Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Instellingsbesluit Commissie Naamgeving 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit Commissie Naamgeving 2006
CiteertitelInstellingsbesluit Commissie Naamgeving 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 83

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-200601-01-200611-03-2020Nieuwe regeling

21-02-2006

Zuid-Limburger 01-03-2006

06n00124

Tekst van de regeling

Intitulé

INSTELLINGSBESLUIT COMMISSIE NAAMGEVING 2006

 

 

Artikel 1 De commissie

Het college stelt hierbij, op grond van artikel 83 Gemeentewet, de Commissie in belast met de naamgeving van openbare ruimten, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2 Taak en bevoegdheden

De Commissie besluit omtrent het toekennen van namen aan de openbare ruimten.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De Commissie bestaat uit een oneven aantal van minimaal zeven en maximaal negen leden te weten:

  a. een lid van het college;

  b. de gemeentearchivaris;

  c. minimaal vijf en maximaal zeven deskundigen.

 • 2.

  De leden worden door het college benoemd en ontslagen.

 • 3.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de Commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

 • 4.

  De zittingsperiode van een lid en de voorzitter eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van het college.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1.

  Het lid van het college dat de portefeuille beheert waartoe de werkzaamheden met betrekking tot naamgeving behoren is voorzitter van de commissie, de secretaris is plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter heeft in de Commissie stemrecht.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  De gemeentearchivaris fungeert als secretaris van de Commissie.

 • 2.

  De secretaris dient de Commissie desgevraagd van advies.

 • 3.

  De secretaris heeft in de Commissie, in tegenstelling tot de overige leden, een adviserende stem.

Artikel 6 Leden

 • 1.

  De leden worden bij voorkeur uit de ingezetenen van de gemeente benoemd.

 • 2.

  De leden als bedoeld in het eerste lid hebben stemrecht.

Artikel 7 Tekenen van stukken

De stukken van de Commissie worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 8 Deskundigen

De voorzitter is bevoegd ambtenaren en externe deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie.

Artikel 9 Werkwijze

 • 1.

  De Commissie komt bijeen wanneer de voorzitter dit nodig acht.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten, die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden 3 weken voor de vergadering aan de leden toegezonden. De agenda en de uitnodiging voor de vergadering wordt eveneens in de Zuid-Limburger gepubliceerd.

 • 3.

  De Commissie vergadert slechts als een meerderheid van de leden, onder wie de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen een week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  Besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 5.

  De Commissie vergadert en besluit in het openbaar.

 • 6.

  De voorzitter kan, gelet op de privacy van personen, bepalen dat een vergadering, of een deel daarvan, achter gesloten deuren plaatsvindt.

 • 7.

  Indien voor stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken onder berusting van de secretaris en verleent de secretaris leden van het college inzage. Deze inzage kan slechts worden geweigerd voor zover zij in strijd is met het openbaar belang.

Artikel 10 Kennisgeving besluiten

De Commissie brengt de door haar genomen besluiten en de notulen van de vergadering ter kennis aan het college en de raad.

Artikel 11 Slotbepalingen

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist de voorzitter van de Commissie.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2006.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als het "Instellingsbesluit Commissie Naamgeving 2006".

 

 

Aldus besloten door het college in zijn vergadering van 01 maart 2006.

Burgemeester, Secretaris,

J.J.M. Som mr. C.M. Kuikman

Nota-toelichting  

Algemene toelichting

Namen toekennen aan openbare ruimten is om verschillende redenen van belang. Zo maakt de indeling van een gemeente in straten het mogelijk dat enerzijds burgers en anderzijds dienstverlenende instanties als politie, brandweer, ambulance en posterijen zich snel kunnen oriënteren in een gemeente. Ook is de indeling van een gemeente in straten voor de gemeente zelf van belang. In vrijwel alle gemeentelijke registraties komen immers namen voor en wordt gesorteerd op de alfanumerieke volgorde van namen.

Namen voor openbare ruimten ontstaan echter niet zomaar. Namen moeten immers worden toegekend; er moeten namen worden bedacht. Daarbij dienen deze namen aan allerlei vereisten te voldoen. Zo moeten de namen bijvoorbeeld bruikbaar zijn in de spreektaal en uniek in de desbetreffende gemeente. Ook is een bepaalde systematiek bij het geven van namen onontbeerlijk. Gelet op het belang van goede naamgeving en de ingewikkeldheid daarvan verdient het aanbeveling de naamgeving op te dragen aan een gemeentelijke commissie en wel de Commissie Naamgeving.

De Commissie dient rekening te houden met de afspraken die de VNG heeft gemaakt met PTT Post BV (opgegaan in TPG Post). De aanleiding tot deze afspraken was het terughoudend beleid van PTT Post om wijzigingen aan te brengen in het postcodesysteem. Er is afgesproken dat gemeenten niet nodeloos wijzigingen in de naamgeving aanbrengen die tot wijzigingen in het postcodesysteem noodzaken. Indien een gemeente zich niet aan de afspraak houdt om de naamgeving niet nodeloos te wijzigen, worden de kosten die TPG Post als gevolg hiervan moet maken bij het gemeentebestuur in rekening gebracht. Ook is afgesproken dat een gemeentebestuur zo spoedig mogelijk overleg pleegt met TPG Post over zijn voornemen om wijzigingen aan te brengen in de naamgeving, die gevolgen hebben voor het postcodesysteem. Overigens maakt momenteel een afgevaardigde van TPG post deel uit van de huidige "Commissie voor straatnaamgeving".

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

De bevoegdheid tot het toekennen van namen aan openbare ruimten berust ingevolge delegatie via de "Verordening naamgeving en adressering Gemeente Kerkrade 2006" bij het college. Op basis van artikel 83 van de Gemeentewet kan het college de "Commissie Naamgeving" instellen, die deze bevoegdheid van het college overneemt. De Commissie Naamgeving kan naar eigen inzicht namen bedenken voor delen van de openbare ruimte. Op dit gebied bestaan immers geen voorschriften of richtlijnen van hogere overheden.

 

Artikel 2

De Commissie Naamgeving geeft namen aan openbare ruimten, zoals gedefinieerd in de “Verordening naamgeving en adressering Gemeente Kerkrade 2006”.

 

Artikel 3

In het instellingsbesluit is vastgelegd dat de portefeuillehouder voorzitter is van de Commissie. Overigens kan het college, indien gewenst, leden van de Commissie ontslaan of besluiten om de Commissie op te heffen, mocht zij om bepaalde reden zelf willen overgaan tot het toekennen van namen aan openbare ruimten.

 

Artikel 9

De Commissie wordt in ieder geval door de voorzitter of op verzoek van het college bijeengeroepen wanneer nieuwe namen moeten worden toegekend of namen herzien. Herziening van namen kan onder andere wenselijk zijn als gevolg van een gewijzigde verkeerssituatie, waardoor de bestaande naamgeving of de vindbaarheid van panden bemoeilijkt is.

 

De Commissie vergadert en besluit in het openbaar. De voorzitter kan echter besluiten om (een deel van) de vergadering besloten te verklaren, indien er sprake is van privacy gevoelige informatie betreffende personen die besproken wordt. Het gaat hier dan met name om voorstellen over straatnamen vernoemd naar personen omdat in dat soort zaken de levensloop van de persoon wordt besproken.