Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

REGLEMENT MARKTCOMMISSIE KERKRADE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingREGLEMENT MARKTCOMMISSIE KERKRADE
CiteertitelReglement marktcommissie Kerkrade
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2018wijziging artikel 4 eerste en derde lid inzake verkiesbaarheid leden commissie

06-03-2018

gmb-2018-52857

18n00104
23-08-201729-03-2018invoeging nieuw art. 9

16-12-2014

Elektronisch gemeenteblad 15-08-2017

17n00401
08-01-201523-08-2017wijziging art. 8

16-12-2014

Elektronisch gemeenteblad 08-01-2015

15it00025
28-06-201208-01-2015Nieuwe regeling

12-06-2012

Zuid-Limburger 20-06-2012

12n00378

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT MARKTCOMMISSIE KERKRADE

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade,

Gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet;

 

Overwegende, dat het wenselijk is om een adviescommissie in te stellen, die tot taak heeft het college te adviseren over aangelegenheden met betrekking tot de warenmarkten in de gemeente Kerkrade;

 

Besluit:

 

vast te stellen het navolgende reglement, regelende de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van marktcommissie,

Artikel 1 Doelstelling

De commissie heeft tot doel het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies te geven betreffende het marktbeleid en over algemene marktaangelegenheden in de meest ruime zin, maar niet over personen.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit de volgende door het college te benoemen leden:

  • a.

   de portefeuillehouder tevens voorzitter, of daarvoor aangewezen ambtelijke vertegenwoordiger;

  • b.

   het hoofd van de afdeling openbare orde en veiligheid, belast met het beleid ten aanzien van de warenmarkten of een door het afdelingshoofd aan te wijzen ambtenaar (tevens plv. voorzitter);

  • c.

   een vertegenwoordiger van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel;

  • d.

   drie vertegenwoordigers van de in Eygelshoven, tweevertegenwoordigers van dein Kerkrade-Centrum en één vertegenwoordiger van de in Kerkrade-West te houden warenmarkt;

  • e.

   de ambtenaar belast met de ambtelijke beleidscoördinatie van de warenmarkten, tevens secretaris;

 • 2.

  Met betrekking tot het eerste lid onder d. wordt ten aanzien van de vertegenwoordiging uit de warenmarkten Eygelshoven en Kerkrade-Centrum bepaald dat zowel de branches food als non-food zijn vertegenwoordigd; de voor Eygelshoven resterende functie van 3e vertegenwoordiger wordt toegewezen aan de vaste vergunninghouder die de meeste stemmen heeft gekregen bij de verkiezingen als bedoeld in artikel 4;

 • 3.

  De voorzitter van de commissie kan andere ambtenaren en/of niet-ambtelijke deskundigen de vergaderingen laten bijwonen en aan de besprekingen laten deelnemen.

Artikel 3 Voordracht afgevaardigden

Benoeming van de in artikel 2, lid 1 onder c, genoemde vertegenwoordiger geschiedt op voordracht van de betreffende organisatie.

Artikel 4. Verkiezing leden marktcommissie

 • 1.

  Verkiesbaar is een vergunninghouder van een vaste plaats op een van de drie in Kerkrade te houden warenmarkten, alsook degene die met toepassing van artikel 16 van het marktreglement gemeente Kerkrade 2012 als vervanger is vermeld op een vergunning voor het innemen van een vaste plaats op een van deze warenmarkten.

 • 2.

  De verkiezingen van de leden van de marktcommissie worden georganiseerd door hetcollege, waarbij eenieder die op de dag van de verkiezing houder van een vaste standplaats is op een of meer van de weekmarkten in Kerkrade per standplaats op een weekmarkt één stem heeft; die stem kan hij slechts uitbrengen op een kandidaat die een vaste standplaats heeft op dezelfde weekmarkt. De stemming is geheim en geschiedt door het deponeren van stembriefjes in een gesloten stembus;

 • 3.

  Met uitzondering van de situatie als bedoeld in artikel 10 van deze verordening worden de leden van de marktcommissie gekozen voor een periode van 4 jaar. Verkiezing vindt plaats in hetzelfde jaar als waarin de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden en nadat deze verkiezingen zijn gehouden. De leden zijn herbenoembaar.

 • 4.

  Het tellen van de uitgebrachte stemmen vindt plaats in het openbaar door eenaangewezen ambtenaar, in het bijzijn van ten minste twee leden van de op dat moment in functie zijnde marktcommissie. De uitslag wordt zo spoedig mogelijk schriftelijkmedegedeeld aan de vaste vergunninghouders.

Artikel 5. Einde lidmaatschap en vacaturevervulling

 • 1.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

  a. ontslag op eigen verzoek;

  b. afloop van de periode waarvoor hij is benoemd;

  c. verlies van de hoedanigheid van vergunninghouder van een vaste standplaats;

 • 2.

  Het college kan het lid dat een zodanig gedrag vertoont en of uitlatingen doet waardoor het belang van de markt of gemeente wordt geschaad uit het lidmaatschap ontzetten.

 • 3.

  Indien een gekozen lid voor het einde van de vierjarige periode aftreedt, zal – rekening houdend met het bepaalde in artikel 2, lid 2 van dit reglement - het reservelid dat de meeste stemmen tijdens de verkiezing heeft behaald, zijn plaats innemen.

 • 4.

  Degene, die ter vervulling van een opengevallen plaats is benoemd, treedt af op hettijdstip, waarop degene, in wiens plaats de benoeming heeft plaatsgevonden, moest aftreden.

Artikel 6. Taak en werkwijze commissie

 • 1.

  De marktcommissie vergadert ten minste 2 keer per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of ten minste drie leden van de commissie dit noodzakelijk oordelen

 • 2.

  De commissie vergadert slechts indien, behalve de voorzitter, ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3.

  Elk lid van de commissie is gerechtigd onderwerpen op de agenda te laten plaatsen, mits die 10 dagen voor de vergadering bij de secretaris zijn ingeleverd.

 • 4.

  Alleen de in artikel 2, lid 1 onder c en d genoemde commissieleden hebben stemrecht. De besluiten van de marktcommissie worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 • 5.

  Indien bij het nemen van een besluit door geen van de leden genoemd in lid 4 stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 6.

  Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Artikel 7. Bijstaan door deskundigen

 • 1.

  Het staat de commissie vrij, bij de behandeling van de agendapunten zich te doen bijstaan door een deskundige. Deze is geen lid van de marktcommissie.

 • 2.

  Indien het onder lid 1 bepaalde kosten met zich meebrengt voor de gemeente, is vooraf toestemming vereist van het college.

Artikel 8. Openbaarheid vergaderingen

De vergaderingen van de marktcommissie zijn openbaar tenzij de marktcommissie in incidentele gevallen besluit dat een vergadering geheel of gedeeltelijk niet openbaar is.

 

De aanwezige toeschouwers dienen zich te onthouden van elk commentaar of tekenen van goed- of afkeuring of op het op een andere manier verstoren van de vergaderorde.

 

Voorafgaande aan de vergadering van de marktcommissie kunnen maximaal 3 toeschouwers, die zich daarvoor vooraf bij de secretaris van de marktcommissie hebben aangemeld, het woord richten tot de marktcommissie uitsluitend over op de agenda staande onderwerpen. Daarbij geldt een maximale tijdsduur van 5 minuten per inspreker.

Artikel 9. Verslagen van vergaderingen en adviezen

 • 1.

  Na elke vergadering stelt de secretaris een conceptverslag van de zakelijke inhoud van die vergadering op en zorgt ervoor dat dit conceptverslag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk gelijktijdig met de uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering van de marktcommissie, aan de commissieleden worden toegezonden. Het conceptverslag wordt in de eerstvolgende vergadering aan de marktcommissie ter vaststelling voorgelegd. De secretaris draagt er zorg voor dat vastgestelde verslagen ter kennisneming aan de portefeuillehouder economische zaken worden voorgelegd.

 • 2.

  Van de door de marktcommissie uitgebrachte adviezen wordt aantekening gehouden door de secretaris. De secretaris draagt er zorg voor dat de uitgebrachte adviezen ter besluitvorming aan burgemeester en wethouders worden voorgelegd.

Artikel 10. Onvoorziene zaken

Het college voorziet verder in alle zaken waarin dit reglement niet voorziet.

Artikel 12. Overgangsbepaling

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 4, lid 3 vindt de verkiezing van de leden van de marktcommissie voor het eerst plaats direct na de inwerkingtreding van dit reglement.

 • 2.

  De benoemingstermijn van de leden die op basis van de verkiezing als bedoeld in het eerste lid tot lid van deze commissie worden benoemd loopt af in het jaar dat de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als “ Reglement marktcommissie Kerkrade”.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de 8e dag na de dag van publicatie.

 • 3.

  Met ingang van de dag waarop het reglement in werking treedt, vervalt het bij besluit van 8-11-1999 vastgestelde verordening op de marktcommissie 1999.

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade in hun vergadering van 12 juni 2012 en nadien gewijzigd d.d. 16 december 2014, 25 juli 2017 en 06 maart 2018.

Het college, De secretaris,

J.J.M. Som C.M. Kuikman

Toelichting reglement marktcommissie

Veel gemeenten kennen een marktcommissie die het college adviseert in marktaangelegenheden.

 

Een marktcommissie kan van grote betekenis zijn voor de markt, met name met betrekking tot het verwerven van draagvlak voor gemeentelijke beslissingen maar ook vice versa het uitoefenen van invloed op het gemeentelijk beleid.

 

Het formuleren van beleid ten aanzien van de markt is primair een gemeentelijke taak, evenals de toetsing van het beleid.

Indien een marktcommissie is geïnstalleerd kan het college de marktcommissie niet passeren. De marktcommissie heeft een adviserende rol; het college is wel bevoegd mits gemotiveerd van het advies af te wijken.

De communicatie tussen partijen is gericht op het functioneren van de markt en het oplossen van knelpunten en problemen. Hierbij komen zaken als bereikbaarheid en parkeergelegenheid, de opstelling van de markt, de situering van het marktterrein, openingstijden, veiligheid en branchering aan de orde. De marktcommissie adviseert niet over personen.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING.

Artikel 1.

De commissie heeft tot doel het college van advies te voorzien met betrekking tot aangelegenheden die algemeen marktbelang raken.

Artikel 2.

In de samenstelling van de commissie wordt een evenredige vertegenwoordiging van enerzijds het gemeentebestuur en anderzijds de (vertegenwoordigers van) marktkooplieden nagestreefd. Ten aanzien van de marktkooplieden is er voor gekozen vanuit de grootste weekmarkt (Eygelshoven) 3 vertegenwoordigers, vanuit de markt in Kerkrade-Centrum 2 vertegenwoordigers en vanuit de kleinste markt in Kerkrade-West 1 vertegenwoordiger in de commissie zitting te laten nemen. Ten einde zoveel als mogelijk te borgen dat de belangen van alle marktkooplieden zo optimaal mogelijk worden behartigd is het wenselijk dat vanuit de warenmarkten waarvan meer dan 1 vertegenwoordiger zitting neemt zowel de food- als de non-foodbranche is vertegenwoordigd. Daarbij is het uiteraard niet de bedoeling dat een en dezelfde marktondernemer door/namens meerdere markten als vertegenwoordiger wordt voorgedragen en zitting neemt in de commissie.

De medewerker van het cluster handhaving die de functie vervult die in de volksmond als “marktmeester” wordt omschreven, zal met toepassing van het 2e lid van dit artikel de vergaderingen bijwonen en aan de besprekingen deelnemen. Hij vormt evenwel als zodanig geen lid van de commissie en is reeds uit dien hoofde ook niet gerechtigd mee te stemmen.

Artikel 3.

De Centrale Vereniging Ambulante Handel zal tijdig voor de verkiezingen worden verzocht mede te delen wie namens haar organisatie zitting zal nemen in de commissie.

Artikel 4.

Tijdig voor afloop van de benoemingstermijn zullen de marktkooplieden die als (vaste) vergunninghouder op de onderscheidene weekmarkten kunnen worden beschouwd in de gelegenheid worden gesteld zich verkiesbaar te stellen voor de eerstkomende verkiezingen. Daarvan zal dan ambtelijk per markt een overzicht worden opgesteld, waarbij ook is getoetst of betrokken marktondernemer voldoet aan het vereiste “vaste vergunninghouder”. Deze inventarisatie/lijst zal vervolgens worden verwerkt in een stemformulier en aan de marktkooplieden worden uitgereikt. Per markt worden de marktondernemers vervolgens in de gelegenheid gesteld schriftelijk kenbaar te maken wie van de verkiesbaar gestelde marktkooplieden zij hun stem wensen te geven. Van het tellen van de stemmen zal vervolgens een proces-verbaal worden opgemaakt en zal de uitslag worden medegedeeld aan de vaste vergunninghouders.

Na vaststelling van de stemuitslag zullen de marktkooplieden met de meeste stemmen (3 Eygelshoven, 2 Kerkrade-Centrum en 1 Kerkrade-West) zitting nemen in de marktcommissie. Vanuit de wens om te komen tot een evenwichtige verdeling van de branches food en non-food is er daarbij gekozen dat vanuit de weekmarkten Eygelshoven en Kerkrade-Centrum in ieder geval van beide branches een vertegenwoordiger zitting heeft in de commissie. De resterende zetel van de weekmarkt Eygelshoven zal alsdan worden ingenomen door de vergunninghouder van een vaste standplaats die na de aanwijzing van 1 vertegenwoordiger uit de food- en 1 vertegenwoordiger uit de non-foodbranche de meeste stemmen heeft behaald. In geval sprake is van staken van stemmen (meerdere marktkooplieden met eenzelfde aantal stemmen) zal het lot bepalen.

Vanuit de wens om ervaring en deskundigheid zoveel als mogelijk te borgen zijn commissieleden bij afloop van een zittingsperiode onbeperkt herbenoembaar als commissielid.

Artikel 5.

De in het eerste lid vervatte onderwerpen behoeven geen nadere toelichting en spreken voor zich.

In geval een commissielid dusdanig gedrag vertoont dat daardoor het belang van de markt in ernstige mate wordt geschaad kan het college het betreffende lid uit het lidmaatschap ontzetten. Het spreekt voor zich dat hiervan niet snel gebruik zal worden gemaakt en in eerste instantie langs de weg van waarschuwing en tijdelijke schorsing zal worden getracht het gedrag van betrokken commissielid in positieve zin bij te sturen.

Ten einde het aantal leden en daarmede ook de behartiging van de belangen van de marktkooplieden op het gewenst niveau te houden, is bepaald dat in geval van tussentijds aftreden van een commissielid degene die vanuit de betreffende warenmarkt na deze de meeste stemmen had gehaald zijn positie zal innemen en voor de resterende reguliere zittingstermijn lid zal uitmaken van de commissie. Het spreekt voor zich dat deze bepalingen zich met name richten op de personen die de marktkooplieden vertegenwoordigen.

Ook in geval van tussentijdse vervanging van een gekozen vertegenwoordiger van de marktkooplieden geldt het uitgangspunt als vervat in artikel 2, 2e lid. Voor Kerkrade-Centrum en Eygelshoven dienen zowel de food- als de non-foodbranche te zijn vertegenwoordigd. Voor Kerkrade-Centrum impliceert dit dat de vervanger uit dezelfde branche dient te komen als degene van wie het lidmaatschap van de commissie is beëindigd. Bij vervanging van de vertegenwoordiger voor de weekmarkt Eygelshoven wordt als volgt gehandeld. Betreft het de vervanging van het commissielid die binnen zijn branche (food of non-food) de meeste stemmen had verkregen, dan dient de vervanger uit dezelfde branche te komen als degene van wie het lidmaatschap van de commissie is beëindigd. Betreft het de vervanging van het commissielid dat na de hier voren bedoelde vertegenwoordigers uit de food- en non-foodbranche de meeste stemmen had gekregen, dan wordt de vergunninghouder van de vaste standplaats die - ongeacht de branche die hij vertegenwoordigd - in totaliteit na deze bij de verkiezingen de meeste stemmen heeft gekregen lid van de commissie.

Voor Kerkrade-West wordt het zittende commissielid alsdan vervangen door de persoon die na hem/haar bij de verkiezingen de meeste stemmen had gekregen ongeacht de branche welke door hem/haar wordt vertegenwoordigd.

Artikel 6.

Deze bepaling geeft regels over vergaderfrequentie, het vereiste quorum, het aanreiken van agendapunten en het stemrecht in de vergadering. In dit artikel wordt voor alle duidelijkheid in het vierde lid benoemd dat uitsluitend de vertegenwoordiger van de CVAH en de uit de marktkooplieden gekozen commissieleden stemrecht hebben. Zij kunnen in geval geen sprake is van een unaniem oordeel ten aanzien van de geagendeerde onderwerpen dienaangaande een stem uitbrengen.

Artikel 7.

In geval van agendering c.q. bespreking van onderwerpen waar specialistische kennis gewenst is kan de commissie besluiten een (extern) deskundige uit te nodigen die deelneemt aan de besprekingen en beraadslagingen. Deze deskundige is geen lid van de commissie en is uit dien hoofde ook niet gerechtigd mee te stemmen. Indien de specialistische kennis wordt ingehuurd bij een extern bureau en daar kosten aan zijn verbonden dient vooraf het college daartoe toestemming te verlenen.

Artikel 10.

Deze bepaling vormt feitelijk een kapstokartikel voor alle zaken die niet voorzienbaar zijn en als zodanig niet in het reglement zijn benoemd.

Artikel 12.

Algemeen uitgangspunt is dat de verkiezingen voor zitting in de commissie worden gehouden in het jaar waarin de reguliere gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Uitzondering daarop vormt de eerste verkiezing na inwerkingtreding van dit reglement.

Vanuit de gedachte dat het zoveel als mogelijk wenselijk is vast te houden aan het algemeen uitgangspunt, nl. verkiezingen in het jaar waarin ook de gemeenteraadsverkie-zingen worden gehouden en een daaraan gekoppelde termijn van benoeming als commissielid voor de duur van 4 jaren, wordt in dit artikel (lid 2) bepaald dat de benoemingstermijn eindigt bij de eerstvolgende reguliere gemeenteraadsverkiezingen.

 

Artikel 13.

Deze bepaling omvat de naamstelling van het reglement, alsook het gelijktijdig met inwerkingtreden van dit reglement komen te vervallen van de oude verordening op de marktcommissie Kerkrade.