Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Beleidsregels sollicitatie standplaats warenmarkten Kerkrade

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sollicitatie standplaats warenmarkten Kerkrade
CiteertitelBeleidsregels sollicitatie standplaats warenmarkten Kerkrade
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Marktverordening Kerkrade 2012, art. 2
 2. Marktreglement Kerkrade 2012, art. 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2012nieuwe regeling

12-06-2012

Zuid-Limburger 20-06-2012

12n00378

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels sollicitatie standplaats warenmarkten Kerkrade

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2 Marktverordening Kerkrade 2012 juncto artikel 10 Marktreglement Kerkrade 2012

 

Overwegende dat het in het belang van een ordelijk verloop van de markten wenselijk is beleidsregels vast te stellen

 

Besluit vast te stellen de volgende

Beleidsregels sollicitatie standplaats warenmarkten Kerkrade

Artikel 1 Selectiecommissie

 • 1.

  Voordat het college overgaat tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een vaste standplaats aan een nieuwe vergunninghouder wordt de aanvraag aan de selectiecommissie voorgelegd.

 • 2.

  De selectiecommissie bestaat uit de beleidsmedewerker markten en twee afgevaardigden van de betreffende markt. De marktmeester wordt als adviseur en secretaris toegevoegd, maar heeft geen stemrecht.

 • 3.

  De afgevaardigde van de markt mag niet werkzaam zijn in dezelfde branche waarvoor een nieuwe kandidaat wordt gezocht of mag sprake zijn van familie of zakelijke relaties met de sollicitant.

Artikel 2. Registratie sollicitanten

 • 1.

  Door burgemeester en wethouders wordt ten behoeve van de toewijzing van vrijkomende vaste standplaatsen een sollicitantenlijst bijgehouden, waarop in volgorde van schriftelijke aanmelding de gegadigden voor een standplaats, onderverdeeld naar branche, zijn vermeld.

 • 2.

  Om voor inschrijving op de sollicitantenlijst in aanmerking te komen, dienen gegadigden te voldoen aan het bepaalde in artikel 5 Marktreglement Kerkrade 2012.

 • 3.

  In bijzondere omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders toestaan dat de gegadigde niet voldoet aan het bepaalde in artikel 5 Marktreglement Kerkrade 2012.

 • 4.

  Indien sprake is van een onvoldoende registratie van sollicitanten of bij onvoldoende aanbod kan aanvullend een werving worden gestart.

 • 5.

  Aan een registratie op de sollicitantenlijst kunnen geen rechten en plichten worden ontleend.

Artikel 3. Toetsing

 • 1.

  De selectiecommissie toetst de sollicitanten ter vaststelling wie van hen de grootste

  bijdrage kan leveren aan de verbetering en/of het behoud van de kwaliteit van de markt. De toetsing vindt plaats volgens een puntensysteem.

 • 2.

  De selectiecommissie hanteert de volgende toetsingscriteria:

  • a.

   Criteria ten aanzien van het artikel (per criterium maximaal 3 punten):

   • ·

    Het product/artikel is ter vervanging in het bestaande aanbod;

   • ·

    Het product/artikel is ter aanvulling /uitbreiding op het bestaande aanbod;

   • ·

    Het product/ artikel is nieuw.

  • b.

   Criteria ten aanzien van de sollicitant (per criterium maximaal 3 punten):

   • ·

    Sollicitant beschikt over goede referenties;

   • ·

    Sollicitant is klantvriendelijk en kent een goede service;

   • ·

    Sollicitant doet aan promotie.

  • c.

   Criteria ten aanzien van de kwaliteit van de kraam/ verkoopwagen (per criterium maximaal 3 punten):

 • -

  de kraam/ verkoopwagen kent een goede uitstraling

 • -

  de producten/artikelen worden goed gepresenteerd.

 • -

  de kraam/ verkoopwagen ziet er hygiënisch en goed verzorgd uit

 • -

  de kraam/ verkoopwagen voldoet aan de juiste maatverhoudingen.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de 8e dag na de dag vanpublicatie.

 • 2.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als beleidsregel sollicitatie standplaats warenmarkten Kerkrade 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade van 12 juni 2012.

Het college, De secretaris,

J.J.M. Som C.M. Kuikman