Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en adressering gemeente Kerkrade 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsvoorschriften naamgeving en adressering gemeente Kerkrade 2006
CiteertitelUitvoeringsvoorschriften naamgeving en adressering gemeente Kerkrade 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en adressering Gemeente Kerkrade, artikel 7

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-200601-01-200611-12-2013Nieuwe regeling

21-02-2006

Zuid-Limburger 01-03-2006

06n00124

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN NAAMGEVING EN ADRESSERING GEMEENTE KERKRADE 2006

 

 

Technische voorschriften

Artikel 1 Systeem voor toekenning van nummeraanduidingen

 • 1.

  De wijze van toekenning van nummeraanduidingen gebeurt overeenkomstig systeem A uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983 (bijlage I). Het centrale punt ten behoeve van de toekenning van nummeraanduidingen binnen dit systeem is de Markt van Kerkrade.

 • 2.

  Het college is bevoegd om van systeem A af te wijken, indien toepassing van dit systeem leidt tot een onduidelijke nummering binnen de bestaande adressering.

Artikel 2 Plaatsing van nummerdragers

 • 1.

  Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983 (bijlage I).

 • 2.

  Nummeraanduidingen worden aangebracht door de sector Stad, afdeling Openbare ruimte, tenzij het college anders besluit op grond van artikel 6 van de Verordening naamgeving en adressering Gemeente Kerkrade 2006.

Artikel 3 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

 • 1.

  Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959 (bijlage II).

 • 2.

  Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

Artikel 4 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, is in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959 (bijlage II).

Artikel 5 Voeren oude en nieuwe nummeraanduidingen

Bij het gedurende een jaar naast elkaar gebruiken van de oude naam of de oude nummeraanduiding naast de nieuwe naam of de nieuwe nummeraanduiding wordt de oude naam met een streep en de oude nummeraanduiding met een kruis doorgehaald.

Artikel 6 Naamdragers

De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 1992 (bijlage III).

Administratieve uitvoeringsvoorschriften

Artikel 7 Het tijdstip van naamgeving en nummering van objecten

 • 1.

  Besluitvorming betreffende naamgevingen aan openbare ruimten vindt plaats op het moment dat de indeling van de openbare ruimten een definitieve status heeft bereikt.

 • 2.

  Besluitvorming betreffende nummeraanduidingen vindt plaats op het moment dat de ruimtelijke indeling van de adresseerbare objecten een definitieve status heeft bereikt.

Artikel 8 Registratie van besluiten betreffende naamgeving en nummering van objecten

 • 1.

  Een besluit betreffende een of meer naamgevingen aan openbare ruimten wordt vastgelegd in een naambesluit met bijbehorende situatietekening. In het verleden vastgestelde naamgevingen aan openbare ruimten worden in een naambesluit met bijbehorende situatietekening geformaliseerd.

  De wijze van opmaak van een naambesluit gebeurt overeenkomstig bijlage IV.

 • 2.

  Een besluit betreffende een of meer nummeraanduidingen wordt vastgelegd in een adresbeschikking met bijbehorende situatietekening. In het verleden uitgegeven nummeraanduidingen worden in een adresbeschikking met bijbehorende situatietekening geformaliseerd. Indien het voor de eenduidige registratie van nummeraanduidingen noodzakelijk is, zal de situatietekening uitgebreid worden met een gevelschets en/of een situatietekening per etage.

  De wijze van opmaak van een adresbeschikking gebeurt overeenkomstig bijlage V.

Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsvoorschriften treden in werking ingaande 1 januari 2006.

Artikel 10 Citeertitel

Deze uitvoeringsvoorschriften worden aangehaald als "Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en adressering Gemeente Kerkrade 2006".

 

Aldus vastgesteld door het college in zijn vergadering van 21 februari 2006,

Burgemeester, Secretaris,

J.J.M. Som mr. C.M. Kuikman

Nota-toelichting Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Lid 1. Het verdient de aanbeveling om een systeem van toekenning van nummeraanduidingen te kiezen dat zo veel mogelijk aansluit bij het systeem dat van oudsher in de gemeente gangbaar is. In de Nederlandse norm NEN 1773 (uitgave 1983) zijn de in gemeenten gangbare systemen van nummering nader gedefinieerd:

 

- Systeem A: de hoofdregel van dit systeem houdt in dat de nummers oplopen, gerekend vanuit het centrum van de gemeente (of vanaf het (oude) gemeentehuis).

- Systeem B: de hoofdregel van dit systeem houdt in dat de nummers oplopen, gerekend van noord naar zuid en van west naar oost.

- Systeem C: de nummering vindt in dit systeem plaats gerekend vanaf hoofdwegen naar het einde van (doodlopende) zijwegen of woonerven.

 

Voor elk systeem bevat de norm detailregels voor situaties waarin de hoofdregels niet onverkort toepasbaar zijn, alsmede nadere regels over etagewoningen en dergelijke. Tevens zijn toelichtende tekeningen opgenomen.

 

In de uitvoeringsregels van de gemeente Kerkrade wordt gekozen voor systeem A. Het centrale punt ten behoeve van de toekenning van nummeraanduidingen binnen dit systeem is de Markt van Kerkrade.

 

Lid 2. Aangezien systeem A niet overal in Kerkrade consequent is toegepast, bestaat de mogelijkheid dat toepassing van systeem A de eenduidigheid van adressering niet overal ten goede komt. Te denken valt hierbij aan bijv. 2 nummers ‘1 ‘ van verschillende straten naast elkaar. In voorkomende gevallen is het college bevoegd om voor een nummering te kiezen die afwijkt van systeem A. De voorkeur heeft dit echter niet.

 

Artikel 2

Lid 1. Met het oog op de zichtbaarheid vanaf de openbare weg bevat de Nederlandse norm NEN 1773, hoofdstuk 4, maatvoorschriften voor de plaats van de nummerdragers, gerekend vanaf het maaiveld en de bijbehorende voordeur. Tevens worden regels gegeven voor de verzamel- en verwijsbordjes die nodig zijn bij de ligging van meer dan één woning (of bedrijf) in hetzelfde gebouw, respectievelijk bij de ligging binnen een complex of op grote afstand van de weg.

 

Lid 2. Door het aanwijzen van de afdeling Openbare ruimte van de sector Stad voor het aanbrengen van nummeraanduidingen wordt geanticipeerd op de huidige praktijk. Het college heeft, op grond van artikel 6 van de Verordening naamgeving en adressering Gemeente Kerkrade 2006, de mogelijkheid hiervan af te wijken. Daarbij kan het college bijvoorbeeld besluiten dat de aanvrager van een adres zelf dient te zorgen voor het aanbrengen van de vereiste nummerdrager.

 

Artikel 3

Lid 1. In de Nederlandse norm NEN 1774 zijn tekeningen voor nummerdragers opgenomen met volledige maatvoering. Uitgegaan is van een hoogte van de cijfers van 88 millimeter. De breedte van de nummerdragers varieert, afhankelijk van het aantal cijfers waaruit een bepaald nummer bestaat. Het opgenomen cijferontwerp is van een schreefloos, op grote afstand leesbaar type.

Lid 2. Bij de beoordeling van een gelijkwaardige leesbaarheid verdient het in elk geval aanbeveling om geen cijfers van een geringere hoogte dan circa 9 cm te accepteren.

 

Artikel 4

De overigens globaal omschreven uitvoeringseisen in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959, zijn gericht op de keuze van materialen die duurzaam bestand zijn tegen weersinvloeden. Te verlichten nummerdragers bestaan in de regel uit zogenaamde transparanten, waarachter bij duisternis een lampje brandt.

 

Artikel 5

Met het met een streep doorhalen van de oude naam en met een kruis doorhalen van de oude nummeraanduiding wordt voor eenieder die zoekt op de oude naam of het oude nummer duidelijk dat er een wijziging in de naam of nummer is opgetreden.

 

Artikel 6

Dit artikel regelt de functionele eisen voor naamborden en naamverwijsborden.

 

Artikel 7

Het is niet verstandig om al in een vroegtijdig stadium besluitvorming omtrent naamgeving(en) en nummeraanduiding(en) te laten plaatsvinden. De ervaring leert dat in de ontwikkelingsfase van uitbreidingsplannen/bouwplannen er nog diverse mutaties kunnen plaatsvinden die van invloed zijn op de naamgeving en/of nummering van objecten. Bij nieuwbouw zal de besluitvorming met betrekking tot nummeraanduidingen in principe pas plaatsvinden nadat de bouw is gestart.

 

Artikel 8

In 2008 wordt vaststelling van wetgeving omtrent de basisregistratie adressen verwacht. Het rapport "Adres onbekend" van het Overlegorgaan RAVI alsmede het rapport "De grondslagen voor een gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen" zullen de basis van deze wetgeving vormen. Met name de voornoemde grondslagen zijn te beschouwen als de ‘blauwdruk’ van de wettelijke eisen omtrent de adressenadministratie. In de toekomstige wetgeving zal het in (authentieke) documenten vastleggen van naamgevingen en nummeraanduidingen vereist zijn.

Ook de bestaande namen van openbare ruimten en bestaande nummeraanduidingen dienen in (authentieke) documenten te zijn vastgelegd. Indien beschikbaar zullen de naambesluiten en nummer-beschikkingen uit het verleden hiervoor dienst kunnen doen. Als dergelijke besluiten niet beschikbaar zijn of niet voldoen aan de wettelijke eisen, zullen de nummeraanduidingen en naamgevingen aan openbare ruimten door het opstellen van nieuwe documenten worden geformaliseerd. De genoemde documenten (bijlage IV en V) zijn op basis van het VNG-handboek "Benoemen, nummeren en begrenzen" opgesteld en getoetst door het ministerie van VROM met betrekking tot de toekomstige wetgeving omtrent de basisregistratie adressen.