Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Legesverordening 2010.Bijlage: TarieventabelIngangsdatum heffing: 01-01-2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201001-01-2012Nieuwe regeling

13-12-2010

Witte Weekblad, 22-12-2010

10.140

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 9 november 2010;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;b e s l u i t:vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:a. "dag" : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;b. "week" : een aaneengesloten periode van 7 dagen;c. "maand" : een tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;d. "jaar" : een tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;e. "kalenderjaar" : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1

  Leges worden niet geheven voor :a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een dergelijke vergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;c. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;d. het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van stukken, vereist voor de uitbetaling van pensioenen, gagementen, wachtgelden en lijfrenten;e. het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning indien deze aanvraag betreft een algemeen nut beogende instelling of een in de gemeente gevestigde non-profit instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, culturele of godsdienstige aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak door vrijwilligers worden verricht;f. het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ingediend door een bestuursorgaan van de gemeente Kaag en Braassem;g. de stukken en legalisaties van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;h. de stukken en inlichtingen, door openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbare belang verzocht, met uitzondering van die in de hoofdstukken 4 en 5 van de tarieventabel;i. de stukken en inlichtingen, waarvan de kostenloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;j. de stukken als genoemd in de artikelen 2.2 en 2.3 van de tarieventabel, aan de pers;k. Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning als bedoeld in de Huisvestingswet ten behoeve van:- Degenen, die door de overheid worden verplicht woongelegenheid te ontruimen of na de opheffing van zodanige maatregelen hun vroegere woongelegenheid weer te betrekken;- Ongehuwde kinderen, die in de ouderlijke woning als hoofdbewoner terugkeren.

 • 2

  In afwijking van het gestelde onder c. tot en met f. van lid 1 worden de kosten van derden wel doorberekend aan de aanvrager.

Artikel 5 Tarieven

 • 1

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3

  Daar waar in de tarieventabel wordt gesproken over een wettelijk tarief treedt bij wijziging van het wettelijk tarief het alsdan gewijzigde tarief in de plaats van het in de tarieventabel vermelde bedrag.

 • 4

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet .

 • 5

  Het college van burgemeester en wethouders is gemachtigd de tarieventabel aan te passen in verband met de wijziging van wettelijke tarieven, op grond van door de Het raad vastgestelde tariefsverhogingen en tekstuele wijzigingen van ondergeschikte aard. 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • 2

  De heffingsambtenaar kan in de gevallen genoemd in het vorige lid onder b bepalen, dat een voorlopig bedrag wordt betaald. Het bedrag wordt vastgesteld tot ten hoogste het bedrag dat vermoedelijk aan leges is verschuldigd.

 • 3

  Het voorlopig betaalde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde bedrag van de verschuldigde leges.

 • 4

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994,762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze verordening, naar oordeel van de heffingsambtenaar zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst kan deze afwijken van het bepaalde in deze verordening door te besluiten geen leges te heffen.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1

  De "Legesverordening 2010", vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 14 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2011".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der Gemeente Kaag en Braassem gehouden op 13 december 2010de griffier,                                   de voorzitter,drs. B.S.M. Sepers                    mr. K.M. van der Velde-Menting 

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 1  

 

Titel 1. Algemene dienstverlening

 

 

 €

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1.1

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 46,69 

1.1.1.2

De kosten van derden en wettelijke publicaties worden voor 100% doorberekend voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

1.1.2.1

Een afdruk van een WOZ-beschikking

 18,80

1.1.2.2

fotokopieën van stukken, voor zover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina,

 0,50

1.1.2.3

afdrukken op A4 formaat

 0,50

1.1.2.4

afdrukken op A3 formaat

 1,00

1.1.2.5

afdrukken vanaf A3 tot A1 formaat, voor de eerste pagina

 10,15

1.1.2.6

afdrukken vanaf A3 tot A1 formaat, voor elke volgende pagina

 5,10

1.1.2.7

Voor het waarmerken van door de belanghebbende zelf overgelegde stukken, per pagina

 11,15

1.1.2.8

Stukken of uittreksels, die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 15,25

1.1.2.9

een uittreksel, verklaring of anderszins op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

 9,95

1.1.2.10

Voor het mondeling of telefonisch verstrekken van inlichtingen uit hiervoor genoemde stukken wordt het recht van inzage geheven, per kwartier

 18,78

1.1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.1.3.2

Voor het legaliseren van een handtekening, per handtekening

 7,60

1.1.3.3

Voor het legaliseren van een foto, per foto

 7,60

1.1.3.4

Voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

 7,60

1.1.4.1

Het tarief voor het gebruik van de vleugel bij concerten etc. bedraagt per activiteit

 250,71

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 

 

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van:

 

1.2.1.1

De programmabegroting

 43,14

1.2.1.2

De programmarekening

 43,14

1.2.1.3

De tussentijdse rapportages

 37,05

1.2.2

Een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken, behorende bij de raadsvergaderingen

 102,52

1.2.3

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.2.3.1

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

 86,28

1.2.4

Een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente

 50,24

1.2.5

Een exemplaar van de Bouwverordening van de gemeente zonder de daarbij behorende toelichting

 312,62

1.2.6

Een exemplaar van de Bouwverordening van de gemeente, met de daarbij behorende toelichting

 374,54

1.2.7

Een exemplaar van een andere dan in deze tarieventabel genoemde verordening van de gemeente

 21,82

1.2.8

Een exemplaar van bestemmingsplannen met gekleurde plankaart: de aan de gemeente doorberekende kosten van het stedebouwkundig bureau, verhoogd met een opslag van 10% ter dekking van de gemeentelijke kosten.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Gemeentelijke basisadministratie

 

 

 

 

 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.3.1.1

Zonder abonnement voor elke inlichting met beperkte inhoud (naam, geboortedatum, -plaats en adres)

 5,60

1.3.1.2

Zonder abonnement voor elke uitvoerige inlichting (meer dan beperkte inhoud)

 11,15

1.3.1.3

Van een bewijs van opneming in de Gemeentelijke Basisadministratie, betrekking hebbend op een persoon

 9,45

1.3.1.4

Van een bewijs van opneming in de Gemeentelijke Basisadministratie, betrekking hebbend op een gezin

 9,45

 

Voor de toepassing van onderdeel 1.3.2 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.3.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

 5,90

1.3.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.3.3.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

wettelijkbedrag

1.3.3.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

9,45 

1.3.3.3

Een bewijs van Nederlanderschap, niet bedoeld als reispapier

 9,45

1.3.4

Tot het verstrekken van elke andere in deze verordening niet uitdrukkelijk genoemde verklaring, die in het bijzonder belang van de betrokken personen wordt opgemaakt

 21,80

1.3.5

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar, per 25 verstrekkingen:

 51,75

1.3.6

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

 18,90

1.3.7

Indien, tengevolge van de aard van de aanvraag tot het verstrekken van een of meer gegevens of tengevolge van de gegevens op grond waarvan een aanvraag tot het verstrekken van een of meer gegevens wordt gedaan, een of meer kaartverzamelingen of registers geheel of gedeeltelijk moeten worden doorgenomen, bedraagt het tarief naast het gevorderde ingevolge de voorgaande paragrafen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 18,90

1.3.8

Indien het abonnement als bedoeld onder 3.5 tussentijds wordt beëindigd en deze tussentijdse beëindiging plaats vindt voordat de helft van de geldigheidsduur ervan verstreken is en het abonnement ten hoogste voor het aantal verstrekkingen, waarop het tarief betrekking heeft, is verbruikt, wordt ontheffing verleend van 50% van de geheven leges.

 

1.3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht, als bedoeld in artikel 35 en 40 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, per pagina

 0,25

1.3.9.1

met een maximum van

 4,65

1.3.9.2

Indien meer dan 100 pagina's dan wel indien het bericht bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verstrekking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking bedraagt het tarief

 40,10

1.3.10

Het tarief, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van het Besluit GBA bedraagt:   

 wettelijk bedrag

1.3.11

Het tarief, bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit GBA bedraagt:   

 wettelijk bedrag

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Kiezersregister

 

 

 

 

 1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

 8,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 vervallen 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Burgerlijke stand

 

 

 

 

 1.6.1

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

 

 1.6.1.1

maandag : van 10.00 uur tot 11.00 uur

 kosteloos

 1.6.1.2

maandag : van 11.00 uur tot 17.00 uur

 328,85

 1.6.1.3

dinsdag: van 10.00 uur tot 11.00 uur

 kosteloos

 1.6.1.4

dinsdag: van 11.00 uur tot 17.00 uur

 328,85

 1.6.1.5

woensdag: van 9.00 uur tot 17.00 uur

 328,85

 1.6.1.6

donderdag: van 9.00 uur tot 17.00 uur

 328,85

 1.6.1.7

vrijdag: van 9.00 uur tot 12.00 uur

 328,85

 1.6.1.8

vrijdag: van 12.00 uur tot 17.00 uur

 454,70

 1.6.1.9

zaterdag: van 9.00 uur tot 17.00 uur

 1051,55

 1.6.2

Het tarief - ter zake van de voltrekking van een huwelijk dan wel de registratie van een partnerschap - als genoemd onder 1.6.1.2 en 1.6.1.4 tot en met 1.6.1.9 wordt verhoogd met, terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 75,10

 1.6.3

Het tarief - ter zake van de voltrekking van een huwelijk dan wel de registratie van een partnerschap - als genoemd onder 1.6.1.2 en 1.6.1.4 tot en met 1.6.1.9 wordt verhoogd met, indien de voltrekking plaats vindt op een andere, door het college aangewezen, locatie niet zijnde het gemeentehuis of het in 5.4 aangehaalde bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 108,90

1.6.3a

Het tarief - ter zake van de voltrekking van een huwelijk dan wel de registratie van een partnerschap - als genoemd onder 1.6.1.2 en 1.6.1.4 tot en met 1.6.1.9 wordt verhoogd met, indien de voltrekking plaatsvindt op een andere, éénmalig door het college aangewezen, locatie niet zijnde het gemeentehuis of het in 5.4 aangehaalde bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek met de werkelijke meerkosten in de sfeer van inspectie en vooropname van de betrokken locatie.

 

 1.6.4

Het tarief als genoemd onder 1.6.1.2 en 1.6.1.4 tot en met 1.6.1.9 wordt verhoogd met, terzake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 75,10

 1.6.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek luiden van het carillon ten behoeve van de huwelijksvoltrekking

 11,15

 1.6.6

Onverminderd het in artikel 1.6.1 bepaalde bedraagt het tarief voor het gebruik van een ruimte in het gemeentehuis na de huwelijksvoltrekking per half uur

 111,65

 1.6.7

Onverminderd het in artikel 1.6.1 bepaalde bedraagt het tarief voor het gebruik van de rode loper

 28,95

 1.6.8

Het verstrekken van een boekje voor huwelijk en voor geregistreerd partnerschap:

 

 1.6.8.1

Eenvoudige uitvoering

 22,35

 1.6.9

Het tarief bedraagt voor:

 

 1.6.9.1

Het gebruik van de vleugel bij huwelijken

 70,55

 1.6.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst, waarop zijn vermeld:

 

 1.6.10.1

Alle in een maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte

 5,60

 1.6.10.2

Alle in een maand ondertrouwde en gehuwde paren alsmede geregistreerde paren voor elk op die lijst vermeld paar

 5,60

 1.6.11

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement op het een maal per maand verstrekken van een opgave omtrent:

 

 1.6.11.1

Geboorten

 67,00

 1.6.11.2

Huwelijksaangiften of aangifte geregistreerd partnerschap

 37,55

 1.6.11.3

Huwelijken of geregistreerd partnerschap

 37,55

 1.6.11.4

Overlijden

 29,45

 1.6.11.5

Voor de vier opgaven tezamen

 156,30

 1.6.11.6

Deze tarieven worden, indien toezending van de opgaven door middel van de posterijen wordt verlangd per periode van een jaar, verhoogd met

 30,45

 1.6.12

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

 18,80

 1.6.13

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de tarieven zoals die zijn opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd

 

1.6.13.1

Afschrift akte burgerlijke stand en (meertalig) uittreksel burgerlijke stand

 wettelijk  bedrag

1.6.13.2

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

 wettelijk  bedrag

1.6.14

Indien, ten gevolge van de aard van de aanvraag tot het verstrekken van één of meer inlichtingen of ten gevolge van de gegevens op grond waarvan een aanvraag tot het verstrekken van één of meer inlichtingen wordt gedaan, één of meer kaartverzamelingen of registers geheel of gedeeltelijk moeten worden doorgenomen, bedraagt het tarief naast het gevorderde ingevolge de voorgaande paragrafen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 18,80

1.6.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor naturalisatie (enkelvoudig, hoog tarief)

 wettelijk  bedrag

1.6.16.1

Indien sprake is van onvermogen, bedraagt het tarief (enkelvoudig, laag tarief)

 wettelijk  bedrag

1.6.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gezamenlijke aanvraag voor naturalisatie (gemeenschappelijk, hoog tarief)

 wettelijk  bedrag

1.6.17.1

Indien sprake is van onvermogen, bedraagt het tarief (gemeenschappelijk, laag tarief)

 wettelijk  bedrag

1.6.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.18.1

Ter verkrijging van het Nederlanderschap (enkelvoudige optie)

 wettelijk  bedrag

1.6.18.2

Ter verkrijging van het Nederlanderschap (gemeenschappelijke optie)

 wettelijk  bedrag

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Rijbewijzen

 

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 41,60

1.7.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

 6,80

1.7.3

Indien bij de aanvraag als genoemd in 1.7.1 een eerder verstrekt rijbewijs niet kan worden overgelegd, worden de leges verhoogd met

 27,90

1.7.4

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.7.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

 33,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Reisdocumenten

 

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

Tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen en een reisdocument voor vreemdelingen. (incl. rijksleges)

 52,10

1.8.1.2

Tot het verstrekken van een nationaal paspoort met 64 bladzijden (zakenpaspoort, incl. rijksleges)

 58,20

1.8.1.3

Tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort, incl. rijksleges)

 52,10

1.8.1.4

Tot het afgeven van een Nederlandse identiteitskaart (incl. rijksleges)

 43,85

1.8.1.5

Tot het bijschrijven van een kind in een eerder verstrekt document als bedoeld in 1.8.1.1 tot en met 1.8.1.4

 21,50

1.8.1.6

Tot het bijschrijven van een kind direct bij aanvraag van een document als bedoeld in 1.8.1.1 tot en met 1.8.1.4

 9,20

1.8.2

Toeslag bij spoedlevering (inclusief bijschrijving kinderen) voor alle documenten

 wettelijk  bedrag

1.8.3

Toeslag bij spoedlevering per bijschrijvingssticker

 wettelijk  bedrag

1.8.4

Indien bij de aanvraag als genoemd in 1.8.1.1 tot en met 1.8.1.4 een eerder verstrekt reisdocument niet kan worden overgelegd, worden de leges verhoogd met

 23,35

1.8.5

Bij vermissing van meer dan 1 document tegelijkertijd wordt slechts eenmaal het in 8.4 genoemde bedrag in rekening gebracht.

 

1.8.6

Jeugdtarief NIK (Nederlandse Identiteitskaart) tot en met 13 jaar

 9,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Wet op de kansspelen en Kansspelverordening

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1.1

voor het afgeven van een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

 27,91 

1.10.1.2

Tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30d, derde lid van de Wet op de Kansspelen en artikel 3 van het Speelautomatenbesluit:

 

1.10.1.2.1

Voor één speelautomaat voor onbepaalde tijd

 226,50

1.10.1.2.2

Voor twee speelautomaten voor onbepaalde tijd

 317,00

1.10.1.2.3

Voor drie speelautomaten voor onbepaalde tijd

 407,50

1.10.2

De bij 1.10.1.2.1. en 1.10.1.2.2. genoemde tarieven gelden ook indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden, c.q. voor onbepaalde tijd, doch de legesberekening mag ten hoogste een vergunningsperiode van vier jaar betreffen (artikel 3, lid twee, Speelautomatenbesluit), met dien verstande dat de bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden

 

1.10.3

Tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor één speelautomaat ingevolge artikel 30d, derde lid van de Wet op de Kansspelen en artikel 3 van het Speelautomatenbesluit voor een tijdvak van 12 maanden (€ 56,50 is opgebouwd uit een bedrag van € 22,50 maal het aantal automaten en een vast bedrag van € 34,00)

 56,50

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

 18,27

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet en -verordening

 

 

 

 

1.11.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

 55,32

1.11.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.11.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

 18,27

1.11.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.11.1.1 bedoelde ontheffing.

 18,27

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Schepenverordening

 

 

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Schepenverordening

 170,52

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Snelle motorboten

 

 

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1.2

tot het afgeven van een ontheffing ingevolgd de "Regeling snelle motorbootsport Braassemermeer" met een geldigheidsduur van één jaar:

 

1.14.1.2.1

voor bedrijven

 643,51

1.14.1.2.2

voor particulieren

 643,51

1.14.1.3

tot het afgeven van een ontheffing ingevolgd de "Regeling snelle motorbootsport Braassemermeer" met een geldigheidsduur van één dag:

 38,57

1.14.2

Voor het bijschrijven op de wachtlijst

 22,33

1.14.3

Voor het afgeven van een ontheffing in verband met een wijziging van de motorboot

 22,33

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Parkeerverordening

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1.1

om een vergunning zoals bedoeld in de Parkeerverordening

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Afvalstoffenverordening

 

 

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.17.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning tot het opkopen of ophalen van oude materialen en afvalstoffen, met een geldigheidsduur van:

 

1.17.1.1.1

Een dag

 21,82

1.17.1.1.2

Een week

 29,44

1.17.1.1.3

Een maand

 37,56

1.17.1.1.4

Een jaar

 149,21

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

 

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1.1

Tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet (WVW)

 74,60

1.18.1.2

Tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49, eerste lid, van BABW

 35,02

1.18.1.3

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet voor het houden van een wedstrijd met voertuigen voor alle wegen die bij de gemeente in beheer of eigendom zijn.

 21,82

1.18.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

 39,59

1.18.1.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

 39,59

1.18.1.6

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

 18,27

1.18.1.7

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 39,59

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Kadaster

 

 

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

 18,78

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting (uit het geautomatiseerde bestand)

 18,78

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om inlichtingen met bijstand van een ambtenaar in het (geautomatiseerde) kadaster betreffende:

 

1.19.3.1

De objecten, per perceel/appartement, per kwartier

 18,78

1.19.3.2

De subjecten, per rechthebbende ongeacht het aantal percelen/appartementen, per kwartier

 18,78

1.19.3.3

Het kadastrale plan, per kaart, per kwartier

 18,78

 

 

 

 

Hoofdstuk 20 Huisvestingswet en -verordening

 

 

 

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

Tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

 62,42

 

 

 

 

Hoofdstuk 21 Leegstandwet

 

 

 

 

1.21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.21.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

 99,98

1.21.1.2

Tot het verkrijgen van een verlenging van de onder 1.21.1.1 bedoelde vergunning

 18,78

1.21.1.3

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld onder 1.21.1.1 voor woonruimte welke is gelegen in hetzelfde gebouw als waarvoor reeds eerder een vergunning als bedoeld onder 1.17.1.1 werd verleend

 18,78

 

 

 

 

Hoofdstuk 22 Telecommunicatiewet en -verordening

 

 

 

 

1.22.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet.

 335,97

1.22.1.2

Het in 1.22.1.1 genoemde bedrag wordt :

 

1.22.1.2.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

 1,47

1.22.1.2.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

 1,47

1.22.1.2.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

 559,27

1.22.1.2.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.22.1.2.5

Indien de lengte van het aan te leggen tracé kleiner of gelijk is aan 1.000 meter, verhoogd met

 409,05

1.22.1.2.6

voor een tracé langer dan 1.000 meter wordt dit bedrag voor elke 100 meter meer verhoogd met

 11,17

1.22.1.2.7

Indien in eenzelfde tracé meerdere kabels tegelijk worden gelegd, verhoogd met per meter kabel.

 0,36

1.22.1.2.8

verhoogd met de werkelijke beheerskosten (degeneratievergoeding) welke in rekening worden gebracht aan de hand van de straatwerkbon(nen) conform de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en KPN Telecom gemaakte overeenkomst d.d. 21-12-1988.

 

1.22.1.2.9

Indien vanwege de uitvoering van de werkzaamheden extra overleg dient plaats te vinden tussen gemeente en een andere beheerder van de openbare grond, verhoogd met per kwartier.

 18,78

1.22.2

Indien een begroting als bedoeld in 18.2.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Het tarief bedoeld in onderdeel 22.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

 

 

Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme AdministratieveVoorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een principeverzoek om een omgevingsvergunning

 319,73

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

5,2% van de bouwkosten indien de bouwkosten niet meer dan € 2.500,-- bedragen; zulks met een minimum van € 100,-.

 

2.3.1.1.2

5,1% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 2.500,- en minder dan € 5.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.3

5,0% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 5.000,- en minder dan € 7.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.4

4,9% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 7.500,- en minder dan € 10.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.5

4,8% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 10.000,- en minder dan € 12.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.6

4,7% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 12.500,- en minder dan € 15.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.7

4,6% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 15.000,- en minder dan € 17.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.8

4,5% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 17.500,- en minder dan € 20.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.9

4,4% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 20.000,- en minder dan € 22.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.10

4,3% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 22.500,- en minder dan € 25.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.11

4,2% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 25.000,- en minder dan € 27.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.12

4,1% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 27.500,- en minder dan € 30.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.13

4,0% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 30.000,- en minder dan € 32.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.14

3,9% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 32.500,- en minder dan € 35.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.15

3,8% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 35.000,- en minder dan € 37.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.16

3,7% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 37.500,- en minder dan € 40.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.17

3,6% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 40.000,- en minder dan € 42.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.18

3,5% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 42.500,- en minder dan € 45.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.19

3,4% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 45.000,- en minder dan € 47.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.20

3,3% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 47.500,- en minder dan € 50.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.21

3,2% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 50.000,- en minder dan € 52.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.22

3,1% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 52.500,- en minder dan € 55.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.23

3,0% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 55.000,- en minder dan € 57.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.24

2,9% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 57.500,- en minder dan € 60.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.25

2,8% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 60.000,- en minder dan € 62.500,- bedragen;

 

2.3.1.1.26

2,7% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 62.500,- en minder dan € 200.000,- bedragen;

 

2.3.1.1.27

2,6% van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 200.000,- bedragen;

 

 

 

 

 

Verplicht advies commissie ruimtelijke kwaliteit

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens de welstandsnota en/of de erfgoedverordening een toetst noodzakelijk is:

0,15% 

 

van de bouwkosten met een minimum van € 35,--.

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 worden, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordtbeoordeeld, de daadwerkelijke door de commissie in rekening gebrachte kosten doorberekend.

 

 

 

 

2.3.1.4

Advisering door de brandweer

 

 

Het verschuldigde bedrag overeenkomstig het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt, indien door de brandweer een brandpreventief advies wordt uitgebracht, verhoogd met

10% 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten - Alternatief voor vast bedrag

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

487,20 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruikt

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

260,86

 

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 260,86

 

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking//”Wabo-projectbesluit”):

 4998,88

 

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

 260,86

 

 

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 391,79

 

 

 

2.3.3.6 

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 489,99

 

 

 

2.3.3.7 

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 

 489,99

 

 

 

2.3.3.8 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 312,62

 

 

 

2.3.4 

Gereserveerd

 

 

 

 

2.3.5.1

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1 

bij een vloeroppervlakte t/m 100 m2  

 493,29

2.3.5.1.2

bij een vloeroppervlakte van 101 t/m 500m2 

 629,30

2.3.5.1.3

bij een vloeroppervlakte van 501 t/m 5.000m2 

 898,28

2.3.5.1.4

bij een vloeroppervlakte van 5.001 t/m 50.000m2 

 1371,27

2.3.5.1.5

bij een vloeroppervlakte boven 50.000m2  

 2645,53

2.3.5.2

Indien de aanvraag betrekking heeft tot het aanbrengen van een beperkte wijziging in een verleende vergunning ten gevolge van een geringe uitbreiding van de inrichting c.q. aanpassing van het aanwezige aantal personen bedraagt het tarief:

 312,62

2.3.5.3

indien de aanvraag betrekking heeft tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting voor een tijdelijk evenement bedraagt het tarief:

 187,78

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de erfgoedverordening van de gemeente Kaag en Braassem aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 192,85 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken en of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 192,85

2.3.6.2

heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 275,07

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

 275,07

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, 

 275,07

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 21,82

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.5 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 21,82

 

 

 

2.3.10 

Kappen 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de vigerende kapverordening van de gemeente Kaag en Braassem een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 73,08

 

 

 

2.3.11 

Opslag van roerende zaken 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 

 

2.3.11.1 

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:  

 74,60 

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: 

 74,60

 

 

 

2.3.12 

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 

 

2.3.12.1 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 

 312,62

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief

 312,62

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

 312,62

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 101,50

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

 216,20

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

 216,20

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling rapportages

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

 216,20

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

 216,20

2.3.16.3

voor de beoordeling van een akoestische rapportage:

 216,20

2.3.16.4

voor de beoordeling van een asbestinventarisatierapportage:

 216,20

2.3.16.5

voor de beoordeling van een bezonningsrapportage:

 216,20

2.3.16.6

voor de beoordeling van een geurrapportage:

 216,20

2.3.16.7

voor de beoordeling van een planschaderisicoanalyse:

 216,20

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht,tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 260,86

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 260,86

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering en vermeerdering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een principeverzoek als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit(en) van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, verhoogd met

 100%

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het verzenden van het bericht van behandeling van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 90%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het verzenden van het bericht van behandeling van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 75%

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 60,-- wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.5, 2.3.16, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

 60,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 6a Verlenging termijn omgevingsvergunning 

 

 

 

 

2.6a 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van de termijn waarbinnen gestart moet zijn met de in de omgevingvergunning genoemde bouwactiviteit:

 60,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

 

2.7 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

88,31 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

 

 

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

3124,17

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

3124,17

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

3124,17

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.9 van de Crisis- en herstelwet

3124,17

2.8.5

Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 2.8.1 tezamen met een omgevingsvergunning wordt aangevraagd en ex artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening wordt gecoördineerd, is voor het in behandeling nemen van deze aanvragen het bedrag dat voortvloeit uit de tarieven van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 8 (onverminderd artikel 2.5.5) van toepassing. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

 

 

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

171,54

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

507,50

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese richtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

235,48

3.1.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

31,47

3.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge de bepalingen van de Drank- en Horecaverordening

31,47

3.1.5

een aanvraag tot het bij of afschrijven van leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning, mits de onderliggende vergunning niet ouder is dan vijf jaren, per bij of af te schrijven persoon

31,47

3.1.6

een aanvraag om een vergunning in overeenstemming te brengen met de inrichting, mits de vergunning niet ouder is dan vijf jaren

31,47

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

150,22

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening tot standplaats

 

 

Geldig voor een dag

20,30

 

Geldig voor een week

26,39

 

Geldig voor een maand

33,50

 

Geldig voor een jaar

133,98

 

Geldig voor vijf jaar

294,35

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

555,21

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

555,21

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening van de gemeente voor het houden van feesten en evenementen in een tent:

 

3.6.1

bij een vloeroppervlakte t/m 100 m2

31,47

3.6.2

bij een vloeroppervlakte van 101 t/m 200 m2

46,69

3.6.3

bij een vloeroppervlakte boven 200 m2

62,93

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking.

46,69