Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening op de monumentencommissie 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de monumentencommissie 2009
CiteertitelVerordening op de monumentencommissie 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening op de monumentencommissie gemeente Alkemade en Verordening op de monumentencommissie gemeente Jacobswoude.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Monumentenwet 1988, art. 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2009Nieuwe regeling

25-05-2009

Witte Weekblad, 24-06-2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de monumentencommissie 2009

De raad van de gemeente Kaag en Braassem,gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 april 2009, nr. 09.03829gelet op het bepaalde in de artikel 84 van de Gemeentewet;gelet op het bepaalde in de artikel 15 van de Monumentenwet 1988;gelet op het positieve advies d.d. 5 maart 2009 van de monumentencommissie samengesteld uit de monumentencommissies van de voormalige gemeenten Alkemade en Jacobswoudebesluit;in te stellen de vaste commissie van advies aan burgemeester en wethouders, te weten de monumentencommissie;Vast te stellen de “Verordening, regelende de samenstelling en bevoegdheden van de monumentencommissie”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. lid: lid van de monumentencommissieb. voorzitter: voorzitter van de monumentencommissiec. secretaris: secretaris van de monumentencommissied. vergadering: vergadering van de monumentencommissie

Artikel 2 Taak

De commissie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders te adviseren in gevallen waarin de Monumentenverordening en de Monumentenwet 1988 dit voorschrijven en voorts al dan niet op verzoek, over alle aangelegenheden die al dan niet rechtstreeks vanbelang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg.

Artikel 3 Uitgangspunten

Bij het uitbrengen van haar adviezen laat de monumentencommissie zich uitsluitend leiden door overwegingen van schoonheid, cultuurhistorische en/of wetenschappelijke waarden.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1

  De commissie bestaat uit minimaal 5 en ten hoogste 9 leden. Er moet bij de commissieleden tenminste deskundigheid bestaan op één of meerdere van de volgende terreinen:a. cultuurhistorie;b. molenbouw;c. architectuur en architectuurhistorie;d. restauratie/bouwkundee. lokale historief. archeologie.

 • 2

  De leden worden door de burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen. De monumentencommissie wordt om advies gevraagd.

 • 3

  Een lid van het college van burgemeester en wethouders kan niet tevens lid zijn van de monumentencommissie

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1

  De voorzitter en de leden treden af op het tijdstip waarop de zittingsperiode van de raad afloopt. Zij kunnen terstond worden herbenoemd.

 • 2

  Zij kunnen tussentijds ontslag nemen door het zenden van een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de raad.

 • 3

  De aftredende leden kunnen voor een volgende zittingsperiode worden benoemd. Een lid, dat ter vervulling van een - anders dan ten gevolge van een periodieke aftreding - opengevallen plaats wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden.

 • 4

  Degene die aftreedt of ontslag neemt, blijft de werkzaamheden in de commissie verrichten totdat in de opvolging is voorzien. Indien echter de benoeming langer uitblijft dan 12 weken, kan degene die aftreedt of ontslag neemt, via een mededeling aan de voorzitter met de werkzaamheden stoppen.

 • 5

  Tussentijdse benoemingen gelden tot aan de datum van het aftreden van de gehele commissie.

 • 6

  Een lid kan bij een met redenen omkleed besluit tussentijds worden ontslagen door het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders stellen de raad hiervan in kennis.

Artikel 6 Voorzitter

 • 1

  De leden van de monumentencommissie wijzen uit hun midden zelf een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 2

  De voorzitter roept, in samenspraak met de secretaris, de leden voor een vergadering bijeen, stelt de agenda vast en leidt de vergaderingen van de commissie.

 • 3

  De voorzitter is belast met het houden van de orde in de vergadering.

 • 4

  De voorzitter ondertekent alle stukken die van de commissie uitgaan.

Artikel 7 Secretaris

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders wijst een ambtenaar aan als secretaris van de commissie.

 • 2

  De secretaris verzorgt de administratieve begeleiding van de commissie.

 • 3

  De secretaris woont de vergaderingen van de commissie bij en maakt van het besprokene een verslag.

 • 4

  De secretaris heeft in de vergaderingen van de commissie een informatieve rol.

 • 5

  De secretaris ondertekent mede alle stukken die van de commissie uitgaan.

 • 6

  Bij verhindering of afwezigheid van de secretaris wordt hij vervangen door een daartoe door de afdelingsmanager van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling aangewezen ambtenaar

Artikel 8 Vergadering

 • 1

  De commissie komt bijeen:a. op die dagen welke op het jaarlijkse vergaderschema staan aangegeven;b. op verzoek van tenminste twee van haar leden;c. op verzoek van het college van burgemeester en wethouders

 • 2

  De voorzitter/secretaris zendt ten minste 10 dagen voor de vergadering de leden de schriftelijke oproep met daarin aangegeven de dag, tijdstip en plaats van de vergadering.

 • 3

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden tegelijkertijd met de oproep aan de leden verzonden.

 • 4

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 5

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter onder verwijzing naar dit artikel, dag en uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de schriftelijke oproep is gelegen.Op de vergadering, bedoeld in het vijfde lid, is het vierde lid niet van toepassing. De monumentencommissie kan echter over andere aangelegenheden alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 6

  In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd worden afgeweken van het in lid 1 en 2 gestelde.

 • 7

  De vergadering wordt op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

Artikel 9 Openbaarheid

 • 1

  De vergaderingen van de commissie zijn in principe openbaar.

 • 2

  Indien door een lid wordt verzocht om behandeling van een agendapunt in beslotenheid, dan wel de voorzitter dit gewenst acht, beraadslaagt de commissie achter gesloten deuren over dit verzoek.

 • 3

  Dit verzoek wordt slechts ingewilligd, indien anders een zwaarwegend algemeen of particulier belang hierdoor zou kunnen worden geschaad. De commissie kan over een agendapunt in beslotenheid een besluit nemen.

 • 4

  Artikel 86 van de Gemeentewet is hier overeenkomstig van toepassing.

Artikel 10 Agenda

 • 1

  Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt de voorzitter de agenda van de vergadering voorlopig vast. Op deze agenda worden in ieder geval de door het college van burgemeester en wethouders aangegeven onderwerpen of voorstellen opgenomen.

 • 2

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen.

 • 3

  Bij de aanvang van de vergadering stelt de monumentencommissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de monumentencommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 4

  Wanneer de monumentencommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het college nadere inlichtingen of advies vragen. De monumentencommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

 • 5

  Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de monumentencommissie de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

Artikel 11 Advies

 • 1

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de monumentencommissie anders beslist.

 • 2

  Nadat de beraadslaging is gesloten, beslist de monumentencommissie of er een advies aan het college wordt uitgebracht.

 • 3

  Indien de monumentencommissie een advies aan het college uitbrengt, beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies.

 • 4

  Indien een lid van de commissie belanghebbende is bij een voorstel waarover in de commissie wordt gestemd, onthoudt het lid zich ten aanzien van dit onderwerp van stemming.

 • 5

  In het advies worden de standpunten van de leden opgenomen.

Artikel 12 Notulen

 • 1

  De ontwerpnotulen van de voorgaande vergadering worden aan de leden toegezonden, gelijktijdig met de schriftelijke oproep. De ontwerpnotulen worden op hetzelfde moment aan de overige personen die het woord gevoerd hebben, toegezonden.

 • 2

  Bij het begin van de vergadering worden, zo mogelijk, de notulen van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 3

  De leden, de voorzitter, hebben het recht een voorstel tot wijziging van de notulen aan de monumentencommissie te doen, indien de notulen onjuistheden bevatten of niet duidelijk weergeven hetgeen gezegd of besloten is. De notulen moeten inhouden:a. de namen van de voorzitter, de secretaris en de leden, allen voorzover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben, afzonderlijk wordt vermeld welke leden afwezig waren;b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;c. een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen der aanwezigen die het woord voerden;d. een samenvatting van het advies aan de raad onder vermelding van de namen van de leden die mededeling hebben gedaan van hun goed- of afkeuren, en met aantekening van de namen van de leden die zich niet uitgelaten hebben;e. bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 14 door de monumentencommissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslaging.

 • 4

  De notulen worden opgesteld onder de zorg van de secretaris. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 13 Bevoegdheden

 • 1

  De commissie kan omtrent een onderwerp waarover zij gaat adviseren (aanvullende) informatie vragen aan de gemeentesecretaris.

 • 2

  De commissie kan zich bij haar beraadslagingen laten bijstaan door externe deskundigen. Indien hieraan kosten zijn verbonden, dient van tevoren toestemming van het college van burgemeester en wethouders te worden verkregen.

 • 3

  De commissie kan bij een aanvraag om monumentvergunning voor een gemeentelijk monument, waarvoor op grond van artikel 43 van de Woningwet juncto hoofdstuk II en III van het Besluit bouwvergunningsvrije- en lichtbouwvergunningsplichtige bouwwerken een lichte bouwvergunning is vereist, mandaat verlenen aan een lid van deze commissie om namens haar te toetsen.Dit lid wordt in een mandaatbesluit nader uitgewerkt.

Artikel 14 Spreekrecht

 • 1

  De monumentencommissie kan bepalen dat belanghebbenden van een op de agenda staand onderwerp mogen deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 15 Handhaving orde

 • 1

  Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze verordening te herinneren;b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog kan afronden.

 • 2

  Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen.Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 3

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten.

Artikel 16 Besloten vergadering

 • 1

  Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing, voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

 • 2

  De notulen van een besloten vergadering worden niet rondgestuurd, maar worden persoonlijk door de secretaris overhandigd aan de leden.

 • 3

  Deze notulen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt demonumentencommissie een beslissing over het al dan niet bekend maken van deze notulen. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 17 Toehoorders en pers

 • 1

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3

  De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan hij voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Artikel 18 Geluid- en beeldregistratie

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar de aanwijzingen.

Artikel 19 Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik, alsmede het stand-by houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.

Artikel 20 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de gemeenteraad.

Artikel 21 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de monumentencommissie 2009”.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking direct nadat zij is vastgesteld.

 • 3

  Op dat tijdstip vervallen de Verordeningen, regelende de samenstelling en bevoegdheden van de commissie monumenten, zoals deze van kracht waren in de voormalige gemeenten Alkemade en Jacobswoude

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Kaag en Braassem van 25 mei 2009,de griffier,                                      de voorzitter,