Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Reglement kwijtschelding gemeentebelastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement kwijtschelding gemeentebelastingen
CiteertitelReglement kwijtschelding gemeentebelastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-202001-01-2020Nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2020-19342

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement kwijtschelding gemeentebelastingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

 

gelet op het bepaalde in:

 • artikel 255 Gemeentewet;

 • artikel 26 Invorderingswet 1990;

 • hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

 • artikel 4:81 van de Awb.

Besluit vast te stellen het volgende:

 

Reglement kwijtschelding gemeentebelastingen

 

I. Algemeen

Toepassing Leidraad Invordering

 • 1.

  Op het gemeentelijk kwijtscheldingsreglement is artikel 26 (zijnde de artikelen 26.1 tot en met 26.6) van de Leidraad Invordering 2008 en de daarop volgende wijzigingsbesluiten van toepassing.

Belastingsoorten

 • 2.

  Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingsoorten:

  • -

   afvalstoffenheffing; met uitzondering van de extra afvalbak, grof afval en de voorlopige aanslag Diftar;

  • -

   rioolheffing, met uitzondering van rioolheffing voor een tweede woning van personen die geen ingezetenen van de gemeente Kaag en Braassem zijn (forensen).

Kwijtscheldingsnorm

 • 3.

  De kosten van bestaan als bedoeld in artikel 16 Uitvoeringsregeling Invorderingswet worden gesteld op 100% van de bijstandsnorm.

Aanvraagformulier

 • 4.1

  Een aanvraag om kwijtschelding moet worden ingediend op het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier.

 • 4.2

  In afwijking van de in artikel 4.1 aangegeven wijze, kan de aanvraag langs elektronische weg worden gedaan door het inleveren of toezenden van de gevraagde gegevens of bescheiden via de website van de gemeente www.kaagenbraassem.nl.

Dwangsom

 • 5.

  Op beslissingen inzake kwijtschelding is de regelgeving inzake -dwangsom niet tijdig beslissen- niet van toepassing.

II. Toetsing

Toetsing kwijtschelding vooraf

 • 1.

  De belastingschuldige die reeds over het voorafgaande jaar voor het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen volledig kwijtschelding heeft ontvangen, kan in aanmerking komen voor toetsing vooraf door de gemeente. Hiervoor wordt toestemming van de belastingschuldige gevraagd.

  Na toetsing van het inkomen en het vermogen via het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorafgaand aan het opleggen van de aanslag, wordt de aanslag verminderd met het bedrag aan kwijtschelding.

Toetsing kwijtschelding achteraf

 • 2.

  Indien belastingschuldige op basis van de automatische toetsing als bedoeld in II artikel 1 niet in aanmerking komt voor kwijtschelding vooraf, behoudt deze het recht tot het indienen van een aanvraagformulier kwijtschelding.

  Indien de automatische afwijzing het banksaldo of voertuigbezit betreft, beslist de invorderingsambtenaar of deze aanvraag via een vereenvoudigd formulier mogelijk is.

   

 • 3.

  De belastingschuldige die niet reeds over het voorafgaande jaar voor het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen volledig kwijtschelding heeft ontvangen of niet eerder in de gemeente kwijtschelding heeft aangevraagd of bij een eerdere aanvraag geheel of gedeeltelijk is afgewezen, kan kwijtschelding aanvragen door middel van het daarvoor vastgestelde formulier. Het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan daarbij door gemeente worden verzocht een toetsing op inkomen en vermogen uit te voeren.

Kwijtschelding per belastingjaar

 • 4.

  Op het aanvraagformulier kwijtschelding kan voor meer aanslagen tegelijk kwijtschelding worden aangevraagd. Deze aanslagen dienen echter wel hetzelfde belastingjaar te betreffen.

  Voor andere belastingjaren dient een afzonderlijk formulier te worden ingevuld, waarna deze afzonderlijk worden getoetst.

III. Vormvereisten

Ontvangstbevestiging

 • 1.

  Als het aanvraagformulier kwijtschelding volledig ingevuld is ontvangen, dan ontvangt de belastingschuldige een ontvangstbevestiging, waarin de afhandelingstermijn wordt vermeld.

  De nagestreefde afhandelingstermijn is in beginsel binnen acht weken na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen.

  In de ontvangstbevestiging of nadere kennisgeving kan worden vermeld, dat de afhandelingstermijn verlengd wordt met een redelijke termijn aangeduid in weken of maanden.

Juistheid ingevulde formulier

 • 2.

  Indien de aanvraag niet is gedaan door middel van het vastgestelde aanvraagformulier of indien dit formulier niet juist of onvolledig is ingevuld dan wel de juiste bijlagen ontbreken, wordt de belastingschuldige één keer in de gelegenheid gesteld een juist aanvraagformulier en de ontbrekende gegevens binnen veertien dagen aan te vullen.

  De aanvraag wordt pas verder in behandeling genomen als eventueel verzuim is hersteld. De afhandelingstermijn wordt met even zoveel dagen als het verzuim duurt verlengd.

  Indien het verzuim niet wordt hersteld, wordt de aanvraag afgewezen.

IV. Invordering bij indienen aanvraag

Opschorten invordering

 • 1.

  Op het moment van in behandeling nemen van de aanvraag, wordt de invordering van het aanslagbedrag waarvoor een aanvraag kwijtschelding mogelijk is door de invorderingsambtenaar opgeschort.

  Indien gebruik wordt gemaakt van de regeling tot betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen via automatische incasso doorlopende Sepa machtiging, kunnen de incassotermijnen op verzoek van belastingschuldige doorlopen.

V. Beschikking

Behandeling van de aanvraag

 • 1.

  De invorderingsambtenaar neemt een beslissing waarbij de volgende zaken in de beoordeling worden meegenomen:

  • -

   de op het aanvraagformulier verstrekte gegevens;

  • -

   de (eventueel) gevraagde aanvullende gegevens of bescheiden;

  • -

   de gegevens die hem uit andere hoofde bekend zijn, waarbij ook eerder ingediende aanvragen om kwijtschelding behoren;

  • -

   uit onderzoek van derden verkregen inlichtingen.

Nader onderzoek en het inwinnen van inlichtingen

 • 2.

  De invorderingsambtenaar kan in het kader van de aanvraag een nader onderzoek instellen of inlichtingen inwinnen bij belastingschuldige of derden. Hieronder valt tevens het inwinnen van inlichtingen bij het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

VI. Beroep

Administratief beroep tegen de beschikking van de invorderingsambtenaar

 • 1.

  Binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking op de aanvraag kwijtschelding kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit dient te zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Belastingschuldige ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging, waarin de afhandelingstermijn wordt vermeld. De nagestreefde afhandelingstermijn bedraagt in beginsel tien weken, welke termijn met mededeling aan belastingschuldige met een redelijke termijn, aangeduid in weken of maanden, kan worden verlengd. Hierbij geldt het bepaalde onder I artikel 5.

Horen op verzoek

 • 2.

  De invorderingsambtenaar kan belastingschuldige inzake zijn beroep horen op verzoek. De invorderingsambtenaar is niet verplicht tot horen.

Inwinnen gegevens ten behoeve van een beroepschrift

 • 3.

  In verband met het uit te brengen advies aan het college van burgemeester en wethouders, vraagt de invorderingsambtenaar zo nodig nadere gegevens aan belastingschuldige met het verzoek deze binnen tien dagen te verstrekken.

  Indien hieraan door belastingschuldige niet wordt voldaan, adviseert de invorderingsambtenaar het college om een beslissing te nemen op basis van de reeds beschikbare gegevens.

Nader onderzoek en het inwinnen van inlichtingen bij derden

 • 4.

  De invorderingsambtenaar kan in het kader van beroep een nader onderzoek instellen of inlichtingen inwinnen bij belastingschuldige of derden. Hieronder valt tevens het inwinnen van inlichtingen bij het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bij de Belastingdienst.

Intrekken beroepschrift

 • 5.

  De belastingschuldige kan zijn beroepschrift schriftelijk of mondeling intrekken. Van de intrekking wordt een schriftelijke bevestiging gestuurd aan de belastingschuldige.

VII. Invordering bij afwijzing aanvraag of beroep

Voortzetting invordering na afwijzing

 • 1.

  Wanneer de invorderingsambtenaar afwijzend heeft beslist op een kwijtscheldingsaanvraag of wanneer het college van burgemeester en wethouders afwijzend heeft beslist op een ingediend beroepschrift, moet het op de aanslag(en) verschuldigde bedrag binnen veertien dagen na dagtekening van de afwijzende beschikking worden voldaan. Indien de betaaltermijnen van de aanslag op dat moment nog niet zijn verstrekken, geldt dat de aanslag binnen de op het aanslagbiljet aangegeven betaaltermijnen moet worden voldaan.

Betalingsregeling

 • 2.

  Op verzoek van belastingschuldige kan bij een afwijzende beschikking zoals genoemd in VII artikel 1 tot een betalingsregeling worden overgegaan.

  Dit verzoek dient binnen tien dagen na dagtekening van de afwijzende beschikking te worden ingediend bij de invorderingsambtenaar.

VIII. Bijzondere bepalingen

Motorvoertuigen

 • 1.

  Het bezit van een tweede en/of volgende motorvoertuig, wordt, ongeacht doel of bestemming van deze voertuigen, in het beginsel volledig als vermogen aangemerkt.

Teveel ontvangen huurtoeslag of zorgtoeslag

 • 2.

  Indien de bankrekening een te hoog saldo laat zien en dit aantoonbaar wordt veroorzaakt door teveel ontvangen huurtoeslag of zorgtoeslag, wordt, zolang het terugvorderingsbesluit van de rijksbelastingdienst op zich laat wachten de behandeling van de kwijtscheldingsaanvraag opgeschort en/of invorderingsacties achterwege gelaten.

  Op voorwaarde dat betrokkene zich ingespannen heeft om een terugvorderingsbesluit te verkrijgen, worden de gereserveerde bedragen niet tot het vermogen gerekend. De feitelijke terugbetalingen worden dan niet ook nog bij de berekening van het netto-besteedbare inkomen in mindering gebracht.

Eenmalige uitkering inzake schadeloosstelling, verzekering

 • 3.

  Een eenmalig verstrekte verzekeringsuitkering in verband met schadeloosstelling wordt, gedurende 12 maanden na ontvangst van dit bedrag, niet tot het vermogen gerekend.

IX. Inwerkingtreding

Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement kwijtschelding gemeentebelastingen”. Het treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt, indien deze dag later ligt, terug tot en met 1 januari 2020.

 • 2.

  De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Kaag en Braassem zoals vastgesteld op 30 december 2014 en nadien in mandaat gewijzigd, voor het laatst op 14 maart 2019, wordt ingetrokken.

 • 3.

  De datum van ingang van dit reglement is 1 januari 2020.

Roelofarendsveen,10 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris,

M.E.Spreij

de burgemeester,

mr. K.M. van derVelde-Menting