Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Destructieverordening Kaag en Braassem 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening Kaag en Braassem 2009
CiteertitelDestructieverordening Kaag en Braassem 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Destructieverordening gemeente Alkemade 1996 en de Destructieverordening Jacobswoude.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren, art. 81h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2009Nieuwe regeling

02-01-2009

Witte Weekblad, 14-01-2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening Kaag en Braassem 2009

Nr ;

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het college van Alkemade en het college van Jacobswoude ;

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 81h van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren;B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Destructieverordening Kaag en Braassem 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:a. wet: de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;b. aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is aangifte te doen;c. destructiemateriaal: dode gezelschapsdieren.

Artikel 2 Verzamelplaats

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaats(en) aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3 Afgifte en afstaan van destructiemateriaal

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4 Bewaren

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5 Intrekken oude regeling

De Destructieverordening gemeente Alkemade 1996 en de Destructieverordening Jacobswoude worden ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:Destructieverordening Kaag en Braassem 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Kaag en Braassem van 2 januari 2009

De griffier,                                                              De voorzitter,I.J.M. Romijn-Speekenbrink                               H.B. Eenhoorn