Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011
CiteertitelVerordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening Afvalstoffen en Reinigingsrechten 2010.Bijlage: TarieventabelIngangsdatum heffing 01-01-2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-201001-01-2012Nieuwe regeling

13-12-2010

Witte Weekblad, 22-12-2010

10.140

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN 2011. 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:a. een afvalstoffenheffing;b. reinigingsrechten.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld;- gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Hoofdstuk 2 Afvalstoffenheffing

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:- degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van het perceel;- ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruik heeft afgestaan met dien verstande dat degene die het deel in gebruik heeft afgestaan, bevoegd is de heffing als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is afgestaan; 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1

  De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  De gemeentelijke basisadministratie dient als basis voor het bepalen of er sprake is van een eenpersoonshuishouden of een meerpersoonshuishouden.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

 • 4

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

 • 5

  Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één bedrag.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid kan de belastingschuldige er ook voor kiezen het op het aanslagbiljet vermelde verschuldigde bedrag of de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van zijn betaalrekening af te laten schrijven. De aanslagen worden dan betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd overblijven, met dien verstande, dat het aantal termijnen tenminste drie en ten hoogste tien bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Hoofdstuk 3 Reinigingsrechten

Artikel 10 Belastbaar feit

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 11 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 12 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de hoofdstukken 2 en 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 13 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 14 Wijze van heffing

 • 1

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 3

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 2.1, 2.2, en 2.4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving.

Artikel 15 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.  

 • 2

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.  

 • 3

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.  

 • 4

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

 • 5

  Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen reinigingsrechten of andere heffingen aangemerkt als één bedrag.

Artikel 16 Ontstaan van de belastingschuld van de overige rechten

De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 en 4 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 17 Termijnen van betaling

 • 1

  De reinigingsrechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 14:a) mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;b) ingeval van uitreiking van de kennisgeving: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;c) ingeval van toezending van de kennisgeving: binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Hoofdstuk 4 Aanvullende bepalingen

Artikel 18 Hardheidsclausule

Indien door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze verordening naar oordeel van de heffingsambtenaar zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst, kan deze afwijken van het bepaalde in deze verordening door te besluiten geen afvalstoffenheffing dan wel geen reinigingsrechten te heffen.

Artikel 19 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en de heffing en de invordering van de reinigingsrechten.

Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De “Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2010”, vastgesteld bij raadsbesluit 14 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem, gehouden op 13 december 2010.de griffier,                                  de voorzitter,drs. B.S.M. Sepers                  mr. K.M. van der Velde-Menting 

Tarieventabel behorende bij de 1  

AlgemeenDe tarieven genoemd in deze tabel onder hoofdstuk 1 en 2 zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is. De tarieven genoemd in deze tabel onder hoofdstuk 3 zijn exclusief omzetbelasting. De tarieven genoemd in deze tabel onder hoofdstuk 4 zijn exclusief omzetbelasting. Deze tarieven worden met het, op het moment van de dagtekening van de kennisgeving, geldende percentage verhoogd.

Hoofdstuk 1 Maatstaf en tarief afvalstoffenheffing (voor de gehele gemeente)1.1. De belasting bedraagt per perceel dat wordt gebruikt door één persoon                           € 211,001.2. De belasting bedraagt per perceel dat wordt gebruikt door twee of meer personen        € 315,00

Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten (voor de gehele gemeente)Ophalen van grofvuil2.1 Het recht bedraagt voor het op verzoek verwijderen van:2.1.1 grofvuil, huishoudelijk of groen per twee kubieke meter                                                       € 45,00

Brengen van grofvuil(voor het grondgebied van de voormalige gemeente Alkemade)Uitgevoerd door de gemeente Kaag en Braassem2.2 Het recht bedraagt voor het op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats achterlaten van:2.2.1 grof huishoudelijk afval per kubieke meter                                                                              € 11,852.2.3 grof groenafval per kubieke meter                                                                                             € 11,852.2.5 een hoeveelheid puin per 100 kg                                                                                              € 11,852.3 De onder 2.1 tot en met 2.3 genoemde dienstverlening staat uitsluitend ter beschikking van particuliere huishoudens.

Brengen van grofvuil(voor het grondgebied van de voormalige gemeente Jacobswoude)Uitgevoerd door Cyclus, afvalbrengstation Rijnstreek, www. Cyclus.nl)2.4Afvalstroom                                                                                        Tarieven 20112.4.1 Lood accu’s personenauto’s (was tot 10 kg)                   Gratis2.4.2 Lood accu’s uit bedrijfsvoertuigen                                      Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd2.4.3.Overige accu’s mits gesloten (onder stibat regeling)     Gratis2.4.4. Personenautobanden los                                                    Gratis (max. 4 stuks)2.4.5. Personenautobanden met velg                                          € 6,00 per stuk2.4.6. Overige banden                                                                     € 10,00 per stuk2.4.7. Traktorbanden                                                                        € 85,00 per stuk2.4.8. Bilgewater                                                                               € 2,00 per liter2.4.9. Kleine gasflessen                                                                 € 10,00 per stuk2.4.10 Grote gasflessen                                                                  € 20,00 per stuk2.4.11.Gemengd verbouwingsafval, dakbedekking, hout             C (bielzen, verduurzaamd hout)                                         € 10,00 per ¼ m³2.4.12 Schoon puin, schoon A-hout, schoon B-hout, gips       Gratis tot 1 m³                                                                                                              Daarna € 10,00 per ¼ m³

Hoofdstuk 3 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten (voor het grondgebied van de voormalige gemeente Jacobswoude)3.1 Het recht bedraagt per belastingjaar voor het beschikbaar stellen, het gebruik dan wel het ledigen van containers en het verwijderen van de daarin verzamelde bedrijfs-afvalstoffen van beperkte omvang of hoeveelheid per bedrijfspand indien:3.1.1 het betreft eenmaal per week één container(grijs 240 liter/groen 144 liter) (alternerend te legen)                                 € 315,00.; excl. BTW3.1.2 het betreft eenmaal per twee weken één grijze container (240 liter)                                                                                                              € 315,00; excl. BTW3.1.3.het betreft eenmaal per twee weken één groene container (140 liter)                                                                                                              € 84,00; excl. BTW

Hoofdstuk 4 Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten (voor het grondgebied van de voormalige gemeente Alkemade)4.1 Het recht per kilo bedraagt voor het inzamelen van:4.1.1 fotochemicaliën                                                                                         € 1,784.1.2 vast fotografisch afval                                                                               € 1,784.1.3 minerale vetten                                                                                          € 1,784.1.4 reinigingsmiddelen                                                                                   € 1,784.1.5 zuren                                                                                                            € 1,784.1.6 logen                                                                                                            € 1,784.1.7 brandbare vloeistoffen                                                                              € 1,784.1.8 verfafval                                                                                                        € 1,784.1.9 afval-olie                                                                                                      € 1,784.1.10 garage-afval/oliefilters                                                                           € 1,784.1.11 brandbare vloeistoffen                                                                           € 1,784.1.12 lijmen, kitten en harsen                                                                         € 1,784.1.13 medicijnen en cosmetica-afval                                                            € 1,784.1.14 metallisch kwikafval                                                                                € 1,78 4.1.15 gevaarlijke afvalstoffen van zeer diverse samenstelling                 € 1,784.2 De rechten genoemd onder 4.1.1 tot en met 4.1.15 worden voor deverpakking en handling per kilo verhoogd met                                              € 1,784.3 De rechten genoemd onder 4.1.1 tot en met 4.1.15 worden niet in rekening gebracht indien deze afvalstoffen zijn ontstaan in een particuliere huishouding.4.4 Het recht voor het verwisselen, door Gemeentewerken, vaneen vuilcontainer bedraagt                                                                                € 43,65

Behoort bij raadsbesluit van 13 december 2010De griffier,B. Sepers