Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2011
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening lijkbezorgingsrechten 2010Ingangsdatum heffing: 01-01-2011Bijlage: Tarieventabel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201001-01-2012Nieuwe regeling

13-12-2011

Witte Weekblad, 22-12-2010

10.140

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2011

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 9 november 2010;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Gemeentewet;b e s l u i t :vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen te Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge;b. eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:- het doen begraven en begraven houden van lijken;- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;- het doen verstrooien van as;- het inrichten van een gedenkplaats;c. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan personen die in de gemeente Kaag en Braassem zijn ingeschreven in het bevolkingsregister, dan wel naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders met die dorpen c.q. met de ingezetenen daarvan, een emotionele binding hebben of die, zoals bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Lijkbezorging, in Kaag en Braassem zijn overleden, gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;d. algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer, waar lijken van kinderen beneden 12 jaren begraven kunnen worden;e. eigen urnengraf: een bewaarplaats in het columbarium waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van één asbus met of zonder urn;f. algemeen urnengraf: een bewaarplaats in het columbarium bij de gemeente in beheer waarin aan personen die in de gemeente Kaag en Braassem zijn ingeschreven in het bevolkingsregister, dan wel met deze dorpen c.q. de ingezetenen daarvan, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders een emotionele binding hebben of die, zoals bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Lijkbezorging, in één van de genoemde dorpen zijn overleden, gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van één asbus met of zonder urn;g. columbarium: een in vakken verdeelde ruimte, dienende ter berging van urnen met as van gecremeerde overledenen;h. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;i. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;j. grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting op een graf;k. gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;l. beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt;m. rechthebbende: de rechthebbende op een eigen graf, eigen urnengraf of gedenkplaats.n. verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien. 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het columbarium en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het columbarium.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 1 maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Indien door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze verordening naar oordeel van de heffingsambtenaar zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst, kan deze afwijken van het bepaalde in deze verordening door te besluiten geen lijkbezorgingsrechten te heffen.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010” vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten 2011".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Kaag en Braassem gehouden op 13 december 2010.de griffier,                                 de voorzitter,drs. B.S.M. Sepers                  mr. K.M. van der Velde-Menting 

Tarieventabel 1  

Behorende bij de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2011”.  

Tabel 1. Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor periode van 20 jaar

€ 2.796,00

1.2

Voor het verlenen van het recht op een urnengraf of plaats in columbarium of urnenzuil voor een periode van 10 jaar

€    670,00

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1. met 10 jaar

€ 1.421,00

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2. met 10 jaar

€    335,00

 

Tabel 2. Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

€    946,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind in de leeftijd tot 12 jaar

€    675,00

2.3

Voor het begraven op dagen en tijden buiten de reguliere dagen en tijden zoals genoemd in artikel 11 van de verordening geldt een toeslag van 75% op het tarief als genoemd in lid 2.1. en 2.2.

 

 

Tabel 3. Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een particulier urnengraf, columbarium of urnenzuil

€    121,80

3.2

Voor het bijzetten (begraven) van een asbus met of zonder urn in een particulier grondgraf

€    460,80

 

Tabel 4. Registratie en wijziging van registratie van rechthebbende(n)

4.1

Wijziging van registratie van een rechthebbende van een algemeen graf, een particulier graf, een urnengraf of –nis of (wijziging van) registratie van een rechthebbende van een grafmonument of gedenkteken

€       47,70

 

Tabel 5. Opgraven, herbegraven, ruimen of verstrooien

5.1

Het opgraven en opnieuw begraven of beschikbaar stellen t.b.v. crematie van overblijfselen binnen de wettelijke grafrusttermijn

€ 6.218,00

5.2

Voor het opgraven van overblijfselen na afloop van de wettelijke grafrusttermijn ten behoeve van nieuwe begraving in hetzelfde graf

€ 1.268,75

5.2.1

Bij het direct uitvoeren van een begraving in desbetreffende graf (volgend op gestelde in het voornoemd lid)

€    324,80

5.3

Voor het opgraven na afloop van de wettelijke grafrusttermijn en (direct) weer begraven van overblijfselen in een ander particulier graf op dezelfde begraafplaats

€ 2.537,50

5.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus a. opgraven uit particulier grondgrafb. uit een urnengraf, een urnenzuil of columbarium

€    459,80€    121,80

5.5

Voor het verstrooien van as per asbus per melding op een daartoe aangewezen strooiveld.

€      47,70

 

Tabel 6. Overige diensten

6.1

Voor het gebruik van de aula

€     105,55

6.2

Voor het luiden van de klok

€        84,25

6.3

Voor het gebruik van een draagbaar

€        26,40

Behorend bij raadsbesluit van 13 december 2010,de griffier,                       de voorzitter,B. Sepers                       K.M. van der Velde-Menting