • 4.

  Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan burgemeester of wethouders binnen een maand na het indienen van de aanvraag wordt overgemaakt.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van de publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Kaag en Braassem 2019.

 

Roelofarendsveen,9 april 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris,

M.E.Spreij

de burgemeester,

mr. K.M. van derVelde-Menting